Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

25/3 2019 sběrný dvůr

Dobrý den. 1) Obdrželi jsme dotaci na Sběrný dvůr. Způsobilé výdaje projektu byly 5 378 619,77 a dotace byla ve výši 85 % způsobilých výdajů. Na pořízení 042 mám ale částku vyšší o nezpůsobilé výdaje celkem v částce 5 502 611,12. Na základě kolaudace budu zařazovat do majetku sběrný dvůr. Zařadím to ve výši, kterou mám na účtě 042 bez ohledu na způsobilé výdaje, že? Mezi způsobilým výdajem byla i dodávka kontejnerů můžu vše mít na 042 a teď zařadit na 021 jako jeden celek? 2) Dále jsme měli dotaci na úpravu kd – díky které se vybudovalo zařízení kuchyně. Začali jsme v části KD provozovat restauraci. Daňová poradkyně mně radí, že z titulu dotace bychom měli mít toto provozování jako hlavní ekonomickou činnost. Může to být napadeno, že není hospodářská činnost? V této souvislosti bych rozpočtově používala nákup potravin k vaření na 5131, nákup ostatních produktů za účelem dalšího prodeje bez jakéhokoliv zásahu– 5138? A vratné obaly? Rozpočtově bych dávala všechno na paragraf 3392. Byl zřízen i bankovní účet pro provoz restaurace - je vhodné dávat bankovní poplatky na 6171/5163 nebo také na 3392/5163.3) Ještě mám dotaz mimo, mohu používat na zaokrouhlování účet 569 nebo raději 549? Děkuju

1. Určitě zařaďte do majetku celou hodnotu účtu 042, rozhodující je, že jsou to náklady související s pořízením majetku a to bez ohledu na to, jakým způsobem jsou kryty - jestli jsou to způsobilé náklady kryté dotací nebo nezpůsobilé kryté vašimi zdroji. Na účet 021 patří stavební část. Stroje, přenosné kontejnery apod. patří správně jako movité věci na účet 022, popř. na účet 028, pokud jejich cena je do 40 tis. Kč.

2. Nemusíte to nutně vykonávat jako vedlejší hospodářskou činnost, zálěží na rozhodnutí ZO. Jestli je pro vás kvůli dotaci vhodnější vést to v hlavní činnosti, tak to tak klidně vedťe, ve VHČ vedeme činnosti, které jsou soustavně za účelem zisku, vy nemusíte restauraci provozovat jen kvůli zisku. 

3. Pro zaokrouhlení je vhodnější účet 549, popř. 649. 

25/3 2019 Neinvestiční náklady na provoz MŠ

Jako obec, která je zřizovatel PO-mateřské školy, bychom chtěli požádat sousední obce, jejichž děti navštěvují naši MŠ, o úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ (nemáme uzavřenou smlouvu o spádovosti). Jen nevíme, jakou formou uzavřít smlouvu a jaké musí mít náležitosti a dle jakého zákona. Děkuji

Najdete k tomu informace na tomto odkazu:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/informace-o-pravni-uprave-uhrady-neinvesticnich-vydaju-na

Každopádně v současnosti nemají povinnost vám peníze na provoz MŠ poskytnout, to asi víte, takže z právního hlediska je to jako každé jiné poskytnutí peněz z veřejného rozpočtu - museli by vám poskytnout dotaci podle zákona č. 250/2000 Sb. s vyúčtováním nebo neúčelový peněžní dar bez vyúčtování - to je na jejich rozhodnutí, zda a jakou z těchto forem by peníze poskytli. To tedy za předpokladu, že nemáte dohodu o společném školském obvodu, viz odkaz na informaci MŠMT (uvádíte, že nemáte uzavřenou smlouvu o spádovosti).  

