Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

15/10 2018 přeložka přípojky kNN

Obec v r.2017 zařadila do užívání budovu hasičské zbrojnice vč. nového oplocení. Součástí stavby byla provizorní přípojka kNN. V roce 2018 jsme obdrželi fakturu od stavební firmy na přeložku přípojky kNN do nového oplocení. Ve smlouvě se stavební firmou na stavbu hasičské zbrojnice přeložka přípojky není zakomponována, bylo domluveno přímo na stavbě. Jedná se o související náklad již zařazené stavby nebo o samostatnou stavbu? Původně jsem přemýšlela nad opravou, antoníček je plastový, ale přeložka je pod silnicí a prodlužoval se kabel.

Nejprve k vyhodnocení majetku - související sítě je možné zahrnout do ceny stavby a pořídit to jako jeden funkční celek, je ale vhodnější je vést v majetku samostatně, mj. i kvůli odlišné době životnosti. Stejně tak oplocení.

Protože se ale následně jednalo o přeložku, bylo by nejlepší opravdu ještě dát do stavby. Pokud je to malá částka, šlo by to vzít jako rozdíl od dohady a rovnou shodit na 551. Je to v logice, že se dohada neudělala , ale měla a ta se pak v rozdílu dává na 551. Pokud je to významná částka (což si moc nemyslím), pak lepší přidat ke stavbě a změnit vstupní cenu a opravit zpětně odpisy. 

12/10 2018 Uvolněný starosta

Mám dotaz ohledně uvolněného starosty. Může pracovat na obci jako uvolněný starosta a mít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti s firmou, u které je doposud zaměstnán?

Já se domnívám, že to problém není. Z hlediska zákona o obcích tam střet určitě není, jen je podle mě třeba vzít v úvahu zákon o střetu zájmů (č. 159/2006 Sb.). Ani tam ale, co jsem tak koukala, není pro starostu omezení v jiné pracovní činnosti, kromě § 6, podle podmínek v něm vedených, to ale není váš případ. Myslím si, že je to možné.

12/10 2018 Nové internetové stránky obce

Obec zřizuje nové internetové stránky a obdržela celkem 5 faktur: 1. aktivace, změna nastavení domény, nová grafika, vložení modulů... částka cca. 28000,- Kč 2. letecké snímkování obce-let, data-DVD, zpracování let.fotografií+vložení na web, střih videa, vložení videa - cca. 6500,- Kč 3. naplnění intern. stránek obsahem, převedení a aktualizace informací, fotografií, virtuální prohlídka, příprava grafických prvků.. cca. 15500,-Kč 4. Video záznamy z akcí, zpracování a střih, vložení na web, DVD - 6000,- Kč 5. Aktivace a nastavení nového e-mailového serveru 3500, -Kč Mám vše účtovat na nehmotný majetek (041) 018/6171-5179 nebo jednotlivé faktury pitvat na majetek a služby (518/6171-5168)?

K jednotlivým bodům:

1. zahrnula bych do ceny stránek, podle mě vše souvisí s jejich pořízením

2. tady záleží, jak s tím budete nakládat, jestli nějak rozmnožovat, vybírat poplatky za užití apod. (a jestli tato práva máte), pak je to samostatný nehmotný majetek ve smyslu ocenitelného práva a v tomto případě záleží, jak máte směrnici, na DDNM (účet 558, pol. 5179, zařazení 018/078) to patří podle vyhlášky až od 7 tis. Kč, jestli nemáte sníženou spodní hranici, pak účet 518, pol. 5179, podrozvaha účet 901, jestli to budete využívat jen pro své účely nebo jste to pořídili jen za účelem vložení na webové stránky a jinak s tím nakládat nemíníte, pak bych to viděla spíš jako službu (518, pol. 5169)
 
3. patří do ceny nových webových stránek

4. to už bych spíše asi více vnímala jako službu (účet 518, pol. 5169), ale opět záleží, jak s tím budete nakládat, tedy zde postup viz bod 2

