Metodická podpora MF

  • Publikováno 20/6 2019

Dobrý den, chtěli bychom upozornit na metodické materiály Ministerstva financí dostupné na odkazech:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2019/zverejnovani-schvalenych-rozpoctovych-op-35359

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2019/schvaleni-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-35358

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2019/penezni-fondy-obce-35362

Metodické materiály se zabývají (doplněno o naše komentáře):

  • Zveřejňováním schválených rozpočtových opatření – je uvedeno, že oznámení na fyzické úřední desce (myslí se oznámení s informací, kde jsou RO zveřejněna na internetových stránkách a kde je možné nahlédnout do jejich listinné podoby) je možné zveřejnit jedno, které bude platné pro celý rok a není třeba zveřejňovat nová oznámení po každém rozpočtovém opatření. Ve stanovisku je rovněž uvedeno, že u zveřejněného RO (na internetových stránkách) je třeba uvést, kdy bylo schváleno a kdy bylo zveřejněno (aby bylo možné ověřit splnění povinnosti zveřejnit schválené RO do 30 dní ode dne jeho schválení).
  • Střednědobým výhledem rozpočtu – stanovisko obsahuje informaci, že je třeba, aby střednědobý výhled pokrýval ještě alespoň 1 rok po roce, na který je schvalován rozpočet – tedy např. při schvalování rozpočtu na rok 2020 je třeba vycházet ze střednědobého výhledu, který bude sestaven alespoň do roku 2021. V takovém případě je pak ale třeba střednědobý výhled prodloužit, stanovisko nepřináší nové informace.
  • Fondy obce – stanovisko se zabývá otázkou, zda může obec vytvořit několik sociálních fondů. Ačkoliv přímá odpověď uvedena není, je zřejmé, že zastupitelstvo může zřizovat fondy dle svého uvážení. Zřídit více sociálních fondů se nám jeví ale jako zbytečné.
  • Poskytování voucherů na rekreaci, zdravotní pomůcky ... občanům - odpověď nepřináší nic nového, konstatuje, že se jedná o dary, které vyžadují schválení příslušným orgánem. 
  • Zveřejňováním dokumentů příspěvkovou organizací – stanovisko se zabývá otázkou, zda je povinností vyvěsit každou schválenou změnu rozpočtu PO a konstatuje, že nikoliv (zákon takové požadavky neobsahuje, změnami rozpočtu PO se vůbec nezabývá, takže nelze odpovědět jinak. Na druhou stranu by bylo logické změny rozpočtu PO - alespoň ty zásadní - zveřejňovat). Dále je uvedeno, že rozpočet je finanční plán, a proto nemusí obsahovat přesné částky, ale lze zahrnout odhady (to je logické, zde je to uvedeno u příkladu školy a prostředků z MŠMT). 
  • Schválením závěrečného účtu – ve stanovisku je uvedeno, že podle § 43 zákona o obcích má zastupitelstvo projednat závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a přijmout opatření k nápravě nedostatků do 30. 6. násl. roku s tím, že zákon nestanovuje lhůtu pro schválení závěrečného účtu. Nevidíme ve stanovisku moc smyslu, je zřejmé, že pokud má zastupitelstvo do 30.6. rozhodnout o případném přijetí opatření k nápravě nedostatků, tak muselo učinit i nějaký závěr ve vztahu k hospodaření za minulý rok – souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad či s výhradou a eventuální přijetí opatření k nápravě (pozn.: přijmout opatření k nápravě je třeba vždy, když zpráva z přezkumu obsahuje nějaké nedostatky, to je povinnost podle zákona č. 420/2004 Sb.). Tento bod je podle nás mírně matoucí.
  • Schválení účetní závěrky – stanovisko obsahuje názor, že pokud není schválena účetní závěrka do 30.6. násl. roku, tak se dodatečné schválení (tedy po 30.6.) neprovádí a platí, že účetní závěrka nebyla schválena. S tím si dovolíme nesouhlasit. Účetní závěrka se po 30.6. schvalovat může, v CSÚIS sice nebude označená jako schválená, to je pravda, ale schválení účetní závěrky má smysl i kdykoliv později, pokud se tak z různých důvodů nestalo v řádném termínu.
  • Stanoviska, která se týkají činnosti PO, jsou i s komentářem k dispozici na stránkách  www.pouctuje.cz; název dokumentu Dotazy a odpovědi MFČR z 10.6.2019 k hospod. PO

Zpět na domovskou stránku