25/3 2019 prodej poštovních známek v infocentru

Město provozuje infocentrum, na kterém prodáváme mimo jiné i pohlednice. Letos chceme nabídku rozšířit o prodej poštovních známek. S českou poštou máme na nákup poštovních známek uzavřenou smlouvu, podle které je nám poskytnuta obchodní sleva 4,2%. Prodávat budeme v nominální hodnotě. Nevíme, zda můžeme účtovat jako o nákupu a prodeji zboží, a to i přesto, že poštovní známka je cenina. Pokud bychom účtovali o ceninách, jakou použít položku a jaký nákladový a výnosový účet?

Já bych tady doporučovala účtovat je jako prodej zboží, protože i když nakupujete ceniny, tak ale za účelem dalšího prodeje s přirážkou. Takže klasicky účtování faktury na účet 504, pol. 5138, tržba na účet 604, pol. 2112, k 31.12. na sklad aktivovat ty neprodané zápisem 132/504 - takto, když účtujete zásoby způsobem B. 

25/3 2019 Stanovení doby odpisu staveb nabytého směnou

Obec uzavřela se zemědělským podnikem směnnou smlouvu, kde proběhla směna pozemků a bylo dohodnuto, že cena pro účely směny je stejná. S pozemky jsem si poradila, ale současně s pozemky jsme nabyly i stavby (sklad hnojiva, mycí rampu, komunikace, sklad brambor a garáže). Získala jsem zůstatkovou cenu majetku, ale nevím jak stanovit délku užívání, respektive kdo by byl u nás oprávněn toto stanovit. A ještě na doplnění sklad brambor se plánuje úplně odstranit demolicí a garáže též zbourat a na stávajícím místě postavit garáže nové.

Stavbám musíte určit zbývající dobu životnosti - ideálně nějaká komise lidí, záleží, jak máte kompetenčně nastaveno schvalování odpisového plánu - není to vyjmenovaná pravomoc ZO, odpisový plán tedy schvaluje rada, kde není rada tam starosta (pokud si to ZO nevyhradí, což není moc časté), popř. rada může přenést v tomto pravomoc na někoho jiného. Takže kdo u vás schvaluje odpisový plán, ten by měl určit i tu zbývající životnost, ale jak píšu, ideálně více lidí. 

Ke směně - chybí mi konkrétnější informace. Jestli ve smlouvě ceny nebyly sjednány, jen bylo konstatováno, že jsou stejné, pak máte nabývaný majetek ocenit RPC, tedy nejlépe cenou dle ZP nebo odhadem z oceňovací vyhlášky. Nemáte automaticky přebrat jejich ZC, ale pokud by zůstatková cena odpovídala současné hodnotě majetku, lze jí využít.

K těm demolicím - rozhodující je především záměr při pořízení. Ve vašem případě bych stavby do majetku spíše zařadila, protože asi nejsou vedeny jako zbořeniště a jsou tedy způsobilé k užívání, tak i když do budoucna o demolici uvažujete, je správnější teď stavby na účet 021 pořídit. O pořízení jen pozemku se dá uvažovat tehdy, když koupíte zbořeniště s jasným záměrem jeho zbourání, to pak do majetku určitě nepatří. U garáží je to určitě vhodnější řešení - když tam pak postavíte nové, tak náklady na demolici starých i jejich ZC zobrazíte jako náklad související s novou stavbou garáží. Ale určitě záměr demolice zohledněte právě v odpisovém plánu - abyste skladu a garážím nenastavili příliš dlouhou životnost. 

25/3 2019 Lavice kostel, dar.

Chceme darovat do kostela nové lavice. Hodnota lavic bude cca 50 tis. Poskytnutí daru - lavic - schválí zastupitelstvo, zajistíme jejich výrobu a zaplatíme dodavateli, který lavice vyrobí. S církví budeme mít smlouvu o poskytnutí hmotného daru - lavic, Můžeme takto darovat, nebo musíme dát církvi peníze a ta si musí výrobu zajisti sama.

