Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

20/6 2018 příspěvek občany na kan. a vod. přípojku

Obec vybudovala na své náklady vod. a kan. přípojky k RD na pozemcích obce. Budou v majetku obce, vedené v Hč.,uplatnili jsme si DPH. Před zavedením do majetku obce nám majitelé RD přispějí 1/2 skutečných nákladů - lze uzavřít sml. o inv. příspěvku a účtovat na 403? A ještě máme opačný případ, kdy si přípojku na vlastním pozemku vybudoval majitel, je také jejím vlastníkem a obec mu chce přispět na osazení šachty (čistící kus), která je na jeho pozemku, jedná se o cca 3tis.Kč., které nám stavebník doložil již zaplacenou fakturou. Je to fin. dar občanovi? Je třeba smlouva?

Určitě ano, poskytují vám transfer na vybudované přípojky, určitě tedy patří na účet 403 a smlouva je pro větší právní jistotu v tomto případě vhodná, ale z hlediska zákona povinná není, dar je dobrovolný. Přijaté peníze na pořízení DM před jeho dokončením je vhodné účtovat jako zálohy, tzn. přijetí zaúčtujete 231 odpa 2310  2321 pol. 3121/374. Až přípojky zařadíte do majetku, zaúčtujete zápisy 344/403 a zúčtování záloh 374/344.

K druhému dotazu - vzhledem k částce, kterou mu chcete poskytnout, bych se přiklonila k tomu, klasifikovat to jako peněžní dar, je zbytečně pracné kvůli 3 tis. Kč sepisovat žádost o dotaci, uzavírat smlouvu, vypořádávat. Schválení by stačilo v radě, popř. starostou. Účtování jen 572/231 odpa přípojky pol. 5492. Sice jej poskytujete na účel podložený fakturou, ale částka je pravdu nízká, schválila bych to jako neúčelový dar s argumentem, že vyúčtování nepožadujete, ono sice vám peníze vyúčtoval tím, že vám dal fakturu, takže správnější by to bylo klasifikovat  jako dotaci, ale můžete to schválit neúčelově s tím, že doklad od něj si k tomu jen přiložte pro info. Ale to je jen můj názor, rozhodnutí, zda poskytnete dotaci nebo dar včetně toho, jak si to obhájíte, je  vždy na vás.

20/6 2018 upomínkové předměty, software

Obec nechala k příležitosti Dnů obce vyrobit turistickou známku PC 23,- Kč, na dnech obce chce tuto známku prodávat (co se neprodá, tak bude později nabízet k prodeji i přímo na OÚ) za cenu 30,- Kč. Nikdy jsme nic podobného neprodávali. Jsme plátci DPH. Účtovala bych jako tržbu z prodeje zboží, jen nevím jak s tím DPH, když jde o kulturní akci zda ano či ne a co potom, když už bude prodej na OÚ. Dále bych se chtěla zeptat, koupili jsme software pro komunikaci s OSSZ a ZP ALIS-PVS cena 2269,- Kč. Bude se používat v rámci programu KEO4 mzdy. Jde o rozšíření programu KEO4 nebo zaúčtovat samostatně na účet 501 pol. 5172?

Sice chcete prodávat na kulturní akci, ale přesto jde o zboží, které je určeno k prodeji, řešila bych odvodem DPH z prodeje i nárokem na odpočet z pořízení známek. 

Výdej je pod hranici TZ, SW určitě ne na 501, zaúčtujte na 518, položku 5172. Není to samostatný program, tak bych řešila jako doplnění programu - lze uvést na kartu SW Kea jen jako poznámku o příslušenství, ale majetek nenavyšovat. 

