Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

3/10 2018 výpočetní technika

Nákup nového PC a tiskárny + služby. Na faktuře máme uvedeno: notebook 22 385 Kč / tiskárna 2 057 Kč / myš 399 Kč / služby při instalaci - operačního systému, aktualizací, antiviru, tiskárny, provozních programů 2 420 Kč / office 5 929 Kč / instalace office a aktivace 605 Kč / doprava 484 Kč / rozšířená záruka tiskárny 363 Kč. Pro doplnění uvádím, že pro zařazení majetku nemáme směrnicí stanovené nižší hranice (např. u DDHM zařazujeme od 3 000 Kč). Děkuji.

Pro průkaznější evidenci, dohledatelnost  a snadnější nakládání doporučuji zařadit takto: notebook na účet 028, tiskárnu zvlášť - zde vzhledem k ceně pořízení také s pol. 5137, ale evidence jen na podrozvaze na účtu 902 a do její ceny zahrnout i rozšířenou záruku na ní,  myš a klávesnice rovnou do spotřeby jako provozní kancelářský materiál (jsou použitelné i s jiným PC), tzn. na účet 501, pol. 5139. Office v ocenění 6534 Kč (včetně souvisejícího výdaje za instalaci) nesplňuje hranici pro zařazení do DDNM (od 7 tis. Kč), ten účtujte na pol. 5172 a účet opět jen podrozvahový, zde jako nehmotný 901. Zbývá nějak naložit se službami při instalaci operačního systému, aktualizací, antiviru, tiskárny, provozních programů za 2 420 Kč a dopravou 484 Kč. Ta první část asi více souvisí s notebookem, aby byl provozuschopný, ale i s tiskárnou, tzn. poměrově bych to rozpočetla mezi cenu notebooku a tiskárny. Zmiňuje se tam i antvir, za ten ale asi na této faktuře neplatíte, tak ho neřeším. Ohledně dopravy, ta asi souvisí se všemi položkami, tzn. měla by se rozpočíst mezi notebook, tiskárnu a SW office.  

3/10 2018 kolaudační souh., nalezená stavba, RPC, zvýšené křižovatky

Leží mi před sebou 2 kolaudační souhlasy. 1. souhlas: "rekonstrukce chodníku U Hřbitova a Sadová" - v majetku obce je pouze ten chodník U Hřbitova a to v min. hodnotě cca 25 tis. Ten v ulici Sadová v majetku neevidujeme, ale historicky tam je. Podle informací, které jsem dostala bych měla nejprve chodník, který v majetku nemám, ocenit reprodukční pořizovací cenou. Jak prosím zaúčtuji a zařadím "nalezený majetek v RPC"? Všechny vynaložené náklady by potom byly jen na 511/2219 5171 i přes cenu cca 1,5 mil. Kč. Můžu mít k opravám kouladaci? 2. souhlas: "zvýšené křižovatkové plochy ulice Školní" - co je zvýšená křižovatka? Je to TZ komunikace? Dle mého ano. Ulici Škoní mám v evidenci majetku obce, takže veškeré náklady na 042/2212 6121 a teď po kolaudaci zvýším hodnotu komunikace?

1. Nevím, jaké práce byly konkrétně provedeny, jestli je to rekonstrukce ve smyslu TZ nebo jen odstranění opotřebení - oprava. Podle toho se odvíjí i účtování. Nevím přesně, jaké práce podléhají kolaudaci podle stavebního zákona, ale vždy je potřeba se rozhodnout podle toho, co přesně jste na majetku dělali. Jestli jste chodníky nějak rozšiřovali, měnili jejich parametry, je to spíše TZ. Jestli jste jen vyměňovali stávající povrch, pak je to oprava a to bez ohledu na její cenu, někdy bývají opravy nákladnější než je historické ocenění majetku. Ohledně nezařazeného chodníku jsou pak v souladu s tím dvě varianty. Buď jako vícenález zařadit do majetku zápisem 021/401 a účtovat to jako opravu. Druhá možnost by byla účtovat to rovnou jako pořízení nového, ale to jen tehdy, kdyby ten původní byl ve špatném stavu a nemělo smysl jej proto zařazovat s tím, že se opravdu spíše budoval nový. Ohledně vazby kolaudace a oprava v účetnictví - taková vazba není, i oprava se dá kolaudovat, naopak i TZ nemusí mít kolaudaci. Není zde souvislost.