5. účet 518, pol. 5168 

12/10 2018 transfer 403 a rozpuštění

Chtěla bych poradit s následujícím problémem: potřebuji dodatečně vepsat do majetkové karty přijatý transfer. Investice byla dokončena v 11/2017, do majetku vložena 2/2018, odpisovat se začalo od 3/2018. Jak dopočítat transfer za uplynulé měsíce a od kterého měsíce? Z MMO mi poradili následující postup, ale mě se měsíční odpis transferu dle tohoto vzorce zdá příliš nízký vzhledem k výši investice (cca 7,5mil) a výši transféru(4 mil). Je tento vzorec správný? 1. Vypočíst transferový podíl = transfer / pořizovací cena 2. Vypočíst měsíční odpis transferu = měsíční odpis x transferový podíl (zaokrouhlit na 2 desetinná místa) 3. Po výpočtu měsíčního odpisu transferu násobit počtem měsíců, kdy měl být majetek odepisovaný. Vypočtený transfer se poté naúčtuje v UCT 403/672? Děkuji za odpověď

V prvé řadě záleží, zda má být opraveno nebo je dotace nová skutečnost. Budu předpokládat, že je potřeba provést opravu chyby, tzn. že jste opomněli transfer přiřadit na kartu majetku a začít ho rozpouštět, ale nejpozději k datu zařazení majetku jste jej měli závazně přiznaný (rozhodnutí nebo smlouva). Kdyby ne, tak by totiž nebylo správně jej rozpouštět zpětně, ale začít až nově . Dále mi nesedí, že uvádíte - investice byla dokončena v listopadu loňského roku, ale zařazena do majetku až v únoru? Jestli byly splněny podmínky pro zařazení do majetku, byl dokončen a např. zkolaudován, měl být zařazen v listopadu, ale neznám konkrétní okolnosti, tak to berte spíš jako poznámku, abyste správně posoudili, od kdy měla být dotace rozpouštěna (a majetek odpisován). Teď už k jádru dotazu: Výpočet výše rozpouštění by měl umět program po zadání dotace na kartu majetku sám. Nicméně, chcete-li ověřit postup, ten je uveden v ČÚS č. 708. K jednotlivým bodům:

1. Nejprve je opravdu potřeba vypočítat transferový podíl (TP). Vypočítá se tak, jak uvádíte, tedy poměrem transferu k pořizovací ceně majetku. Když pořizujete nový majetek, není to TZ nebo k němu nemáte další dotaci, tak je to opravdu jen takto jednoduché.

2. Měsíční rozpouštění transferu se v souladu s bodem 8.3 ČÚS opravdu vypočítá jako částka měsíčního odpisu násobená TP

3. opět souhlas i se zaúčtováním zápisu 403/672

Může se vám zdát, že částka rozpouštění dotace je nízká, tady hraje roli, jakou životnost jste majetku nastavili, dotace by se měla rozpouštět do výnosů proti odpisům po celou dobu životnosti, tedy klidně třeba 80 let, toto si taky můžete v majetku zkontrolovat, jestli to takto vychází. Závěrečná poznámka pro jistotu - je ale důležité mít dotaci zavedenou i "účetně" na účtu 403, nejen v majetku. To předpokládám, že máte -  jestli není dotace ještě vypořádaná, pak ve formě dohady 388/403, jestli je vypořádaná, pak je také již zaúčtovaná na str. D účtu 403, to je potřeba pro to, abyste jí následně zúčtovávali do výnosů zápisem 403/672.  

12/10 2018 rezervní fond obce

V usnesení ZM bylo odsouhlaseno čerpání finančních prostředků z rezervního fondu obce na vybudování denního stacionáře. Prosím o postup účtování a převedení finančních prostředků v rozpočtu.

Je více možností, buď si peníze přímo převedete z rezervního fondu na stavbu stacionáře, to by se účtovalo takto: 419 MD/ 401 D a  321 MD/236 odpa dle účelu, položka 6121 D nebo si převedete peníze z rezervního fondu na ZBÚ přes konsolidační položky: 262 MD (nebo přímo 419 MD)/ 236 6330 5345 D a 419/401 D, pokud zvolíte 262  a 231 6330 4133 MD/ 262 D (nebo přímo 401 D) a fakturu uhradíte ze ZBÚ.

V rozpočtu si upravíte položku 5345 u fondů, který se má rozpočtovat povinně, jsou to konsolidační položky, tak se jen upraví rozpočet na položkách 4133 a 5345 - ale nemá to na celkový rozpočet vliv.   

