Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

23/11 2017 Obytné buňky

Chtěla bych se zeptat, jak mám zaúčtovat nákup dvou obytných buněk v částce 4.277,47 Kč (celkem). Mám postupovat jako při nákupu DHM, i když je cena takto nízká? Buňky jsou vyřazené z evidence Severočeských dolů. A případně na kolik let je mám ještě odpisovat?

Obytné buňky, byť jsou přemístitelné, mají spíše charakter stavby - účel stavby. Zde bych se tedy rozhodla podle vašeho záměru. Pokud nemáte zámer je přemisťovat a budete je někde umisťovat trvale za nějakým účelem, pak bych je zařadila jako stavbu na účet 021 (resp. ve vašem případě dvě stavby, na účet 021 se zařazuje bez ohledu na ocenění). Pokud byste je z nějakého důvodu považovali za movitý majetek, pak vzhledem k jejich nízké ceně by byly DDHM a v tomto případě záleží, jakou máte spodní hranici pro zařazení majetku na účet 028 (ve vyhlášce je od 3 tis. Kč, ale můžete mít ve směrnici i nižší hranici). Podle toho by tedy patřili buď na účet 028, nebo pokud nesplňují vaši hranici pro zařazení na tento účet, pak patří do podrozvahy na účet 902. Zvažte ale důkladně váš záměr pořízení - proč jste je koupili a jak s nimi naložíte, to v dotazu neuvádíte, ale je to v tomto případě důležité.  Obytné buňky bývají spíše stavbou - jsou umístěny trvale na jednom místě bez záměru přemisťování. Stavby nemusí být vždy umístěny pevným způsobem (beton, patky aj. spojení) a spojeny se zemí, stavbou může být i majetek, který je možno přemisťovat, ale je využíván způsobem jako stavba, budova, plní účel stavby, budovy, navíc se i např. napojují na infrastrukturu apod. Pokud zvolíte stavbu, tak odpisování zvolte podle toho, v jakém jsou stavu. Nevím, zda vám je prodali proto, že jsou pro ně nepotřebné nebo proto, že už jsou v tak špatném stavu, že je nevyužijí. Jejich cena je opravdu nízká, je i možnost je neúčtovat jako majetek ale jako materiál, ale to jen pokud jejich životnost a záměr použití by nebyl na déle než jeden rok. Nastínila jsem všechny možnosti, které připadají v úvahu, ale tu nejsprávnější pro vás kvůli nedostatku informací vybrat nejde, tak to zvažte.

23/11 2017 Pravidla rozpočtového provizoria

Dle novely zákona 250/2000 se mají vyvěšovat schválené pravidla rozpočtového provizoria. Dostala se ke mě informace, že by tímto mělo zastupitelstvo ještě před schválením rozpočtu schválit tyto pravidla a ty by se měly až do vyvěšení schváleného rozpočtu vyvěsit. Moc tomu nerozumím. Máme před sebou už jen jedno zastupitelstvo (v prosinci), které bude schvalovat rozpočet, který již schválila rada. Kdybych měla zastupitelstvu dát schválit i pravidla rozpočtového provizoria, stejně bych je nemohla zveřejnit, protože prostě bude schválen i rozpočet. Nerada bych něco zanedbala, tak jsem se Vás chtěla zeptat - musím opravdu předkládat zastupitelstvu ke schválení pravidla rozpočtového provizoria, když budou schvalovat rozpočet, nebo je to nějaká zkreslená informace?

Informace je to vcelku správná, až na to nejzásadnější a v tom máte pravdu - pokud budete předkládat ke schválení rozpočet, tak opravdu není potřeba předkládat ke schválení i pravidla rozpočtového provizoria. Je ale určitě vhodné být připraveni na to, že rozpočet nemusí schválit a pak, jelikož by se asi nestihl schválit do 31.12. je potřeba, aby ZO schválilo pravidla rozpočtového provizoria. Doporučujeme jen obecně, např. text "Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv".

Schválená pravidla rozpočtového provizoria se pak zveřejňují způsobem podle § 11 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech, tedy stejně jako schválený rozpočet -  do 30 dnů od schválení, současně i oznámit, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby a takto musí být zveřejněna až do schválení rozpočtu. Pokud vám ale rozpočet schválí, tak se vás toto netýká a budete příští rok hospodařit v rámci schváleného rozpočtu. Pravdila rozpočtového provizoria se schvalují vždy jen pro případ, že se rozpočet schvaluje až v běžném roce. 

