Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

30/6 2018 Stavební pozemky

Dobrý den, Obec kupuje pozemky, které jsou využívány jako zemědělské. Chceme je zasíťovat a budou se prodávat na stavební místa. Účtuje se o nich jako o pozemcích na 031 nebo jinak?

V případě, kdy se pořizuje pozemek za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu, je další možnost účtování a to účtování na zboží. Ve vašem případě však budete charakter pozemku měnit, budete zásahy sítí měnit jeho využití, nejedná se o nezměněný stav. Takže určitě musíte pořídit přes 042 a zařadit na 031. Stavby sítí budete pořizovat přes 042 a zařazovat je jako stavby, charakter pozemku můžete dát na stavební v AU, to bude mít více vypovídací schopnost, aby správněji vstoupily  do přílohy k závěrce, ale ocenění bude bez sítí, v pořizovací ceně jakoby za ten zemědělský pozemek- můžete si najít k tomuto tématu další odpovědi na dotazy, je to často vysvětleno. 

30/6 2018 Zálohová faktura

Chtěla bych se zeptat a ujasnit si jak se správně účtuje zálohová faktura př. na stůl do kanceláře obecního úřadu o hodnotě 10 000,- 1. přijede zálohová faktura na 5000,- Zapisuji tuto fakturu do došlých faktur nebo ne? A účtuji předpis 314/321 a platbu 321/231 nebo tuto zálohovou fakturu zaúčtuji bez 321 rovnou 314/231 2. přijde faktura s celkovou částkou 10 000,-, kde je již uvedena záloha 5000,-, kterou jsme dříve zaplatili. Tuto fakturu také zapisuju do došlých faktur? Jak zaúčtuji tuto fakturu.

Zápis 314/321 je účetně nesprávný, nevzniká pohledávka ze zálohy, dokud není uhrazena a nevzniká závazek, protože nedošlo k plnění. Provádí se však často zápisem do KDF z důvodu úhrady, ale jen jako technický zápis, správně by se měl k závěrce ve výši neuhrazených faktur odúčtovat. Takže je možný. 

Došla vyúčtovácí fa se do KDF zapisuje, opět se řeší technicky, když je ve výši zálohy, tak se moc zapsat nedá, protože má nulovou hodnotu, programy však toto vyřešit umí, dají číslo, zapíší a zúčtují zálohu. Často zálohové fa mají vlastní číselnou řadu odlišnou od číselné řady došlých faktur. 

Zápis došlo fa: např. 5xx nebo 04x MD/ 321 D a zúčtování zálohy 321 MD/ 314 nebo (05x) D. 

29/6 2018 Akcie

Dne 20.6. byla podepsána Smlouva o úpisu akcií za peněžitou částku, která bude společnosti (VHS)vyplacena do 50 dnů od podpisu. Den podpisu smlouvy 043/368, den převodu peněžní částky 368/231 2310 6201 a den zápisu do obchodního rejstříku 069/043.

Účtujete naprosto správně.

29/6 2018 Dotace SFDI

Dobrý den, v loňském roce jsme obdrželi dotaci na investici do autobusových zálivů od SFDI. Stavba byla provedena na konci roku 2017 a bylo požádáno o uvolnění fin. prostředků na proplacení faktur. Faktury již byly uhrazeny z rozpočtu obce. Dotace ze SFDI dorazila na podúčet před koncem roku a nebyla převedena na jiný účet. Z tohoto důvodu jsme v lednu 2018 peníze museli vrátit jako nevyčerpanou dotaci. V dubnu byla sepsána nová smlouva se SFDI a na tutéž akci jsme obdrželi dotaci znovu ( jedná se o 1.164.000,-). Stavba ještě není zkolaudována a není v majetku. Jak zaúčtovat transfer, když stavba není v majetku a nelze od následujícího měsíce spolu s odpisy rozpouštět transfer? Lze použít dohadný účet a příjem dotace zaúčtovat 231 xx UZ 91628 pol. 4213/346 a 346/388? Po kolaudaci a zavedení do majetku odúčtovat dohad 388/403?