20/6 2018 PDP a pozastávka

Dobrý den,budeme provádět na radnici výměnu oken. Fakturace bude probíhat v režimu PDP. Dle smlouvy vystaví zhotovitel dílčí faktury,ale objednatel ji uhradí jen do výše 90%. Zbylých 10% tvoří pozastávka. 5% bude na základě písemné výzvy zhotovitele uvolněno po předání díla a 5% po skončení záruční doby. Po předání díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu-daňový doklad,ve kterém zrekapituluje předchozí platby.DUZP je den předání a převzetí stavby. Jsme plátci DPH jen krátce a s tímto případem jsem se ještě nesetkala. Prosím o radu,jak se bude v tomto případě PDP řešit. Děkuji

Pokud správně chápu - budou dílčí fakturace - tedy z nich se bude odvádět DPH z celé částky a těch 10% se jen nebude platit - zůstane to na závazku. Následně při celkovém předání dojde k dofakturaci - tedy zde zase z celé částky odvod DPH - tím bude DPH odvedeno kompletně. Uvolnění pozastávek již bude jen uhrazením závazku mimo DPH.

20/6 2018 Odbahnění rybníka - dotace MZ

Jak správně proúčtovat náklady na odbahnění rybníka. Dne 23.4.2018 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace: kód 5570 - účelový znak 29025 Kč 945.000 neinvestiční dotace kód 6572a - účelový znak 29996 Kč 1.055.000 investiční dotace. V dubnu 2018 proúčtováno : MD 915 0100 Kč 945.000 DAL 999 0915 Kč 945.000 MD 955 0100 Kč 1.055.000 DAL 999 0955 Kč 1.055.000 V roce 2017 máme proúčtováno: MD 518 Dal 2341 5169 org. 111 projekce Kč 84.500 MD 518 Dal 2341 5169 org. 111 výběrové řízení Kč 18.150 Jakým poměrem máme tyto náklady proúčtovat k investičním a neinvestičním nákladům. Obec není plátcem DPH. Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou zálohu na dotaci, ani fakturu na odbahnění rybníka. Oprava hráze( investiční náklady) zatím není prováděna. Akce má být provedena do 31.8.2018. Dotace 2.000.000 Kč má být uhrazena na účet u ČNB, můžeme náklady na vlastní zdroje1.615.182 Kč uhradit z účtu u Komerční banky, nebo tyto prostředky převést na účet u ČNB a postupně uhradit faktury.

Vyúčtování investiční části dotace předpokládáte asi za déle než té neinvestiční, když používáte dlouhodobý podrozvahový účet 955. Výdaje za projekci a výběrové řízení označte ručně na loňských dokladech stanovenými účelovými znaky poměrem dotace a vlastních zdrojů. Správně jste je měli i rozdělit a část účtovat na účet 042 jako související s investicí a to poměrem celkových nákladů na jednotlivých. Jestli celá akce stojí 3615182 Kč, tak to je 100 % a vy musíte zjistit procento investiční části a procento neinvestiční na celkových výdajích a takto vypočteným procentem pak rozpočítat společné související výdaje a ty související s neinvesticí pak patří do nákladů, ty s investicí na účet 042. Pokud se nějaký týká jen investice nebo jen neinvestice, ten se pak samozřejmě nerozpočítává. Jestli se tyto výdaje týkaly obou částí projektu, tak tu  poměrem zjištěnou investiční část opravte zápisem 042 MD/518 D jako opravu nákladů minulých let. Pokud by to pro vás byla významná částka (v obsahové náplni účtu 408 ve vyhlášce je buď více než 260 tis. Kč, což u vás nebude nebo víc než 0,3 % vašich aktiv netto, to otestujte), pak byste to museli opravit s použitím účtu 408, tedy zápisem 042 MD/408 D a opravu popsat do přílohy závěrky.

Ohledně placení způsobilých nákladů, ať jsou kryty dotací nebo vlastními zdroji, musíte postupovat podle podmínek dotace. Nevím, jestli zrovna u vás je platba z ČNB vyžadována, zkuste ověřit u poskytovatele a případně třeba raději z ČNB hradit, předejdete tak případným problémům.    