2. To raději, stejně jako první bod, proberte s nějakým technikem, stavebním dozorem, prostě s někým, kdo ví, co se konkrétně dělalo. Já bych to takto od stolu také chápala jako rozšíření křižovatky, tedy TZ komunikace.

3/10 2018 Dotace na vodovod z MZe a kraje

V červnu jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace od Mze na výstavbu nového vodovodu. Typ financování ex ante, celkové náklady projektu 3 187 000,- Kč, z toho dotace Mze 2 072 000,- Kč, ÚZ 29992 (položka 4216), dotace od kraje ve výši 315 000,- Kč (bez ÚZ, položka 4222), vlastní zdroje 800 000,- Kč. Neuznatelné výdaje jako zpracování žádosti o dotaci, zhotovení projektové dokumentace, organizaci výběrové řízení – tedy neuznatelné výdaje ve výši asi 150 tis. jsem účtovala s org. 26. Dotaci z Mze ve výši 2 072 000,- účtuji s org. 26 a ÚZ 29992. Vlastní zdroje ve výši 800 000,- jen s org. 26 a teď nevím jestli pro dotaci z kraje ve výši 315 000,- ještě zvolit jiný org., aby byla zaúčtována také nějak odděleně. Nebo mohu použít také org. 26 a stačí, když si celkové náklady zpracuji do tabulky, kde bude uvedeno, co je neuznatelný výdaj, co je z dotace z Mze, co z dotace z kraje a co z vlastních zdrojů?

Možná by byl vhodný jiný org pro neuznatelné výdaje, aby byly ty uznatelné (způsobilé) odděleny nebo je oddělit ještě navíc jinak, abyste byli schopni doložit sestavu celkově vynaložených způsobilých výdajů (např. kombinace org a orj). Jinak pro značení dotace kraje, jestli vám opravdu nepřidělili ÚZ, je vhodné jednak použít org akce a ještě k tomu bych asi pro jistotu zvolila značení pro tuto dotaci, určitě máte v rámci účetní věty vašeho SW ještě nějakou možnost např. orj. Zajistíte tak, že celá akce bude celkově vedena odděleně pod jedním org a obě dotace také. Tabulka je pro přehlednost možná, ale kontroly budou chtít vyjet i sestavu z účetnictví. Jen abyste se zbytečně nemuseli dohadovat - ona totiž i ta tabulka je vlastně AU členění, jen ne v programu, ale to se někdy kontrolním orgánům těžko vysvětluje. 

2/10 2018 Dotace označení UZ

Dostali jsme dotaci na restaurování sochy, v roce 2017 jsem hradila zálohy a účtovala jsem 70% s UZ a 30% vlastní zdroje. Nyní při vyúčtování jsme zjistili, že celkové náklady nejsou náklady uznatelnými a tak jsem zjistila, že v roce 2017 mám v účetnictví označeno UZ více než je správně, rozdíl je cca 2 000 Kč. Jak mám nyní opravit? Mám konečnou fakturu a doplatek a nevím zda mám v letošním roce dát Uz s mínusem nebo jen ručně opravit na průvodkách v účetnictví 2017?

Mohli opravit loňský rok, stačilo by ručně na dokladech, ale když je jen ÚZ, ten nevstupuje u výdajů do výkazů, tam pak lze i vstoupit zpět do účetnictví a opravit. Zvážila bych to podle toho, jestli jste vloni udělali chybu nebo je to teď nová skutečnost. U vás je to částka ale tak nízká, že bych se tím netrápila a opravila jen ručně na dokladech, to je rychlejší a jednodušší.

