Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Vícenález pomníku a zařazení dle znaleckého posudku
  29. 02. 2024

  Chtěla bych požádat o radu ohledně zařazení pomníku, který dle dohledání historických materiálů byl vystavěn na náklady obce, ale není zařazen v majetku, což chceme napravit. Paní starostka zařídila znalecký posudek, ovšem znalec vzal věc hodně důkladně a kromě samotného pomníku nacenil další záležitosti v jeho bezprostřední blízkosti-pomník se skládá z kamenné desky+3 desky se jmény obětí, hned u něho jsou kamenná váza a betonové květináče, dále je součástí ocenění zpevněná plocha, obrubníky, 3 vlajkové stožáry a opěrná kamenná zeď (každá z vyjmenovaných částí je naceněna zvlášť)... V majetku nic z toho není vedeno jako samostatná stavba, v majetku je náměstí vedeno jako komunikace a chodníky, na němž stojí tento pomník obětem války, pak si myslím, že bych celou stavbu pomníku včetně zpevněných ploch a opěrné zdi mohla zařadit do majetku, varianta jako jedno inventární číslo nebo mám rozdělit majetkové položky – pomník – zpevněné plochy – opěrná zeď – stožáry na vlajky, nebo zařadit jen pomník a ostatní považovat, že je součástí náměstí a již do majetku nevkládat? Celková RPC činí 20.730,- Kč, z toho pomník 14 tis. Kč, ostatní položky jsou tedy poměrně malé částky. Jak nastavit životnost a odepisování pomníku - kategorizaci pomníku.

  Podle vašeho popisu je vhodné jednotlivé položky evidovat samostatně. Našli jsme i fotku pomníku, samotný pomník (kamenná deska a 3 desky se jmény) bych zařadila jako jednu stavbu, s tím souhlasím. Zápis 021 MD/ 401 D v ceně dle ZP. Píšete, že jste dohledali pořízení na náklady obce, ale asi ne samotné vyčíslení nákladů, dalo by se totiž ještě uvažovat případně o opravě zařazení, ale berme to tedy jen jako potvrzení vlastnictví, když už máte ZP...

  Jak píšete, ostatní stavby jsou v součtu za ca 6 tis. Kč, tak asi nemá cenu zkoumat, jestli byly již zařazeny jako součást okolních komunikací, stejně je vhodnější mít je identifikované v majetku odděleně, a už těžko asi dohledáte, co vše se do ceny "náměstí" dávalo.

  Souhlasím tedy s tím, že zápisem 021/401 zařadíte jako další samostatné stavby jednotlivě ty tři stožáry, další stavba bude opěrná zeď a jako poslední stavba pak ta zpevněná plocha s obrubníky. Na obrázku je tedy vidět že vepředu je spíše nějaká plocha z kamínků, tak buď se to tam dodělalo potom a nebo je tou zpevněnou plochou myšlen podstavec pomníku (nějaké obrubníky tam také vidět jsou), ale zase nic nezkazíte, když to dáte odděleně od stavby pomníku, bude to tak v majetku lépe identifikovatelné. 

  Uvádíte pak již jen vázu a květináče, pokud nejsou zabetované, účtovala bych je v RPC spíše 028/088 jako nalezený DDHM. Takovéto betonové příslušenství nebývá většinou zabetonované, je dost těžké na to, aby si to někdo odnesl, tak pokud je to přemístitelné, volila bych samostatné věci. 

  Kategorizace je 12.73.51, dobu odpisování zvolte podle odhadované zbývající životnosti. 