Uvádíte, že hráz budete opravovat z investiční dotace, tak snad to máte nastaveno dobře, musíte to účtovat jako TZ, když je to dotace investiční. Ostatní účtování dotace se bude odvíjet od toho, jestli vám pošlou zálohu, kdy vyúčtujete apod. Je ale důležité investiční dotaci zaúčtovat na účet 403 k datu zařazení TZ, dotace většinou není v této době ještě vyúčtovaná, když je ale přiznaná, tak se dohaduje zápisem 388/403, abyste jí mohli začit následně rozpouštět do výnosů.

20/6 2018 dar Záchranné stanici

Rada obce rozhodla o poskytnutí daru ve výši 10 tis. Kč Záchranné stanici Jaroměř (IČO:67441076). Mimo jiné provozují pohotovost pro handicapované živočichy. Našla jsem si, že se jedná o pobočný spolek, tedy pol. 5222, účtování 572/345? Ale nevím si rady s paragrafem. Bude ošetřeno dárcovskou smlouvou. Prosím o kontrolu účtování a radu, jaký paragraf.

Účtování máte dobře, na dar není právní nárok, lze i bez předpisu po schválení rovnou zaplatit zápisem 572/231. Odpa se volí podle účelu daru, když je na činnost, tak v tomto případě lze např. 3741.

20/6 2018 Vztahy mezi ÚSC a příspěvkovou organizcí

Naše obec zřídila příspěvkovou organizaci Technické služby, která ve své hlavní činnosti má mimo jiné sběr a svoz odpadu a zajištění likvidace, který zajišťují svými prostředky. Má příspěvková organizace vyfakturovat tuto službu zřizovateli, aby si zřizovatel postavil výdaje proti příjmům za poplatky, eventuálně výdaje proti příjmům od podnikajících osob nebo nemá, protože to je její hlavní činnost. Při dotazování na tuto otázku se názory daňového poradce a kontrolního odboru krajského úřadu liší.

Já bych to rozdělil na dvě části:

a) jsem přesvědčen (a takto se to i celkem běžně dělá), že u komunálního odpadu (tj. od občanů) se poskytne příspěvek kryjící dané náklady. Pro případné dokazování výše nákladů na likvidaci odpadu se pak vychází z nákladů PO a příspěvku.

b) ty podnikatele - předpokládám, že je máte zapojené do systému svozu odpadu a Město jim fakturuje danou službu s DPH (předpokládám, že jste plátci). Potom by bylo logické, aby se mohl realizovat také odpočet DPH - tedy vhodné by bylo, aby příspěvková organizace (předpokládám plátce DPH) toto vyfakturovala a tím se to daňově ošetřilo, případně aby smluvní vztah byl přímo mezi příspěvkovou organizací a daným podnikatelem.

Ale opakuji - nevím, kdo všechno je v těchto vztazích plátcem DPH - můžeme to případně ještě dále řešit ...

20/6 2018 ! Kulturní spolek

V naší obci vznikl kulturní spolek, který má své IČO. Bude pořádat různé kulturní a sportovní akce. Zastupitelé odsouhlasili roční příspěvek ve výši 45.000,--. Na jakou položku a paragraf mám tuto částku dát do rozpočtu a musí členové spolku předkládat doklady o akcích, kde bude uvedeno na co byly peníze použity?