2/10 2018 Pronájem rozlučkové místnosti na hřbitově

Pronajímáme rozlučkovou místnost na hřbitově pohřební službě, která zde cca 3x ročně zajistí pohřeb a my chceme nájemné 300 Kč za obřad. Jakou mám dát sazbu DPH ? Já bych dala 21 %, ale provozovatel pohřební služby tvrdí, že 15 %.

Já si myslím, že těch 15% je na místě - totiž aby to bylo na sníženou sazbu, tak by to mělo zapadat jednak do kódu a dále do popisu. Přitom se jedná podle přílohy o CZ-CPA  96.03 (slovní popis  Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata)  a když se podívám do číselníku CZ-CPA, tak je tam 96.03.12, které obsahuje také "poskytování pohřebních síní". Takže za mne 15%. ZN

1/10 2018 Pořízení investice-dotace

Obec provádí rekonstrukci budovy ZŠ. V letošním roce jsme obdrželi dotaci z IROP na invest. a neiv.výdaje. Výdaje s touto akcí účtuji od roku 2016. Jedná se o studii modernizace ZŠ, projektové práce-dokumentace pro vydání stav.povolení, správní popl. za vydání územního souhlasu, výdaje spojené se zpracováním a podáním žádosti o dotaci, aktualizace rozpočtu stavby. Všechno jsem účtovala na 042 . Je to správně? Administrátorka projektu tvrdí, že vše je neinv.výdaj. Ptám se z důvodu, že do 15.10. můžeme ještě provést změnu v rozdělení dotace.

Vše, co popisujete, jsou z hlediska účetních předpisů výdaje patřící jako související se stavbou na účet 042 (Vyhláška č. 410/2009 Sb, §55). Jen u výdajů na administraci dotace je potřeba mít v souladu s ČÚS upraveno, zda je považujete za investiční či neinvestiční, popř. je vhodné i uvést, že je brán zřetel i na druh poskytovaného transferu (v případě, kdy si nemůžete zvolit). Samozřejmě toto platí za předpokladu, že je o investici rozhodnuto. Pokud není investice ještě schválena, jsou případné studie a ostatní náklady neinvestiční, ale to jen poznámka.  Jestli je rekonstrukce budovy ZŠ investice, pak vámi vyjmenované náklady patří do její ceny.  Otázkou je, co administrátorka projektu myslí tím, že je to vše neinvestice. Jestli myslí tyto náklady ve vztahu k investici, tak se mýlí, jestli má na mysli celou rekonstrukci včetně těchto nákladů, pravdu mít může, to záleží, jaké práce konkrétně na budově ZŠ provádíte.

1/10 2018 DPH faktura z EU

Obdrželi jsme fakturu z Polska za dodání plechové garáže pro hasiče - nebudu nárokovat DPH. Dodavatel je polský, faktura je v Kč, uvedena cena brutto 28340,- Kč a sazba 23% DPH. Z toho usuzuji, že dodavatel je plátcem DPH. Nevím, zda to jeho NIP je DIČ? Předpokládám, že bych ze zmíněných 28340,- Kč měla vypočítat a odvést 21% DPH + do ř. 3 přiznání?