Určitě můžete poskytnout i věcný dar, tedy přímo lavice. Fakturu za ně zaúčtujte rovnou na účet 543, pol. 5194, schválení ze strany ZO je nutné - poskytnutí daru nad 20 tis. Kč je v jeho kompetenci. 

22/3 2019 příspěvek nadace ČEZ

V loňském roce jsme obdrželi nadační příspěvek od Nadace ČEZ na částečnou úhradu vybudování sportovního hřiště ve výši 300 tis. Kč. Ve smlouvě o nadačním příspěvku (ani v žádosti) se neuvádí, zda se jedná o investiční příspěvek či neinvestiční. K 31.12.2018 bylo zaúčtováno 388/672. Příspěvek bude použit na úhradu nákladů v souvislosti s investiční akcí - vybudování sportovního hřiště, tudíž došlo z naší strany k chybě, příspěvek měl být zřejmě posouzen jako investiční a k 31.12.2018 mělo být účtováno 388/403. V listopadu 2018 jsme obdrželi první fakturu na hřiště ve výši cca 500 tis. Kč, kterou jsme chtěli použít při vyúčtování nadačního příspěvku, ale zjistili jsme později z žádosti o dotaci, že o příspěvek bylo požádáno až na finální povrch hřiště, tzn. že budeme používat až poslední fakturu na danou akci. Prosím, jak máme opravit účtování? Musíme již zřejmě použít účet 408.

No, dejte trochu pozor na logické souvislosti, když účtujete ty dohady na dotace, když žádáte příspěvek na vybudování hřiště, tak se spíše dalo čekat, že to bude dotace na investici. A navíc - dohadu 388/672 bychom měli spíše dělat, až když nám vznikají nějaké náklady, hlavní důvod na dohadu je právě akruál. Z těchto důvodů bych ten zápis 388/672 spíše vyhodnotila jako chybku a opravila přes 408, ale až bude ten povrch.

V případě dohad na dotace v jiných případech, kde je nejistota, co se vlastně pořizuje, si myslím, že by šlo jen opravit 672/403 - určitě když by nešlo o významnou hodnotu, zde bych se však k té 408 asi přiklonila. 

22/3 2019 Obrat DPH

Dobrý den. Chtěla bych si ujasnit, zda uvažuji správně, když níže uvedené položky nezapočítávám do obratu pro DPH (uvádím účet+za co jsou): 602-odpady občané nad rámec poplatku (pytle) 602- za hrobová místa +služby s tím spojené 602-vstupné z hradu+ostatní vstupné z kulturních akcí 642-přeposlané pokuty z Životního prostředí (beru jako přerozdělení daní) 646-výnosy z prodeje majetku (i drobného do 40.000 Kč? ) 647-výnosy z prodeje pozemků (obec vlastnila dlouhodobě-není zboží) 649-kovový odpad, ostatní tříděný odpad a elektroodpad (za odpad od občanů-nemůžeme ale doložit, že pouze od občanů) 661-nucený prodej akcií České spořitelny 662-úroky z běžných účtů, ze stavebních spoření (jedná se o úroky z uložených volných finančních prostředků, obec neposkytuje půjčky) 664-výnosy z podílových fondů (účtováno dle výpisu z majetkového účtu) 665-dividendy 669- "moje odměny" dle bankovních výpisů (zřejmě částečně vrácené bankovní poplatky) 672-veškeré dotace a dary Dále obec má zřízenu registrovanou sbírku na opravu a údržbu hradu (účtuji jako o fondu)- nezapočítávám do obratu. Obec vybírá jako poplatek z místa za parkování automobilů a busů na parkovišti pro hrad+kulturní akce v přírodním amfiteátru (parcelní číslo parkoviště v obecní vyhlášce uvedeno jako veřejné prostranství- je volně přístupné)-tudíž nepočítám do obratu pro DPH. Do budoucna bychom chtěli zabudovat příjezdové a výjezdové závory a platby za parkovné by byly přes automat. Jednalo by se stále o veřejné prostranství a byly by platby za parkování v tomto systému vyloučeny z obratu pro DPH? Děkuji velice za odpověďi a přeji hezký den.

