Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

28/6 2018 Nezařazené VO

Na žádost paní starostky mám do majetku zařadit jednotlivé větve veřejného osvětlení v obci (4) na účet 021, Majetek byl předaný obci v r. 1992 bezúplatně a zatím byly prováděny jen opravy. Jde zaúčtovat 021/401 ? a jak by měla být stanovena cena - odhadem nebo jde zařadit za 1,- Kč třeba za m délky.

Jako nalezený majetek, bez ohledu na to, jak byl pořízen, jej zařaďte zápisem 021/401. Ocenění je potřeba v reprodukční pořizovací ceně, tzn. nejlépe dle ZP, většinou ale není moc hospodárné jej platit, stačí nějaký aspoň trochu kvalifikovaný odhad současné hodnoty VO, neudělala by vám ho třeba firma, co vám ho spravuje? Každopádně jej neoceňujte sama jako účetní, ale nechte si to schválit třeba právě starostkou. Zařadit do majetku je pak přehlednější nějak po etapách, ulicích apod., aby byl majetek identifikovatelný. Ocenění by mělo být ve vazbě na oceňovací předpisy, např. 441/2013, lze z postupu ocenění vycházet. Správně jste měli mít v majetku již od roku 1992 a majetek měl být od roku 2011 odpisován (dooprávkován a odpisován). Otázkou také je,  zda nebylo předáno jako součást komunikace a není cena VO v komunikacích. Pokud jste si jistí, že v majetku evidováno není, tak asi opravdu nejlépe v RPC zápisem 021/042 a dát zbytkovou dobu životnosti (VO není tedy jako nové).

28/6 2018 stravenky

Uvažujeme pro zaměstnance stravenky. Z dotazů jsem se dočetla, že poskytování stravenek může být rovnou z rozpočtu na pol. 5169 nebo 5499, nemusí být tvořen sociální fond. Zřejmě musíme mít směrnici o poskytování stravenek. Musí být poskytnutí stravenek zaměstnancům odsouhlaseno zastupitelstvem obce?

ZO nemá podle zákona o obcích ve svých pravovomocích schvalování poskytování stravného pro zaměstnance (jen pro uvolněné zastupitele v souladu s § 80 a § 84), to se řídí zákoníkem práce. ZO to schvaluje jen jako výdaj v rámci rozpočtu. Směrnice je ale vhodná, je třeba si stanovit pravidla. Obě položky jsou možné, můžete si vybrat :) Položka 5499 je obecnější, můžete třeba zkusit, kterou doporučuje váš kraj, to je různé, ale chybu neuděláte, ať použijete jakoukoliv z nich. 

Jen ještě doplnění info: 

22/1 2018 ! HODNOTA STRAVENKY

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytování stravenky zaměstnancům a uvolněnému členovi zastupitelstva (starostovi) z rozpočtu obce ve výši 80,- Kč. Je možné, aby obec hradila celou hodnotu stravenky, nebo musí přispívat zaměstnanec.

Konkrétně u stravenek je situace taková, že je dán limit 55% hodnoty stravenky pro daňově účinný náklad na straně organizace (a ještě je to limitováno 70% stravného - §24 odst. 2 písm j) bod 4 zákona o dani z příjmů). Nicméně pokud organizace přispívá více (ať již z nákladů nebo z nějakého fondu) - nejedná se o nepeněžní plnění, které by se muselo dodaňovat zaměstnanci - viz §6 odst. 9 písm.b) - zde není jakýkoliv limit. Tedy lze to, zaměstnanec přispívat nemusí a může se jednat o variantu daňově výhodnou.

Raději ale upozorňuji - pokud by se jednalo o příspěvkovou organizaci USC, kde existuje vyhláška 84/2005 Sb., tak u ní jsou podmínky přísnější - zde je limit 55% jako maximum z nákladů - zbytek z fondu + platba zaměstnance (jen to píši kvůli tomu, abyste to případně neaplikovali bez rozmyslu i na PO) . ZN

28/6 2018 rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce byl sestaven 15.12.2014 na období 2016-2020.Do kdy je nutné sestavit nový střednědobý výhled rozpočtu?Je nutné při vyvěšení na úřední desku a webové stránky vyvěsit zvlášť i informaci o vyvěšení?