Já bych k tomu měl následující poznámky:

a) NIP je skutečně polské DIČ - přitom by mělo začínat PL a následovat číslice. Odkaz k tomuto v rámci EU je následující - třeba to může posloužit:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A9_identifika%C4%8Dn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo

b) teď je ale potřeba říci si, jak je to s DPH - na faktuře by totiž nemělo být polské DPH (23% je polská základní sazba), plnění by mělo být od polské daně osvobozeno s tím, že jej skutečně prodaníte v ČR. Na faktuře by oni měli mít uvedeno naše DIČ (na ně to zase zahrnout do svého souhrnného hlášení, které by se provázalo s naším kontrolním hlášením). Pokud náhodou ten polský subjekt odvedl polskou daň - tedy těch 28 340 Kč je včetně DPH 23%, tak je to špatně, protože daň by se zaplatila jak v Polsku, tak i v ČR - v takovém případě byste měli trvat na provedení opravy, poskytnout vaše DIČ a  požadovat, aby fakturovali bez polské daně s tím, že to prodaníte v ČR - s tím, že ten postup je naprosto správný - ř. 3 přiznání, 21% DPH.

1/10 2018 Dar starostovi

Náš pan starosta (uvolněný) je ve funkci od roku 2010, nyní končí a přál by si jako dar od obce k ukončení volebního období obraz, který obec zakoupila z jedné výstavy, která se konala na obecním úřadě. Obraz máme zařazen v majetku na účtu 032 a jeho cena je 20 000,- Kč. Je možné mu ho předat jako odměnu (dar)? Mělo by s tím souhlasit zastupitelstvo nebo stačí souhlas místostarosty? Měli bychom vystavit předávací protokol, kde sepíšeme za co dar dostává a cenu obrazu? Měl by starosta tuto částku zdanit v daňovém přiznání (podává si sám)?

Je to od vás hezké, ale bohužel ono je to v rozporu s § 71 odst. 4 zákona o obcích, kde se uvádí, cituji: "Obec nesmí členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce dar, a to ani po skončení výkonu funkce."  Takto je to rozebráno i v metodice č. 5.4, kterou najdete zde (str. 53,54):

http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/novy-system-odmenovani-clenu-usc-ucinny-od-1-1-2018.aspx

Vztahuje se to na dar peněžní i nepeněžní. Ve vašem případě bych si netroufla považovat to za dar nesouvisející s výkonem funkce, záměr je to patrný a zkoušet to "uhrát" jako dar FO, nikoliv zastupiteli, vidím taky v tomto případě jako dost na hraně. Jinak schvalování zde, když je to přesně 20 tis. Kč, stačí rada, popř. starosta, ale sám sobě -  to by asi hezky nevypadalo, takže jistější by byla rada, když nemáte, pak raději ZO a to, i když jinak schvaluje až nad 20 tis. Kč. Upřímně bych se do toho ale nepouštěla, aby to nebylo vyčteno. Nerizikový by byl prodej, když ZO stanoví nějakou cenu...

1/10 2018 ! příspěvek od občanů-DPH

Město zajišťuje pro své občany dopravu autobusem s možností nákupu v obchodním centru asi 12 km od našeho města. Město hradí fakturu za dopravu a občané přispívají malou částkou na tento autobus do pokladny města. Jde mi o DPH z přijaté částky od občanů. Musí se DPH odvádět? a podle jakého §...

Váš pohled musí být naprosto opačný - nehledáme, podle kterého § se to má zdanit, ale podle čeho se to případně zdanit nemá (my nemáme § na to, podle čeho zdanit třeba věcné břemeno nebo prodej párku, my máme jen ustanovení, co nezdanit... a potom nám již z toho vypadne, že zbytek zdaníme).

Prvotně si musíte říci, zda to má charakter poskytnutí služby za úplatu (je to poskytnutí přepravní služby za nějakou platbu) - tady si myslím, že to tuto charakteristiku splňovat bude.

K této první otázce jen poznamenávám, může být tady jen zajímavá záležitost, co je to hranice "symboličnosti" - pokud by totiž byla úplata natolik symbolická, že by se již ani nedalo mluvit o platbě za službu, potom by to bylo mimo DPH. Nicméně neřeknu Vám, kde leží ta hranice symboličnosti - máme jen judikát ESD na prodej nemovitosti za 10% nákladové ceny a v rámci tohoto judikátu je konstatováno, že se jedná o dodání za úplatu (na druhou stranu máme judikát ESD na provozování školního autobusu - kde kromě jiných problémových znaků byl také režim, že inkaso činilo cca 3% nákladů - zde to již nebylo vyhodnoceno jako úplata - nicméně těch problémových znaků bylo více). Já budu předpokládat, že inkaso je sice nižší než nákladová cena, ale nejste v takové symboličnosti, aby to nebylo vnímáno jako "úplata za plnění".