 • Úpravy psích kotců - oprava/TZ
  29. 02. 2024

  Jsme ÚSC, připravujeme následující akce a prosíme o konzultaci, zda se jedná o opravu či TZ. Zasíláme popis současného stavu, popis prací v rámci akce (příloha č. 1), slepý rozpočet (příloha č. 2) a fotografii (zachycuje jak kotce před projektem, tak 2 kotce, které zhruba před čtyřmi lety prošly úpravou a po jejich vzoru budou upraveny stávající kotce). Psí útulek - v současné době je stávající technický stav kotců nevyhovující (zrezivělá kovová kostra, prohnilé dřevěné smrkové bočnice) Předmětem projektu je návrh stavebních úprav 13 ks stávajících kotců a jeden dvojkotec pro psy, kdy stávající dispozice kotců a vzhled zůstane bez změny. Dvojkotec bude proveden spojením dvou buněk kotců bez vnitřní stěny – ta může být podle potřeby kdykoliv doplněna. Bude provedena oprava stávající železobetonové desky a nová kovová kostra kotce s opláštěním stěn a střechy. Odvodnění již bylo řešeno, pouze se opravuje. Boxy jsou navrženy samostatně, takže se může postupovat dle potřeby a prostoru. Záměrem je náhrada nevyhovujících současných materiálů kotců za nové, které zajistí bezpečný provoz útulku. Asi v horizontu 1 roku předpokládáme do výše uvedených kotců doplnění pryžové podložky na betonový podklad. Máme variantu volného položení, nebo nalepení na betonový podklad. Bude se lišit účtování v případě těchto dvou variant?

  Z hlediska volby mezi opravou a TZ to vidíme celkem jednoznačně. Ze zaslaných podkladů mi to příjde jako oprava. Účelem je nahradit nevyhovující současný materiál kotců za nový. Nepřijde mi, že v té souvislosti dojde i k nějaké změně parametrů kotců. Odstraní se opotřebení kotců a kotce se uvedou do původního, provozuschopného stavu. Účtovala bych o opravě a to bez ohledu na to, kolik to bude stát. Argumenty pro TZ zde opravdu nejsou patrné - kotce nejsou rozšiřovány, nemají nějaké nové funkce apod. 

  Jediná další možná varianta by bylo účtování o kompletní obnově kotců, tedy nové výstavbě. Protože se ale původní odstraňují z důvodu opotřebení, tak jejich ZC nepůjde do PC nových kotců. Původní kotce by se vyřadily likvidací, nové by se účtovaly jako nové stavby na účet 042. Trochu mě k tomu vede popis prací, kde se hovoří i o nové betonové desce. I z fotky to vypadá, že z původního kotce opravdu nezbylo nic a vystavělo se to komplet nově, ale vypadá to, že možná zůstal ještě základ pod deskou, ale protože byla odstraněna při "opravě" v podstatě většina původní stavby, je i toto možná varianta. Je to obecně trochu netradiční - např. u komunikací to bývá k diskuzi, když se opravuje jen povrch, je to oprava, někdy volíme novou výstavbu u chodníků, kdy se zasahuje až do podloží. Obdobně to bývá k dikuzi např. u sítí, kde se také tradičněji účtuje spíše o opravě, byť už fakticky je to někdy kompletní obnova. Tady je to ale takové trochu více patrné, že se v podstatě spíše staví nově, tradičněji by se tady někdo snažil jako opravu obhájit, takže necháváme ke zvážení obě varianty, já bych se přiklonila již spíše k nové stavbě (byť je na původním místě a v původní podobě, tak argument je, že původní byla zcela odstraněna). 

  Doplnění pryžových podložek na betonový podklad ve vašich variantách nebude mít rozdílné účtování, pokud se rozhodnete podložky účtovat jako materiál (krátkodobý majetek - použitelnost do jednoho roku). Nevím, jakou budou mít životnost nebo odolnost vůči zvířatům... Pokud by byly "trvanlivější" a nalepeny, tedy připevněny ke stavbě kotců, pak je samozřejmě větší argument pro TZ, tam již změna parametrů nějaká bude (podle ceny pak případně TZ podlimitní - do 40 tis. Kč). Budoucí výměna by se pak účtovala jako oprava. I když nalepeny nebudou, tak v případě, že budete odhadovat životnost dlouhodoběji, tak funkčně jsou spíše součástí stavby, nebudou se přemisťovat, tedy i zde bude jednodušší je účtovat do ceny stavby jako (odhaduju, že podlimitní) TZ. 