Snažíme se pořád vysvětlovat, že podle současné právní úpravy je možné z rozpočtu obce poskytnout peníze dvojí formou. Buď soukromoprávní peněžní dar podle OZ nebo dotaci řídící se veřejným právem podle zákona č. 250/2000 Sb. V souladu s vyjádřením MF je na obci, jakou formu zvolí s tím, že rozhodující je, zda chce sledovat účel použití peněz. Rozdílné je i schvalování. ZO schvaluje peněžní (a mj. i věcné dary) nad 20 tis. Kč, ale dotace až nad 50 tis. Kč, jinak stačí rada, popř. starosta, když si to ZO nevyhradí jako svou pravomoc. Každopádně je potřeba řádně definovat, co se schvaluje, pojem příspěvek již není při projednávání v kompetentních orgánech právně relevantní pojem, je třeba schválit buď dar a pak vám peníze nevyúčtují a mohou je použít na co chtějí nebo dotaci s vypořádáním. Účtování daru je jen 572/231, u dotace se účtuje na zálohy (373,471) a až vám předloží vyúčtování, účtuje se 572/345 a 345/373(471), popř. když vyúčtování není do konce roku, účtuje se podle dostupných informací dohada ve výši spotřebovaných výdajů x podíl dotace 572/389, to vždy doporučujeme ve smlouvě řádně sjednat. U dotace je nutné splnit i další náležitosti - schválit i uzavření VPS, musí podat nejprve žádost, nakonec předložit vyúčtování. RS u obojího odpa např. 3399 pol. 5222, když jsou spolek.

19/6 2018 Vyřazení části veřejného osvětlení v důsledku výstavby

Letos E.ON odstraňoval dřevěné sloupy s nadzemním vedením NN, na kterých byly lampy veřejného osvětlení obce s nadzemním vedením. Souběžně s akcí E.ONu obec také svedla rozvody veřejného osvětlení do země a postavila nové sloupy včetně svítidel. Na majetkové kartě mám z původního osvětlení 3 sloupy vč.podzemního vedení, které zůstanou a dále všechno co je nadzemní + lampy a 1 pojistková skříň, která byla nahrazena - se odstranilo a tudíž bych měla vyřadit. Stavba z důvodu nové výstavby se vyřazuje a zůstatková cena stavby nebo její části tvoří součást nákladů na novou výstavbu, v materiálu krajského úřadu se však uvádí, že to neplatí u rekonstrukcí technologií, kde se vyřazuje přes náklady. Chtěla bych se zeptat, zda v našem případě bude zůstatková cena vstupovat do pořizovací, nebo půjde do nákladů (pojistková skříň a svítidla mi spíš přijdou na technologii než na stavbu). Zároveň je součástí původního majetku dotace, co tedy s dílem dotace, která připadá na vyřazovanou část v případě, že by byla zůstatková cena vyřazované části součástí nové stavby? Moc děkuji a přeji krásné léto :-)

Uvažujete zcela správně, postupujte přesně tak, vyřaďte část stavby v důsledku nové výstavby v účetní ceně 081/021 a její ZC zahrňte zápisem 042/081 do ceny nové stavby VO. VO se celé posuzuje jako stavba - sloup s lampou a vedením, podle vyhlášky pak lze ZC stavby zahrnout do ceny nové, kvůli které se původní stavba odstraňuje. Toto platí opravdu jen u staveb na účtu 021, u majetku na ostatních majetkových účtech nikoliv, kraj má na mysli technologie na účtu 022, tam se ZC opravdu takto nezúčtovává. Ve vašem případě to ale stavba celé je, tzn. je to tak v pořádku. Dotaci na účtu 403 ponechte, přiřaďte její ZC jen evidenčně k nové stavbě a pokračujte v rozpouštění v nové výši (odpis x transferový podíl).