Teď jdu na další krok - mohl by to být výkon veřejné správy? Dle mého názoru nikoliv - zajišťování takovéto dopravy není záležitostí obcím nějak speciálně svěřenou ....

Teď se dostáváme k další možnosti, která by mohla umožnit toto plnění nezdaňovat - nemohlo by se jednat o "přeúčtování" podle §36 odst. 11? Já se obávám, že opět nikoliv (ale zdůrazňuji ono slovo "domnívám se", neboť nevím vůbec, jak je služba ve vašem městě konkrétně poskytována). Prvotně je zde problém s oním jednáním jménem a na účet (asi doprava není objednávána jménem těch jednotlivých lidí) - nicméně pokud toto nebudu brát v potaz a vezmu tu charakteristiku "rozšířeně", tak jak s ní pracuje informace MFČR, tak dle mého názoru stejně narazím.  Předpokládám, že lidé platí nějakou fixní částku - třeba si vymyslím 15 Kč - tedy pokud jede jeden člověk, vybere se 15 kč, pokud 20 lidí, vybere se 300 Kč ... - to rozhodně není znakem přeúčtování nějakých konkrétních nákladů. Je možné, že ve vašem případě je to jinak, ale spíše předpokládám, že nikoliv.

Dále by byla ještě možnost, že by to od daně bylo osvobozeno - tedy hledám §51 a následující - nicméně tady mohu ubezpečit, že osvobození nenajdete.

Takže když to takto projdete, tak vám z toho vypadne, že je to na odvod DPH (protože to splňuje charakteristiku poskytnutí služby a nenajdu ustanovení, podle kterého by se DPH nemělo odvádět). Jak jsem rozebral výše, tento závěr by neplatil, pokud:

- by platba od lidí byla natolik symbolická, že by ji ani nebylo možné považovat za platbu za uskutečněnou přepravu (přitom nějaké limity z judikatury jsem uvedl výše)

- případně by šlo použít ustanovení o přeúčtování (nicméně tady předpokládám, že to nebude možné - vysvětlil jsem výše). 

1/10 2018 pořízení počítačové sítě

Posílám další dotaz k poskytnuté dotaci z IROP na rekonstrukci naší ZŠ. V rámci uvedené dotace bude zřízena odborná počítačová učebna. Byly nakoupeny notebooky, počítačová licence, tiskárny,záložní zdroj, router prostě všechno k fungování učebny v hodnotě 520 000 Kč. Můžu to celé zařízení naúčtovat jako soubor na 022, pol.6125 ?

Můžete z toho udělat soubor, je to vhodné, jestli to bude vše propojené a v rámci jedné učebny. Jen pozor, co vše do souboru zařadíte. Notebooky, tiskárny, USP a další hardware jako hmotné movité věci lze, licence ale ne, to je nehmotný majetek, ten do souboru hmotných věcí nepatří. Stejně tak nějaké případné vnitřní rozvody, ty mají být TZ budovy. Nějaké drobné vybavení učeben jako věšáky by k počítačům také nepatřily, je tedy třeba dodržet tři podmínky, abyste to do souboru zařadili a bylo to správně účetně: 1. nějaké funkční propojení, používá se vzájemně, v rámci učebny i místně       2. jsou to hmotné movité věci, nikoliv nehmotné nebo součást budovy 3. je to v ocenění nad 40 tis. Kč (celý soubor, jednotlivé věci mohou mít ocenění nižší). A závěrem je důležité, když je to soubor, mít na kartě rozepsané ocenění jeho jednotlivých částí (i s případným podílem dotace) - pro budoucí nakládání s ním. Tak vidíte, že to není tak jednoduché, ale někdy se soubory vyplatí dělat, někdy je to  ale zbytečně složité.  