U některých položek neznám podrobnosti a rovnou upozorňuji, že některé jsou také kontroverzní - tak zkusím:

- odpady nad rámec poplatku - pokud dokážete, že je to stále v režimu nakládání s komunálními odpady obce (třeba nějaká část obce, kde nemají místní poplatek, ale náhradní systém ...), tak to podle mne je mimo režim DPH a obrat. Ale opakuji - musíme doložit, že je to v rámci plnění povinností obce v oblasti nakládání s komunálním odpadem (upozorňuji, že toto někdo hodnotí jinak než já ...)

- hrobová místa + služby - hodnotím mimo obrat - je to v rámci působností v oblasti zákona o pohřebnictví - pověření obce k provozování veřejného pohřebiště

- vstupné do hradu určitě ne - kultura - osvobozeno od DPH

- pokuty ŽP - určitě ne do obratu - není to poskytnutí služby nebo dodání zboží

- výnosy z prodeje DDHM - diskutabilní téma - popisuji v manuálu č. 2 - pokud by byl DDHM využíván k ekonomické činnosti a následně prodáván, tak do obratu  ano, pokud by byl třeba z výkonu veřejné správy, tak do obratu ne

- výnosy z prodeje pozemků - teď po novele 2019 velice diskutabilní téma - asi budeme řešit případ od případu - aktuální rozbor najdete v manuálu k DPH č. 3 - omlouvám se, je to složité na popis - v manuálu č. 2 a 3 je k tomu rozbor na několik stran - přitom je to krajně nejasné a snažíme se to vyjasňovat s GFŘ

- 649 - odpad - u odměny EKO KOM, ELEKTROWIN... - tady podle mne zdůvodníte, že do obratu nikoliv (byť to může být hraniční). U prodeje šrotu - myslím, že nikdo to nebude až tak zkoumat - ale pokud by byl prodáván šrot, který byl jinak klasicky k ekonomické činnosti, tak máte problém

- prodej akcií ČS - do obratu ne - §54, nahodilý

Stejně tak 662 - 669 - částečně kvůli tomu, že osvobozená finanční činnost, částečně není vůbec poskytnutí služby.

Dotace a dary - zase to vysvětluji v manuálu - principielně to do obratu nepatří, nicméně za některými dotacemi a dary se skrývají reálné plaby za poskytované služby (potom do obratu ano) - zase rozebírám v manuálu č. 2. 

Sbírka určitě do obratu ne

Poplatek - parkování vozidel - to, co popisujete, do obratu ano - dle mého názoru nelze toto podřadit pod poplatek za zábor veřejného prostranství - nesplníte §4 odst. 1 zákona o místních poplatcích. Stejný stav tam bude i v situaci, kdy tam bude závora a automat. U toho parkování by jedině muselo jít vymezit zónu k parkování podle §23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích (musíte ale splnit zde definované podmínky a netuším, zda je to vůbec proveditelné).

22/3 2019 Služební cesta

Neuvolněný místostarosta je OSVČ a na firmu má osobní vozidlo. Může toto vozidlo použít i pro služební cesty pro obec a pokud ano za jakých podmínek. Děkuji.

Já si myslím, že zákoník práce nám v tomto žádné omezení nedává. V § 157 odst. 3 se uvádí:

"Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu".

Je tam jediná podmínka - nesmí to být vaše vozidlo, pak mu náhrada logicky nepřísluší, ale jinak to může být jakékoliv motorové silniční vozidlo, není tam podmínka, kdo nebo k čemu ho má vlastnit.  

