Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Rekontrukce hřiště
  17. 09. 2021

  Dobrý den, prosím o radu: 1) Obec je vlastníkem fotbalového hřiště (pozemku) a zázemí (nemovitost - kabiny). Tyto nemovitosti obec nevyužívá a ani nemá zájem je rekonstruovat. Sousední obec má zájem nemovitosti používat a také zrekonstruovat na své vlastní náklady. Je možné jim uvedené nemovitosti bezúplatně pronajmout cca na 100 let s tím, že v případě výpovědi ze strany sousední obce bude veškeré zhodnocení nemovitostí převedeno na naší obec? Je to vůbec možné? Sousední obec si chce náklady na rekonstrukci odepisovat - lze to? V případě že ano v jakém případě? Lze na základě nájemní smlouvy, třeba za 1 Kč, odepisovat majetek, který nemají ve vlastnictví, ale pouze v pronájmu? 2) Obec je plátcem DPH, bude podávat žádost o dotaci na realiazaci kompostárny. Za služby od občanů plánuje vybírat poplatek za uložení, ale bude ukládat i vlastní bioodpad z obce. Je možné si uplatnit odpočet DPH, je nutné uvést v žádosti o dotaci zda máme nárok na odpočet či nikoliv? Děkuji

  K prvnímu dotazu - možné to obecně je. Měli byste sousední obci dát užívací právo k danému majetku - buď nájemní smlouva nebo bezplatná výpůjčka s tím, že jí udělíte souhlas s provedením staveních úprav. Ve smlouvě zároveň sjednáte, že hodnotu stavebních úprav povede ve svém účetnictví nájemce/vypůjčitel a bude ji také oprávněn odpisovat (tedy Vy budete mít nadále v majetku to, co bylo původně a druhá obec jen technické zhodnocení).

  Právní oříšek může vzniknout u toho, jak ošetřit to, že druhá obec nebude mít nárok na jakékoliv vypořádání v případě ukončení užívacího vztahu. Obecně je to tak (pokud není nic dalšího výslovně ujednáno), že nájemce má nárok na vyrovnání odpovídající míře zhodnocení (§2220 odst. 1 Občanského zákoníku). Odlišně to určitě ujednat jde (výslovně se uvede, že TZ provádí na svůj účet s tím, že není nárok na vypořádání) - nicméně to ukončení nájmu může nastat z řady důvodů. Ty mohou ležet jak na straně uživatele, tak ale i na straně vlastníka (případně někde mezi). Asi nelze spravedlivě požadovat, že by nájemce neměl právo na jakékoliv vypořádání TZ pokud by došlo k ukončení užívacího vztahu třeba po roce z důvodu ležícího na straně pronajímatele (například porušování možnosti užívat najatý majetek v souladu se smlouvou ...). Jen to uvádím jako upozornění, že toto není tak jednoduché téma a určitě je potřeba ho právně dobře nastavit a dobře navázat na jednotlivé tituly pro výpověď.

  K druhému případu - tady si musíme prvotně provést analýzu aktivit - příjem biodpadu na kompostárnu od vlasntích občanů je součástí výkonu veřejné správy (nakládání s komunálním odpadem). Stejně tak příjem z veřejné zeleně obce nemá nic do činění s ekonomickou činností obce. Tedy v tomto ohledu je to k aktivitám nesouvisejícím s ekonomickou činností. Nicméně v zařízení bude docházet k výrobě kompostu a teď také půjde o to, co se s daným kompostem bude provádět. Pokud jej bude možno používat zase jen do zelených ploch obce, tak tam vůbec nebude ekonomická činnost a jsme bez nároku na odpočet. Jestli ale bude kompost prodáván, tak tam bych jeho prodej již viděl na prodej s DPH (je to již "výroba kompostu", kdy potenciálně činím jako i jiný podnikatel) - potom si myslím, že je to zařízení, v němž se kloubí jak ekonomická činnost tak neekonomická činnost a mohl bych se dostat na odpočet v poměrné výši (samozřejmě s dosti diskutabilním nastavením výše poměru pro odpočet DPH). Na pln nárok na odpočet to ale podle mne určitě nebude. Takže nyní jde o to, jak bude nakládáno s kompostem (nevím, jak je to nyní, ale z minulosti vím o projektech, v nichž byl výslovný zákaz komposty prodávat - mohly se užít po dobu udržitelnosti jen pro vlasntí potřebu - pokud by tomu tak bylo, zaškrtával bych, že není nárok na odpočet).

