Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

30/6 2017 Úroky z úvěru - oddpa

Město čerpá několikamilionový úvěr na různé investiční akce - výstavba a TZ VO, chodník, koupaliště, optický kabel, rekonstrukce školy aj. Čerpání úvěru účtujeme dle příslušných oddpa, avšak zajímalo by mě, jaký oddpa přiřadit k následným úrokům z úvěru, které budeme platit. Přijde mi technicky nemožné úrok rozpočítávat na oddpa jednotlivých akci. Můžete mi, prosím, poradit? Ještě bych se chtěla ujistit, zda je v pořádku výdaj na konzultaci k programovému vybavení u nás na radnici celý vč. dopravy (i když ta je ve stejné výši jako samotná konzultace) účtovat na pol. 5166?

Úroky z úvěru lze volit dle účelu, na který se úvěr čerpá, když je však účelů více, lze zvolit převažující. Je to dost starý a tradiční výklad (bylo to uvedeno v jednom opatření k RS, které je již zrušeno), myslím že v současné praxi není vůbec vyčítáno, když všechny úroky ze všech úvěrů se dávají na odpa 6310, účelově to souhlasí, finanční operace úrok je a není rozpor se zněním RS, tak bych se toho vůbec nebála a netrápila se rozdělováním a rozpočtováním úroků na různé odpa.

2. Položka 5166 je v pořádku, ta doprava je jen kalkulačním nákladem konzultanta, volíme položku dle účelu fa, ne dle toho, jak si "dodavatel kalkuloval cenu..."( - toto je citace k třídě 5 z vyhlášky o RS).  

30/6 2017 Finanční dar

Obec obdržela finanční dar ve výši 50 000,- Kč od firmy, která sídlí v obci a to na podporu kulturní a sportovní spolkové činnosti. Příjem daru jsem účtovala 231 01 par. 3429 položka 2321/672. Obec téměř žádné kulturní ani sportovní akce v obci nepořádá, takže zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo, že tento dar rozdělí mezi spolky působící v obci (SDH, TJ Sokol), které naopak pořádají různé kulturní i sportovní akce (dětské den, maškarní karneval, různé sportovní soutěže pro děti i dospělé, drakiáda). Poskytovatel daru s tímto postupem souhlasí. Obec finanční prostředky na spolky převede darovací smlouvou. Jak převod prostředků spolkům zaúčtovat?

572 MD/ 345 D - pokud jim dáte jako dar, lze i rovnou 572/231 D+ položky např. 5240 nebo dle právní formy příjemce, odpa dle účelu, příp. společný na 3900. 

Pokud budete peníze rozdělovat jako dotaci dle 250/2000 Sb. přes žádosti a VP smlouvy včetně schválení, budete požadovat vypořádání, tak musíte účtovat o záloze na transfer 373 (471 dlouhodobá) a pak vypořádat dle spotřeby dotace u příjemce. Dar je jednodušší, dotace se lépe hlídá přes účel. 

30/6 2017 Koupě stavby s pozemky

Obec koupila stavbu určenou k demolici spolu s pozemky. V kupní smlouvě je doslova napsáno.: - kupní cenu ve výši 450 000,- Kč za st. pozemek p. č. 54, jehož součástí je stavba, pozemek p. č. 36/1 a pozemek p. č. 613/2 . Pan starost mi řekl že na budovu mám dát tak 150 000,- a zbytek na pozemky. Ta stavební parcela je k zaúčtování jako součást stavby? Do soupisu pozemků ale asi přijít musí ne? A za jakou cenu. Můžeme si sami určit cenu stavby i pozemků? Ty dva pozemky jsou zahrady u nemovitosti. Stavba se určitě bude bourat.

Pokud se stavba bude bourat a pořídili jste ji jen za účelem získání pozemku, tak můžete dát celé na pozemek na 031 a zbourání stavby pak na účet 518, jen na služby. Jinak pokud bourání je v nedohlednu, tak ocenit budovu opravdu dle jejího stavu a nastavit velmi krátkou dobu odpisování - podrobněji viz níže. 

Ohledně dalších části dotazů - pozemek není součást stavby nikdy, ale naopak je hodně staveb, které jsou od nového OZ součástí pozemku. 

Každý pozemek, na který máte vlastnictví a je i zapsán do KV, musí být u vás na obci v majetku veden. 

Nemůžete si sami od oka určit ocenění stavby a pozemku, mělo by mít nějaký reálný základ, např. vyjít z rozvrhu dle ZP, příp. z oceňovacích předpisů...Níže vám kopíruji jeden dotaz a odpověď jak postupovat, abychom zjistili cenu stavby a pozemku, když se pořizují zvlášť...