19/6 2018 Dotace na štěpkovač a kontejnery

V roce 2017 jsme dostali dotaci z MŽP na pořízení kontejnerů a štěpkovače. Jednalo se o investiční i neinvestiční dotaci. V roce 2017 byly výdaje na pořízení, které jsem zaúčtovala. V lednu 2018 mi paní co nám dotaci vyřizovala poslala podklady pro označení čerpání dotace a já je rozpočítala a označila ÚZ, nástrojem a zdrojem. V roce 2018 podala žádost o platbu, která přišla teď v červnu. Bohužel v této žádosti uvedla jiné částky pro označení investic a neinvestic. Takže mi to teď nebude sedět ve fince o cca 5700,- Kč. Na investicích mám označeno méně a neinvesticích více. Vůbec nevím co mám dělat. Když jsem kontaktovala paní, která dotaci vyřizovala, tak mi řekla, že jednu částku z investic přesunula na investice. Takže v lednu mi zaslala špatné podklady ze kterých jsem to počítala. Zároveň jsem si při tom přišla na chybu, kdy jsem zjistila, že jsem celou dotaci dala na účet 403 místo abych to dala i do výnosů. Můžete mi prosím poradit jak z toho ven, jeli to vůbec možné. Už několik dní nespím. Posílám celý postup účtování: přijatá faktura ve výši 963 475,- Kč 042/321 826744,6 042/321 68970 558/321 67760 028/088 67760 549 0,4 zaokrouhlení úhrada faktury 321/231 6122,3639 826744,6 321/231 6122,3639 68970 321/231 5137,3639 67760 321/231 5169,3639 0,4 zařazení do majetku 042/389 111405 fa, která došla po zařazení do majetku 022/042 938 149,6 022/042 68970 úhrada zálohy projektové dokumentace ve výši 119 790,- Kč 321/231 6122,3639 77646,- 321/231 6122,3639 33759,- 321/231 5169,3639 8385,- přijatá faktura za projektovou dokumentaci ve výši 119790,- Kč 389/321 111405,- 518/321 8385,- označení dotace UZ,Na,Zd 231 6122,3639 -826744,6 231 6122,3639 -68970 231 5137,3639 -67760 231 6122,3639 15974 106 5 837520,6 231 5137,3639 15011 106 5 63 328,4 231 6122,3639 58 193,6 231 5137,3639 4432,- Dohadná položka 388/403 900 849,- zde jsem udělala chybu a nedala část dotace do výnosů Majetek zařazen do majetku 30.11.2017 Ve Fin mám v roce 2017 označeno 231 6122,3639 106,5,15011 63328,4 231 5137,3639,106,5,15974 837520,6 Ve finančním vyúčtování podané firmou, která dotace vyřizovala: IV 843 252,75 NV 57 596,- Celkové náklady projektu 1 083 264,60 Kč Z toho investice 1 007 119,60 Kč a neinvestice ve výši 76 145,- Kč Poměr IV a NV v procentech jsem spočítala 93% IV a 7% NV podle toho jsem rozdělila náklady. Prokazované způsobilé výdaje pro dotaci ve výši 1059822,06 Kč.

Zaokrouhlení jste mohla i přičíst k ceně majetku, tzn. na účet 042 rovnou účtovat 826745 Kč. Rozdíl od dohady 8385 Kč patří správně podle ČÚS na účet 551, nikoliv na účet 518 a analogicky se pak použije položka pořízení majetku, nikoliv 5169. Ohledně účtování značení, můžete takto odminusovat výdaje a znovu plusem se značením, když se to posčítá, tak Vám to ale musí dát 0 Kč. Když vezmu značení u pol. 5137, tak bez značení nemůžete mít 4432 Kč, to by vám nesedělo, musíte mít 4431,60 Kč. Jestli jsem to ale dobře vše posčítala, tak u pol. 6122 Vám to zase nesedí opačně o těch 0,40 Kč, tzn. souhrnně vám doklad +- vyšel, ale to je jen taková chybka, je lepší si i  hlídat, aby položka, kterou odminusujete, byla pak plusem se značením ve stejné výši.

K dohadě - ano, částka 58193,60 Kč měla být účtována do výnosů, jestli to není více než 0,3 % vašich aktiv netto, pak to opravíte jako opravu výnosů minulého roku zápisem 403/672, jestli je vyšší než tato hladina, pak se musí opravit 403/408 a popsat do přílohy. Musíte tuto část dotace také odebrat z karty majetku, abyste správně rozpouštěli investiční dotaci spolu s odpisy, správně byste měli opravit i rozpouštění dotace od prosince do teď - zrušit vyšší rozpouštění i z neinvestiční dotace zápisem 403 minus MD/672 minus D.