Zákonné minimum je mít SVR sestaven alespoň na dva roky následující po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.). Letos budete sestavovat rozpočet na rok 2019, při tom musíte tedy sestavit SVR min. na roky 2020 a 2021. Tzn. nový SVR musíte sestavit letos, když máte ten současný jen do roku 2020. K druhé části dotazu, asi máte na mysli znění zákona: "Územní samosprávný celek současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby". Pro návrh SVR platí, že na internetu musí být v celém znění, na fyzické úřední desce může být v užším rozsahu, ale současně musí být na na fyzické desce informace o uveřejnění, ta ale může být součástí zveřejnéného dokumentu, nemusí být zvlášť, na internetu pak být nemusí. Schválený SVR se zveřejňuje jen na internetových stránkách a na fyzickou desku se musí dát oznámení o uveřejnění (+ info, kde je možno nahlédnout do listinné podoby, viz znění výše).

28/6 2018 kameninový chodník

Firma nám fakturuje vybudování chodníku. Šlo o odkop zeminy, návoz kameniva a provedení zhutnění. Jedná se o přístup na hřiště v celkové ceně 39.537,- Kč. Účtovat jako stavbu nebo pouze službu?

Jestli je to budováno nově, tak podle popisu to je nová stavba. Asi tam před tím byla jen tráva bez zpevnění, teď je tam nově zpevněná cesta, vznikla stavební technologií, tzn. na účet 021 bych to v tomto případě zařadila. Jinak by to mohla být třeba oprava stávající cesty, což ve vašem případě není. Služba by byla např. údržba - čištění apod. Ve vašem případě, podle způsobu provedení, to může být ten chodník, když vám to tak i fakturují, popř. zpevněná komunikace jako přístupová cesta, je vcelku jedno, pod jakým názvem to zařadíte do majetku, hlavně když budete schopni to identifikovat, stavba to každopádně je.

28/6 2018 Ostatní stavby

Prosím, poraďte s podrobnější kategorizací "Ostatní stavby" (Příloha č. 5, G.6). Pod účtem 021 0200 máme vedeny například přístřešky pro koně, oplocení, výběhy pro želvy. Toto máme již takto historicky zavedené, ale je zapotřebí analytiku opravit a přiřadit tu dle metodiky správnou. Můžete prosím, uvést nějaké příklady z praxe, které do kategorie "Ostatní stavby" spadají?

Úplně jednoduché a asi nejvýstižnější vysvětlení je, že do této kategorie zavedete všechny stavby, které nejsou zařaditelné do kategorií předchozích. Tedy, které nejsou bytovými domy, budovami pro služby obyvatelstvu apod. Každou stavbu vedenou na účtu 021 (a stejně tak i pozemky na účtu 031) musíte do nějaké kategorie zařadit, proto je to takto. Jestli máte naší novou knihu Majetek, je to tam řešeno na str. 38-39. Pokud má nějaká stavba více účelů, je rozhodující ten převažující. Jinak to slouží hlavně pro zpřesnění vypovídací schopnosti rozvahy, aby bylo lépe vidět, jak velká část majetku má ekonomický potenciál, jak velká část majetku naopak peníze spotřebovává... To, co uvádíte, můžete klidně takto nechat, není kam jinam to přeřadit. Oplocení, když není součást nějaké budovy, sem také patří.

28/6 2018 směna pozemků

Obec směňuje pozemky s Římskokatolickou farností. Obec směňuje 1 pozemek v úč.hodnotě 606 717,39, cena byla smluvně stanovena na 3202520,- a přijímá do svého vlastnictví 10 pozemků, jejichž smluvní cena je 3439607,-. Římsk.farnost má doplatit 237087,- na vyrovnání. Můžete mi, prosím, napsat kompletní účtování? Jak stanovím cenu jednotlivých přijímaných pozemků?

Uvádíte, že ceny pozemků jsou stanoveny smluvně, použijí se tedy ceny ze smlouvy jako pořizovací ceny. Podle dotazu mají ale vaše pozemky nižší hodnotu než církve a oni vám ještě rozdíl doplatí? Asi jste to otočili, budu v odpovědi předpokládat, že vaše pozemky mají dle smlouvy hodnotu 3439607 Kč, církevní 3202520 a pak vychází, že vám mají doplatit 237087 Kč. Účtovat pak budete takto:

1. předpis výnosu ze směny 311/647 v částce 3439607 Kč

2.předpis závazku ze směny 042/321 v částce 3202520 Kč

3 kompenzace 321/311 3202520 Kč

4.doplatek od církve 231/311 237087 Kč

5.zařazení nabytých pozemků do majetku (jednotlivě) 031/042 3439607 Kč, popřípadě přičíst 1/2 souvisejících nákladů

Svůj pozemek vyřaďte v účetní ceně 606717,39 Kč zápisem 554/031, vše účtujte k datu podání návrhu na vklad. 