1/10 2018 zavedení garáže do majetku

Zjistili jsme , že od roku 2012 máme na LV garáž, která nebyla evidovaná v majetku obce. Nechali jsme udělat znalecký posudek . Garáž stojí na pozemku obce, který již máme léta v majetku oceněný . Ve znaleckém posudku máme vyčísleno: cena stavby garáže činí 63.059,- Kč, cena pozemku pod garáží 6.163,- Kč. Zjištěná cena garáže s pozemkem, stavbou a příslušenstvím dle LV je 69.220,- Kč. Zaúčtovala bych znalecký posudek ve výši 3.025,- Kč-předpis 042/321 a platbu 321/3639-6121, pak bych ho zavedla do majetku 021/042. Garáž bych zavedla do majetku v hodnotě bez pozemku tedy 63.059,- Kč 021/401.

Vámi uvedený postup je správný v případě inventurního přebytku, tedy nálezu nějakého "historického" majetku, kde nelze již dohledat ocenění. Ve vašem případě by ale možná bylo správnější řešit to jako opravu chyby, předně by tedy asi bylo vhodné zjistit, z jakého titulu jste garáž nabyli, zde to máte jednoduché, protože nabývací tituly najdete na LV, popř. je dále dohledají na KÚ.  Pak by bylo správnější zařadit garáž v dohledaném ocenění a dopočítat a doúčtovat odpisy. Kdyby to bylo nereálné, pak můžete tak, jak navrhujete, tedy v ceně dle ZP bez pozemku, jen garáže, zaúčtovat 021/401. Jelikož je to zařazení v RPC, nikoliv v pořizovací ceně, tak úhrada za ZP patří v tomto případě do nákladů (518), neúčtujte ho do ceny garáže. Někdy sice využíváme tzv. kombinované ocenění, tedy pořizovacími náklady a zároveň RPC, ale to je spíše výjimečná odchylka od metody v případě, kdy pak máme věrnější hodnotu majetku a týká se to významnějších částek (např. práce zdarma), tady pro to není důvod.  