11/10 2018 obec a škola a mzdy

Obcí zřízená škola nebude mít dostatek finančních prostředků na mzdy učitelů,nepokryje je ani fond odměn. K dispozici je rezervní fond(ten by mohl případnou ztrátu uhradit) Je vhodné, aby škola zaúčtovala ztrátu a pak žádala o použití rezervního fondu na její úhradu? Nebo má škola požádat o dofinancování, aby nedošlo ke ztrátě. Může použít i prostředky z příspěvku na provoz k úhradě mezd? Jak má správně (škola i obec) postupovat ?

Nic nezakazuje zřizovateli, aby svým příspěvkem dokrýval i mzdy (skutečně se to v praxi děje). Z mého pohledu - pokud se nutnost toho příspěvku ke krytí mezd jeví jako setrvalý stav - tedy něco, co bude pokračovat asi i v dalších letech (třeba kvůli věkové struktuře pracovníků příspěvkové organizace ...), potom bych doporučoval toto skutečně zahrnout do běžného příspěvku. To použití fondů - to je o jednorázovém dočerpání nějakých rezerv - nemůže to ale řešit dlouhodobější problém.ZN

11/10 2018 Odměny zastupitelů

Máme neuvolněného místostarostu,který končí s funkcí ,náleží mu 4 násobek za předpokladu,že dodá trestní bezúhonnost?Musíme na tom trvat? A dále máme neuvolněného starostu,ktrerý dál kandidoval,ale dosud není jasné,že bude nadále starosta.Pokud by úplně končil,mělo by mu náležet 5+1 plat,ve funkci je 16 let. Kdyby se stal opětovně starostou a skončil by předčasně s funkcí z důvodu přestěhování někdy cca za 2 roky plánuje stěhování ,bude mít nějaké nároky?V případě,že by se stal nyní místostarostou,by se postupovalo jak? Děkuji.

Vše to, na co se ptáte, je řešeno v metodice č. 6.2 na tomto odkazu:

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

Je potřeba si uvědomit, že vzhledem k tomu, že od 1.1.2018 došlo k novelizaci zákona o obcích, došlo v této oblasti ke změnám a je třeba brát v úvahu i přechodná ustanovení. Režim odměňování při skončení funkce byl nastaven tak, že těm zastupitelům (samozřejmě za předpokladu splnění všech podmínek), kteří byli do funkce zvoleni před nabytím účinnosti novely (tedy před 1.1.2018), náleží odměna při skončení funkce podle původní právní úpravy a těm zastupitelům, kterým funkce vznikne po 1.1.2018,  bude náležet tzv. odchodné. K jednotlivým případům:

Neuvolněný místostarosta vykonával svou funkci předpokládám před 1.1.2018, tomu tedy nenáleží odměna při skončení funkčního období podle staré právní úpravy, protože mu dříve nenáležela, ale náleží mu nově tzv. odchodné podle pravidel uvedených v § 77 a § 78 zákona o obcích. K prokázání bezúhonnosti - na str. 76 metodiky je uvedeno, cituji: 

"Podmínkou výplaty však je předložit ze strany potenciálního příjemce odchodného čestné prohlášení, že u něj nejsou dány překážky pro výplatu odchodného stanovené v § 77 odst. 5 a 6 zákona o obcích (tj. překážky „trestní bezúhonnosti,“ a to i, pokud by šlo o zatím ještě probíhající řízení)."

Takže vám musí předložit čestné prohlášení a to by mělo být dostačující. Ohledně výpočtu, kolik mu náleží, vás musím odkázat na zákon o obcích a tuto metodiku, tam si to můžete ověřit.

Neuvolněnému starostovi, pokud by ve funkci skončil a byl do ní zvolen před 31.12.2017, podle mě náleží odměna při skončení funkce, jejíž pravidla byla stanovena v § 75 odst. 1,2 a 7 zákona o obcích účinného do 31.12.2017.

Pokud by byl zvolen znovu starostou a poté by ukončil mandát, tak už se na něj vztahuje nová právní úprava odchodného.

Na str. 85 jsou rozebírány podmínky nároku, je tam mj. uvedeno, že je potřeba, aby mandát skončil a pokud bude pokračovat jako neuvolněný místostarosta a pobírat odměnu, neměl by mít nárok na nějakou formu odchodného.