Z vašeho pohledu tedy není problém, aby služební cestu jeho služebním firemním autem vykonal a náleží mu za ní klasicky náhrada za použití jeho auta a náklady na pohonné hmoty v sazbě podle aktuální vyhlášky č. 333/2018 Sb. 

Řešit to musí daňově spíše on, že používá své firemní auto pro jiné účely. 

Ale berte to spíš jako názor, nejsme na to odborníci, ale já nevím o žádném jiném předpisu, který by pravidla uvedená v zákoníku práce v tomto zpřísňoval. I u zastupitelů se to řídí zákoníkem práce - podle § 81 zákona o obcích náleží členovi ZO náhrada cestovného ve výši jako zaměstnancům podle ZP, ZO si ale může upravit nějaké podmínky. 

22/3 2019 poskytnutí dotace

Dobrý den chci se zeptat: Zastupitelstvo obce schválilo na základě žádosti, poskytnout církvi dar 150 000 Kč na opravu kostela. Na zasedání byla paní, která dělá auditora v plzeňském kraji a upozornila nas, že při schválení žádosti by jsme měli hned schválit veřejnoprávní smlouvu. Já jsem předpokládala, že na základě schválené žádosti vystavím smlouvu, kterou pochopitelně musíme zveřejnit. Jde mi o to zda v usnesení zastupitelstva musí být přímo, že schvaluje veřejnoprávní smouvu? Nebo stačí, že schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 150 000,- Kč. Ještě mi bylo doporučeno účtovat přes účet 373 a až při dodání vyúčtování tak tento vynulovat. Jak tedy správně zaúčtovat? Děkuji

Takže nejprve - schválili jste dar nebo dotaci. Na dar se dává darovací smlouva, také ji schvaluje zastupitelstvo, na dotaci se dává veřejnoprávní smlouva, také ji musí schválit zastupitelstvo. Obojí se musí schválit i v podobě smlouvy, nestačí jen schválení dotace nebo daru. Jestli je to dar - nechcete vyúčtování, dáváte rovnou do nákladů (572). Pokud dotace s vypořádáním, účtuje se přes zálohy 373. Podívejte se na odpovědi na www.obecuctuje.cz - je k tomu hodně popsáno v různých variantách. 

22/3 2019 Majetkový prospěch

Historicky jsme měli autobusovou čekárnu na pozemku, který patří ÚZSVM. Požádali jsme ÚZSVM o odkoupení pozemku. Úřad nám nyní poslal výzvu k úhradě bezesmluvního užívání - dvě částky: cca 2000 Kč za období od 31.10.2007 - 31.12.2013 a 3 200,-Kč za období od 1.1.2014 do 31.12.2018. Uhrazení těchto částek je podmínkou pro zpracování návrhu na převod pozemku do našeho vlastnictví. Prosím Vás o pomoc, jak to mám účtovat.. Bude to vše - nyní ty malé částky za bezesmluvní užívání - na 042 - pořízení pozemku?? Položka 6130?

Toto by nemělo jít do ceny pozemku, i když je úhrada podmínkou, aby se sepsala smlouva, ale je to spíše vypořádání - náklady jakoby minulých let. Jsou to částky opravdu malé, zaúčtujte jen jako obdobu nájemného, tj. účet 518 a položku 5164, odpa můžete 2221 (2212,2219 obojí lze také).

22/3 2019 Prodej dřeva

Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej dřeva z obecního lesa pro zájemce z řad občanů. Jsme plátci DPH. Bude se tento prodej týkat DPH a v jaké výši. Děkuji.

DPH to podléhá - je to prodej zboží a nenajdeme pro to v zákoně osvobození. Podle přílohy č. 3 zákona o DPH to podléhá první snížené sazbě, tedy 15 %, pokud se vejdete do textu kódu 4401:

"Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo."

Takže pokud charakter prodávaného dřeva předurčuje jeho využití pro topení, budete v 15% DPH. Pokud by to z charakteru prodávaného dřeva jasné nebylo (celé kmeny ...), tak budeme v 21%.