 • Mylné účtování na 028 - mělo být na 021
  29. 02. 2024

  K 31.12.2023 jsem mylně zaúčtovala část kanalizačních přípojek z 042 na 558; 028/088 v celkové částce 520tis. Kč. Při kontrole bylo zjištěno, že se jedná o stavbu a musí být vedeno na 021. Jak správně napravit chybu loňského roku v účetnictví i majetku včetně správného nastavení odpisů? Co vše tato významná chyba bude mít za následek?

  Zápis opravy účtování bude takto 088/028 a 021/408 (při opravách již nepoužíváme účet 042, pochopila jsem to tak, že mělo být v prosinci zařazeno na účet 021 jako dokončené, případně zkoulaudované stavby). Z důvodu významné částky přeřazujete majetek místo nákladů 558 přes účet 408. Při opravě chyby minulého účetního období s vlivem na VH se posuzuje významnost opravované částky. Pokud je vyšší než 260 tis. Kč nebo v 0,3 % netto aktiv (bere se ta nižší částka) používá se účet 408. Tuto skutečnost musíte zdůvodnit v příloze účetní závěrky v bodě E.1 nebo E.4. To je jediný následek, který vaše chybka způsobila. Jsme jenom lidi a občas se to stane každému :-)

  Ptáte se ještě na správné nastavení odpisů. Předpokládám, že stavba splnila podmínky k uvedení do užívání a měla jste ji zařadit v prosinci 2023. Odpisovat se majetek začíná od dalšího měsíce po zařazení. Ve vašem případě tedy v lednu 2024. Zařaďte majetek správně a dopočítejte odpis za leden, který proúčtujete zápisem 551/081. Zápis se týká roku 2024, takže tady vlastně chybu minulého roku neopravujete. Pokud mělo být zařazení majetku dříve než v prosinci, měly by se chybějící odpisy za rok 2023 doúčtovat 408/081 (jako souhrnná chyba se zařazením), letošní odpisy účtujte ale každopádně již klasicky 551/081. 

 • Svoz bioologicky rozložitelného odpadu DPH
  29. 02. 2024

  V obci máme obecně závaznou vyhláškou zavedený MP za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Nově obec pořídila z dotace od SFŽP auto na svoz bioodpadu. Jsme ve fázi, kdy máme vytvořit smlouvy s občany na svoz bioodpadu, a já nevím, jak mám do nich napsat cenu za svoz. Tedy zda to ještě spadá pod výkon veřejné správy jako likvidace komunálního odpadu bez DPH anebo jestli už je to služba s DPH. Pročetla jsem vše, co jsem k tomu na stránkách našla, ale bohužel stále z toho nejsem moudrá.

  Pokud se jedná o bioodpad od občanů, tak to je komunální odpad. Obec by ale ve vztahu k občanům měla vystupovat jako orgán veřejné správy - tedy z plateb za likvidaci komunálních odpadů od občanů by již nemělo být DPH odváděno (je to poplatek) - v rámci výkonu veřejnés správy. 

 • Pacht
  28. 02. 2024

  Dobrý den, v 12/2023 jsme obdrželi platbu za pacht pozemku, zaúčtovala jsem na 231 3639 2131/384. Platbu jsem vracela v 1/2024 potřebovala bych vědět jak zaúčtovat v roce 2024,

  Neznáme všechny okolnosti případu - zápis v roce 2023 byl správně na 384? Tzn. jednalo se o platbu za pacht na letošní rok, ale tento rok se pacht ukončil, proto se platba vrací? Když máte účtováno 231/384, tak stačí vrátit opačným zápisem 384 MD/ 231 D, RS odpa 3639 pol. 5909. 

  Tak jen, že nevím jistě, proč se hned platba zase vracela, tak to nemohu úplně komplexně posoudit. 