26/10 2016 ! OCENĚNÍ MAJETKU DLE KUPNÍ SMLOUVY, ZP NEOBSAHUJE ROZDĚLENÍ

Čím dál častěji se dostáváme do velkých problémů při ocenění majetku dle kupní smlouvy. Např. dle kupní smlouvy se pořídí pozemky, budova, plot, studna a v kupní smlouvě je uvedena jen cena za nemovitost celkem. Vždy jste dříve radili udělat rozvrh pro zavedení pořízeného dlouhodobého majetku v rozdělení na jednotlivé majetkové položky na účet staveb 021 a pozemků na účet 031 dle znaleckého posudku (poměrovým určením ocenění majetkové položky dle ZP a přepočtení na hodnotu kupní ceny). Bohužel dle současné podoby některých znaleckých posudků to není možné. V případě, že znalci stanoví tržní cenu, tak v znaleckém posudku máme ukázky z nabídek realitních kanceláří cca 5-8 obdobných nemovitostí a z těchto nabídkových cen vypočtenou tržní cenu za nemovitost celkem. Není dle čeho rozvrh ocenění jednotlivých majetkových položek udělat. Můžete nám poradit něco geniálního, jak postupovat?

Snažíme se o změnu systému ve vnitřních informačních tocích  při zpracovávání smluv. Odpovědní pracovníci by se měli snažit prosadit přímo do smlouvy ocenění jednotlivých majetkových položek např. dle návrhu kupce, tj. trvat na rozpisu, z čeho se kupní cena skládá. Pokud se požadavek na rozpis neprosadí systémově, tak se bude tato, a musím zdůraznit nejen u vaší obce, starost s oceněním pořád opakovat. Využití ocenění jednotlivých staveb a pozemků uvedených v rozpisu v kupní smlouvě by nikdo nerozporoval.

V případě, že již je smlouva sepsána, tak další možností by bylo např. do „nějakého“ protokolu ke smlouvě podepsaném oběma stranami rozpis cen jednotlivých majetkových položek doplnit.

Případně zkusit poprosit znalce, zda by neohodnotil majetek v režimu oceňovací vyhlášky a nebo zkusit dle oceňovací vyhlášky ocenit jednotlivé majetkové položky sami. Ta poslední varianta je riziková, protože „neznalec“ může udělat v ocenění jednotlivých majetkových položek značné chyby, lze doporučit jen pro méně významný majetek z hlediska kupní ceny.

V případě významného majetku je určitě lepší požádat znalce a to i za podmínky případného doplacení této služby „navíc“ nad rámec objednaného ZP. Využít především tam, kde mohou být i daňové dopady při následných vkladech majetku nebo následném prodeji, příp. kdy se budou stavby odpisovat daňově.

V případě, že by se jednalo jen o jednu stavbu, tak by se mohl ocenit pozemek např. dle nabídek realitních kanceláří obdobných pozemků a zbytek do výše kupní ceny dát na stavbu. To je však dost výjimečné, častěji se v kupní smlouvě jedná o více staveb i více pozemků.

Nic dalšího „geniálního“ asi už nevymyslíme. (Neměla bych však opomenout zkusit se zeptat věštce nebo oprášit křišťálovou kouli…:o)). 

30/6 2017 Kuchyňská linka

1. V budově bývalé školy byly v roce 2007 zřízeny 3 bytové jednotky. Do majetku byly tyto byty zařazeny jako zhodnocení budovy. V těchto bytech nebyly kuchyňské linky, pouze byly vybaveny el. sporáky. Letos obec nechala postupně v jednotlivých bytech udělat kuchyňské linky, teď se dodělává poslední. Každá má hodnotu asi 25 tis. Kč. Jelikož kuchyňské linky v bytech by měly být součástí budovy, tak to budu zařazovat jako zhodnocení budovy - 3 x 25 tis. Kč, tj. 75 tis. Kč? A účtovat na pol. 6121? 2. Další případ je zase, že jsme nechali udělat do klubovny také malou kuchyňskou linku bez spotřebičů, ta byla zařazená v roce 2016 na účet 028, cena této linky byla 18 tis. Kč. Letos se sem dokoupila varná deska v hodnotě 4,5 tis.Kč, v ceně je zabudování této desky do linky. Jak mám zase tuto varnou desku vést a zaúčtovat. Jako samostatný drobný majetek na 028 pod novým inventárním číslem nebo to přiřadit na kartu kuchyňské linky?