Prosím podívejte se ale do té metodiky, zatím bych nespekulovala, ale řešila to, až budete vědět, jak to dopadlo, podle toho nastudujte v metodice konkrétní případ a když Vám nebude něco jasné nebo se Vám bude zdát, že je to v rozporu s tím, co Vám píšu, obraťte se raději na MV, oni jsou v tomto metodický orgán, my můžeme takto nezávazně poradit, nasměrovat Vás, ale obor naší činnosti to není, jsme ve stejné pozici jako Vy, můžeme se podívat do zákona a metodiky, ale závazný výklad Vám v tomto dát nemůžeme (to nemůže ani MV, ale budete mít v ruce pro případné kontroly pádnější podklad).

11/10 2018 přestupky

Máme uzavřenou s Kuřimí veřejnoprávní smlouvu na projednávané přestupky, vyúčtovávají čtvrtletně, musí se na každý přestupek udělat RO, nebo je možné v rámci paragrafu převést finanční prostředky, máme schválený rozpočet na paragrafy. Za minulého vedení byly striktně dělány RO na každý přestupek?

Jedná se o vztah k jinému rozpočtu, tj. je potřeba rozpočtové opatření přesně, ale stačí k 31.12. Můžete si dát na položku 5321 rozpočet jakoby na celý rok a upravit až ke konci roku na přesně vyčerpanou částku. Účtuje se to jako dotace mezi obcemi, tak je pak vhodné, aby rozpočet a skutečnost seděly, ale jak říkám, stačí za celý rok, rozpočet jen odhad. 

11/10 2018 příspěvek příspěvkové organizaci

V červnu letošního roku byl zastupitelstvem obce prostřednictvím rozpočtového opatření schválen neinvestiční příspěvek naší příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ ve výši 200 000 Kč na nákup herních prvků na školní zahradu. Obec napsala na tuto částku dodatek k závazným ukazatelům. Jeden herní prvek dosáhl hodnoty 61 000 Kč. Nyní po nás pan účetní příspěvkové organizace požaduje "napsat papír", že částka 61 000 Kč je určena na investici. Nevím si rady, jak postupovat a jak "papír" formulovat, aby vše bylo správně.

Je potřeba, aby došlo ke schválení, že z daných 200 tis. kč je 61 tis. Kč investiční příspěvek a toto takto napsat - tedy, že příspěvek je 200 tis. kč, z toho 61 tis. kč určeno na investice (pokud ale výslovně ve svém usnesení řekli, že je to neinvestiční, tak je to zase k projednání v zastupitelstvu - do té doby "papír", že je to na investice, nemůžete napsat).

Až se toto zpapíruje, tak by se to mělo přehodit v rozpočtové skladbě - jako investiční příspěvek pro PO, odúčtovat z 572 a dát to místo toho na MD 401.

11/10 2018 14 fotografií za 10 tis. Kč.

Město uzavřelo licenční smlouvu k užití 14 ks fotografií na dobu časově neomezenou. Celková částka je 10.000,-Kč. Je správné účtovat takto ? účet 558, položka 5179, majetková evidence účet 018/078 ( máme rozmezí od 7.000,-Kč do 60.000,-Kč).

Ano, takto je to správně vyhodnoceno. Je to jedno právo na 14 fotografií, souhlasím se zaúčtováním. 

11/10 2018 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

Máme rozpočtový výhled 2019 -2020 schválený v roce 2016.Musíme nyní schvalovat opět výhled na rok 2020 a další roky nebo stačí pouze na roky 2021-2022.Jde mi o název nyní se nejmenuje na rok 2020 střednědobý, ale pouze výhled. A dále bych se chtěla ujistit, že je nutné v jednom zastupitelstvu nejprve schválit výhled např. 2021-2022 a v dalším rozpočet na rok 2019 a to po projednání návrhů obou druhů rozpočtů (výhled, rozpočet) v předchozích zastupitelstvech.Tento rok je opravdu časově náročné.

