Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Obchodní podmínky

Za správnost odpovědí a kvalitu dokumentů ke stažení odpovídá (správce stránek)

 • Ing. Ivana Schneiderová, auditor č. osvědčení 1840 (pokud u dotazu nebo dokumentu nebude uvedena jiná odpovědná osoba nebo instituce)

Od září 2023 jsou tyto možnosti registrace

 • Základní registrace bez možnosti vkládání dotazů. Roční poplatek je v tomto případě 2750 Kč (včetně 21% DPH). Registrace je platná do 30. září 2024.  Roční poplatek je fixní, poměrově se s ohledem na dobu registrace nekrátí ( tj. plný poplatek 2750 Kč i při registraci např. v dubu a končí registrace v září!) Služby v základní registraci

- zobrazování všech odpovědí na dotazy od počátku (od roku 2008 - 26 tisíc odpovědí) (neregistrováným uživatelům se zobrazují odpovědi na dotazy za poslední rok) 

 - služby daňového poradce v rámci odpovídání na dotazy a v dokumentech ke stažení  (Acha obec účtuje zapsána do OR i do KDP s oprávněním daňového poradenství s odpovědnou osobou za daňové poradenství a s pojištěním činnosti);

- stahování dokumentů včetně stahování videí (dokumentů s komentáři, vzory, návody, pomůcky s výklady);

 • Možnost registrace na stahování dokumentů a vložení 3 dotazů s jistotou, že na tyto dotazy bude reagováno. Možnost stahování dokumentů do 30. září 2024, zodpovídání dotazů do 30.6.2024. Roční poplatek je v tomto případě 3 500 Kč (včetně 21% DPH).
 • Kdykoliv během registračního období je možné si přikoupit uceleně 2 dotazy v ceně 700 Kč (včetně 21% DPH) prostřednictvím volby přímo na stránkách.
 • Z registračního období 2023/2024 není možné zbylé dotazy převádět do dalšího období.
 • V průběhu registračního období může dojít k odstávce možností vkládání dotazů na 14 dní.  

Registrační období trvá vždy od září do září, dotazy jsou zodpovídány do 30.6. Registrační poplatek je pevný pro všechny zaregistrované uživatele, bez ohledu na to, kdy se během roku (registračního období) zaregistrují. Poměrově se nekrátí.

Za jednu organizaci může službu využívat neomezený počet uživatelů – pro přihlašování k využívaným službám použijí všichni stejné přihlašovací jméno a heslo, které bylo zvoleno při vyplnění registračních údajů.   Registrace přestává být aktivní po datu 30.9. pro všechny uživatele, kteří neuhradí registrační poplatek na další období.

Každoročně je možné během měsíce září registraci na další období prodloužit pomocí přímého odkazu na webu.

V měsících červenci a srpnu není dostupná služba dotazů a možnost nových registrací z důvodů pravidelné údržby webu. Nově se registrovat či prodloužit stávající registraci na další období je možné od 1.9.

Interní objednávky zaslané uživateli webu nepotvrzujeme. Objednáním služby registrace, účasti na kurzu nebo objednáním publikace příjemce přistupuje na ujednání a podmínky dané zákony (souhlasy s užitím údajů pro obchodní účely, požadavky dané MVČR pro akreditované programy apod.) a dále na podmínky smluvně obchodní týkající se dodané služby.

Odpovědi na dotazy k finančnímu hospodaření ÚSC

Odpovědi na konkrétní a dílčí dotazy týkající se oblastí

 • účetnictví, hospodářské operace a finanční hospodaření ÚSC (mimo mzdovou oblast, personalistiku, pracovněprávní vztahy a cestovní náhrady)
 • určení druhu majetku, ocenění a zaúčtování
 • použití rozpočtové skladby, rozpočtová pravidla a rozpočtový proces
 • daňová problematika ÚSC
 • majetkové vazby ÚSC na třetí osoby z hlediska finančního účetnictví
 • pravomoci rady a zastupitelstva ve vztahu k majetkoprávním úkonům

Na problematiku příspěvkových organizací se specializují stránky www.pouctuje.cz.

Podmínky k dotazům

Dotaz bude zodpovězen nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud nebude na stránkách aktuálně uveden jiný termín. Správce stránek bude informovat tazatele o potřebě získání odpovědi na zaslaný dotaz od jiných orgánů (např. od krajů nebo ministerstev). V tom případě bude dotaz zodpovězen až po získání potřebných informací.

Správce stránek se zavazuje k zodpovězení jednoduchých (jednoduchých rozsahem), konkrétních, srozumitelných dotazů k uvedené problematice výše. Nezavazuje se ke zpracování rozborů, analýz, námitek, hodnocení vnitřních směrnic, zpracování daňových přiznání nebo odvolání při daňových řízeních a k právním rozborům, zásahům do SW apod.