21/3 2019 Neoprávněné vyplacení roz.prostředků

Zastupitelstvo obce nerozhodlo o mimořádné odměně členovi zastupitelstva a to pouze na základě pokynu starosty obce , v měsíci prosinci 2018 byla odměna vyplacena. Starosta se rozhodl celou hrubou mzdu vrátit do pokladny - vzal chybu na sebe. Musí toto rozhodnutí být schváleno v ZO? A jak účtovat?

Je to vyhrazená pravomoc ZO, viz § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích. Pravidla, v jaké výši stanovit a jak v ZO projednat (např. to musí být samostatný bod programu), jsou stanovena § 76 zákona o obcích. Takže když o tom ZO nerozhodlo, tak by to zastupitel měl vrátit, popřípadě byste mu o to měli vyplatit další měsíc méně, starosta by to neměl automaticky platit ze svého, ale to už je právní věc, ale asi bych to radši vymohla na zastupiteli, aby vám nebylo vytknuto, že mu bylo vyplaceno víc než bylo schváleno - když to do rozpočtu starosta vrátí ze svého, tak pořád je to vyplaceno zastupiteli a starosta poskytuje v podstatě jen náhradu, to berte jen jako můj názor, aby vám nebylo auditem vytknuto.

Účtovat to budete kompenzačně, tzn. ve výši hrubé odměny zaúčtujete 521 minus MD/331 MD, vrátí vám čistou odměnu 231 MD odpa 6112 pol. 5023 minus D/331 D, nebo to zůstane na účtu 331 a vyplatíte mu tedy pak méně. Musíte upravit i odvody - ZP, SP a FÚ. Přeplatek daně zaúčtujte 342 MD /331 D a buď vám ho FÚ vrátí 231/342 nebo spíš asi odvedete o to příští měsíc méně - to s nimi musíte dohodnout . Stejně je potřeba vyřešit i přeplatek na ZP,  ten je ale potřeba rozdělit na část za zaměstnance, ten zaúčtovat 337 MD/331 D a část špatně odvedeného pojistného za zaměstnavatele zaúčtovat 524 minus MD/337 MD a opět od ZP buď přijmete 231 MD/337 D nebo snížíte následující odvod. Případně analogicky i SP, jestli je zastupitel uvolněný. Těmito zápisy vám nakonec na  str. MD účtu 331 správně zůstane jen pohledávka za zastupitelem- čistá odměna, kterou vám má vrátit, popř. který mu započtete s další odměnou.

21/3 2019 Rosudek na úhradu neevidované pohledávky a zápočet nájemného

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ve dvou věcech: 1. Obec obdržela rozsudek soudu, ve kterém je stanoveno, že obec, jako žalobce, má obdržet od žalovaného dlužnou částku z prodeje dřeva z roku 1997 + náklady řízení. Pracuji na obci již 8 roků, ale o pohledávce za dřevo jsem se tímto rozsudkem dověděla poprvé, jelikož v rozvaze, ani podrozvaze se o žádné takové pohledávce již dávno neúčtuje. Jak o tomto případu účtovat, předepsat pohledávku, nebo vyčkat na plnění žalovaného? Po konzultaci se starostou jsem se dověděla, že stejně asi k žádnému plnění nedojde, jelikož je dlužník v konkurzu ( a také v pokročilém věku). 2. Rada schválila dodatek k nájemní smlouvě, ve které je uvedeno, že nájemce vynaložil náklady spojené s provedením povolených stavebních úprav bytu ve výši 96.tis. Kč a „pronajímatel-obec náklady spojené s provedením stavebních úprav a změn předmětu nájmu co do výše i důvodu uznává jako svůj dluh vůči nájemci. Účastníci se dále dohodli na zápočtu nájemného ve výši 4.005,- Kč za užívání bytu na shora uvedenou pohledávku nájemce za pronajímatelem až do jejího úplného splacení, tj. do 31.1.2021. Tímto zápočtem by byla výše uvedená pohledávka zaplacena. Prosím o kontrolu účtování – celou částku předepsat na dlouhodobý závazek (úč. 459) buď jako opravu (úč.511) nebo TZ (přes úč.042). Pak předepisovat nájem 311/603 a započítávat 459/311. Ale co nevím je, zda kompetenci k uznání dluhu za provedené stavební práce má Rada obce, tím že se schvaluje dodatek nájemní smlouvy dle výše uvedeného nebo může dluh uznat jenom Zastupitelstvo a teprve pak může Rada schválit dodatek nájemní smlouvy? Předem moc děkuji