1/10 2018 Dotace z IROP

Dotaz by se týkal dotace z IROP, která je vyplácená xe post. Dotace byla přiznaná ve výši 6,3 mil. Kč, výběrovým řízením se prováděcí cena uznatelných výdajů snížila a očekávala se tím i snížená výše dotace ( 90% uznatelných nákladů), IROP o změně výše dotace nijak neinformoval, ponechala jsem ji na podrozvaze 955/999 ve výši prvního přiznání. V roce 2015 - červen 2018 jsme prováděli rekonstrukci hasičské zbrojnice. Značila jsem si uznatelné výdaje k dotaci NZUZ + org 90., vlastní podíl jen NZ+ org90., dále jsem značila org. neuznatelné náklady, stavební vícepráce org. 92 a vlastní vícenáklady org.91. Stejně jsem měla rozdělené organizacemi i účet 042, ale ten spojovala společná analytika, takže z účtu 042 AU 300 se dalo vyčíst co z něho byla dotační část a co neuznatelné náklady a vícepráce. Nástrojem, zdrojem i UZ jsem v průběhu stavby značila jen jasné výdaje (i účet 042), které byly podle schváleného projektu uznatelným nákladem - t.j. 5,9 mil.kč. Provádeli se nějaké vícepráce a méněpráce a administrátor dotace zaslal žádost o platbu na IROP navýšený i o nějaké vícepráce s tím, že nám je třeba schválí a proplatí ( když se výběrovým řízením snížila cena rekonstrukce - tedy i hodnota dotace a byly tam nějaké méněpráce). Mezi tím byla kolaudace a stavba zařazena do užívání, dohad na dotaci udělán ve výši 5,9 mil. IROP některé stavební vícepráce opravdu uznal a přiznal souhrnnou dotaci 6,3 mil, kterou nám i zaslal na účet. Podle zaslané dotace jsem výdaje v roce 2018 na účtu 231 opravila na výdaje značené NZUZ, aby se rovnaly výši přijaté dotace (samozřejmě jen ty letošní, kterých se to týkalo - ne ty roku 2015-2017, naštěstí se to týkalo faktur z letošního roku). otázka č. 1 : Mohu si opravit hodnoty na účtu 042 - tzn přesunout z jednoho označení org neuznatelné na uznatelné, aby správně vypovídaly o přizanané dotaci ? Účetní sestavu účtu 042 si totiž IROP vyžádal při posuzování a rozhodování o výši dotace, takže členění účtu před schválením konečné částky dotace je u poskytovatele zazanamenáno. Nyní je na účtu 042 sice 0,- kč, ale obrat účtu by nesouhlasil s obratem účtu 231. Neporuším nějakou účetní zásadu ? Otázka č. 2. dohad na dotaci jsem podhodnotila o cca 400tis Kč. Účtovala jsem 388/403 - 5,9 mil . Když se poslala žádost o platbu, na kterou přišla kladná odpověď se stanovením výše dotace 6,3 mil, udělala jsem předpis 346/388 ve výši 5,9 mil a ještě 346/403 400tis a zároveń 403/672 400,- kč. Také jsem to odepsala z podrozvahy 999/955. Skutečně se výše dotace neopravuje na kartě majetku ? Trhá mi to srdce :-) . otázka č. 3 . před zařazením majetku do užívání jsem dělala dohad na nevyfakturovanou část nákladů na přeložku kabelu ve výši 80tis. 042/389. Faktura byla nižší o 14tis. kč, takže při jejím přijetí jsem účtovala 389/321 a 551 mínus 14tis. Také se to neopravuje na kartě majetku ?? Nesedí to potom s výdaji na účtu 231. U dotací ex post je přiznání a zaslání dotace konečná ?? Mohu to považovat za vyúčtovné?

1. To nemusíte, oddělené značení projektu sice vyžadují, ale plní se to právě oddělováním na účtu 231 a oddělenými AÚ. Vy jste jim zaslala původní členění účtu, to, že nakonec přiznali jinak, je nová skutečnost, žádnou účetní zásadu tím určitě neporušíte, nechala bych to tak, jak jste jim to původně zaslala.

2. V tomto případě je správně v souladu s ČÚS rozdíl od dohady zúčtovat do výnosů tak, jak jste to udělala. Je vhodné jen poznamenat na kartu majetku info o skutečné výši dotace. Když by to byla hodně významná částka, dalo by se třeba uvažovat o odchylce od metody, u vás bych se ale spíše přiklonila k tomu postupovat podle předpisů, je to u kontrol průchodnější varianta.

3. Účtovala jste správně, takto se analogicky účtuje dle ČÚS rozdíl od dohady výdajů. Je to tak v souladu s účetními předpisy, takže to nechte, vstupní ocenění se v tomto případě neopravuje, navíc je to zanedbatelná částka. Předpokládám, že to není kryto dotací, to jediné by mohlo vadit, že jste nějaký výdaj uplatnili a on byl pak menší.

Ohledně vyúčtování, i když je to dotace ex post, vyúčtováváme většinou až k datu, kdy uznají závěrečné vyhodnocení akce. Ale je to na vás, jak to vyhodnotíte podle konkrétních okolností, jestli myslíte, že je to s poskytovatelem již vše vypořádáno, máte splněny všechny povinnosti, můžete dotaci vyúčtovat.