Když není ještě stavba dokončena, pak předpokládám ani dotace není ještě vyúčtovaná. V tomto celkem běžném případu se v souladu s ČÚS č. 708 účtuje přijetí dotace jako záloha, tzn. zápisem 231 (RS máte dobře)/374, popř. na účet 472, jestli její vypořádání očekávate za déle než rok od přijetí. Zálohu pak vyúčtujete spolu s vyúčtováním dotace. Častější je případ, že majetek je dokončen dříve než je dotace vyúčtovaná, proto se dotace k datu zařazení majetku dohaduje 388/403, neúčtuje se ještě na pohledávku, ale použije se dohada právě proto, aby se mohla dotace rozpouštět spolu s odpisy. K datu vyúčtování dotace se pak dělá předpis pohledávky 346/388 a zúčtují se zálohy 374(472)/346. Pokud by dotace byla vypořádána dříve než by byl majetek dokončen, pak se účtuje rovnou pohledávka 346/403 a přijetí 231/346 a dotace se začne rozpouštět od následujícího měsíce po zařazení majetku. Není problém vést dotaci na účtu 403 ještě před zařazením, kryje ve zdrojích majetek na 042.

29/6 2018 Oprava jako součást investiční akce

Město provedlo v r. 2017 technické zhodnocení komunikace, v tomto roce také uhradilo veškeré faktury a zaúčtovalo výdaj na pol. 6121. Poté byla komunikace ve zkušebním provozu, a v měsíci červnu 2018 došlo k její kolaudaci. Při zavádění TZ do majetku jsme ale zjistili, že v rámci TZ komunikace byla provedena i výměna 4 ks sloupů veřejného osvětlení, které ale máme v majetku zaevidováno samostatně. Kdybychom tuto skutečnost věděli dříve, zaúčtovali bychom v r. 2017 2212 6121 a 3631 5171. Domníváme se, že i přes způsob zaúčtování výdajů do r. 2017 bychom měli do majetku zavést pouze TZ komunikace, tj. bez opravy veřejného osvětlení v hodnotě 230 tis. Kč. Je velký problém, že se nám nebude shodovat navýšení majetku r. 2018 a 6121 z r. 2017? Jak to lze případně účetně opravit?

Ono je otázkou, jestli je to špatně. Třeba se na to dá nahlížet jako na opravu vyvolanou investicí, která by do ceny TZ mohla vstupovat. Jestli je tam souvislost ve smyslu, že jste museli sloupy VO vyměnit, protože např. jste je z důvodu TZ komunikace přemisťovali (překážely), pak to můžete nechat v ceně investice. Pokud to tak není a jedná se o opravu VO bez vazby na TZ komunikace, nesouvisí to spolu, pak je vhodné částku za opravu VO z investice vyřadit zápisem 511/042, popř. zápisem 408/042, jestli je částka 230 tis. Kč vyšší než 0,3 % vašich aktiv netto a v tomto případě popsat opravu do přílohy. RS už neopravíte, s tím už si starost nedělejte.

29/6 2018 výstavba kabin svépomocí

Jak účtovat výstavbu kabin. Jedná se o obecní majetek, který sportovci budují svépomocí ale já mám pouze účty na různé materiály. V rozpočtu máme schválenou výstavbu kabin na 3419 6121 a já nevím zda písky, beton, štěrk, maltu a pod. můžu účtovat na rozpracovanou výrobu 042/321, 321/231 10 3419 6121 nebo budu účtovat na 5139 a pak přeúčtuji celkově?

Odpa by byl přesnější 3412, ale to jen taková poznámka. Ohledně ocenění takto pořizovaného majetku, máte dvě možnosti.  Buď ocenit kabiny skutečnými náklady, bez odhadu nákladů dobrovolnické práce. To je v souladu s principem opatrnosti, ale nevytvoříte odpisy na reprodukci. Druhá možnost je ocenit je kombinovaně, tedy náklady ve výši PC (materiál) a k tomu přičíst hodnotu darované práce, kterou byste do ceny kabin zaúčtovali 042/401. Máte pak věrnější hodnotu majetku, zajištění reprodukce majetku odpisy, ale bývá problém s oceněním darované práce, aby to odpovídalo, tak zvažte, co je pro vás lepší, jestli jste schopni aspoň trochu věrně práci ocenit, zvažte významnost. Dodavatelské faktury za materiál můžete účtovat rovnou na účet 042 s položkou 6121. Je také možné účtovat náklady na jednotlivé položky podle druhu (5139, 5021, 5169) a pak je vnitřním dokladem, na kterém je sepíšete, aktivujete do ceny kabin zápisem 042/506, položky RS se pak nemění na 6121. Jestli budete mít na svépomoc více různorodých výdajů, je správnější a vhodnější účtovat to přes aktivaci.