Ohledně opravy značení, nedělejte si z toho zbytečně hlavu, když se používal i nástroj a zdroj (PP - prostorový původ), tak už to zpětně neopravíte, tak máte dvě možnosti. Buď to opravit alespoň ručně na dokladech, popsat k tomu, jak k tomu došlo, nebo, pokud jste fakturu, kterou jste dohadovali vloni do ceny majetku platili až letos, tak byste to mohli u letošního výdaje srovnat, tzn. označit nikoliv procentickým rozpočítáním, ale ve výši, která vám zbývá, aby vám to celkem i s loňskem sedělo.

19/6 2018 směna pozemku

Město směňuje s občanem pozemek o výměře 3 000 m2 za pozemek o výměře 2 000 m2. Ve smlouvě je uvedeno, že občan doplatí městu 70 tis. Kč vč. DPH, jiná cena ve smlouvě uvedená není. Dle znaleckého posudku má pozemek od občana hodnotu 100 tis. Kč. Jaká bude hodnota nového pozemku? Dle znaleckého posudku: 100 tis., nebo dle ceny doplatku: 140 tis. (70 Kč vč. DPH x 2000 m2), nebo: 116 tis. (58 Kč bez DPH x 2000 m2)?

Vy jste si ve smlouvě rozhodli, že za rozdíl 1000 m2 vám doplatí 70 tis. Kč, tzn. doplatek v ceně 70Kč za m2. Ceny pozemků ale ve smlouvě nejsou, jestli to nemáte formulováno tak, aby se dala použít ta cena 70 Kč za m2, pak musíte ocenit RPC, což je cena dle ZP. Závazek ze směny tedy předepíšete zápisem 042/321 v ceně 100 tis. Kč, což je RPC nabývaného pozemku dle ZP. Váš výnos ze směny pak bude hodnota vašeho pozemku dle ZP + doplatek.

19/6 2018 dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ

dobrý den, prosím o pomoc při účtování neinvestiční dotace na úhradu výdajů za žáka, který v jiné obci navštěvuje školu a nemá tam trvalé bydliště.

Pokud je to v režimu dotace s vyúčtováním, pak to musíte účtovat jako zálohu 373(471)/231 odpa 3113 pol. 5321. Až při vyúčtování (max. do konce roku případně dohadovat) zaúčtujete 572/349 a 349/373(471). Pokud jim to poskytujete jako peněžní dar bez vyúčtování, pak lze rovnou 572/231. Je potřeba to mít řádně schváleno v ZO, popř. radě. Platba již není povinná, je to jen o dohodě mezi obcemi.

 

19/6 2018 Investiční dotace

Stavíme mateřské centrum v rámci investiční dotace, která by měla být na stavbu, stavební dozor a vybavení. Jak správně zaúčtovat, aby to bylo investičně v pořádku. Stavba+dozor je účtována na 042 a po kolaudaci bude zařazena do majetku a odpisována. Jak ale s vybavením (cca 250 tis.) - pořídit jako soubor majetku a odpisovat nebo lze dát přímo do nákladů a pořídit na majetkový účet drobného majetku 028?

Když máte investiční dotaci, nemůžete pořizovat neinvestiční majetek na účet 028, musíte opravdu jedině soubory nad 40 tis. Kč na účet 022. Po uplynutí doby udržitelnosti je možné soubor rozdělit...

19/6 2018 APK EU, ÚZ 13013

Obdrželi jsme Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/064/0006228 na realizaci projektu Asistenti prevence kriminality na období 1.9.2018-31.8.2021 ÚZ 13013 (posílám e-mailem). Povinný podíl města je 5%, ze SR dostaneme 10% a z EU obdržíme 85%. Procento nepřímých nákladů pro projekt je 25%. Prosím o radu ohledně účtování. Příjem dotace 231 (4116)/472 (+dohada). Nejsem si jistá zaúčtováním RS u výdajů, hlavně jak značit vlast. podíl a nepřímé náklady, účtovala bych takto: Přímé náklady způsobilé: Pov. vlast. podíl města 5%: bez ÚZ, org. , NP 1041 EU 85%: ÚZ 13013, org. , NP 1045 SR 10%: ÚZ 13013, org. , NP 1041 Nepřímé náklady způsobilé: Pov. vlast. podíl města 5%: bez ÚZ, org. , NP 1041, kapitola EU 85%: ÚZ 13013, org. , NP 1045, kapitola SR 10%: ÚZ 13013, org. , NP 1041, kapitola Nezpůsobilé náklady: Označeno pouze org. Je výše uvedené účtování v pořádku. Předem děkuji za informace.