 • Zřízení fondu oprav po stavbě kanalizace a ČOV
  17. 09. 2021

  Dobrý den! Ráda bych vás poprosila o radu se zřízením fondu oprav po vybudování kanalizace a ČOV. Zároveň naše obec je vlastníkem vodovodu. Nevím si rady a četla jsem mnoho rozporuplných názorů. Chtěli bychom zřídit bankovní účet, na který bychom ročně převedli finanční prostředky, a zároveň bychom z tohoto účtu platili faktury za opravy. Převod na fond. úč. z BÚ: MD 262, D 231 par.6330 pol.5345, a příjem na účet fondu: MD 236 par.6330 pol. 4134, DAL 262. Úhrada faktur by pak byla klasicky, ale z účtu fondu 321/236 (nevím zda pouze částka bez DPH, nebo se může hradit faktura vč. DPH?) Musí se účtovat také na 419? Prosím poraďte mi, zda musím rozpočtovým opatřením upravit rozpočet, či zřídit nějaký paragraf na "fond oprav", nebo tyto výdaje budou spadat klasicky do par. kanalizace 2321 a vody 2310 na položku oprav 5171? Pokud s touto problematikou souvisí ještě další úkony, prosím, napište jaké. Děkuji.

  Pro finanční rezervu je možné, ale není nutné zřídit peněžní fond. Pokud jej zřídíte, tak se převádí peníze do fondu ve výši plánu obnovy, zápis máte dobře, jen položka u ZBÚ je 5349 - převod do fondu. 

  Úhrady fa pak lze hradit přímo z fondu 321/236 + RS. Ohledně DPH - hradí se včetně DPH, ale ono to zde většinou nevznikne, protože máte PDP a zároveň nárok na odpočet, takže k toku peněz ve vztahu k DPH nedochází. 

  Z hlediska rozpočtu se jedná o rozpočet fondu a zatřídění do RS je klasické - jak uvádíte ( 23xx, pol. 5171). 

  Když účtujete na fondu rozvahově, tak při tvorbě fondu se účtuje 401/419 a při použití 419/401. 

  Problematika je zatím nevyjasněná, Ing. Nejezchleb o otázkách k fondu hodně jedná, určitě až budeme vědět více, tak dáme na stránky jak účetní postupy, tak související problematiku. 

 • Právo stavby
  17. 09. 2021

  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně problematiky práva stavby. Obec tohoto roku uzavřela smlouvu o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní a smlouvu o zřízení reálného břemene. S tím, že pozemek bude převeden na stavebníka až po kolaudaci rodinného domu (nejpozději do roku 2026). Do té doby bude stavebník platit obci ročně za právo stavby stavební plat. Prosím o sdělení, jakým způsobem se bude o uzavření této smlouvy účtovat. Bude se v běžném roce účtovat ve výnosech pouze stavební plat nebo se s podpisem smlouvy tento rok zaúčtuje již celková částka kupní ceny + souhrn stavebního platu? S tím také souvisí problematika DPH. Obec v současnosti není plátcem DPH. Vstupuje kupní cena pozemku do obratu DPH již datem podpisu smlouvy nebo až v době kolaudace, kdy bude převod pozemku stoprocentně jistý. Na závěr bych se ještě chtěl zeptat na režim DPH u dětské skupiny provozované obcí (není zřízena jako příspěvková ani jiná společnost, ale je integrální součástí obce). Spadá v tomto případě její činnost do obratu DPH, případně podléhaly by plnění spjaté s dětskou skupinou DPH, kdyby se obec stala plátcem DPH? Děkuji