27/6 2018 Náklad související s pořízením dlouhodobého majetku - stavby

Dobrý den, obec realizuje investiční akci - výstavbu komunikace a v souvislosti s touto stavbou jí Správa železniční dopravní cesty vyúčtovala náklady spojené s výlukou traťové koleje a omezení rychlosti vlaků v okolí výstavby. Patří tyto náklady do ocenění dlouhodobého majetku dle § 55 odst. 1, vyhl. č. 410/2009 Sb.? Děkuji za odpověď

Domnívám se, že tam patří - je to celkem jednoznačně náklad spojený (a vyvolaný) probíhající výstavbou.

27/6 2018 Dokončení stavby

V letech 2017 -2018 jsme stavěli hasičskou zbrojnici se slíbenou dotací z IROPu ( UZ 17969, 17968). Stavba byla 15.6. zkolaudována a nyní čekám na nabytí právní moci, abych ji mohla zavést do majetku. Očekáváme však ještě nějaké výdaje, které se nestihly do kolaudace - náklady vyvolané stavbou ( přeložka telefonního kabelu pod budovou). Ty budu dohadovat, nebo se po kolaudaci zaúčtují do běžných výdajů? Dotace se vyplácí ex post. Její výši ještě přesně nevíme ( asi bude nižší, než v rozhodnutí ) Jak o ní budu při zařazování do majetku účtovat ? V loňském roce jsem na konci roku udělala dohad ve výši dotačního podílu z vynaložených nákladů 388/403. A ještě jeden dotázek... Od VÚJ jsme bezúplatným převodem obdrželi hasičské auto. Zaúčtování do majetku dle jejich informací ( pořizovací cena, zůstatková cena,..) vím, ale jen tápu v tom, jestli k tomu mám připočítat i 1800,- kč za technickou prohlídku a správní poplatek za přepis vozidla? Spíš bych to viděla na běžné výdaje. Děkuji předem za odpově´da přeji hezkou dovolenou.

Určtiě je lepší náklady, které vznikly již při stavbě, dohadovat a zařadit s nimi, zápis 042/389, až pak přijde fa, tak se jen zaúčtuje 389/321 a kdyby byl nějaký rozdíl, tak se dá na 551 na MD nebo D v rozdílu od 389. Dotaci byste měla dohadovat také k datu zařazení majetku, 388/403 v té výši, co ještě chybí, resp. co očekáváte, že "snad" dostanete, můžete být opatrní a dát dohadu nižší, také se to pak lépe účtuje - když se dohada udělá. (346 MD/ 388 D a rozdíl rovnou na 403 a hned se shodí  přes 672, nemusí se již opravovat na kartě majetku). 

Při bezúplatném převodu musíte dodržet ocenění od předávajícího, vedlejší náklady opravdu patří do provozních nákladů, tím je to jednodušší. 

27/6 2018 prominutí dluhu za nájem, elektřinu a vodu

Zastupitelstvo obce schválilo odpuštění dluhu nájemci za vodu, elektřinu a nájemné. Výše uvedené uhradí obec za nájemce ze svého rozpočtu. Jak účtovat?

Prominutí pohledávky zaúčtujete 557/311 a případně zrušíte OP, jestli nějaké byly (194/556), ale OP asi nemáte ještě vytvořené, jedná se pravděpodobně o aktuální dluh. Ta úhrada za energie spojené s nájmem - nejvíce kopíruje účetní případ ve vztahu k prominutí dluhu zápis úhradu 311 MD/ 231+ RS, např. položka 5909 - že se nejednalo o spotřebu obce, tak bych dala zbytkovou položku a až tam bude i tato pohledávka, tak pak prominutí 557/311. 

27/6 2018 Zhotovení sochy

Město nechalo zhotovit sochu smyšlené postavy "politické mrtvoly rytíře Hynka z Michle" z Cimrmanovy hry Blaník u příležitosti výstavy v našem městě v hodnotě Kč 23 000,00. Socha je přenosná. Jak toto dílo správně zaúčtovat. Na pol. 6127 kulturní předměty asi nepatří. Tak na pol. 5137 a zařadit na účet 028?