1. Ano, v součtu je to TZ budovy, kuchyňská linka se vyhodnocuje jako nedílná součást bytu, tj. jako část stavby, ne jako sam. movitá věc. Správně je položka 6121, účet 042 a navýšit hodnotu domu s byty po dokončení akce. 

2. Ta kuchyňská linka je nedílnou součástí bytu, u ostatního majetku může být vyhodnocena i jako účelové zařízení. Takže, i když u bytu je součást stavby, v klubovně to může být věc. Dala bych jako soubor DHM, udělala jedno inv. číslo kuch. linka a připsala k ní do souboru varnou desku. U části souboru se také píše do karty ocenění části souboru. Zůstane tedy na 028, pořídí se varná deska vč. montáže přes 558 a jen se připíše na kartu linky a změní se na soubor. 

30/6 2017 zálohy

Obec je plátce DPH a provozovatel čističky a vodovodu. Občané platí zálohy. Můžu zálohy účtovat až při přijetí platby zálohy /324, 343 D x 231 MD / nebo je povinnost nejdříve zaúčtovat předpis zálohy na celé období dopředu /bez DPH/ a DPH účtovat až při přijetí zálohy?

Naopak, nejsprávněji je opravdu účtovat jen o přijetí zálohy, ten předpis je jen technická pomůcka. Závazek ze zálohy vzniká až jejím přijetím a DPH povinnost odvodu je také jen z přijaté zálohy, takže ano, můžete účtovat tak, jak navrhujete. 

30/6 2017 Silniční daň

Město je vlastníkem nákladního automobilu-nosiče výměnných nástaveb zn. MULTICAR /zametací nástavby a kropící nástavby-cisterny/ a poskytuje tento stroj do bezplatného užívání společnosti s.r.o. /kde je město 100% vlastníkem/ za účelem provádění úklidových a údržbářských prací na komunikacích a zeleni ve vlastnictví města. Je to tedy bezplatné užívání a město z něho nemá žádný příjem. Mělo by město za toto vozidlo platit silniční daň ?

Pokud je město provozovatelem vozidla zapsaného v technickém průkazu, tak si myslím, že by se silniční daň hradit neměla - není splněno užití v souvislosti s činnostmi, které by u Města jako poplatníka byly předmětem daně z příjmů (§2 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona o dani silniční). ZN 

30/6 2017 Sledování obratu - DPH

VHS bude v obci stavět vodovod a obec bude od občanů vybírat za přípojky. Obec nebude mít nic v majetku, ale přesto bude vybírat od občanů za přípojky a bude se podílet ještě finančně. Veškerý příjem od občanů přepošleme VHS. Na vše se teprve připravujeme, ale dotace Vodohospodářské společnosti z OPŽP je již schválená. Můžete mi prosím poradit jak nejlépe nazvat finance obci od občanů za přípojku (napadá mě finanční: dar nebo smlouva, nebo příspěvek). Jak toto pak účtovat do příjmů a hlavně zda tento příjem bude vstupovat do obratu DPH? Limit pro DPH je 1 mil a u nás jsou 500 tis. nájmy, tudíž bychom se stali plátci.

Měli jsme nedávno podobný dotaz a Ing. Nejezchleb k němu napsal toto: 

...díval jsem se na to, musím říci, že je to silně problémová záležitost. Rozhodně pro ty fyzické osoby nerealizuji dodání stavebních prací (stavba podle smlouvy zůstává jednoznačně ve vlastnictví Města …). Takže tady bychom asi striktně právně měli být v režimu, že budu mít plný odpočet DPH na všechno a budu fakturovat mimo DPH s tím, že mi fakticky poskytují dary na vybudování (tedy 403 a také v rozpočtové skladbě jako dar). Ta smlouva není úplně nejšťastnější tím, že mluví o přeúčtování … - už vidím, jak se pracovník FU tohoto bude chytat a bude se dožadovat odvodu DPH z toho přeúčtování – no tady by snad uspět neměl. Horší by bylo, pokud by začal argumentovat, že se jedná o sjednanou odměnu za možnost připojení – tedy faktické poskytnutí služby – tedy s DPH – já myslím, že by to tak snad být nemělo, ale v tomto ohledu si nejsem jist, jak by případný spor s FU dopadl – v tomto aspektu je to o „sklonu k riziku“ – ale říkám – já bych to třeba osobně za sebe udělal s tím, že mi dávají dar mimo DPH  a toto obhajoval – ale hodně záleží, jak jsou odvážní na úřadě, co starosta … - tady je to velice subjektivní a rozhodně to není na 100% jistota.