  Neznám přesně smluvní podmínky, nicméně pdole Vašeho popisu bych odhadoval, že se jedná o okamžité dodání věci formou přenechání věci - tedy vztah, kdy je nyní zřízeno užívací právo a zároveň je již zasmluvněn i budoucí převod. Ale je to ne úplně jasné téma, navíc neznám přesné znění smluv (ale tak na 90% si tipuji, že to tak je).

  Takže potom by to znamenalo režim "z pohledu DPH" prodáno okamžitě, z pohledu účetnictví a práva by to bylo do odprodeje v účetnictví obce, účtoval by se stavební plat (kažodoroční předpis) a až při realizaci koupě účtovat výnos.

  Podle DUZP by se vyhodnocovalo i to, kdy by se to případně počítalo do obratu - tady ale budeme hrát o charakter pozemku - zda ten prodej je uskutečněn v rámci obvyklých ekonomických činností. Pokud by se jednao třeba o pozemek, kde by obec budovala sítě... - potom do obratu ano. Jestli je to ale nějaký pozemek, který byl prodán, aniž by tam obec měla cokoliv budovat, tak si troufám tvrdit, že jeho dodání do obratu nepůjde (viz dokumenty z 16. 4. 2019 - dotaz SMO a odpověď ing. Kouby). To musíte vyhodnotit podle charakteru pozemku (popis k tomu je i v manuálu k DPH č. 3).

  Dětská skupina - je to činnost podle §57 odst. 1 písm. h) - režim osvobozeno od DPH a nepočítá se do obratu.

 • Úhrada náhrady mzdy
  16. 09. 2021

  Krásný den, úřad zažádal OSSZ o úhradu náhrady mzdy podle zákoníku práce z důvodu účasti zaměstnankyně na dětském táboře. Nyní jsme dostali rozhodnutí, že nám OSSZ uhradí náhradu mzdy v určité výši + sociální a zdravotní pojištění. Prosím o informaci, jak zaúčtovat rozhodnutí a následný příjem finančních prostředků.

  Budete to účtovat jako každou jinou refundaci (kompenzačně náklad a výdaj). K datu rozhodnutí předpis 377 MD v celkové výši/ 521 D ve výši hrubé mzdy,  524 AÚ sociální pojištění, 524 D AÚ zdravotní pojištění. Příjmem budete kompenzovat výdaj, tzn. 231 pol. 5011, 5031 a 5032 minus D/ 377 D.  

 • pronájem rybníka DPH
  16. 09. 2021

  Dobrý den, prosím o radu, pronajímáme dva rybníky na základě pachtovní smlouvy, jeden soukromé osobě, jeden mysliveckému sdružení, rybníky jsou pronajaty k výhradnímu užívání pachtýřem k chovu ryb, do budoucna plánujeme vyčištění těchto rybníků (případné uplatnění si daně na vstupu). Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Budu k pachtovnému připočítávat DPH? Podle §56a je nájem nemovité věci neplátcům osvobozen. Děkuji za upřesnění

  Logika je taková, že pokud je to k jejich výhradnímu užívání, potom je to "nájem" a tady to bude nájem neplátci DPH - tedy povinně osvobozeno od DPH. Za těchto okolností byste samozřejmě neměli nárok na odpočet DPH.

  Abyste dokázali, že to "pachtovné" má být s DPH - nesmělo by to splňovat výhradnost užívání - tedy muselo by se jednat například o právo rybolovu (s tím, že musí strpět ale i jiné využití rybníků ...) - potom by to již nebyl pronájem, ale poskytnutí práva a šlo by to s DPH a na vstupu by byl nárok na odpočet DPH (striktně vzato asi ne plný, neboť by se mělo zohlednit právě to využití k jiným - asi bezplatným - účelům).