 • Projekt-dotace
  28. 02. 2024

  Dobrý den, v roce 2023 jsem zaúčtovala fakturu na zpracování žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci, takto: 042/321. (výpis: 321/231-6171-5169) Ale ve směrnici máme: Náklady na získání investiční dotace budou účtovány do účetních nákladů. Jak mám tento rok 2024 účtování faktury opravit? Stačí jen takto: 518/042 ? __________________ Dotace je investiční a je na zhotovení projektové dokumentace na pitnou vodu. Zastupitelé se následně budou rozhodovat zda půjdou do stavby či ne. Teď tedy budu účtovat projektovou dokumentaci: 042/321 (2310-6121?) + následné náklady na stavbu 042/321 (2310-6121) = celé zařadím do majetku 022/042 915/999 (avízo 20.8.2023) 231-4222/472 a 999/915 (výpis a odúčtování z podrozvahy 4.9.2023) 348/403 vypořádání (bude tento rok do 31.12.2024) 472/348 zúčtování (bude tento rok do 31.12.2024) 403/672 rozpouštění dotace __________________ Pokud se stavba neuskuteční, účtování zůstane pro projektovou dokumentaci: 042/321 nebo budu opravovat třeba na: 019/321 (2310-6xxx?) Tu zařadím do majetku 041/019 a budu rozpouštět dotaci. ???? Dotace je investiční přímo na "Zhotovení projektové dokumentace-zkvalitnění pitné vody -PD" dle smlouvy musí být položka 6xxx Děkuju

  1. Dobrý den, Vaše prvotní účtování je malinko napřesné - když účet 042 s tím, že to jde do ceny investice, tak jste měla použít pol. investice, ve Vašem případě pol. 6121, nikoliv 5169. A vztahuje se to, jak píšete dále, k pitné vodě, takže ne odpa 6171, ale 2310 (na odpa 2310 by se měly sledovat všechny výdaje dané akce, související výdaje jako projekt a pak i případná realizace).

  Máte nyní dvě možnosti - navrhuju, že si do směrnice doplníte, že rozhoduje i druh dotace na daný náklad, tzn. v případě, že je na náklady na získání dotace přiznaná dotace investiční, účtujete je do ceny majetku, do nákladů jen pokud je na ně přiznaná dotace neinvestiční (je možná v praxi kombinace, kdy dají částečně dotaci investiční a částečně neinvestiční), nebo pokud není daný náklad vůbec krytý dotací (je nezpůsobilý). To je námi obecně doporučovaný postup, kdy v případě, že na tyto náklady čerpáte investiční dotaci, je účtujete jako investiční (do ceny majetku), je to tak správně i s ohledem na druh dotace.

  Druhá možnost je nyní dané náklady přeúčtovat z účtu 042 do provozu, jak navrhujete, ale to lze právě jen pokud nebude rozpor s dotací - jestli je to způsobilý náklad (krytý investiční dotací), nechala bych zaúčtováno na účtu 042, ať nemáte problém ohledně dodržení druhu dotace, položku již meziročně neopravíte. Ale je vhodné si pak směrnici doplnit, jak píšu výše, abyste nebyli v rozporu s tím, co máte vnitřně stanoveno. 

  Pokud by na to nebyla dotace (nebylo to zahrnuto do způsobilých nákladů projektu) a chtěla jste to tedy v souladu se směrnicí opravit do nákladů, pak zápis 518/042 jen v případě, že to není významná částka - více než 260 tis. Kč nebo více než 0,3 % Vašich aktiv netto k 31.12.2023. V případě významné částky u opravy VH minulého roku musíme volit účet 408 (a opravu popsat do přílohy závěrky). 

  2. Souhlasím, jen zařazení jako stavba - zápis 021/042, nikoliv na účet 022 - bavíme se tady odhaduju asi o výstavbě vodovodu, nebo nějaké jiné stavby k zajištění pitné vody - např. studna... Tedy ne o samostatné movité věci (to mě ve vztahu k pitné vodě napadá jedině nějaké čerpadlo či jiná samostatná technologie - pozor na to, že i technologie ale může být součást stavby). 