Ve vašem případě bych se přiklonila k daru nebo příspěvku, vhodné s účtem 403 ( 231 odpa 2310 pol. 3121 MD/ 403 D)  VHS předáte také jako 403 - předpokládám že VHS zůstanou veřejné části přípojek v majetku. Vyberte od občanů jako dar na pořízení DM, i když vy DM nevlastníte, resp. ho vlastníte jakoby zprostředkovaně přes DSO (VHS) a VHS pak předejte jen rozvahově, tj. 403 MD/ 231 D s položkou 6349, odpa také 2310. Od letošního roku by již zase mohla dary vybírat přímo VHS, již jsou daňově od darů osvobozeny. 

Jak je výše popsáno, správně by "snad" do obratu k registraci tento dar vstupovat neměl. 

30/6 2017 Dar a další dotazy

1. zastupitelstvo schválilo dar farnosti ve výši Kč 59.600, ale neschválilo smlouvu, jelikož mělo nějaké výhrady s tím, že pověřuje starostu obce schválením smlouvy, potřebovala bych vědět, jak formulovat usnesení zastupitelstva, aby audit nezpochybnil, může být napsáno takto, pan starosta nakonec nechal schválit na radě: Zastupitelstvo obce Soběchleby: 1. s c h v a l u j e finanční dar Římskokatolické farnosti Soběchleby 59.600,- Kč 2. n e s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Soběchleby u Hranic na Moravě; děkanát Hranice, se sídlem Soběchleby 38; 753 54 3. p o v ě ř u j e starostu obce k vypracování smlouvy předpokládám, že by tu mělo být pověřuje starostu k vypracování, schválení a podpisu smlouvy 2. Zaplatili jsme poplatek za trvalé odnětí pozemku viz příloha, zaúčtovala jsem 3635/5362, je to správně ? 3. Úprava internetových stránek +Doména 12.000 můžu mít 6171/5168 ? 4. Proplacení nákup materiálu paní učitelce ze ZŠ z dramatického kroužku, kteří potom zahráli pro občany divadlo dát na §3311 nebo můžu nechat na §3113 ?

1. Usnesení je třeba v zápise formulovat jasně, jak bylo schváleno, s tím jde už teď těžko něco dělat. Škoda, že zastupitelstvo jen neschválilo dar, výši a příjemce. To by bohatě stačilo, byl by splněn požadavek zákona o obcích schválit dar nad 20 tis. zastupitelstvem a jen na základě usnesení by se mohlo vyplatit, zákon nevyžaduje písemnou smlouvu u peněžního daru. To usnesení mi nepřijde logické - že zastupitelstvo schválilo dar je v pořádku (povinnost dle zákona). Že neschválilo smlouvu - nejlepší by bylo tedy do usnesení formulovat, kvůli které náležitosti smlouvu neschválilo a pak mělo pověřit starostu uzavřením smlouvy s povinností ve smlouvě přepracovat tu skutečnost, která jim vadila a kvůli které neschválili. Tím, že je v usnesení pod bodem 3 uvedeno, že pověřuje starostu k vypracování smlouvy, to zase vypadá, že si zastupitelstvo skutečně vymiňuje, že starosta nemá smlouvu uzavírat, ale má ji jen vypracovat. Nemůžeme poradit formulovat usnesení jinak, než jak se skutečně odehrálo. Situace by byla jasnější, kdyby se odehrála tak, že by v bodě 2 usnesení byl dovětek, že ZO neschvaluje uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu z důvodu ...... a v bodě 3 by bylo, že pověřuje starostu města přepracováním smlouvy v souladu s námitkou uvedenou v bodě 2 a k uzavření této smlouvy. Jen prosím zdůrazňuji - darovací smlouva nesmí obsahovat účel, na který má příjemce peníze použít ani povinnost vyúčtování. To jsou charakteristické znaky pro dotaci a tam už se pak musít postupovat podle zákona č. 250/2000 Sb.

2. Zde je těžké rozhodnout, dle zaslané přílohy to vypadá, že se odnímá lesní půda a mění se na veřejnou zeleň z důvodu pořízení změny ÚP. Mění se charakter pozemku, tak je položka 5362 dobře, platí se celnímu úřadu. Možná bych dala položce 5362 přednost, pokud výdaj nesouvisí s pořízením hmotného DM.