Při zodpovídání dotazů má správce stránek nárok na získání doplňujících údajů pro vyjasnění dotazu. Správce stránek má právo odmítnout odpověď na dotaz, který je zavádějící a směřující k obcházení zákonů nebo předpisů, toto právo se však netýká řešení daňové optimalizace účetní jednotky. Správce stránek má právo na alternativní odpověď, pokud předpisy umožňují více řešení. Správce stránek má právo odmítnout zodpovězení dotazu, pokud by navrhovaným řešením mohl poškodit finančně nebo jinak účetní jednotku, na tuto skutečnost tazatele upozorní. Správce stránek nenese právní odpovědnost za svou odpověď, pokud ji uživatel využije při správních a dalších řízeních.

Registrovaný uživatel obec může vznést dotaz pouze ve vazbě ke své účetní jednotce a ve vazbě na jím zřizované a zakládané organizace. Ne však dotaz k jiné neregistrované účetní jednotce.

Registrovaní uživatelé, kteří poskytují služby ÚSC a PO (účetní, auditoři, daňoví poradci) a metodici krajských úřadů mohou vznést dotaz i za jinou účetní jednotku (za obec, za klienta).

Upozornění - odpověď na dotaz je aktuální ve vztahu k datu položení dotazu. Při čerpání informací ze starších odpovědí vždy prosím sledujte datum dotazu, může se stát, že odpověď není aktuální v době, kdy informaci potřebujete (změny předpisů apod. Odpovědi na starší dotazy se neaktualizují! 

Možnost stahování vzorů a dokumentů v elektronické podobě

Registrovaní uživatelé mají dále možnost stahování v elektronické podobě vzorů směrnic, tabulek, dokumentů, rozborů, návrhů na usnesení, vyřešených účetních souvztažností, různých výkladů a získaných stanovisek odborníků a ministerstev a dalších pomůcek pro činnost ÚSC a PO.

Správce stránek upozorňuje uživatele, že vzory směrnic a dokumentů, pokud je chtějí využít, musí aktualizovat a přizpůsobit charakteru činnosti účetní jednotky. Jedná se jen o vzory, ne o zpracované normy pro konkrétní účetní jednotky.

Registrovaný uživatel nemá právo stažené dokumenty nadále elektronicky šířit ani tiskově rozmnožovat mimo potřebu pro svou účetní jednotku (lze elektronicky zaslat účastníkům jednání včetně zastupitelů s upozorněním na omezené šíření, případně předat svým zřizovaným PO).

Jsou vkládány některé dokumenty ke stažení i pro neregistrované uživatele (kategorie "Neplacené dokumenty"). Především se jedná o organizační záležitosti a dále opravy tiskových chyb a případné aktualizace vydávaných publikací a metodik, které si mohli zakoupit i neregistrovaní uživatelé.

Postup při reklamaci

Při obdržení zboží (publikace) je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.  

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a to poštou na adresu Acha obec účtuje s.r.o., Na hlinách 1786/16, 182 00 Praha 8 nebo e-mailem na info@obecuctuje.cz. V případě zasílání zpět zásilky s publikací poslat na adresu: Ing. Ivana Schneiderová,  Mašov 238, 51101 Turnov

K reklamaci je nutné přiložit kopii faktury – daňového dokladu za zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace o postupu a způsobu vyřízení reklamace.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost v případě reklamace domáhat se zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Záruka vrácení peněz

Vzhledem k tomu, že nemáte možnost si objednané zboží předem detailně prohlédnout, umožňujeme Vám v případě nevhodně nebo omylem objednané publikace vrátit tuto publikaci neporušenou a řádně zabalenou nejpozději do jednoho měsíce po zakoupení prostřednictvím České pošty (ne dobírkou) nebo osobně. Spolu s vrácenou publikací je nutné zaslat kopii faktury – daňového dokladu a uvést bankovní spojení, abychom mohli příslušnou částku za publikaci vrátit. Poštovné ani balné v tomto případě nevracíme.

Vrácení produktu musí být předem domluveno s pověřeným pracovníkem (kontakt naleznete na našich stránkách) a musí být uveden důvod jeho vrácení. Acha obec účtuje s.r.o si vyhrazuje právo vrácení produktu neakceptovat, pokud shledá důvod vrácení nedostatečným nebo pokud bude publikace poškozena.

Stornování objednávek

Objednávku je možno stornovat bez udání důvodů telefonicky či e-mailem na adrese uvedené u příslušného produktu v sekci Kontakty. Objednávka bude stornována, pokud dosud nedošlo k expedici publikace.

Stornování přihlášky na seminář je rovněž možné, účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena 4 pracovní dny před datem konání semináře.

Nakládání s osobními daty

Acha obec účtuje s.r.o. se zavazuje respektovat důvěrný charakter vašich osobních údajů. Tyto údaje jsou potřebné pro vystavení daňových dokladů a osvědčení o absolvování akreditovaných seminářů. Data jsou chráněna proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Registrací na našich stránkách či učiněním objednávky vyjadřujete souhlas s použitím vašich dat pro vzájemné obchodní účely a případnou komunikaci s vámi. Více na: http://www.obecuctuje.cz/ochrana-osobnich-udaju.php 

 

Návrh a tvorba webu