Vy jim budete dotaci v roce 2021 po ukončení vyúčtovávat? Že účtujete na zálohy. Např. u VPP vím, že se posílá dílčí vyúčtování každý měsíc a oni pak na jeho základě poskytují opět měsíčně příspěvek, tam se tedy účtuje rovnou předpis 346/672 a příjem 231/346. Nevím, jak to máte nastaveno, tak jen taková poznámka.

Značení máte úplně správně, jen nevím, co myslíte tou kapitolou u značení nepřímých způsobilých nákladů, obce třídění na kapitoly podle vyhlášky o RS nepoužívají, ale je možné, že je to jen nějaký interní název pro část účetní věty u vašeho SW umožňující další organizační členění.

19/6 2018 Evidence mobilních telefonů.

Ve vnitřní směrnici máme uvedeno, že majetek, který byl získán za symbolickou cenu, přičemž jeho cena obvyklá by zakládala vedení v účetní evidenci např. mobilní telefony získané za 1,- Kč a ochranné pracovní pomůcky se vedou na osobních kartách zaměstnanců. Dále je v ní uvedeno, že majetek zařazený do operativní evidence se sleduje na podrozvahových účtech, a to buď v knihách, nebo na osobních kartách zaměstnanců. Mobilní telefony za symbolickou cenu vedeme pouze na osobních kartách, nevedeme je na majetkových účtech. Chtěla bych se zeptat, zda ostatní nakoupené mobilní telefony musíme vést v evidenci majetku a účetnictví na účtech 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (v hodnotě 1000-3000 Kč) a 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (v hodnotě 3000-40000 Kč) nebo zda můžeme upravit jejich evidenci vnitřní směrnici s tím, že bychom je vedli pouze na osobních kartách, či v jiné evidenci.

To už by bohužel částečně bylo v rozporu s účetními předpisy. Majetek pořízený koupí se oceňuje pořizovací cenou. Pokud je symbolická, jak uvádíte, nemusíte jej evidovat v majetku, když to máte takto nastaveno. Jakmile ale již telefon definici majetku naplňuje - životnost déle než rok a ocenění ve stanovené hladině, pak se musí zařadit na odpovídající majetkový účet. Toto se týká účtu 028, kdy je-li PC telefonu větší než 3000 Kč, musíte jej v souladu s obsahovou náplní podle vyhlášky na účet 028 zařadit. Zařazení majetku na účet 902 lze ale směrnicí upravit, tedy stanovit si nějakou spodní hranici, např. že na tento účet zařazujete majetek od 1000 do 2999 Kč. Také lze stanovit, že veškerý majetek v nižší pořizovací ceně než 3 tis. Kč považujete za krátkodobý a na 902 nemusíte evidovat nic. 