Ing. Nejezchleb doplnil k vysvětlení, proč výdaj na odnětí lesního pozemku nevstupuje do DNM ÚP: Pokud správně chápu - je zde vynětí lesní půdy na veřejnou zeleň - tedy ne se stavbou. Rozhodně bych ale nedával, že je to výdaj k tvorbě územního plánu (toto je výdaj ke změně charakteru pozemku). Územní plán něco popisuje - výdaj na jeho pořízení podle mne není to, že třeba měním charakter pozemků (to je již třeba následek změn, které bude územní plán popisovat ...) 

3. Ano, 6171/5168 je správně. Teoreticky by do úvahy přicházela ještě položka 5179 a to v okamžiku, kdybyste webové stránky vedli jako nehmotný majetek a úpravu jste vyhodnotili jako zásah do majetku nedosahující hranice TZ (např. nějaké nové zásadní funkce stránek). V případě domény by šlo uvažovat o ocenitelném právu, ale vzhledem k částce se jedná o náklad. 

4. Tady předpokládám, že to byla akce obce, nikoliv školy, proto mi jako přesnější přijde kulturní paragraf, např. 3311. 

30/6 2017 Nedodané 5137

Zaplatili jsme zálohu na nábytek ve výši cca 20tis.Kč, ale firma nedodala a je na ní vystaven insolvenční návrh. Má velké pohledávky, přihlásili jsme se také, ale asi nejspíše nic nedostaneme, mám uhrazenou částku na záloze, jak dále postupovat prosím. Zatím ponechat na záloze a pol. 5137, pol.5137 k inventarizaci vysvětlit rozdíl a 314 po ukončení řízení přeúčtovat , ale nevím jak a kam, můžete prosím poradit?

Pohledávku v okamžiku přihlášky do insolvenčního řízení převeďte na účet 377 (377/314), pol. 5137 neměňte (ve vazbě na odst. 17 náplně třídy 5 vyhlášky o RS - položka se má zvolit dle právního stavu ze dne provedení výdaje a to byla záloha na nábytek). 

Je dost zbytečné vysvětlovat a hlídat vazbu položek na účty, ale pokud jste si jistější, tak si tam poznámku k vysvětlení rozdílu položky 5137 a 028 dejte, asi víte, že těch rozdílů může být více (darované DHM, majetek pod limit co končí na 902, DPH, podlimitní TZ...). 

Ohledně OP - insolvence a 100% OP k ní lze jen u daňové pohledávky, obce zde mohou využít zákon o rezervách. Pokud je pohledávka v hlavní činnosti, budete dělat OP v režimu 10% za každých 90 dní po splatnosti, stačí zaúčtovat jednou k 30.9.2017. Případně dle výsledku rozvrhu budete pohledávku stejně vyřazovat nebo předávat do rozvahy, což se asi do konce roku 2017 dovíte. 

30/6 2017 Zařazení staveb

Chtěla bych Vás moc poprosit o informaci, jak správně zařadit následující stavbu (jako TZ původní staré vedlejší budovy ZŠ či jako stavbu novou)? "Předmětem plnění veřejné zakázky je dostavba třípodlažního nepodsklepeného pavilonu základní školy v obci a další stavební úpravy. Přístavba základní školy na ul. xxx navazuje na stávající objekt. Se stávajícím objektem bude propojena pomocí spojovacího krčku v 2.NP. Jedná se o přístavbu samostatné budovy, která představuje rozšíření kapacity stávající budovy ZŠ. Jde o pavilon základní školy, jedná se o objekt občanské vybavenosti. Hlavní provozní náplní je poskytnutí prostor pro učebny, kanceláře učitelů a hygienických prostor. Součástí veřejné zakázky bude provedení potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla (sedm hlubinných vrtů do hloubky 86 m) a instalace tepelného čerpadla v objektu přístavby základní školy." V rámci tohoto projektu máme zatím vydány kolaudační souhlasy: 1) "Instalace tepelného čerpadla pro ZŠ xx, přístavba: PS100 - tepelné vrty"- slouží pouze pro přístavbu nového pavilonu k vytápění 2) "ZŠ xx, přístavba - retenční nádrž se vsakovacím vrtem" - zasakovací objekt pro likvidaci srážkových vod ze střechy přístavby školy 3) "ZŠ - přístavba, SO 200 Komunikace a zpevněné plochy" - jedná se o chodníky a novou parkovací plochu u nové přístavby ZŠ - vše vydáno v červnu 4) bude vydáno kolaudační rozhodnutí na budovu - dle veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby na "ZŠ xx, přístavba" - v popisu je uvedeno, že se jedná o přístavbu nového pavilonu. Zde by bylo možná nejvhodnější, pokud bych Vám mohla celou veřejnoprávní smlouvu nějak poslat. Jak, prosím, správně zařadit do majetku?

Trochu mě překvapuje uzavření veřejnoprávní smlouvy na provedení stavby, to by měla být smlouva o dílo. Myslím však, že není třeba posílat, je to typická přístavba s krčkem, stavby tvoří jeden funkční celek, mělo by se jednat o TZ původní rozšiřované budovy, a to ve všech částech smlouvy. Takže pořídit přes 042, vše s položkou 6121 a po dokončení navýšit vstupní cenu budovy. Trochu je problematické prodloužení životnosti, nevím, kolik let odpisování zbývá, ale prodloužila bych životnost min. na 50 let (kdyžtak chvíli bude fungovat jen nová přístavba, než se původní stavba opraví :o). To už nám dvěma pak bude asi jedno. 

29/6 2017 Vratka dotace

S účetnictvím ÚSC se teprve seznamuji, jsem na úřadě krátce - v 05/2016 byla poskytnuta dotace z kraje - kolegyně účtovala příjem 231MD/472D pol.4222. Nyní musíme dotaci vrátit, protože nedošlo k realizaci projektu. Jak prosím vratku dotace zaúčtovat?

Jen zápisem 472 MD/ 231 odpa 6402 a pol. 5366. Stejně jako v režimu fin. vypořádání, jen vrátíte zálohu na transfer. 

Ověřte, zde z této dotace nezůstalo nic na podrozvaze - pokud ano, zápisem 999/955 vyrušte. 

29/6 2017 Fond oprav u SVJ

Naše město je členem SVJ od r. 2013, kde vlastní několik bytů a nebytový prostor. Každý měsíc platíme mj. zálohy do tzv. „fondu oprav“ (zálohy na provoz, opravy a udržování). Výše zálohy byla stanovena dle výměry bytů v Kč za m2. Účtujeme MD 465 / D 231. Za rok 2013 a 2014 jsme dostali vyúčtování nákladů, které jsme zaúčtovali dle druhu nákladu MD 501, 511, 518…/ D 465. Nyní jsme obdrželi vyúčtování „fondu oprav“ za rok 2015 a je zde uvedena kromě nákladů i splacená jistina. Zjistili jsme, že v roce 2014 si SVJ pořídilo úvěr a z tohoto úvěru byla uhrazena rekonstrukce výtahů (proběhla v r. 2014). Rekonstrukce výtahů se v přehledu nákladů tehdy nikde neobjevila, tedy nikde ji nemáme zaúčtovanou. Zjistili jsme, že SVJ zaúčtovalo rekonstrukci jako pohledávku za vlastníky bytů a každým rokem pohledávku snižuje o uhrazenou jistinu. Splátka jistiny úvěru se hradí z "fondu oprav". Rekonstrukce výtahů celkem stála SVJ 1,6 mil. Kč. Rozpočítala jsem dle vlastnických podílů podíl na rekonstrukci připadající na naše byty a vyšly mi částky pod 40 tis. Kč (některé byty mají 29 tis., některé 37 tis., pak malý nebytový prostor jen 6 tis.). Celkem podíl na naše byty a NP je ve výši 370 tis. Kč. Navíc v září 2015 jsme dva byty prodali. Prosím o radu, jak účtovat o rekonstrukci výtahů, o splacené jistině z "fondu oprav" a dále jak účtovat o zbylé nevyúčtované záloze (účet 465), která nám zůstala u prodaných bytů?

Ten účet pohledávky dokonce v odpovědi na dotaz doporučilo MF. My jsme k této problematice  dávali dokument ke stažení 2014 Rozbor fond oprav SVBJ (najdete v sekci archiv ze dne 14.1.2014). Dokument vysvětluje složitost vedení na pohledávce protože se vlastně ten fond nevyúčtuje. V materiálu je vše vysvětleno a není jednoznačná odpověď. Lze vám jen poradit - doúčtovat náklady z pohledávky a u prodaných bytů pohledávku z fondu oprav vyřadit (lze i přes 557, není nutné přes nějakou opravu, prostě pohledávka zanikla.) Upozorňuji, že k tomuto může být ze strany kontroly diskuse, ale ten materiál, na který vás odkazuji, by ji měl argumentačně vysvětlit.  

29/6 2017 Zateplení KD - TZ

Dotaz : Odpočet DPH – zateplení KD V tomto měsíci jsme dokončili celkové zateplení pláště KD a zateplení střechy včetně nového povrchu. V roce 2016 byly obci účtovány na tuto akci faktury na technické poradenství a projektovou dokumentaci, dále výběr dodavatele, tato inv. akce se měla uskutečnit ještě v říjnu 2016,ale vzhledem k technologii na zateplení střechy se musela odložit až na tento rok. V roce 2016 mám na účtě 042 několik faktur (celkem částka 225 180,- Kč)– od plátců DPH jsem si odečetla DPH ve výši 75 % -dle poměrového koeficientu a ještě jsem pokrátila koeficientem – ř. 52 – ještě mám na účtu 042 evidovanou k této investiční akci fakturu na částku 181 500,- Kč z r. 2013 - zpracování en. Auditu, Který jsme museli mít zpracovaný pro žádost o dotaci, tu jsme nakonec nezískali. V měsíci květnu a červnu letošního roku mám několik faktur na stavební dozor (odpočet DPH jsem účtovala až v měsíci červnu) a fakturu za samotné provedení stavebních prací na částku 1 612 989,- Kč v režimu přenesené daň. pov. Po poradě s daňovou poradkyní mi bylo doporučeno přehodnotit výpočet poměrového koeficientu ( v tabulce pro výpočet vycházím z využitelnosti KD z minulého roku– dle počtu hodin –pro ek. činnost zdaňovanou (A)ek. činnost osvobozená (B –bez nároku na odp.) a činnosti neekonomické (C veř. správa) –poměr = A+B/A+B+C. Nově by výpočet vycházel - poměrový koeficient 60 % + krátící 89 % (celkem 53 %) Jedná se mi o to, jakým způsobem mám evidovat toto TZ , jestli můžu nechat odpočet z r. 2016 ve výši 75 %- jedná se o částku na DPH 5040,- Kč a jak sledovat jednotlivé faktury tohoto TZ.

Tady jste narazila na jistou nedokonalost zákona o DPH:

- máme § 76 odst. 10, který říká, že v případě, že dojde ke změně koeficientu podle §76 v průběhu výstavby, tak se na konci výstavby vše přepočte koeficientem pro konec výstavby (tedy rok 2017)- tedy zde je jasné, že máme pouze jediný výchozí koeficient pro celou investici (v našem případě roku 2017) - tedy tady by situace byla jasná

- obdobné ustanovení ale chybí v §75 pro poměr - tedy tady trochu tápeme. Já mám ještě z dotazu dojem, že ten poměr nebyl v roce 2016 nastaven správně - tedy prvotně by se ještě někdo mohl dožadovat opravy (dodatečné daňové přiznání, pokud by se zjistilo, že poměr nebyl na začátku nastaven správně a nejsme těch 75% schopni odůvodnit ...). Pokud tomu ale tak není a jen se změnily okolnosti a poměr klesl v průběhu výstavby z 75% na 60%, tak já bych asi přepočet udělal obdobně jako podle §76 odst. 10 - tedy fakticky bych v rámci vypořádání v posledním přiznání roku 2017 vrátil tu již odečtenou část - tedy celou investici bych nakonec měl v režimu poměr 60% a koeficient 89%.

Berte to prosím ale jako názor - jasné to dle mého názoru úplně není.ZN 

29/6 2017 Digitální povodňový plán - chyba v účtování minulých let

Potřebovala bych poradit s opravou chybného zaúčtování digitálního povodňového plánu. Předchozí kolegyně zaúčtovala v roce 2014 přes dohad digitální povodňový plán v hodnotě 114.922,-Kč (není významná částka, nedosahuje 260.000,-Kč ani 0,3% aktiv netto) společně se zařízením preventivní povodňové ochrany do majetku na účet 022-dlouhodobý hmotný majetek-soubor vše dohromady za 2.286.312,- Kč (bylo hrazeno z 90% z dotace). Na tuto chybu jsem přišla bohužel až letos, kdy byla účtována aktualizace, vedení a správa tohoto plánu. Mohu tuto chybu opravit přeřazením z DHM na DNM - zaúčtovat 019/022 v pořizovací ceně 114.922,-Kč a oprávky za roky 2015 a 2016, které byly účtovány chybně na 082 opravit zápisem 082/079 ? Oprávky činí 19.153,66 Kč, žádný významný rozdíl v odpisech nevidím, proto bych u nich opravu neúčtovala. Vycházím z Vašich odpovědí na podobné dotazy, viz. 6.1.2017-studie na 019 patřící na DHM (nebo 8.1.2016-účtování majetku). Náš případ se mi jeví jako opačný, neslučuji 2 majetkové položky, ale rozděluji jeden majetek hmotný na dva - 1 hmotný a 1 nehmotný. Mohu opravu takto zaúčtovat? Ještě bych měla další dotaz k technickému zhodnocení budovy. Na obecním úřadu bude v červnu dobudován výtah, přes prázdniny se budova úřadu bude zateplovat. Měla bych účtovat a zařadit TZ zvlášť na výtah a další TZ potom na zateplení budovy, v rozmezí 2-3 měsíců? Nebo mohu vše účtovat na 042 a po dokončení zateplení vše současně na 021, jedná se o jednu budovu.