  Jestli dotace kryje i náklad na zpracování žádosti o dotaci z roku 2023, tak se měla k 31.12.2023 účtovat v poměrné výši dohada dotace 388/403. To už teď nemusíte ale řešit a účtujte, jak navrhujete, protože asi nedojde k dokončení a zařazení majetku před vypořádáním dotace (pol. 4222 a účet 348 volíte správně, jestli je poskytovatelem kraj). Jen se neúčtuje rozpouštění dotace (403/672), dotace na projekt zůstane na účtu 403, samotný projekt na účtu 042, na účet 672 se rozpouští dotace až postupně proti nákladu z majetku, nejčastější případ je rozpouštění během doby odepisování, kdy až v okamžiku zařazení (dokončené dílo např. vodovodní přípojky - PD i realizace), byste od následujícího měsíce začala majetek odepisovat a dotaci rozpouštět (dotace se musí zadat na kartu majetku).

  3. Pokud by se nerealizovalo, tak PD sama o sobě nemá pro Vás přínos, jen v rámci realizace stavby, pro kterou se PD zpracovává. Takže určitě se nemá volit účet 019. V takovém případě by ZO muselo schválit zmařenou investici, Vy byste náklady odúčtovala 547/042 a v tom okamžiku byste proti nákladu rozpustila dotaci 403/672. Ale pozor, že ne vždy nerealizaci PD poskytovatelé tolerují, je možné a to si pro rozhodování ověřte, že v případě nerealizace budete dotaci na PD vracet. 

 • Příslušenství k elektromobilu
  27. 02. 2024

  V lednu 2024 obec pořídila elektromobil za cca 550.000 Kč (ze SFŽP máme schválenou dotaci 200.000 Kč). V únoru jsme dokoupili další příslušenství k elektromobilu: 1. dřevěná podlaha s oky 10.769,-Kč 2. Tažné zařízení s elektroinstalací 21.659,-Kč celkem 32.428,-Kč. Jak mám zaúčtovat toto příslušenství?

  V lednu proběhlo zařazení automobilu (zprovoznění - zápis do registru vozidel), zápis 022/042? Dotace se měla zadat na kartu majetku a účetně musí být k datu zařazení na účtu 403 (jestli není vyúčtovaná, tak ve formě dohady zápisem 388/403). To proto, aby se mohla začít dotace začít rozpouštět hned proti odpisům - přiznáním dotace asi myslíte již rozhodnutí nebo smlouvu.

  Jestli se tedy bavíme o již zařazeném automobilu, tak příslušenství k autu typu tažné zařízení je nyní TZ, částka ale není nad 40 tis. Kč, takže volíme účet 549 s pol. 5123 (na kartu auta do informace zásah poznamenat). Není to v logice příslušenství jako další samostatné věci používáné s autem, je to na autě zabudované, proto netvoříme soubor auta a tažného zařázení. 

  Ta dřevěná podlaha s oky není náhodou něco jiného? Pro jistotu bych ověřila, jestli se to netýká spíše nějaké stavby, než auta, věcně mi to k tomu nějak nesedí :) Opravdu jste dělali v autě dřevěnou podlahu? :) Nebo např. v nějakém přívěsném vozíku? Nic lepšího mě nenapadá, co je tím konkrétně myšleno. 

 • Daň z příjmů 2023 - prodej stavebních parcel
  27. 02. 2024

  Dobrý den, obec prodává stavební parcely. Do daňového přiznání daně z příjmů za obec 2023 SU 647 výnosy z prodeje pozemků zdaním. SU 664 výnosy z přecenění na reálnou hodnotu se také daní nebo nepodléhají dani? Děkuji za odpověď

  Já bych hodnotu zachycenou na účtu 664 z důvodu zúčtování přecenění na reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji ke zdanění určitě nedával. Je to umělá operace, vlastní výnos z prodeje je zachycen na účtu 647 (tedy pokud tam dáme ještě 664, dojde k duplicitnímu zdanění). Respektive pokud bych ji tam dal, tak určitě by měla být daňovým nákladem také hodnota odpovídající navýšení mezi původní cenou pozemku a reálnou hodnotou.