Nejsme si jisti, jestli odpovíme úplně přesně na dotaz, kdyžtak se prosím ještě ozvěte - v roce 2019 bychom měli mít výhled alespoň na roky 2020 a 2021. Když tedy chceme schválit výhled do roku 2022, tak pokud ho schválíme dneska, bude to výhled na roky 2019 - 2022, pokud ho schválíme v okamžiku, kdy už na rok 2019 budeme mít rozpočet (nebo alespoň zveřejněný návrh), tak schválíme výhled (správně střednědobý výhled rozpočtu) 2020 - 2022. K tomu názvu - dokument by se měl formálně jmenovat střednědobý výhled rozpočtu, proto ho takto i pro jistotu pojmenujte, až budete schvalovat nový. 

Pokud jde o pořadí schválení, tak tady není žádná vazba. Platí, že bychom měli mít stále výhled alespoň na 2 následující roky - v roce 2018 alespoň na roky 2019-2020, v roce 2019 alespoň na roky 2020-2021, v roce 2020 alespoň na roky 2021-2022 atd. Pokud máme výhled schválen v dostatečném rozsahu a je aktuální, můžeme v klidu schválit rozpočet na rok 2019 a výhled vůbec neupravovat. Pokud chceme výhled aktualizovat, zase nezáleží na tom, jestli před schválením rozpočtu nebo až po. Někdo třeba schvaluje, a je to docela praktické, zároveň rozpočet i výhled na další 2 roky - tj. schválí se rozpočet na 2019 a zároveň výhled 2020-2021, schválí se rozpočet na rok 2020 a zároveň výhled na 2021-2022 atd. Praktické je to v tom, že pořád splňujeme tu podmínku dvou let a zároveň výhled takhle alespoň jednou ročně při té aktualizaci vyhodnotíme.

11/10 2018 hospodářská činnost

V roce 2003 jsme založili příspěvkovou organizaci - Základní škola a mateřská škola. V tom samém roce jsme u Obce založili hospodářskou činnost na účtování PO. V HČ máme za celý rok účtovány 4 faktury za účetnictví a poplatky a úroky z BÚ. Krajská kontrola chodí tedy dvakrát do roka. Nyní kontrola navrhla zrušit hospodářskou činnost. Proto mám dotaz, zda je možné účtovat PO pouze v účetnictví Obce, jak zrušit HČ a zda by nebylo lepší aby si škola našla firmu na účtování.

Vedení účetnictví pro PO opravdu není asi určitě za účelem zisku a nemuselo by být jako podnikatelská činnost obce, lze řešit přes rozpočet - hlavní činnost. Ohledně toho, zda je lepší, když má PO svého "osobního" účetního - možné to je, jestli je to lepší hodně záleží na člověku, PO může platit ze svého i toho pracovníka na obci...je to jen na vás. Zrušení VHČ - jen rozhodnete, že rušíte VHČ - vhodné od 1.1. (změna metody). Zůstatek, jestli jste měli zvláštní účet 241, jen převedete do rozpočtu přes položku 4131 a odpa 6330 : 231 6330 41131 (položka se rozpočtuje) MD/ 262 D a 262 MD/ 241 D. 

11/10 2018 Odběrná zařízení elektřiny

Obec plánuje zasíťování lokality pro výstavbu rodinných domků, v současné době je uzavřena smlouva s ČEZ na přivedení elektřiny do této lokality, obec bude hradit částku za 10 ks odběrných míst pro jednotlivé stavební pozemky, tyto se stanou součástí pozemků a jejich hodnota bude součástí ceny za pozemky, které bude obec následně prodávat. Jakým způsobem máme tyto náklady zaúčtovat, máme navýšit současnou hodnotu pozemku?

Jedná se o tzv. povinnou náhradu, která patří do ceny pořizovací DM. Vám však žádný majetek nevzniká. Nenavyšuje se o hodnotu stavby ve vlastnictví ČEZ hodnota pozemku. Kalkulačně si ji pak můžete do prodejní ceny určitě dát. Tato náhrada za přivedení el. se účtuje na položku 5909 a účet 549.  