23/11 2017 Finanční dar obyvatelstvu

Zastupitelé uvažují o poskytování finančích darů občanům - za zhotovení oddělení a odvádění dešťové vody od RD - lámu si hlavu s paragrafem ( v současnosti poskytujeme finanční dar úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci - účtuji § 3719 pol.5492 ) . V tomto případě bych použila paragraf 2399 pol. 5492 - uvažuji správně ?

Paragraf 2399 je ve vašem případě vyhovující. U kotlíkových dotací určitě nic nezkazíte používáním obecného paragrafu 3719, podle toho, na co konkrétně přispíváte by byl možný i paragraf 2115. Spíše není podle mě ve vašem případě dobře charakter poskytovaných příspěvků. U finančních darů (neúčelových) je položka 5492 v pořádku, ve vašem případě si ale myslím, že v obou případech by se mělo jednat o dotaci a nikoliv o peněžní dar, pak správně pol. 5493.  Jak to popisujete - že chcete občanům (hromadně) přispívat na odvedení dešťové vody a přispíváte jim na kotle, tak to bych opravdu vyhodnotila spíše jako dotace, dokonce i úplně nejlépe programové. Pokud jim chcete poskytnout peněžní dar, tak nechcete sledovat účel použití, to mi ve vašem případě moc vhodné nepřipadá.(Ale máte na to asi právo).

23/11 2017 rekonstrukce bytového domu

Obec provedla úpravu jednoho bytu v bytovém domě na bezbariérový. K tomu byla i úprava chodníku pro bezbariérový přístup do domu. Zajímá mě, zda zhodnotím jen bytový dům nebo musím rozdělit rekonstrukci na dům a vytvořit kartu pro chodník.

Z dotazu to vypadá, že chodník u bytového domu nemáte majetkově evidován samostatně, ale jako součást budovy? Každopádně u bezbariérového přístupu záleží na jeho provedení. Může být i samostatnou stavbou, pokud jste ale provedli  úpravu stávajícího chodníku na bezbariérový, pak by to mělo být spíše TZ tohoto chodníku. Chodník, případně vstup by neměl být součástí budovy. Je potřeba rozdělit a vést odděleně budovu od chodníku a případné TZ také vyhodnotit odděleně. Pokud chodník není v majetku (ten původní ještě "bariérový") je potřeba jako vícenález do majektu zavést 021/401 v RPC před TZ.

23/11 2017 Televizní anténa

Zateplovali jsme obecní bytovky a zároveň vyměňovali střešní krytiny. Poté jsme na těchto střechách pořídili televizní(satelitní) antény, které budou sloužit pro všechny nájemníky bytů. Nyní mám zaúčtované na třech bytovkách 549 pol. 5137 TZ do 40tis a na jedné 042(021) pol. 6121 TZ nad 40tis. (jako akci televizní anténa). Dočetla jsem se, že by se měly televizní antény účtovat na 028(pol.5137) do 40tis. a na 022 (pol.6122) nad 40tis. Je to skutečně tak, mám tedy přeúčtovat?

Antény včetně satelitních, jsou z daňového hlediska (pokyn GFŘ D-22) opravdu samostatnou věcí, i když jsou součástí budovy, tzn. patří na účet 028, popř. 022. Otázkou je, jak na ně nahlížet z účetního hlediska. Lze využít daňovou úpravu, ale záleží také na technickém provedení, např. jestli jste dělali i nějaké rozvody -  pak by to mohlo být spíše TZ budov. Také je rozhodující, jak (jestli) jste evidovali původní antény - pokud jste nedělali nové, ale už jste je tam měli a teď z důvodu výměny střechy je vyměňujete, pak by to mohla být, když je střecha již dokončena i oprava (pokud jste ty původní evidovali jako součást stavby).  Pokud byste však pořizovali nové "společné" antény (předtím měl např. každý nájemník svou anténu), pak by se opravdu mělo jednat spíše o pořízení na účet 028 a 022, ale pořád je rozhodující technické provedení. Mělo by se i přihlédnout k účelu a funkci budovy a v dnešní době už bych antény u bytových domů asi více vnímala  jako součást budovy z hlediska její funkce (i když uznávám, že úplně nezbytné nejsou, ale na druhou stranu si dnes asi bydlení bez TV neumí moc lidí představit, možná bychom se divili, že více lidí by oželelo kuchyň, než televizi - to jen takový vtípek), tzn. i pro TZ by byly argumenty. Účetní i daňový pohled je však stejný v názoru, že za součást budovy se považuje věc, která je-li od ní oddělena, způsobí znehodnocení ve vašem případě budovy - podle výkladu NSS ve smyslu, že budova slouží svému účelu méně kvalitně. Já si tedy myslím, že vzhledem k dnešním požadavkům na bydlení by bylo v tomto případě TZ celkem obhajitelné, ale zvažte vše výše uvedené a podle vaší konkrétní situace si vyberte, jaké argumenty zvolíte a jak tedy budete postupovat. Úplně špatně není ani jedno řešení, záleží, jaký pohled na věc u vás převáží, vezmete-li v úvahu i technickou stránku.  Jen - kontroly se často řídí pokynem.

22/11 2017 smlouva o poskytnutí dotace

Obec má podepsánu smlouvu o poskytnutí investiční dotace na vybudování hřiště - realizace r. 2018. Mám tuto částku zapojit do návrhu rozpočtu pro r. 2018 nebo až rozpočtovým opatřením tak, jak budou peníze přicházet - tedy na základě uhrazených fa za provedené práce na akci?

I dotace ex post doporučuji rozpočtovat ve chvíli, kdy pro to máte nějaký závazný titul, což smlouva o poskytnutí dotace, podepsaná oběmi smluvními stranami, určitě je. Dotaci tedy uveďte do příjmové i výdajové stránky rozpočtu na příští rok (včetně vašeho spolufinacování). MF to sice prezentuje ve zprávách č. 3/2017 trochu jinak (viz aktualita zde: http://www.obecuctuje.cz/aktuality.php?id_aktuality=1115), ale dotace je určitě možné a vhodné rozpočtovat na základě uzavřené smlouvy, mj. i kvůli tomu, aby byly kryty příslušné výdaje.  K tomu ještě poznámka -  pokud je to dotace (alespoň částečně) z EU, tak je podle zákona povinnou náležitostí rozpočtu vlastní spolufinancování.

21/11 2017 Veřejnoprávní smlouva

Na konci letošního roku 2017 uzavíráme veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace TJ dle zákona č.250/2000 Sb. na základě žádosti na rok 2018. Finanční prostředky budeme převádět na účet TJ v roce 2018 a finanční vypořádání včetně kontroly se uskuteční v lednu 2019. Prosím o účtování.

Letos není o čem účtovat (kromě podrozvahy - viz dále, ale tam se dává dle významnosti, tak záleží, jak máte nastaveno), dotaci poskytnete a oni využijí až příští rok. V příštím roce zaúčtujete poskytnutou zálohu 373/231 odpa podle účelu dotace, pokud na činnost, pak odpa 3419, pol. podle jejich právní formy a podle toho, zda je dotace neinvestiční či investiční. Pokud jsou spolek, pak připadá v úvahu pol. 5222 pro neinvestiční nebo 6322 pro investiční dotaci. K 31.12.2018 zaúčtujete dohadu poskytnuté dotace ve výši, kterou vyčerpají, zápisem 572/389. V roce 2019 pak zaúčtujete vyúčtování 389/345 a zúčtujete zálohu 345/373. Po podpisu smlouvy v roce 2017 lze dát závazek do podrozvahy 999/956. 

21/11 2017 Software, licence, upgrade, správa serveru

Mám dotaz ohledně licencí SW, upgrade a správy serveru. Dorazila nám faktura na Licence pro 15 PC (40tisKč.), implementace (15tis.Kč) a update (10tis.Kč). Účtovala bych licence na POL 5042 (účet 558 na dobu delší než 1 rok, 518 na dobu do 1 roku), implementace a update POL 5068 (účet 518) + další faktura na doplnění SW o další moduly - také na POL 5042? Nebo lze účtovat jako celek do investic POL 6119? A správa serveru, upgrade mzdového programu - POL 5168?

Nejprve je potřeba vyjasnit, zda máte daný SW již v majetku nebo nemáte. Pokud ano a nyní k němu pouze dokupujete multilicence, mělo by se to posoudit jako TZ, do jeho ceny by patřily multilicence k danému SW na déle než jeden rok a implementace jako související náklad. Update ve smyslu aktualizace je pak spíše provozní náklad (účet 518, pol. 5168). V součtu by to bylo TZ podlimitní, tzn. nezvyšovalo by se o něj ocenění SW, jen byste poznamenala na kartu majetku a účtovala jej na účet 518 s pol. 5172. Otázkou by pak ale bylo, jak naložit s další fakturou - moduly. Ty by v tomto případě měly do ceny TZ také vstupovat, pak by se tedy možná jeho ocenění zvýšilo nad 60 tis. Kč a cenu SW byste tedy o něj zvýšili - účtovala byste jej tedy na účet 013 s pol. 6111 a buď zvedla ocenění daného SW (pokud ho evidujete na účtu 013), pokud ale na účtu 018, pak byste jeho TZ evidovala odděleně na účtu 013 (pořízení opět s pol. 6111).

Druhá a asi pravděpodobnější varianta je, že to pořizujete vše nově. Potom budu předpokládat, že se jedná o více licencí, ale k jednomu SW, a vyšla bych tedy z jejich celkové hodnoty - zařadila bych to jako multilicenci - celková hodnota licencí k jednomu SW s tím, že na kartu můžete připsat počet jednotlivých licencí.  Pořízení licencí se pak účtuje jako pořízení SW, tedy v ocenění do 60 tis. Kč na účet 558, pol 5172, zařazení 018/078, nad 60 tis. Kč na účet 013 pol 6111. Implementace (realizace, v podstatě zfunkčnění) by pak opět měla být součást pořizovací ceny. Doplnění o další moduly, jelikož jsou pořizovány současně (i když na oddělené faktuře), by se do ceny také měli započítat. Update bývá jen aktualizace, tedy služba - účet 518, pol. 5168.

Vše výše uvedené platí pro licence na déle než jeden rok. Licence, které mají platnost do jednoho roku pak v každém případě patří na účet 518, pol. 5042, popř. lze i 5168.

Správa serveru a upgrade pak bude v ocenění do 60 tis. Kčř určitě provozním nákladem - účet 518, pol. 5168 (popř. 5172, pokud byste uprgrade vyhodnotili ne jako údržbu programu, tedy aby byl funkční např. ve vazbě na změny předpisů, ale z nějakého důvodu jako TZ, nicméně v tomto případě podlimitní).  Pokud by uprgrade byl v ocenění nad 60 tis. Kč, tak už by chtělo důkladněji posoudit, jestli je to opravdu jen "údržba" programu, nebo jeho TZ.

21/11 2017 Pořizovací cena

V rámci dotace z MMR - dopravně bezpečnostní úpravy v obci (výstavba chodníku, veřejného osvětlení a autobusové zastávky) Vás prosím o radu se zaúčtováním. Chodník je úplně nový, osvětlení se buduje také úplně nové namísto starého, které bylo komplet zlikvidováno. Toto staré osvětlení dosud nebylo celé odepsané-má zůstatkovou cenu. Předpokládám, že tato zůstatková cena vstoupí do pořizovací ceny nového osvětlení stejně jako ostatní náklady spojené s odstraněním starého osvětlení. Podobně je tomu u autobusové zastávky. Stará byla zcela zlikvidovaná má ale také zůstatkovou cenu. Vstoupí tato cena spolu s ostatními náklady na výstavbu nové(odstranění staré zastávky, likvidace, výstavba nové...)do pořizovací ceny nové zastávky? Do majetku zařadím vše k datu kolaudace.

Uvažujete zcela správně. Podle § 55 vyhlášky je ZC původních staveb a náklady na jejich demolici součást pořizovací ceny staveb nových, samozřejmě za předpokladu, že je tam vzájemná souvislost - stará se likviduje z důvodu stavby nové, což ve vašem případě je ten případ. Proto u VO i zastávky jejich ZC zúčtujte zápisem 042/081, vyřaďte je v PC zápisem 081/021 a náklady na demolici účtujte 042/321. Ostatní související výdaje, samozřejmě včetně samotné realizace nové stavby, také účtujte na účet 042 a po dokončení (u vás, jak navrhujete - k datu kolaudace) stavby zařaďte  v   ocenění rozpočteném na jednotlivé dokončené identifikované majetku, pokud povedete na 042 jako jednu akci - to je možné, ale majetek bude VO, zastávka, chodník...vedlejší pořizovací náklady se pak mezi jednotlivé majetkové položky rozpočtou. 