  Zkusím to na příkladu - pozemek má účetní hodnotu 1, přeceněn na RH 10 (tedy na 407 zaúčtoval 9) a prodej například zrealizuje za 10 (účet 647). Potom má na 647 hodnotu 10, na 664 hodnotu 9 a na 554 hodnotu 10. Pokud zapomeneme na to, že bychom zkoušeli uplatňovat nějakou daňovou vstupní hodnotu pozemku, tak je jasné, že by základ daně měl být 10 (ne 10 + 9). Toho dosáhnu buď tak, že 664 vyloučím ze zdanění (to je moje varianta), nebo variantně tak, že 664 ponechám ke zdanění, ale daňově dám z hodnoty 554 částku 9.

   

 • Erasmus faktura ze zahraničí - DPH
  27. 02. 2024

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace - neplátce DPH. Máme dotaci z Erasmu+. Nyní nám přišla faktura za ubytování v zahraničí pro naši zaměstnankyni od zahraničního dodavatele v EUR. Chtěla jsem se zeptat, zda to pro nás jako pro neplátce něco znamená, jestli se budeme muset zaregistrovat jako plátci DPH apod.? Moc děkuji za vysvětlení.

  Pokud je to ubytování, tak se jedná o službu spojenou s nemovitostí a ta má podle DPH pravidel místo plnění tam, kde se nachází daná nemovitost (ve vašem případě, nemovitost, kde proběhlo ubytování). Tedy odvod DPH je na poskytovateli ubytování, vy se neregistrujete k DPH (aby to pro Vás znamenalo registraci jako plátce nebo identifikovaná osoba, muselo by být místo plnění v ČR). Podívejte se případně na manuál k DPH č. 16 - zkouším to tam trochu vysvětlit.

  Takže můžete být úplně v klidu - tento případ Vás z hlediska případné registrace k DPH nijak neohrozí.

 • Půjčka DSO
  27. 02. 2024

  V minulém roce obec poskytla na jeden rok půjčku 200 tis. Kč svému DSO (smlouva o krátkodobé fin.výpomoci na podporu ek.aktivit). Zaúčtovala jsem 3639 6449. Letos jsem do rozpočtu naplánovala vrácení půjčky 3639 2449. Nyní zadávám rozpis rozpočtu a vidím, že k položce 2449 nejde dát paragraf. Bude stačit oprava rozpočtovým opatřením? 3639 -200, 2449 + 200?

  Může se jednat v podstatě spíše o technickou chybu rozpočtu, pokud byste to do SR napsala číselně takto: 3639 2449.  Pak by se to dalo opravit jen při rozpisu rozpočtu, ale právně jistější pro Vás bude si to nechat schválit. Jde ale o to, že položku 2449 do programu jinak nezadáte než bez odpa, takže čistě formálně to tím pádem v takovém případě pak nemůže být RO. 

  Pro jistotu jsem se ale podívala na Vás rozpočet a vidím, že jste tam do textu u příjmů nedala odpa 3639 s pol. 2449, ale jen odpa 3639, pak je RO odpovídající řešení situace (to už pak není tak formální chyba ve smyslu, že tam navíc u položky byl chybně přidán paragraf) - ale musíte tedy opravovat SR již jakoby z rozpisu, tzn. zvolit si nejprve nějakou technickou položku v rozpisu odpa 3639, např. 2111 MD (protože pol. 2449 k odpa 3639, jak píšete nezadáte, ale rozpis musí sedět na SR), RO pak provedete takto: odpa 3639 pol. 2111 minus MD / pol. 2449 MD. 

  Mezitím přijaté splátky ale samozřejmě účtujte správně, nečekejte na RO, tzn. na pol. 2449 bez odpa (nikoliv na 3639 2449, to by Vás program ani nepustil, ale neúčtujte tedy ani na tu zde "technickou" položku 2111). 

 • výdaj na stavbu MŠ
  27. 02. 2024

  Dobrý den, stavíme novou MŠ a z důvodu napojení tepel. čerpadel a vytápění jsme museli zřídit internet, to jsem zařadila do pořizovací hodnoty na účet 042, ale teď chodí měsíční faktury za připojení k síti. Stavba ještě není dokončena ani předána příspěvkové organizaci. Jak mám účtovat o měsíčních úhradách za internet, do hodnoty stavby to už nechci dávat, ale nejsem si jistá. Internet v rozpočtu nemají, mají jen výdaje na stavbu ve schváleném rozpočtu. Moc děkuji za radu.