29/6 2018 Nákup lesní techniky na dotaci

Dostaneme dotaci od SZIF - Program rozvoje venkova - nákup lesní techniky. Celkové výdaje projektu: 286.770 Kč, výše přiznané dotace 118.500 Kč (50 %), Příspěvek z EU 75.840 Kč (64 %), Příspěvek z národních zdrojů 42.660 Kč (36 %). Budeme nakupovat: štěpkovač 73.990 Kč bez DPH, naviják do závěru traktoru 45.190 Kč bez DPH, motorová pila za 18.241 Kč bez DPH, křovinořez 20.074 Kč, ale i drobné věci jako pilový kotouč za 537 Kč , strunová hlava za 455 Kč, kanystr za 570 Kč a další. Budeme uplatňovat DPH. Nevím, pokud jsou některé věci za více jak 40 tis. a jiné za pár korun, jak určit, zda jde o investiční či neinvestiční dotaci. Předpokládám, že se nebude dotace rozdělovat na část na investiční a část neinvestiční? Budu vše pořizovat přes účet 042 nebo jinak? A jak vlastně určuji, zda jde o investici či ne, podle výše pořizovací ceny nad 40 tis.Kč?

Zde rozhoduje, jaký typ dotace dostanete. To se určí teď už asi jen podle přidělených účelových znaků, popř. podle toho, jak jste podali žádost, někde to musí být dohledatelné. Z hlediska účetnictví by byla určitě správnější kombinace investiční a neinvestiční dotace. DDHM zařazovaný na účet 028 je spíše neinvestiční majetek, účtuje se jednorázově do nákladů, neodpisuje se. DHM na účtu 022 je pak majetek investiční. Štěpkovač patří vzhledem k hodnotě nad 40 tis. Kč jako samostatná movitá věc na účet 022, to je tedy investice. Naviják taktéž, možná je vhodné přiřadit jej k traktoru a udělat soubor, jestli bude použitelný a používaný jen s traktorem. Motorová pila je pak správně DDHM, protože je v ocenění do 40 tis. Kč, patřila by tedy správně na účet 028, stejně tak křovinořez. Pilový kotouč, strunová hlava, kanystr, to je materiál (501, 5139), tedy také neinvestice. Jestli na vše dostanete investiční dotaci, pak nezbývá než tvořit soubory majetku, aby byly v ocenění nad 40 tis. Kč a zařadily se tedy na účet 022, přiřazovat k tomu ale věci jako kanystr už je dost nevhodné, pořád dokola radíme snažit se toto řešit dopředu, abyste dostali odpovídající druh dotace, pak s tím máte takové starosti.

28/6 2018 Zamítnutá dotace

Prosím o pomoc s tímto případem. Minulý rok nám byla přislíbena 100% dotace na vybudování FITparku. Letos však přišel konečný verdikt od SZIF, že dotace je zamítnutá. Zamítnutí přišlo dne 11. 6. 2018. Minulý rok jsem rozhodnutí o poskytnutí dotace zaúčtovala na podrozvahu zápisem 915 MD x 999/915 D. V prosinci byla provedena dohada zápisem 388 MD x 403/300 D. Fitpark jsem loni zavedla do majetku a začala odpisovat vč. dotace, kterou jsem začala rozpouštět do výnosů. Letos byla dotace zahrnuta do rozpočtu. Prosím o pomoc s účtováním. Mám vyřadit dotaci z podrozvahy, zrušit dohadu a odpis dotace? A ke kterému datu? K 11. 6. 2018? A rozpočet? Musím provést rozpočtové opatření při nejbližším zasedání ZO nebo je možno i až v prosinci?