18/6 2018 Účtování dotace a RS

Mám na Vás dotaz ohledně účtování jedné dotované akce. V roce 2017 jsme zahájili akci oprava zdi. Obdrželi jsme fakturu a zaplatili ji (platba byla účtována jako platba z dotace tj. pod UZ) i DPH v přenesené daňové povinnosti, částky nad dotaci byly zaplaceny jako vlastní zdroje k dotaci. Platby této faktury byly proplaceny v roce 2017. V roce 2018 jsme obdrželi druhou fakturu (konečnou) a rovněž jsme ji zaplatili včetně DPH v p. d. p. vše z vlastních zdrojů. Platby proběhli v roce 2018. Dotaci bychom měli obdržet v roce 2018. Při odevzdání podkladů pro závěrečného vyúčtování nám bylo vyčteno, že jsme faktury platili ze špatného účtu (byť v podmínkách dotace nebylo stanoveno, z jakého účtu máme faktury akce platit) a máme vše napravit. S firmou bylo domluveno, že nám platby vrátí na účet, ze kterého jsme je poukázali a my obratem zašleme peníze zpátky, nyní však již ze správného účtu. DPH v p.d.p. zřejmě pošleme přímo na FÚ znovu, tím nám vznikne přeplatek. Nyní mi jde o to jak mám vše zaúčtovat. Platba poukázaná firmě v roce 2018 bude klasický výdajem 2018, její vrácení firmou by mělo být účtováno s mínusem do výdajů 2018 a opětovné zaplacení bude opět výdaj roku 2018. Je to tak správně? Pokud ano s účtováním by neměl být velký problém. Horší je to s výdaji roku 2017. S účtováním v roce 2017 již nic udělat nemohu, to zůstane, jak je. UZ i Org. u výdajů roku 2017 však v odevzdávaných výkazech nejsou vidět. V roce 2018 mohu opravit veškeré účtování, kromě účtování na bankovních účtech tj. rozpočtové skladby. Tím mi v roce 2017 minimálně zůstane (po opravě) chybné účtování na Org. dotace a na UZ dotace. Přijaté finanční prostředky od firmy, poukázané v roce 2017 a vrácené v roce 2018, jsou podle mě příjmem roku 2018, jejich opětovné zaplacení bude výdajem roku 2018. Je tomu tak? Pokud ano tak si moc nevím rady s účtování. Jediné co mě napadá je příjem zaúčtovat RS 6409 2329, vše rozděleno Org. na dotace a vlastní zdroje. Výdaj by byl účtován úplně stejně jako byl účtován v roce 2017, tedy znovu pod příslušným UZ. Myslíte, že by to tak bylo správně? Ještě mě napadlo, přidělit akci nový Org. pro dotaci a vše z původního Org. převést na nový. Tím by došlo k jakémusi „distancování“ od účtování v roce 2017, ale ve skutečnosti by nic neřešilo a bylo by to zbytečné. Žádám Vás o pomoc a radu.

Nejsprávněji by opravdu bylo letošní příjem od firmy, kterým vám vrací loňský výdaj , účtovat na pol. 2324, odpa doporučuju zvolit ten, který používáte pro akci a výdaj účtovat znovu stejně jako vloni. Je ale pravda, že vám pak nebude sedět meziročně značení, když jste značili již loňský výdaj, ale jelikož ÚZ nevstupuje do výkazů, tak se lze vrátit do loňského účetnictví a značení odstranit, tím budete mít značeno vše letos a chybu tak opravíte. Nebo druhá varianta, účtovat to kompenzačně, tedy jak také zmiňujete - účtovat příjem od firmy jako snížení letošního výdaje, což ale není z hlediska RS úplně přesné, nicméně byla by to pro vás jednodušší varianta. Ono ve vašem případě není ani jedno úplně špatně, myslím, že ale i z hlediska poskytovatele by byla průchodnější první varianta, z hlediska správnosti RS také, tak pokud vám to dodavatel SW technicky umožní, přiklonila bych se k ní. A navíc - ono se vůbec nic nestane, když v účetnictví budete mít UZ označeno jak v roce 2017, tak v roce 2018 - je k tomu důvod, chtěl poskytovatel jiný účet, tak se mu vyhoví, dejte jen k té položce 2324 org akce, ať jsou pak celkově toky vidět, a účet souvztažný k příjmu dejte např. 378 D a pak 378 MD - ten ať se vynuluje (ne výnosy a náklady), ale dejte k němu také org. k akci. Takže toto je třetí varianta - jak nad tím postupně přemýšlím...:o), radši toho nechám, abych jich nevymyslela až nějak moc...:o)