  Zřízení internetového přípojení ve formě např. routerů apod. by mělo být spíše samostatnou věcí. Do ceny budovy jedině nějaké zasekané "rozvody", podrobněji viz odpověď na dotaz z 4.11.2022 "instalace a připojení internetu".

  Platba za internetové přípojení (mělo by se platit poskytovateli internetového připojení, nikoliv dodavateli stavby, ale to nevím, jak to máte smluvně ošetřeno) patří na účet 518 s pol. 5162, máte pravdu, že to již není dlouhodobý majetek, ale provozní náklad. 

 • platba paušálu škola a klub
  27. 02. 2024

  Dobrý den, 1) obec se rozhodla platit paušál u mobilních telefonů svým příspěvkovým organizacím - škola a klub sportu a kultury. Prý to bude levnější. V majetku mají zařízení (mobil) organizace. Máme tyto mobilní telefony cca 8 kusů převést do majetku obce? Nebo to lze řešit i jinak? 2) obec má hřbitov. Z nájmu hrobového místa není odváděno DPH - dlouhodobý pronájem. Ale navíc lze využít pronájem smuteční obřadní síně, služby spojené s pohřbem a využití chladícího boxu. Mám z těchto služeb odvádět DPH 12? Děkuji

  1. Nemusíte mobilní telefony evidovat v majetku, je správnější, že je má v majetkové evidenci PO, která je využívá. Můžete hradit telefonní služby za PO, je to obdoba, jako byste jim na to dali příspěvek na provoz, jen to účetně skončí u obce na účtu 518 s pol. 5162, tak si jen nějak evidovat interně, že to není spotřeba obce, ale když je to výhodnější, nevidím to jako problém. 

  2. U druhého případu - nevím přesně, jak máte danou službu nastavenou. Asi to není dlouhodobý pronájem místností smuteční síně na delší dobu než 48 hodin (tam by mohlo být osvobození), ale spíše možnost služeb související s pohřbem (využití chladícího boxu ...) + krátkodobý pronájem obřadní síně ke konání smutečního obřadu. Pokud je to takovýto "balíček služeb", tak si myslím, že těch 12 % je správně. Popisuji to kvůli tomu, že pokud b to byl jen prostý pronájem smuteční síně (na méně než 48 hodin) někomu, aby si tam udělal obřad (bez těch služeb), tak spíše bych to měl v režimu pronájem v 21 % (nevešel bych se podle mne do CZ-CPA 96.03)

 • Uplatnění DPH u fotovoltaiky
  26. 02. 2024

  Dobrý den, budeme umisťovat fotovoltaiku pro obecní úřad a hospodu, které neslouží pro ekonomickou činnost. Budeme si nárokovat odpočet DPH při pořízení fotovoltaiky? Přebytek elektřiny budeme prodávat. Žádáme o dotaci a potřebujeme vědět, zda DPH je uznatelný výdaj, nebo si DPH budeme nárokovat. Žádost o dotaci máme odeslat ve středu ráno a proto prosíme o brzkou odpověď. Děkujeme.

  Pokud chci řešit, zda a případně jaký by byl odpočet DPH, tak bych měl prvotně provést klasifikaci jednotlivých činností:

  - prodej přetoků do sítě - to bude zdaňované plnění

  - použití pro obecní úřad - tady bohužel asi z větší části mimo ekonomickou činnost (teoreticky je zde souvislost se všemi plněními - mimo ekonomickou činnost, osvobozenou a režimem "není předmětem DPH")

  - hospoda - tady nevím, v jakém režimu funguje. Pokud by to byla hospoda provozovaná obcí, je to ekonomická činnost. Pokud by tady byl třeba nájemce, tak bychom museli řešit, zda mu vyrobenou energii budete přeprodávat - potom by to byla také ekonomická činnost. Ale třeba o může být jen bývalá hospoda, která nyní funguje jako sál pro scházení se obyvatel ... (dost možná zdarma) - potom rozumím tomu, že to není ekonomická činnost.