Rozpočet bych doporučila upravit co nejdříve - na příštím zasedání, je to závazný ukazatel a vztah k jinému rozpočtu. Na základě přijatého  rozhodnutí je potřeba vyřadit z podrozvahy. Ohledně dotace na kartě majetku - nevím, o jak významnou částku se jedná , dle 4.2.6. ČUS 709 je také možné dohadu rozpustit proti 672 a majetek nadále odpisovat a proti odpisům rozpouštět dotaci - já toto považuji za velkou chybu ČUS 709 a doporučila bych zrušit dohadu, "vyhodit" dotaci z karty majetku a pokud bude potřeba (např. že máte měsíční závěrky majetku), tak rozpuštěnou část odúčtovat -403/-672, mělo by to vyjít, protože už v účetnictví je 403 nižší o rozpuštěnou část. Ve vašem případě, kdy se vlastně začalo odpisovat až letos v lednu, je toto určitě přesnější než rozpouštět desítky let dotaci, kterou jste nikdy neviděli. 

28/6 2018 Dotace ze Státního zeměd.intervenč.fondu

Nevím si rady se zaúčtováním dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu - Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje - nákup lesní techniky. Ve smlouvě vůbec není uvedeno, na který paragraf či UZ má být účtováno, zda-li budu účtovat na národní zdroje a zdroje z EU. Máme pouze uvedeno: Celkové výdaje projektu: 286.770 Kč, Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 237.000 Kč, Celková výše přiznané dotace: 118.500 Kč, Příspěvek EU: 75.840 Kč (64 %), Příspěvek z národních zdrojů: 42.660 Kč (36 %). V této chvíli mám pouze zaúčtováno 118.500 Kč na podrozvaze. Dotace nám zatím připsána na účet nebyla, nyní budu účtovat nákup lesní techniky. Prosím vás o radu, jak mám zaúčtovat příjem dotace a nákup techniky.

89517 Realizace místní rozvojové strategie – IV-SR
89518 Realizace místní rozvojové strategie – IV-EU

Účelové znaky budou podle toho, co jsem k tomu našla asi tyto, viz výše, nebo tyto viz níže:

89501 Lesnická technika–IV-SR
 
89502 Lesnická technika–IV-EU

V odpovědi předpokládám, že to je investice, tzn. technika nad 40 tis. Kč, která skončí na účtu 022. Nástroj je pak 130, je to z programu rozvoje venkova. Značení si ale zkuste raději u poskytovatele ověřit.

Nákup lesnické techniky zaúčtujete podle jejího druhu, nejspíš na účet 042, odpa lze 1039, ten nebývá závazně stanoven, ale má se použít podle účelu dotace, pol. 6122. Fakturu je potřeba rozdělit a označit takto:

ÚZ pro EU, nástroj a zdroj 5 ve výši dotace z EU 75840 Kč

ÚZ pro SR, nástroj a zdroj 1 ve výši dotace ze SR 42660 Kč

nástroj a zdroj 1 ve výši vašeho podílu na způsobilých nákladech 118500 Kč

jen org nezpůsobilé náklady 49770 Kč

 K datu zařazení techniky dohadujte dotaci zápisem 388/403 a začněte jí následně rozpouštět spolu s odpisy. Až bude dotace vyúčtovaná, zaúčtujete 346/388 a dotaci přijmete 231/346. RS u příjmu dotace - pol. 4213, část z EU označit ÚZ pro EU, nástrojem a zdrojem 5, část ze SR ÚZ pro SR, nástrojem a zdrojem 1.

Pokud by byla dotace neinvestiční, pak techniku zařadíte nejspíš na účet 028, dotace se pak účtuje na účet 672 rovnou.

28/6 2018 Koupě nemovitosti - splátky

Obec kupuje bytový dům (4 byty), včetně pozemků a dvou přilehlých pozemků. Kupní cena 2 000 000,-Kč bude uhrazena: 400 tis.po podpisu smlouvy, zbývajících 1 600 000,-Kč ve čtyřech splátkách vždy k 31.12 a to do roku 2022. Dnem provedení vkladu přejdou veškerá práva a povinnosti na obec. Navíc se ve smlouvě zřizuje bezúplatné věcné břemeno služebnosti cesty na pozemek navazující na kupované pozemky.