 • vrácení kotlíkové dotace, přesun na cíl 2
  16. 09. 2021

  Dobrý den, Čím více jsem si prostudovala ke kotlíkovým dotacím, tím míň jsem z toho moudrá. Smlouva (na dotaci) s krajem uzavřena v 3/2020 na 580.000 na výměnu kotlů, 30.000 specialista, vyúčtování s SFŽP nejpozději do 2/2023, cíl 1 a 2 (budeme budovat fotovoltaické panely na střeše). Bývalá pí účetní zaúčtovala v 2020 (nejsem s ní v kontaktu, nastoupila jsem na konci ledna po několikaměsíčním bezvládí, bylo toho strašně moc) r. 2019 faktura příprava žádosti o dotaci odpa 3713, pol. 5169 18.150 Kč, r. 2020 faktura za schválení dotace na 36.000 Kč. příjem kotl. dotace v r. 2020 Výměna kotlů 231.200 ÚZ 90103, pol. 4213/472 550.000, kotl. specialista 231.200 ÚZ 90103, pol. 4113 30.000 a to je vše. Nebylo účtováno na dohady ani na podrozvahu. Dnes jsem vracela zpět SFŽP inv. dotaci 186.848 Kč za nezrealizované kotl. půjčky občanům a neinv. dotaci 10.000 za kotl. specialistu. Takže nám zbylo celkem 363.152 Kč. Dnes jsem také dostala informaci, že na dotaci SFŽP ohledně cíle 2-(naše fotovoltaické panely), je vyhlášen stop stav na vyhodnocení žádostí, naše obec neví, zda nějaké prostředky dostaneme nebo ne. Je možné, že i zbytek přijaté dotace 363.152 Kč budeme muset vrátit. Máme podanou žádost ze 146. výzvy OPŽP o dotaci fotovolt. panelů, podpora 40-60%: 1. v případě úspěšnosti dostaneme toto procento dotace a můžeme využít 363.152 Kč z kotl. půjček (20.000 neinvestičních zaplatíme specialistovi). 2. V případě neúspěchu požádáme o změnu financování cíle 2, prohlásíme, že investici fotovoltaiky pokryjeme z vlastních zdrojů a zůstane nám z kotl. půjček 363.152,- na dofinancování. 3. Třetí varianta-fotovoltaika nebude a dotace se vrátí celá. Prosím o účtování všech výše uvedených variant. Nastavila jsem: Poskytnutí půjčky občanovi: 462/231 ÚZ 90103, odpa 3713, pol. 6460, splátky občanů 231/ ÚZ 90103, pol. 2460. 20.000 specialistovi není proplaceno ani vyúčtováno. Měli by nám oni vystavit Fa? Účtovala by se 518/321, 321/231 ÚZ 90103 odpa 3713 pol. 5169? Kotlíky musí být zrealizovány do 31.12.2021. Nerozumím účtování dotace specialisty na dohad na konci roku 388/672. Jak při konečném vyúčtování dotace SFŽP srovnám účet 388? Společně s investiční dotací? Prosím o kontrolu účtování: Vrácení dotace ze dne 15.9.2021 472/231 ÚZ 90103, odpa 3713, pol. 5364 186.848 Kč a 10.000 Kč? V případě, že nám dotace zůstane, budu letos na konci roku účtovat na podrozvahu 955/999 a 388/403 ve výši 363.152 Kč, při záv. vyúčt. projektu s SFŽP 346/388 ve výši 363.152 Kč+20.000 a 472/346 stejná částka? Na projekt dokumentaci Fotovoltaiky zatím přišla 1 faktura 15.6. 2021 ve výši 60.500 Kč, kterou nebudeme hradit z dotace, dala jsem na 042/321, 321/231 odpa 3639, pol. 6121 z malé rezervy, kterou na tomto paragrafu máme. Dotaci na kotlíky jsme obdrželi loni, náklady na fotovoltaiku ještě nevíme, nemáme vyčíslený nákladový rozpočet, ale předpokládá se, že do konce roku se začne s realizací. Jak v rozpočtu zobrazím, že na investici máme? Zapojím náklady na investice do fotovoltaiky s loňskou kotl. dotací, pokud nám zůstane, přes 8115? V příjmech na pol. 4113 a 4213 v roce 2021 už není dotace rozpočtovaná. Vše, co jsme měli na položce 8115, jsem zapojila v průběhu roku, protože obci chyběly peníze. Možná se ptám hloupě, ale jsem v tom už tak zamotaná, že to nedokážu vyřešit. Na úhradu specialistovi mám na paragrafu 3713 vyčleněno 30 tis., 10 jsem včera vrátila. Děkuji za pomoc.