  Takže jsem přesvědčen, že se určitě nedostanete k plnému odpočtu DPH - bylo by to potenciálně o propočtu odpočtu v nějaké poměrné výši .. Jak to u FVE spočítat (kolik by to konkrétně bylo, to je velký problém) - jsou to skutečně jen odhady. Nicméně šlo by to takto a z nějakých informací vím, že u dotací na FVE se s možností částečných odpočtů počítá.

  A nebo ještě máte dle mého názoru jednu možnost - prohlásit, že ten objekt nemáte zařazen v obchodním majetku (a potažmo i FVE) - tedy říci, že při pořizování FVE nejednáte jako osoba povinná k dani - tedy bez jakéhokoliv nároku na odpočet. 

 • Pokuta ČIŽP o ochraně ovzduší
  26. 02. 2024

  Dobrý den, rozhodnutím ČIŽP obdrží obec plnění 50% z pokuty dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V informaci nic konkrétního uvedeno není, zaúčtuji tedy přijaté plnění na § 3769 pol. 2212 nebo doporučujete jiné zaúčtování. Děkuji

  Pravděpodobně se jedná o příjem dle § 26 odst. 4 daného zákona:

  "Polovina příjmu z pokuty uložené inspekcí připadá do rozpočtu obce, na jejímž území je provozována činnost pokutou postiženého provozovatele, přičemž tento příjem je účelově určen k ochraně životního prostředí, a polovina je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky."

  Jestli neznáte plátce pokuty, volila bych odpa 2212, protože v § 26 se hovoří o přestupcích právnických a podnikajících fyzických osob, takže se pravděpodobně nejedná o pokutu uloženou jiné obci apod. (plátce pokuty není subjekt vyjmenovaný pod pol. 2211). 

  Ještě k účelovému využití - k ochraně životního prostředí - to je poměrně široká možnost využití, neměl by s tím být problém, ale je možné i i nějak přes org evidenčně navázat na nějaký výdaj ke zlepšení ŽP.

  Pro pokuty z titulu ochrany životního prostředí volíme odpa 3769.

  Takže ve výsledku potvrzuji Vaše účtování (účet 642). 

 • Výdaje související s povodní 2023/2024
  26. 02. 2024

  Dobrý den, v rámci povodní na přelomu roku 2023/2024 jsme měli výdaje související se stavbou a následně demontáží protipovodňové zábrany (materiál, služby manipulační techniky, občerstvení dobrovolných hasičů). Můžeme pro tyto výdaje použít paragraf 5213? Nyní bylo rozhodnuto o vyplacení finančního daru dobrovolným hasičům a ostatním dobrovolníkům za účast na řešení této situace. Je možné tuto odměnu vyplatit jako finanční dar na základě darovací smlouvy položkou 5492 a paragrafem 5213? Děkuji

  Při volbě mezi paragrafy 3xxx a 52xx tady hraje roli, zda nastal krizový stav či nikoliv. Krizový stav je např. mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému ("mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací").

  Volila bych tedy podle okolností buď odpa 5213, nebo pokud to nebyl krizový stav, tak Vám cituji možné paragrafy z výkladu v naší knize RS u odpa 2399 (knihu jsem se dívala, že máte):

  "Prevence proti povodním paragraf 3744, odstranění bezprostředních škod po krupobití, po přívalových deštích, po zaplavení blátem paragraf 3749, vyhlášení krizového stavu paragraf 5272. "

  Podle § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. lze při živelní pohromě RO schválit až následně (po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje). 

  K druhé části - položka 5492 v případě daru je správně, právně Vám to potvrdit ale nemůžeme, dar by neměl být spojován s konkrétní činností. To platí pro dobrovolné hasiče, kteří by měli být za zásah odměňováni klasicky v rámci jejich činnosti, i pro dobovolníky (dobrovolnická činnost je obecně bez nároku na odměnu, např. jen občerstvení apod.). Jako obecný dar za zásluhy to třeba možné je poskytnout, pokud to nespojíte vyloženě s nějakou konkrétní činností. 

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu