Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

29/6 2018 DPH a tenisové kurty

Jsme obec - plátce DPH. Nájemné fakturujeme jako osvobozené od DPH. Teď jsme začali opravovat tenisové kurty, které budeme také pronajímat (zřejmě občanům za mírný poplatek). Je nějaká možnost, jak si na vstupu uplatnit DPH?

Podle mne se ta možnost limitně bude blížit nule. Poskytnutí kurtů za poplatek je bráno jako poskytnutí sportoviště - tedy osvobozeno od DPH a díky tomu bez nároku na odpočet daně.

Abychom se mohli nějak bavit o odpočtu DPH, muselo by dojít třeba k následujícímu:

- kurty byste začali pronajímat nějaké osobě (plátci DPH) s DPH, který by zde začal provozovat svoji činnost - poskytování kurtů

- na částečný odpočet DPH byste se mohli dostat v situaci, když byste to také kromě osvobozených pronájmů pro tenis začali poskytovat i pro jiné účely třeba ve formě nějakého krátkodobého pronájmu (třeba pro firemní párty ...) - potom bychom se mohli dostat do koeficientu. Mohla by také pomoci reklama umístěná a vázaná na daných kurtech. Já ale nevím, zda máte koeficient, který by v tomto znamenal pro vás nějaký smysl.

29/6 2018 směna pozemků a obrat k DPH

Prosím Vás o informaci k DPH. Obec není plátcem DPH....Máme uzavřenou směnnou smlouvu na pozemky (nejedná se o stavební pozemky) se státním podnikem a jelikož obecní pozemky mají vyšší hodnotu, bude státní podnik doplácet přes 600.000,-Kč. Nevíme, zda se tento doplatek ze směnné smlouvy počítá do obratu, či nikoliv a my tak nepřesáhli hranici 1 miliónu a případně nespadli do DPH.

Prodej dlouhodobém majetku se nepočítá do obratu k registraci, dtto ani směna.  §4a odst. 2 zákona o DPH.

27/6 2018 PDP a záloha

Budujeme vodovodní přípojku a teď mi přišla faktura - daňový doklad s DUZP 22.6. 2018 na částku 300 000,00 Kč s tím, že se jedná o zálohu a daň odvede zákazník. Mám odvést DPH již z této zálohy nebo až z konečné faktury? Děkuji

V režimu PDP se DPH ze zálohy neodvádí, až z konečné fa. Je tedy nezbytné kontaktovat v tomto dodavatele - pokud je to skutečně záloha a ne dílčí plnění, aby to určitě nezahrnoval do kontrolního hlášení - jinak pokud to tam byť nesprávně uvede, počítejte s tím, že vás za nějakou dobu bude kontaktovat FÚ s upozorněním, že je tady něco špatně a vy budete muset reagovat tak, že to máte dobře (respektive dodavatel to má chybně). Proto je lepší dohodnout se hned - skutečně je to tak, že ze záloh na plnění v PDP se DPH neodvádí.

26/6 2018 DPH - faktura ze Slovenska

Město obdrželo fakturu ze Slovenska za dodání stojanů na kola ve výši 11045,--Kč. Na faktuře je uvedeno: Oslobodené od DPH. Jsme plátci DPH. Musím tedy odvést daň FÚ. V přiznání bude uvedeno na řádku č. 3 ? Na kterém řádku bude uvedeno v kontrolním hlášení ?

Ano - musíte to prodanit - je to pořízení zboží z jiného členského státu. Sazba DPH by byla 21%. V přiznání to přijde do ř. 3 a v kontrolním hlášení to jde na ř. A.2.

26/6 2018 Vodovod a DPH

Dobrý den,měla bych dotaz ohledně nároku odpočtu daně v případě, kdy my jako obec vlastníme vodovod, ale na základě Smlouvy o provozování a pachtu vodovodu a kanalizace” jej provozuje místní společnost s.r.o. Ta také přijímá platby za vodné od občanů a platí obci čtvrtletně nájem za vodovod vč. DPH. 1.Obec chce nyní místní vodárnu napojit na jímku, která dále povede vodu do nádrže (místní koupaliště). Tímto se rozšiřuje místní vodovod, je to tak? 2. případ, co se týká vodovodu, je obnova starého vodovodu a vybudování vodní nádrže (rybníček), která bude napojena na obnovený vodovod. Žádné následné příjmy mít obec nebude. Můžete mi tedy poradit, zda nám dodavatel prací a materiálu bude fakturovat částky s daní a zda budeme či nebudeme mít nárok na odpočet daně. Nebo nám musí dodavatel účtovat práce s PDP a my budeme odvádět daň? Předem děkuji za odpověď.

Já se domnívám, že odpověď musíte hledat v tom, zda to, co se vybuduje, bude zahrnuto do nájemní smlouvy jako předmět pronájmu (pronájem s DPH umožňující odpočet DPH). Tady samozřejmě připomínám, že aby to mohlo být pronajato s DPH, musí to tomu s. r. o. sloužit k ekonomické činnosti - tedy musíme vysvětlit, že toto je stavba nezbytná k dosahování jeho zdaňovaných příjmů.

Když toto splníme, můžeme uvažovat o odpočtu DPH. Pokud ne (třeba neprokážeme, že tyto stavby jsou zahrnuty do pachtovní smlouvy), potom logicky nemůžeme uplatnit odpočet DPH. No a podle toho také budete řešit, zda dodavatel to má fakturovat v PDP (pokud prokážete, že je to součást pachtu) nebo mimo PDP (pokud to neprokážete).

Více k tomu asi napsat nejde - já samozřejmě nejsem technik, abych posoudil, zda dané stavby jsou nezybtné k provozování vodovodu ...(či  nikoliv).

15/6 2018 Prodej pozemku

Obec prodává stavební pozemek společnosti ČEZ, na kterém je umístěna trafostanice ve vlastnictví ČEZ. Bude prodej pozemku podléhat DPH.

Tady jste v situaci, že na pozemku je stavba trafostanice a předpokládám, že to je zamýšleným účelem využití daného pozemku. Za těchto okolností by pozemek měl být ve funkčním celku se stavbou trafostanice a pokud tato nesplňuje charakteristiku novostavby (tedy je starší 5 let ..), potom by se mělo jednat o osvobození podle §56 odst. 3 zákona o DPH. Pokud by to byla novostavba, tak by zde bylo zdanění.

Tím, že ČEZ je plátcem DPH, který si daň případně odečte, tak byste v případě, že se nejedná o novostavbu trafostanice, také mohli bez nějakých problémů aplikovat §56 odst. 5 - tedy vyfakturovat to po dohodě s ČEZ v režimu PDP (někdo to v těchto případech takto dělá, aby si "ušetřil" dokazování ...)ZN

15/6 2018 Náklady po zařazení investice - účetně x daňově

Investiční akce je ukončena a zařazena do majetku. Následně vzniknou po zařazení ještě náklady, které mají charakter služby (např. monitoring ukončené akce, finanční analýzy, závěrečné zprávy a závěrečná vyúčtování s poskytovateli dotací, archivace apod).- provedení na základě smluvního vztahu. Účetně již 518, ale daňově? Podle Fú, pokud tato služba souvisí se zařazeným majetkem, pak vyloučit z DPPO účet 518 a navýšit vstupní cenu majetku pro daňové účely o částku služby a v nákladech se daňově objeví až v odpisech. Pokud takto nepostupujeme, pak musíme prokázat, že služba, přestože se týkala stavby, tak s ní přímo nesouvisela. Jak správně specifikovat, které následné služby z pohledu Fú souvisí a nesouvisí s majetkem, tedy které si můžeme v příjmovce uplatnit a které nemůžeme? Máte prosím podobnou zkušenost? Já jsem se dosud s tímto názorem nesetkala, náklady po zařazení šly vždy již do služeb, jak účetně, tak daňově do nákladů. Děkuji.

Já s tímto osobní zkušenost nemám - z nějaké diskuse s finanční správou. Nicméně nemyslím si, že u nákladů, které popisujete, by tyto měly nutně vstupovat do pořizovací hodnoty majetku - zkusím vysvětlit důvody - respektive je mám dva (a vycházím z toho, že uvádíte případy nákladů na zajištění financování):

a) koncept určení pořizovací hodnoty vychází v daních z příjmů z účetního nastavení pořizovací ceny (s nějakými výjimkami v oblasti snižování vstupní ceny o přijaté dotace ...) - viz §29 odst. 1 písm. a) a odkaz pod čarou na zákon o účetnictví. Tedy pokud pravidla v oblasti účetnictví říkají, že něco jde do pořizovací hodnoty, je to do pořizovací hodnoty i pro daň z příjmů (opakuji - až na nějaké problémové výjimky - dotace, případně otázka TZ mající vlastní definici v zákoně o dani z příjmů ...). My k tomu máme ČÚS 710 a na jeho úplném konci jasně najdeme, že se můžeme rozhodnout, zda náklady na zajištění financování vstoupí či nevstoupí do pořizovací hodnoty (úroky z úvěrů, dotační management ...), případně v jakém rozsahu. Těžko si tedy mohu představit, jak bude finanční správa odůvodňovat, že náklady na zajištění financování (u vás v souvislosti se získáním dotace) musí vstoupit do pořizovací hodnoty - to jdou mimo zákonný rámec vaší svobodné volby

b) i když bych připustil, že náklady na zajištění financování mají jít do pořizovací hodnoty majetku, koncept je obecně takový, že by to měly být náklady vzniklé do okamžiku zařazení do majetku (tedy práce byly provedeny do zařazení). Když si představím nějaké projekty, že se třeba musí u některých  vyhotovovat  po dobu udržitelnosti nějaké monitorovací zprávy z daného projektu, tak toto rozhodně nemohou být ani v nejbujnější fantazii z hlediska účetní teorie náklady upravující vstupní hodnotu majetku.

Raději jen jednu poznámku - pokud by se samozřejmě jednalo o služby, které byly nezbytné k uvedení do provozu (třeba stavební dozor ...) a došlo jen k jejich pozdnímu vyfakturování (až po zařazení do užívání), tak tady samozřejmě vzniká velké diskusní pole - obecně si myslím, že by se toto ělo řešit dohadnou položkou nebo následnou úpravou vstupní ceny, v čemž ale případně mírně brání nešťastně formulovaný bod 4.4. ČÚS 710, který je jako pravidlo  nastaven pouze pro jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a tady bych pochopil, že při jeho striktní aplikaci se dostaneme do konliktu s běžným chápáním finanční správy. Nicméně to není případ nákladů, které uvádíte.ZN

13/6 2018 koupě pozemku DPH

Dobrý den, můj dotaz se týká DPH u koupě pozemku, zastupitelstvo schválilo koupi za cenu 500 tis. Kč. Ve smlouvě je uvedeno: 1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za předmět koupě v celkové výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) (dále jen „kupní cena“). V souladu s § 56 odst. 5 zákona o DPH, se prodávající rozhodl pro uplatnění DPH. Kupující souhlasí se samovyměřením DPH u přijatého daňového dokladu, tj. provede samovyměření z kupní ceny. Specifikace kupní ceny bude uvedena v daňovém dokladu vystaveném prodávajícím. Údaje k pozemku:druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, o výměře 3.166 m2, ve skutečnosti jsou na pozemku zahrádky. Nevím jak s tím samovyměřením myslím, že nemáme nárok na odpočet DPH, pokud bude cena s DPH a nemůže být uplatněn odpočet (samovyměřením), bude se muset chválit vyšší cena za koupi v zastupitelstvu. Lepší asi bude koupit v režimu osvobození od DPH. Děkuji

No pro Vás určitě - je naprostým ekonomickým nesmyslem, abyste pozemky, které by mohly být od DPH osvobozeny, kupovali dobrovolně v režimu PDP a tedy uhradili ještě daň, kterou si asi nemůžete odečíst (předpokládám, že pozemek nemáte ke zdaňovaným plněním). Abyste měli nárok na odpočet, museli byste prokázat, že pozemek využíváte ke zdaňovaným plněním - třeba, že je to v rámci aktivity směřující k tomu, že tam budou stavební parcely, které budete prodávat ...

Jinak z hlediska kupní ceny - ono asi nebude nezbytné schválit vyšší cenu zastupitelstvem (ona právně je kupní cena pořád 500 tis. kč)  - samozřejmě to ale znamená vyšší čerpání rozpočtu o 100 tis. Kč - tedy posuny by šly spíše tímto směrem. Bylo by potom určitě logické informovat zastupitelstvo, že to bude nakonec dražší.

13/6 2018 Plechová garáž z Polska

Město zakoupilo plechovou garáž v hodnotě 9.949,-- Kč od „polské firmy“. Vzhledem k tomu, že se v loňském roce město stalo díky „podobné akci“ identifikovanou osobou (jinak není plátcem DPH), do 25. dne následujícího měsíce musí město podat daňové přiznání a odvést DPH v ČR. Dotaz zní: Vstupuje nově odvedená DPH do pořizovací ceny majetku ? Garáž bych zařadila jako stavbu na účet 021, i když nemá základy.

Pokud nemáte nárok na odpočet DPH (jako že asi nemáte), potom bezesporu vstupuje toto DPH do pořizovací hodnoty. Jinak s Vaším postupem souhlas - bohužel nápady v těchto oblastech přináší účetním dosti práce ...ZN

12/6 2018 Splátkový kalendář - DPPD

Dobrý den, řešíme problematiku DPPD u splátkových kalendářů. Vyhotovíme splátkový kalendář na rok dopředu, který má náležitosti daňového dokladu vč. DUZP. Odběratel však zaplatí dopředu (např. sjednané DUZP ve splátkovém kalendáři je 1. 6. a odběratel zaplatí 15. 5., příp. zaplatí dopředu 3 splátky). Nevystavujeme daňový doklad k přijaté úplatě (splátkový kalendář by ztratil opodstatnění). Splátkové kalendáře vcházejí do KH většinou na samostatný řádek v části A.4., protože součtově jsou nad 10 tis. Kč vč. DPH. Řešíme, kdy tato jednotlivá splátka vstoupí do KH a daňového přiznání, zda ke sjednanému DUZP dle daňového dokladu - splátkového kalendáře nebo k datu přijetí úplaty dle § 20a odst. 2 zákona o DPH, avšak tady bychom se v KH „nepotkali“ s odběratelem. Děkuji za Vaše vyjádření

Toto bylo řešeno v rámci metodiky GFŘ k problematice kontrolních hlášení - sekce dotazy a odpovědi:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/dotazy-a-odpovedi#XVI

Je to dotaz 2 - vyjímám některé body:

V praxi mohou v souvislosti s platbami záloh dle platebního kalendáře vznikat různé situace – např.:

a) Odběratel zaplatí zálohu před termínem stanoveným v PK
b) Odběratel zaplatí zálohu v termínu stanoveném v PK
c) Odběratel zaplatí zálohu po termínu stanoveném v PK, ale před datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

V situacích popsaných pod body a) až c) je PK daňovým dokladem podle § 31a zákona o DPH a zákon nevyžaduje vystavení dalšího samostatného daňového dokladu k přijaté platbě.

Pro vyplnění položky „DPPD“ pro každou předmětnou dílčí platbu dle PK (Evideční číslo daňového dokladu = číslo PK) se do kontrolního hlášení (KH) vyplní:

  • Dodavatel: DPPD = datum skutečného přijetí platby
  • Odběratel: datum skutečného přijetí platby dodavatelem a v případě, že mu není u bezhotovostního převodu tento datum znám, vyplní datum odepsání úhrady ze své strany (účtu). Vzhledem k tomu, že platební kalendář nemusí obsahovat datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, může být pro odběratele přesné zjištění dne přijetí úplaty dodavatelem v praxi nerealizovatelné. Proto je připuštěno, pro účely vyplnění kontrolního hlášení, aby odběratel uvedl v části DPPD den úhrady z jeho účtu. V této souvislosti upozorňujeme, že v souladu s § 72 odst. 3 zákona o DPH vzniká odběrateli nárok na odpočet daně až v okamžiku, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost přiznat daň (§ 21 odst. 1 zákona o DPH), tj. dnem přijetí úplaty dodavatelem.

7/6 2018 Věcné břemeno

Uhradili jsme na základě smlouvy o VB platbu za VB v květnu 2018. Jak mám prosím správně o této platbě účtovat, když daňový doklad byl povinným vystaven až 1.6. a došel nám 7.6.2018 - uplatňovat DPH budeme tedy až k datu 7.6.2018. (Pořiz.hodnota VB je do 40 tis.Kč včetně DPH).

Takže pokud správně chápu, je to věcné břemeno, které hradíte a je zároveň nárok na odpočet DPH. Jak jsme si korespondovali - postup je takový, že prvotně provedete platbu - úplně správně bychom měli účtovat:

MD 314/Dal 231 (jen ještě poznamenám - ono je sporné, zda 314, když to bude na DDHM, nicméně tím, že by to měl být provozní výdaj, tak bych to do 052 netahal) - jedinou výjimkou by byla situace. kdy to věcné břemeno přímo souvisí s nějakou investicí (třeba výstavbou nové kanalizace... - potom by mělo jít do ceny investice - tedy 052 a položkami by se to také zachycovalo na výdaje na stavbu - 6121)

potom je daňový doklad - s tím, že uvádíte, že si uplatňujete odpočet DPH - tedy mohlo by to být MD 314xz a MD 343/Dal 314  (tedy dodaním to a uplatním si odpočet)

následně při zápisu v katastru (tady je sporný ten okamžik - viz náš materiál na stránkách k okamžiku uskutečnění účentího případu) - nicméně vyjděme nyní z okamžiku provedení zápisu:

MD 028/Dal 088 a MD 558/Dal 321 D a zúčtování zálohy 321 MD/ 314xz D a případně DPH 343,-343 ze zálohy...

 

6/6 2018 DPH - domov důchodců

Město (plátce DPH) je vlastníkem budovy v KN zapsané jako objekt občanské vybavenosti, ve které je z části klasický domov důchodců zapsaný do sítě sociálních služeb (60 % podlahové plochy) a z části (40 % podlahové plochy) dům s pečovatelskou službou se sociálními byty. V současné době chystáme přestavbu na domu. Domov důchodců je obsazen klienty, kteří mají sepsánu smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory jejíž součástí je i ubytování. Ubytování je poskytnuto a je i vyměřeno dle zákona o sociálních službách, někteří klienti mají v domově přihlášen trvalý pobyt. Lze na celý objekt pohlížet jako na bytový dům a při přestavbě uplatnit PDP se sníženou sazbou nebo vzhledem k vyšší ploše na domov je už sazba základní?

Já jsem přesvědčen, že by měla být snížená sazba DPH (15%), Domov pro seniory je totiž pobytovým zařízením sociálních služeb a stavba, která je jím užívaná, splňuje charakteristiky stavby pro sociální bydlení (je zde problém v zákoně se spoluužíváním - podle mne nedořešeno - nicméně zde je spoluužívání s byty - tedy také stavbami pro sociální bydlení - takže to by skutečně neměl být problém). ZN

5/6 2018 Prodej pozemku se sklepem a DPH

Naše město bude prodávat pozemek jehož součástí je podzemní sklep. O tento pozemek má zájem majitel domu, za nímž se nachází dvorek (rovněž ve vlastnictví zájemce) a za dvorkem následuje prudká stráň, ve které je vybudovaný sklep. Právě tuto stráň se sklepem chce majitel odkoupit od našeho města. Z pohledu funkčního celku se domnívám, že pozemek tvoří funkční celek se stavbou (se sklepem) a zřejmě i se stávajícím domem se dvorem. (již nyní sklep využívá, dokonce tam dělal menší opravy). Takže sleduji stáří stavby: na sklep jsme si nechali zpracovat znalecký posudek - sklep byl oceněn na 150 tis. Kč. (historický klenutý sklep s obestavěným prostorem 170 m2). Ke sklepu nemáme žádnou dokumentaci, ve ZP je uvedeno, že jeho stáří je 100 let. Čili tady bych mohla osvobodit z důvodu překročení lhůty 5 let u stáří stavby. Nejsem si jistá, jestli tvoří funkční celek i s domem - tam proběhly větší opravy a kolaudace v roce 2016. Tady bych se dostala do problému s osvobozením z důvodu stáří stavby. Co se týče posouzení stavebního pozemku - v územním plánu je pozemek uveden jako plocha ke komerčnímu využití a z logiky věci tam stavba (mimo sklepa) (nemůže vzniknout (prudká stráň). Prosila bych Vás o pomoc při posouzení, zda se na pozemek vztahuje DPH, případně i na uvedený sklep jako na vybranou nemovitou věc. Pokud by se na sklep vztahovalo DPH, mohu osvobodit alespoň sklep? V kupní smlouvě bude uvedeno, že sklep je součástí pozemku a budou vyčísleny zvlášť ceny za pozemek a zvlášť za sklep. A v souvislosti s tím řeším ještě problém, že sklep nemáme zařazený v majetku. Nachází se na našem pozemku, ale dokumentaci k němu žádnou nemáme. Mám tedy ještě před prodejem zařadit sklep v hodnotě dle znaleckého posudku do majetku jako nalezenou věc a následně prodejem vyřadit? Děkuji Vám za odpověď.

Tak jak to popisujete, tak dle mého názoru je účelem transakce zejména využití sklepa - tedy podle mne je pozemek ve funkčním celku se stavbou sklepu (který je hlavním objektivním cílem transakce). Podle mne potom vycházím ze stáří sklepa a celé bych to osvobodil.

K druhé záležitosti - třeba já bych toto neřešil a v dané situaci to již vyřadil jen jako pozemek.

1/6 2018 DPH vodovod, jeho provozování

Jsme menší obec, plátci DPH. Máme jeden vodovod, u kterého uplatňujeme a odvádíme DPH, DPH jsme si uplatnili i při pořízení investice. Máme tržby za vodu od konečných odběratelů a také náklady na provoz. Je to ošetřeno ve smlouvě. Nyní připravujeme stavbu dalšího vodovodu. Budeme vlastníky, nebudeme ho sami provozovat , jedná se ale o jiného provozovatele. Náklady na běžné opravy do 10 tis., výrobu a dodávku vody - tržby za vodné (60%) odběratelům, bude účtovat provozovatel. My nebudeme mít tržby, (žádný nájem za vodovod, žádné vodné od odběratelů, nic), ani běžné náklady (kromě vyšších oprav nad 10 tis. Kč a 40% vodného, které nám - obci, bude provozovatel účtovat ). Můžeme si uplatnit odpočet DPH z faktur na pořízení vodovodu - investice (budeme mít na něj dotaci a musíme již na začátku správně zadat, jak to bude u nás s DPH) ? V jedné činnosti máme dva způsoby účtování vycházející ze smluv, jednou máme tržby, podruhé tržby nemáme. Děkuji za odpověď

Je smutné, kdo tyto konstelace vymýšlí - jednoznačně blokují odpočet DPH (což způsobuje na straně obcí velké škody).

Abyste měli nárok na odpočet daně, musíte splňovat to, že z daného majetku dosahujete zdaňovaný příjem, Jak to ale popisujete, tak v tomto případě žádný příjem mít nebudete (pouze náklady) - tedy logicky to nemáte k ekonomické činnosti a nemáte nárok na odpočet DPH. ZN

29/5 2018 DPH při prodeji pozemku

Řešíme případ prodeje pozemku - zřejmě nedopatřením postavil občan část objektu na obecním pozemku. Nyní se musí celá situace vyřešit. Byl vypracován znalecký posudek. Prosím, tento znalecký posudek uvádí již cenu pozemku (u plátců) včetně DPH ? Pokud by ZO chtělo prodat za cenu nižší (s odůvodním do usnesení) z jaké ceny by bylo odváděno DPH ? A co náklady - cena za posudek, kolek atd. - tyto přeúčtovat + DPH 21 %?

Odvod DPH by byl z ceny, za kterou se skutečně prodá, neboť základem daně až na případy v §36a (a ty se tohoto případu nebudou týkat) je úplata (tedy za kolik se to skutečně prodá). Jak je konstruován znalecký posudek - to nevím, pokud není nic dalšího uvedeno, měli byste předpokládat, že hodnota v něm uvedená již obsahuje daň.

Z hlediska DPH upozorňuji - pokud je na pozemku novostavba (do 5-ti let od kolaudace ...) - potom OK - odvod DPH je správně a pokud chcete nahradit i vedlejší náklady, tak já bych je zahrnul do ceny a tím by také spadly do DPH 21%. ZN