1. Zde bych nenaváděla znovu pohledávku - mohla již být vyřazena v minulosti. Přesto bychom neměli nechat rozsudek bez povšimnutí, dala bych pohledávku do podrozvahy, vhodný účet je 947. Pokud dojde k úhradě, vyřadíte jen z podrozvahy obráceným zápisem 999/947 a dáte do účetnictví zápisem 231/643. RS jakoby zaplatil, co dluží, tj. odpa 1031 a pol. 2111, náklady řízení 2324
2. Dluh může schválit rada, i ta změna nájmu je v kompetenci rady.

21/3 2019 Technické zhodnocení

Obec vlastní budovu, ke které byl přistavěn altán (účtovali jsme jako TZ budovy). Pořádají se zde mimo jiné různé společenské akce. V současné době se pod altánem pokládá zámková dlažba. Jedná se především o materiál (zámková dlažba, písek, odtokové kanálky), práce bude provedena v rámci dobrovolné brigády. Půjde o TZ nebo ne? Cena se pravděpodobně vyšplhá nad 40.000Kč. Pokud ne bylo by to podlimitní TZ? Provádění opravy v bytech, kdy práce provádí naši zaměstnanci a kupuje se pouze materiál na opravu, bude účtováno jako 501 nebo 511 a pol. 5139 nebo 5171?

Altán je asi nějak spojen  s budovou (nebo na ní napojen?), že jste jej vyhodnotili jako její TZ a ne jako samostatnou stavbu? Každopádně dlažbu pod altánem bych vyhodnotila jako samostatnou stavbu, zpevněnou plochu, není s altánem ani s budovou nijak spojena. Tedy bez ohledu na cenu na účet 021, pol. 6121. Koupě materiálu na opravy se účtuje jako materiál na účet 501, pol. 5139. Když jsou fakturovány s materiálem i příslušné práce na opravách, pak se to celé účtuje na účet 511, pol. 5171, když jen materiál, tak se to účtuje jako nákup materiálu. 

21/3 2019 úvěr

Obec provádí rozsáhlou rekonstrukci motorestu ve vlastnictví obce. Na financování investice byl sjednán úvěr, který jsme začali čerpat. Banka bude hradit faktury přímo z úvěrového účtu a banka přistoupila i k možnosti čerpání finančních prostředků z úvěru i na faktury, které byly zaplaceny v loňském roce z běžného účtu obce, takže peníze banka přepošle z úvěrového účtu na běžný účet obce. Prosím jak zaúčtovat?

Úhrady přímo z úvěrového účtu účtujte zápisem 321 MD/ 451 D odpa motorestu a pol. 6121, jestli je to investice. Fakturu před tím předepíšete 042 MD (případně 5xx)/321 D. Program by sám měl generovat pol. 8123 z obratu účtu 451 (analogicky, jestli je splatnost do roka, pak úvěr patří na účet 281 a vygeneruje se pol. 8113). Nezapomeňte mít příjem úvěru a i následné splátky narozpočtovány. Úvěr na již vynaložené výdaje, který vám banka přepošle na účet, zaúčtujte 231 MD pol. 8113 nebo 8123 (podle splatnosti)/ 451 (281).