21/11 2017 pamětní desky

V podrozvaze na účtu 902 nám zůstaly evidované 4 pamětní desky umístěné na domech jiného vlastníka. Jedná se o majetek, který přešel na obec z národního výboru. Hodnota nebyla známa, proto byl v roce 2004 majetek oceněn dle znaleckého posudku částkou 20-80 tisíc Kč za kus. Jelikož se jedná o pamětní desky z let 1921-1957, vycházela cena z historické a umělecké hodnoty. Evidence v podrozvaze na účtu 902 asi není správná. Můžu tento majetek přeúčtovat do rozvahové evidence na účet 032 v ocenění 1 Kč nebo na účet 029 v hodnotě stanovené znaleckým posudkem? Děkuji.

Na účtu 902 by vzhledem k jejich ocenění určitě neměly být evidovány, protože na tomto účtu se eviduje jen DDHM pod hranicí vedení na účtu 028. Jinak pamětní desky umístěné na cizích budovách lze klasifikovat případně na účet 028, pokud by byly např. jen přišroubované, ale většinou je záměr trvalého umístění, proto je vhodnější účet 029. U vás navíc některé nebudou splňovat hranici pro zařazení na účet 028, proto bych s nimi naložila, vzhledem k jednotnému charakteru, jednotně. Jako kulturní předměty bych je také spíše neklasifikovala, mj. i kvůli tomu trvalejšímu umístění (a i kdyby, tak určitě ne za 1 Kč, toto ocenění se používá jen, když není známa pořizovací cena kulturního předmětu, vy ale máte ZP).  Nejsprávnější je podle mě ve vašem případě přeúčtovat je na účet 029. Protože jste je zařazovali jako vícenález, tak bych je vyřadila z podrozvahy zápisem 999/902 a zařadila zápisem 029/401. Jen bude trochu problém s tím oceněním, protože znalecký posudek je z roku 2004, tak byste neměla zařazovat v ceně ZP, ale je zbytečné dělat nový, nejjednodušší by bylo upravit cenu dle ZP o opotřebení za uplynulé roky (odečíst, jak by se odpisovaly, kdybyste je zařadili jako majetek odpisovaný) a v té ceně zařadit a začít odpisovat podle zbývající životnosti. Nejsprávnější by ale samozřejmě bylo provést opravu zařazení vícenálezu, tzn. zařadit na účet 029 v ceně dle ZP a zpětně dopočítat a doúčtovat odpisy, ale tam by se muselo doúčtovat dooprávkování (2004- 2011) 406/089 a odpisy od roku 2012 551/089 a pak pokračovat v odpisování.

21/11 2017 Dotace registrovaná ale neschválená, jak rozpočtovat

Naše obec plánuje v roce 2018 větší akci - "Revitalizaci říčních systémů" v celkové výši cca 33 mil. Z toho dotace z Ministerstva životního prostředí by měla být 28 mil. Zatím mám od nich registraci akce. V prosinci budeme schvalovat rozpočet na 2018, můžu si dát dotaci do příjmů nebo musím čekat na smlouvu a v příštím roce udělat rozpočtovou změnu?

Většinou se dotace rozpočtují až po podepsání smlouvy (popř. vydání rozhodnutí, pokud není smlouva). Registrace akce nebývá natolik závazná, aby se na jejím základě dotace rozpočtovala. Nepodařilo se mi najít podmínky k tomuto programu, ale většinou je i potřeba jim ještě doložit nějaké podklady ke smlouvě apod. Doporučuji tedy dát do rozpočtu v rámci RO až po podepsání smlouvy. Je samozřejmě možné, pokud realizace takto nákladné akce záleží na tom, zda vám poskytnou či neposkytnou dotaci, (popř. nemáte smluvní závazek provést dílo i bez dotace) i výdaje zapojit do rozpočtu až v rámci RO příští rok (spolu s dotací), abyste neměli velký a třeba i nekrytý schodek (např. u dotací ex ante, kdy nepředfinancováváte např. z úvěru, pokud nemáte dostatek finančních prostředků na předfinancování ze svého).