11/10 2018 Neinvestiční dotace-kompostéry

"Máme" dostat z MŽP dotaci na kompostéry. K dispozici mám pouze tabulku - Kumulativní rozpočet projektu k RoPD (neinvestiční) od pana starosty s tím, že žádné rozhodnutí o přidělení dotace nemá, ani podmínky poskytnutí...Jen ji údajně máme obdržet do konce letošního roku, financování je expost. Na podrozvahu bych zaúčtovala 915/999, DF 501 (položka 5139) nebo 518 (položka 5169), UZ 15974, N106, Z 5 - 85%. Vlastní zdroje bez UZ N106, Z 1 - 15%. Kompostéry zůstávají i po vydání občanům (smlouva o výpůjčce) majetkem obce. Nevím, zda cena přesáhne hranici 3.tis./1ks (nejsou ještě všechny fa) k zařazení na 028, jinak bych zařadila na podrozvahu 965/999. Příjem dotace pak 231/346 a 346/672 s UZ, N, Z.

Rozpočet k rozhodnutí o poskytnutí dotace není dostatečný podklad k účtování podmíněné pohledávky, počkala bych, popř. dohledala, jestli už nemáte rozhodnutí, případně smlouvu. Poté můžete zaúčtovat na podrozvahu, jak navrhujete. Účtování značení vypadá dobře, pozor ale, že ÚZ 15974 je podle číselníku investiční, tzn. důkladně ověřte, že je to opravdu neinvestice, jinak byste museli z kompostérů udělat soubor na účtu 022. Pro peníze z OPŽP, programu 115 310 je u neinvestice správně ÚZ 15011. Když to bude neinvestice, tak jestli budou v ceně do 3 tis. Kč (předpokládám vaše hranice pro zařazení na DDHM), pak je účtujte na účet 501, pol. 5137 a do podrozvahy na účet 902. Na účet 965 určitě ne, tam podle jeho obsahové náplně patří případné závazky z poškození majetku, který byste měli vy ve výpůjčce. Pokud splní hranici pro DDHM, pak účet 558, pol. také 5137 a zařazení 028/088. Výpůjčku občanům evidujte jen mimoúčetně (smlouvy, rozhodnutí). Příjem dotace účtujete dobře a je potřeba zároveň odúčtovat podrozvahu 999/915.

11/10 2018 Prodej trafostanice a pozemku

Prosím o radu ohledně účtování trafostanice a pozemku. Na základě kupní smlouvy prodáváme trafostanici a pozemky ČEZu. Bohužel původně nebylo v majetku, takže jsem trafostanici zařadila 021/401 a pozemky 031/401. Při podpisu kupní smlouvy pozemky 036/031. Vklad do katastru a faktura 311/647 a 646 a 343 (DPH jsem dala dle smlouvy, ale domnívám se, že mělo být osvobozeno, nevím jestli není chyba) a 3613 3112 a 3639 3111. Vyřazuji pozemky 554/036 ? Nebo ještě vyřazuji nějak ze 401? a budovu 553/081 v zůstatkové ceně, 081/021 kupní cena budovy a 021/? Nerada bych udělal chybu.

Účtování vypadá v pořádku, jen trochu nerozumím závěru dotazu, kde uvádíte, že zápis 081/021 účtujete ve výši "kupní cena budovy a (asi na) 021". Měly byste to zaúčtovat v ceně budovy, za kterou jste jí zápisem 021/401 zařadili, což mělo být jako vícenález reprodukční pořizovací cena (nejlépe dle ZP nebo odhad podle oceňovací vyhlášky).

Ohledně přecenění na RH - podmínkou převodu na 036 by mělo být jiné než historické ocenění, pokud se prodejní cena rovná hodnotě na 031, tak převod na 036 není správně. 

Ohledně DPH, tam záleží, jaké pozemky konktrétně prodáváte. Pokud pozemek, na kterém je umístěna stavba trafostanice a účel jeho využití je tedy toto, pak je to pozemek ve funkčním celku se stavbou a není-li to novostavba (mladší než 5 let), pak lze využít osvobození podle § 56 odst. 3 zákona o DPH. Kdyby to novostavba byla, pak DPH ano. Kdybyste jim prodávali stavební pozemky, pak také souhlas s DPH.

Jinak ale není takový problém, že je to s DPH, i když mělo být případně osvobozeno podle § 56 odst. 3, protože ČEZ si jako plátce daň odečte, takže můžete aplikovat § 56 odst. 5 a vyfakturovat tedy s DPH, i když je to případ pozemku funkčně spojeného se stavbou staršího 5 let, pozor ale na podmínky - ČEZ s tímto musí souhlasit a je to v režimu PDP (podle § 92d odst. 1).