No, zde bych se zase spíše k tomu kulturnímu předmětu přiklonila, je pořízena za účelem vystavování, zařazení na kulturní předmět je zde celkem vypovídací, obojí je možné, i ta 028 - tam je zase fajn, že to jde do nákladů. Pokud byste nadále sochu někde vystavovali, tak klidně na 032 dejte. 

Líbí se mi ten nápad, blahopřeji. 

27/6 2018 Strategický rozvojový plán obce

Obec obdržela faktura za zpracování strategického rozvojového plánu v hodnotě 25 000,- Kč. Prosím o radu jak zaúčtovat uvedenou fakturu. Platí stále, že strategický rozvojový plán není dlouhodobým nehmotným majetkem obce?

Lze tak vyhodnotit, že se dle 410/2009 Sb. nejedná o DNM ani DDNM; dejte na 5169 a účet 518. 

27/6 2018 darovací smlouva

Obec podepsala darovací smlouvu s Plzeňským Prazdrojem za účelem nákupu stanů na farmářské trhy. Stany již byly nakoupeny minulý rok, smlouva podepsána v červnu 2018. Jedná se o 14 000,-Kč . Vyúčtování máme povinnost dát do konce roku 2018. Mohu poprosit o pomoc s účtováním ? Minulý rok jsem jednotlivé stany účtovala na 501 a na podrozvahu, protože cena byla kolem 2tis. za stan. Celková cena za stany 13 860,-Kč. Tudíž jsme obdrželi o 140,-Kč více než jsme zaplatili.

Přijetí peněz zaúčtujte 231 odpa lze např. 3900 pol. 2321/373. Vyúčtování pak zaúčtujete 344/672 ve výši 13860 Kč a 373/344 také v této částce. Tím vám na účtu 373 zbyde vratka 140 Kč, kterou uhradíte 373/231 RS lze kompenzačně, tedy minus pol. 2321, když to bude v jednom roce. Moc nechápu, proč se nepodepsala smlouva na přesnou částku, když jste již věděli, kolik stany stály a proč se nedalo rovnou vyúčtování a pak dar již jako ex post - no asi k tomu byl nějaký důvod.

27/6 2018 PDP a záloha

Budujeme vodovodní přípojku a teď mi přišla faktura - daňový doklad s DUZP 22.6. 2018 na částku 300 000,00 Kč s tím, že se jedná o zálohu a daň odvede zákazník. Mám odvést DPH již z této zálohy nebo až z konečné faktury? Děkuji

V režimu PDP se DPH ze zálohy neodvádí, až z konečné fa. Je tedy nezbytné kontaktovat v tomto dodavatele - pokud je to skutečně záloha a ne dílčí plnění, aby to určitě nezahrnoval do kontrolního hlášení - jinak pokud to tam byť nesprávně uvede, počítejte s tím, že vás za nějakou dobu bude kontaktovat FÚ s upozorněním, že je tady něco špatně a vy budete muset reagovat tak, že to máte dobře (respektive dodavatel to má chybně). Proto je lepší dohodnout se hned - skutečně je to tak, že ze záloh na plnění v PDP se DPH neodvádí.

27/6 2018 Pojistné plnění

Zaměstnanec obce při sekání kamínkem poškodil sklo vozidla jednoho občana.Z pojistky obce se událost zaplatila,ale obec má spoluúčast.Takže jsme zaplatili 2500 jako spoluúčast.Jak mám tuhle platbu zaúčtovat?

Zápisem 549 MD/ 231 3745 pol. 5199 D. (Například takto). Je to váš výdaj, je to v pořádku, není v tom žádný problém.  

26/6 2018 Telefon s příslušenstvím a sleva

Prosím o pomoc se zaúčtováním,pan starosta dostal balíček v hodnotě 10 000.-Kč od firmy O2, objednal si telefon+foliii,kryt,kartu, celkem za 10 442,-Kč, odečteno bylo - 10 000,-Kč, 442,.Kč zaplatil, jak mám postupovat

Pořizovací cena mobilního telefonu je 442 Kč (folii a další berte jako součást), pořízení zaúčtujte podle vaší směrnice, účet 501, pol. 5139 a nikam nazařazovat, popř. pol. 5137 a zařadit 902/999, jestli je to tak v souladu s vaší směrnicí - jestli podle ní na účtu 902 evidujete majetek, jehož cena obvyklá je v nějaké výši, kterou by telefon nejspíš splňoval.