Zde se bude zaúčtování odvíjet od data podání návrhu na vklad. Před tímto datem to pro vás budou zálohy 052, po tomto datu si předepíšete 042 MD/ 459 D, zúčtujete zálohu 459/052 a budete splácet závazek  459 MD/ 231 odpa asi 3612 pol. 6121 D (položky nemusíte členit na pozemky 6130 a stavby 6121, dle vyhlášky o RS lze vždy jen položka 6121). VB na cestu se eviduje jen oddělenou analytikou "pozemky s VB" - často si obce značí pomocí orj. nebo org. Jinde se neeviduje. 

28/6 2018 Nevyúčtované zálohy

U organizace, se kterou jsme měli smluvní vztah a které jsme hradili zálohy na energie a nájemné, máme od r. 2014 do r. 2016 (ukončení smlouvy) tyto zálohy nevyúčtované – řádné vyúčtování jsme ani po různých urgencích nevymohli. Zálohy nám zůstávají na účtu 314 a zároveň na dohadném účtu 389. S firmou jsme v současné době v soudním řízení, které se týká našich neuhrazených pohledávek, ale tyto zálohy předmětem soudního sporu nejsou. Částka na zálohách je celkem cca 2.600 tis. Kč. Odhad vyúčtování máme pouze za r. 2014, tam činil rozdíl v zálohách a spotřebě cca 12 tis. v náš prospěch.

U záloh jde o trochu specifickou pohledávku v tom, že i když nedošlo k vyúčtování, tak částečně nebo plně k plnění došlo, tj. k nákladům. Říkáte, že máte na dohadě 389, takže jste přes 502 dohadovali. V tomto případě bych se pokusila vytvořit zápis, zhruba ve struktuře vámi zaslaného dotazu, nepřihlásili jste pohledávku, zálohy byly stanoveny ve výši očekávané spotřeby - doložit toto např. tím posledním vyúčtováním z 2014, a proto pohledávku ze záloh proúčtováváte proti dohadě závazku (389/314). 

28/6 2018 Nezařazené VO

Na žádost paní starostky mám do majetku zařadit jednotlivé větve veřejného osvětlení v obci (4) na účet 021, Majetek byl předaný obci v r. 1992 bezúplatně a zatím byly prováděny jen opravy. Jde zaúčtovat 021/401 ? a jak by měla být stanovena cena - odhadem nebo jde zařadit za 1,- Kč třeba za m délky.

Jako nalezený majetek, bez ohledu na to, jak byl pořízen, jej zařaďte zápisem 021/401. Ocenění je potřeba v reprodukční pořizovací ceně, tzn. nejlépe dle ZP, většinou ale není moc hospodárné jej platit, stačí nějaký aspoň trochu kvalifikovaný odhad současné hodnoty VO, neudělala by vám ho třeba firma, co vám ho spravuje? Každopádně jej neoceňujte sama jako účetní, ale nechte si to schválit třeba právě starostkou. Zařadit do majetku je pak přehlednější nějak po etapách, ulicích apod., aby byl majetek identifikovatelný. Ocenění by mělo být ve vazbě na oceňovací předpisy, např. 441/2013, lze z postupu ocenění vycházet. Správně jste měli mít v majetku již od roku 1992 a majetek měl být od roku 2011 odpisován (dooprávkován a odpisován). Otázkou také je,  zda nebylo předáno jako součást komunikace a není cena VO v komunikacích. Pokud jste si jistí, že v majetku evidováno není, tak asi opravdu nejlépe v RPC zápisem 021/042 a dát zbytkovou dobu životnosti (VO není tedy jako nové).

28/6 2018 stravenky

Uvažujeme pro zaměstnance stravenky. Z dotazů jsem se dočetla, že poskytování stravenek může být rovnou z rozpočtu na pol. 5169 nebo 5499, nemusí být tvořen sociální fond. Zřejmě musíme mít směrnici o poskytování stravenek. Musí být poskytnutí stravenek zaměstnancům odsouhlaseno zastupitelstvem obce?