30/9 2018 Místní komunikace

Máme v obci místní komunikaci, budeme dávat asfalt, rozšiřovat se nebude není kam. Kdysi tam byl nějaký povrch ale teď kde nic tu nic. Starosta řekl, že ohlášení na to být nemusí a že je to oprava. Ale komunikaci nemáme ani v majetku obce, řekla jsem mu, že těžko můžeme opravovat něco co nemáme. Mohla bych jen na základě faktury zaúčtovat do majetku ?

Když jí nemáte v majetku, tak jsou dvě možnosti. Buď jí zařadit jako vícenález v RPC zápisem 021/401 (ale zase i dohledávat, jestli měla být vaše) a pak to účtovat jako opravu nebo jí zařadit jako novou komunikaci. Já bych to ve vašem případě spíše řešila jako pořízení nové komunikace, bez ohledu na to, jak to bude řešeno se stavebním úřadem, je to jednodušší a i přesnější řešení, když je v natolik špatném stavu, že původní povrch už zcela zanikl. Nezbytnou podmínkou je ale vlastnictví pozemku obcí, na kterém komunikace vznikne.

29/9 2018 Dotace na knihu

Dobrý den, v nedávné době jsme obdrželi dotaci a dar na knihy, avšak nevím, zda toto bude snižovat pořizovací cenu zásob (tedy knih) či zda se o tom účtuje jako o výnosu. Můžete mi s tím prosím poradit? Nejsem si jistá, zda se v případě zásob chováme jako při účtování dotace na majetek (tedy PC je snižována o dotaci) či zda má být zaúčtováno pouze do výnosů a pořizovací cenu knih tím nijak nesnižujeme.

Na toto pozor, u ÚSC ani u PO dotace nikdy nesnižuje pořizovací cenu, tzn. zásoby oceňte pořizovací cenou, popř. vlastními náklady, jestli účtujete o výrobku. Příjaté dary a dotace pak účtujte klasicky jako neinvestiční transfer na účet 672 s tím, že je vhodné dodržet akruální princip a jestli knihy nepořídíte letos, tak účtovat o zálohách na transfery s tím, že do výnosů patří ve chvíli, kdy účtujete o příslušných nákladech. Platí to i u dotace na majetek, zde také majetek oceňujete v souladu s předpisy, nejčastěji pořizovací cenou a dotace nesnižuje vstupní ocenění, ale účtuje se na účet 403 s tím, že se pak postupně rozpouští do výnosů spolu s odpisy. Prosím, raději se na problematiku investičních dotací podívejte, abyste nedělali zbytečné chyby, nejdůležitější k tomu najdete v ČÚS č. 703, v dotazech je k tomu také již hodně zodpovězeno. Pak ještě pozor, je potřeba časově rozlišit i dotace dle spotřeby příp. prodeje knih. Na 672 by se měla dotace dostat až proti spotřebě na 501 nebo 504. Jestli zvolíte způsob B, tak kromě zápisu 112 nebo 132 MD/ 501 nebo 504 D musíte ještě poměrově "vrátit" dotaci do pasiv zápisem 672 MD/ 384 D. 

27/9 2018 Lesní pozemek

Obec kupuje od fyzické osoby lesní pozemek včetně porostu za cenu dle kupní smlouvy 16.050,-Kč. Nechali jsme si vypracovat posudek, ve kterém je pozemek oceněn na 28.248,-Kč a lesní porost na tomto pozemku na 13.707,-Kč. Obec hradí posudek a vypracování kupní smlouvy (4.700,-Kč) a kolek (1.000,-Kč). Jak budeme účtovat a v jaké ceně?

Podle vyhlášky 410/2009 Sb. se pozemky oceňují včetně porostů. Oceňujeme kupní cenou, tj. pořizovací včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Takže vše na 042 , k datu návrhu na vklad zařadit do majetku na 031, cena bude 16050 (bez ohledu na ZP - volíme kupní cenu; touto cenou pořizujete i porosty)+5700.