Ano, opravu můžete, tak jak navrhujete, zaúčtovat, ale je pak potřeba napravit odpisový plán, povodňový plán je většinou zařazen na 10 let. Takže případně zkrátit dobu odpisování a dodělat mimořádný odpis za ty dva roky. A správně pak nastavit 079.

Ta dvě TZ vypadají na oddělená, je dle znění vyhlášky skoro správněji je sledovat zvlášť a každé dokončené zařadit. 

28/6 2017 Přijaté zálohy na energie

Město od 1.7.2017 upravuje nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor. Součástí každé nájemní smlouvy je výše nájmu a zároveň výše zálohy na služby (energie). Ze starých smluv byla jasná výše zálohy na jednotlivé energie, a proto se záloha rovnou rozúčtovala na jednotlivé položky 5154, 5151 atd. V nových smlouvách ale již nebude rozpis záloh, takže budeme celou zálohu mít pouze na jedné položce. Která položka je nejvhodnější? 2111, 2324, 8901? Aby bylo možné hlídat zaplacení záloh, budeme účtovat o předpisech záloh pro jednotlivé nájemce 311/324, při platbě budeme párovat 231/311. Záloha na účtu 324 bude vyúčtována vždy až v následujícím roce do konce dubna. Pokud začneme používat pro zaplacené zálohy položku 2111, budeme mít v prvním roce v rozpočtu velké příjmy. V následujícím roce při vyúčtování bude ale položka 2111 mínusová, a to až do doby než budou zaplaceny další zálohy. Je to tak správně? Problém dále nastává v tom, že jsme dvě účetní. Každá má „svůj“ bankovní účet. Jedna „příjmový“ a účtuje veškeré příjmy města a používá účet 231 0200 a druhá účtuje veškeré výdaje města a používá účet 231 0300. Zálohy na energie vždy chodily na „výdajový“ účet. Mohla by se u tohoto „výdajového“ účtu používat položka 2111, když by na tento účet přicházely zaplacené zálohy? Myslím, že by to nemuselo ničemu vadit. Nebylo by lepší používat položku 8901?

Příjem zálohy na služby patří na pol. 2111, meziroční vratky přeplatků záloh pak dle náplně na pol. 5909. Položka mínus 2111 se použije jen při vratce v rámci jednoho roku.

Položka 8901 se u záloh nepoužije (i když by se mohl najít argument o účtování záloh jako o cizích penězích, ale ne vždy to platí), na ni patří cizí peníze na ZBÚ - např. dodavatel složí na ZBÚ jistotu pro účast na výběrovém řízení, jestliže neuspěje, jsou mu peníze vráceny. Tady se použije pol. 8901. To jsou cizí prostředky, obec s nimi nijak nenakládá, peníze leží na účtu a pak se vrací. U záloh na služby je to jiné - to je platba na zajištění služeb, obec peníze dál používá k platbám záloh dodavalům energií apod. Ačkoliv jde až do vyúčtování o závazek, tak je to příjem obce na poskytování služeb podléhající vyúčtování - službou obce je v podstatě zajištění dalších služeb (energií a dalších) pro nájemce.

V archivu v dokumentech ke stažení najdete příklady na účtování záloh přes 3xx a přes náklady a výnosy. Je to pro byty, ale pro nebyty u záloh je to hodně stejné. Váš systém, co popisujete, vypadá celkem správně.  Nepíšete, jak jste dořešili DPH, ono DPH v jedné částce záloh na služby je problém - rozdílné sazby např. u vody a elektřiny apod. 

Dneska se už smysl pro rozdělování účtů na příjmový a výdajový ztratil, oba jsou to základní běžné účty, jsou rovnocenné, na obou můžete používat položky příjmů, výdajů i financování. Na účtu, který je interně označen jako výdajový, lze bez obav účtovat příjmy.