ZO nemá podle zákona o obcích ve svých pravovomocích schvalování poskytování stravného pro zaměstnance (jen pro uvolněné zastupitele v souladu s § 80 a § 84), to se řídí zákoníkem práce. ZO to schvaluje jen jako výdaj v rámci rozpočtu. Směrnice je ale vhodná, je třeba si stanovit pravidla. Obě položky jsou možné, můžete si vybrat :) Položka 5499 je obecnější, můžete třeba zkusit, kterou doporučuje váš kraj, to je různé, ale chybu neuděláte, ať použijete jakoukoliv z nich. 

Jen ještě doplnění info: 

22/1 2018 ! HODNOTA STRAVENKY

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytování stravenky zaměstnancům a uvolněnému členovi zastupitelstva (starostovi) z rozpočtu obce ve výši 80,- Kč. Je možné, aby obec hradila celou hodnotu stravenky, nebo musí přispívat zaměstnanec.

Konkrétně u stravenek je situace taková, že je dán limit 55% hodnoty stravenky pro daňově účinný náklad na straně organizace (a ještě je to limitováno 70% stravného - §24 odst. 2 písm j) bod 4 zákona o dani z příjmů). Nicméně pokud organizace přispívá více (ať již z nákladů nebo z nějakého fondu) - nejedná se o nepeněžní plnění, které by se muselo dodaňovat zaměstnanci - viz §6 odst. 9 písm.b) - zde není jakýkoliv limit. Tedy lze to, zaměstnanec přispívat nemusí a může se jednat o variantu daňově výhodnou.

Raději ale upozorňuji - pokud by se jednalo o příspěvkovou organizaci USC, kde existuje vyhláška 84/2005 Sb., tak u ní jsou podmínky přísnější - zde je limit 55% jako maximum z nákladů - zbytek z fondu + platba zaměstnance (jen to píši kvůli tomu, abyste to případně neaplikovali bez rozmyslu i na PO) . ZN

28/6 2018 kameninový chodník

Firma nám fakturuje vybudování chodníku. Šlo o odkop zeminy, návoz kameniva a provedení zhutnění. Jedná se o přístup na hřiště v celkové ceně 39.537,- Kč. Účtovat jako stavbu nebo pouze službu?

Jestli je to budováno nově, tak podle popisu to je nová stavba. Asi tam před tím byla jen tráva bez zpevnění, teď je tam nově zpevněná cesta, vznikla stavební technologií, tzn. na účet 021 bych to v tomto případě zařadila. Jinak by to mohla být třeba oprava stávající cesty, což ve vašem případě není. Služba by byla např. údržba - čištění apod. Ve vašem případě, podle způsobu provedení, to může být ten chodník, když vám to tak i fakturují, popř. zpevněná komunikace jako přístupová cesta, je vcelku jedno, pod jakým názvem to zařadíte do majetku, hlavně když budete schopni to identifikovat, stavba to každopádně je.

28/6 2018 Ostatní stavby

Prosím, poraďte s podrobnější kategorizací "Ostatní stavby" (Příloha č. 5, G.6). Pod účtem 021 0200 máme vedeny například přístřešky pro koně, oplocení, výběhy pro želvy. Toto máme již takto historicky zavedené, ale je zapotřebí analytiku opravit a přiřadit tu dle metodiky správnou. Můžete prosím, uvést nějaké příklady z praxe, které do kategorie "Ostatní stavby" spadají?

Úplně jednoduché a asi nejvýstižnější vysvětlení je, že do této kategorie zavedete všechny stavby, které nejsou zařaditelné do kategorií předchozích. Tedy, které nejsou bytovými domy, budovami pro služby obyvatelstvu apod. Každou stavbu vedenou na účtu 021 (a stejně tak i pozemky na účtu 031) musíte do nějaké kategorie zařadit, proto je to takto. Jestli máte naší novou knihu Majetek, je to tam řešeno na str. 38-39. Pokud má nějaká stavba více účelů, je rozhodující ten převažující. Jinak to slouží hlavně pro zpřesnění vypovídací schopnosti rozvahy, aby bylo lépe vidět, jak velká část majetku má ekonomický potenciál, jak velká část majetku naopak peníze spotřebovává... To, co uvádíte, můžete klidně takto nechat, není kam jinam to přeřadit. Oplocení, když není součást nějaké budovy, sem také patří.