21/11 2017 Pacht

DSO má uzavřenou Pachtovní smlouvu z 13.12.2016, která obsahuje přílohu, „výše pachtovného“, každoročně se tato výše aktualizuje k 31.12. na rok následující, je nutné, aby tato smlouva, resp. příloha byla zveřejňována po dobu 15 dní před jejím projednáním,schválením? Stačí uvést v příloze schváleno valnou hromadou, dne……

Jestli máte na mysli zveřejnění záměru podle zákona o obcích, tak tato povinnost se vztahuje na obec, nikoliv DSO. Vy tedy nemusíte záměr zveřejňovat, ve vašem případě by to navíc bylo diskutabilní i u obce, zda zveřejnit či ne. Tento konkrétní případ v metodice MV řešen není, pouze je tam uvedeno, že pokud dochází dodatkem ke změně podstatné části smlouvy, tak se záměr zveřejnit má (např. když se mění kupní cena). Ve vašem případě ale neměníte dodatkem, ale změnou přílohy, každopádně nemá cenu se tím hlouběji zabývat, protože jak uvádím, svazku obcí se povinnost zveřejňování záměru netýká.

21/11 2017 Prodejní automat.

Obec do sportovně zábavního centra pořídila nápojový a svačinový automat. Jak se bude účtovat tržba a doplňování automatu? Spadá provozování automatu do DPH? Je třeba živnostenský list?

 Asi není za účelem dosažení zisku - tedy skutečně klidně hlavní činnost a DPH ano. .

Hodně záleží na typu smlouvy, pokud však se jedná jen o pronájem automatu (nenechávájí vám jen nějakou část tržeb ve formě provize a sami sinechávají ve vlastnictví automat a vybírají tržby),případně jste přímo vlastníky automatu,  tak tržba jde na 604 prodej zboží (položka 2112 pokud není vedeno ve VHČ), pořízení zboží přes 504 (pol.5138, pokud není vedeno ve VHČ), není potřeba na automat živnostenský list a do DPH tržba z provozu automatu určitě spadá. 

20/11 2017 rozpočet

Do rozpočtu obce na rok 2018 chceme zahrnout finanční prostředky na programovou dotaci - podpora místních složek. Jde o tyto právní formy žadatelů: - zapsaný spolek - církevní právnická osoba - pobočný spolek - a.s. - město - spolek - honební společenstvo Dotaz: Při studiu komentáře k položce 5179 jsem se docela ztratila, můžete mi poradit, jak toto uvést do návrhu rozpočtu na rok 2018?

Dotace se účtuje na položku podle právní formy příjemce. Položka 5179 je určena jen pro členské příspěvky spolkům a zájmovým sdružením PO, pokud je poskytujete jako protihodnotu za členská práva. Paragraf je u programové dotace určitě vhodné zvolit jednotný, podle účelu programu (dotace). Ve vašem případě, pokud poskytnete dotaci na činnost různorodých subjektů, bych zvolila obecný paragraf 3639, možná ještě vhodnější je 3900. Položky u jednotlivých příjemců pak budou (předpokládám, že dotace bude na činnost, tedy neinvestiční):

- zapsaný spolek - pol. 5222
- církevní právnická osoba - pol. 5223
- pobočný spolek - pol. 5222
- a.s. - pol. 5213
- město - pol. 5321
- spolek - pol. 5222
- honební společenstvo - pol. 5229

20/11 2017 DPH a PDP

Měla bych dotaz ohledně PDP u faktury za opravu a asfaltování komunikace. Jde o akci u které žádáme o dotaci a my jsme plátci DPH. Může být faktura vystavena dodavatelem v normálním režimu pokud jako obec nebudeme uplatňovat odpočet a budeme žádat o dotaci na celou částku včetně DPH? Nebo faktura musí být v režimu přenesené daňové povinnosti povinně? Prý jsme jako jediní z více žadatelů, kteří ji mají v PDP. Dále obec stavěla v roce 2005 čističku odpadních vod a kanalizaci. Při stavebních pracech došlo k navezení hlíny na hromady. V té době obec nebyla plátcem DPH a stala se jím až 2016. Nyní po letech se hlína likviduje a odváží. Mohu uplatnit při odvozu hlíny DPH? Jedná se o faktury za cca 250.000,-. Děkuji

Pokud se bavíme o "místní komunikaci". tak by měla být situace taková, že to není k ekonomické činnosti a tudíž by se i podle vyjádření GFŘ režim PDP aplikovat neměl (nicméně se souhlasem obou stran by to bylo možné - ale dobrovolně). Tedy faktura může být klidně v klasickém režimu a je to v pořádku.

Pokud je to prokazatelně v souvislosti s provozem čističky, kterou máte ke zdaňované ekonomické činnosti, tak bych určitě odpočetl DPH. To, že se hlína navezla na hromadu a nějakou dobu tam ležela - to nehraje dle mého názoru roli.ZN