  Když bylo původně sjednáno, že vše vyčerpáte, pak se účtuje jako o klasickém přijatém transferu, tzn. k datu rozhodnutí na podrozahu, k datu přijetí peněz se podrozvaha odúčtovává, možná proto tam teď již nemáte zůstatek. Půjčení peněz občanům je pak podmínkou dotace, to účtujete dobře, ale nepoužívejte u účtu 231 ve vztahu k půjčkám (ani u výdaje, ani u příjmu) účelový znak (dle požadavků MF se značí ÚZ jen peníze z fondu a jejich případné vrácení zpět). Fotovoltaika je investice, takže průběžně měly být k 31.12. dohady 388/403 ve výši vynaložené výdaje x procento dotace. Pokud výdaje nebyly žádné vynaloženy, dohada se neúčtuje. 

  1. V této variantě budete pokračovat v účtování o přijatém transferu (ve vztahu k částce 363 152 Kč i ve vztahu ke zbytku, co případně dofinancují). Máte zatím zálohu na účtu 472. Dotaci profinancujete budováním fotovoltaiky (účet 042), výdaje budete značit ve výši dotace ÚZ a org. K datu zařazení byste dotaci dohadovali 388/403 (popřípadě průběžně vždy k 31.12. podle vynaložených výdajů), dotaci zanesete na kartu majetku a začnete rozpouštět. Vyúčtování 346/403 a 472/346. Neinvestiční dotaci na specialistu musíte dostat do výnosů toho roku, kdy bude faktura (náklady na něj). Pokud dostanete v rámci nové žádosti více, než 363152 Kč, budete o zbytku účtovat obdobě - podrozvaha, záloha a odúčtování podrozvahy, případná dohada, vyúčtování.

  2. Této variantě moc nerozumím, ale jestli vám nechají těch 363 152 Kč, tak budete účtovat jako ve variantě 1 - o přijatém transferu.

  3. Budete účtovat o vratce dotace 472 MD/ 231 D RS odpa 6402 pol. 5364 - ale tady bych si ujasnila, kvůli konsolidaci, jak o vratce bude účtovat SFŽP, jestli jako o vratce transferu, jak píšu, nebo jako o splátce půjčky, ale předpokládám spíše u vás pol. 5364, protože původně poskytnuté prostředky byly účtovány na pol. 4113 a 4213 (a anlogicky na fondu o tom účtovali jako o poskytnutém transferu a teď to bude vratka). Odpa 6402 je určen pro finanční vypořádání, tzn. je vhodnější, než 3713 (jen pro tu vratku), jinak o vratce účtujete dobře, v tom jsme se shodli. 

  Ke kotlíkovému specialistovi - účtujete dobře, faktura a plnění by mělo nastat do konce roku, abyste splnili podmínky dotace, pokud dotace nebude k 31.12. vyúčtována, zaúčtujete k faktuře dohad dotace 388/672 ve výši dotace na specialistu. Vyúčtování neinvestiční dotace pak předpíšete 346/388 a 472/346 (uvažujete správně, že dohada se vyúčtuje při celkovém vyúčtování dotace - neinvestiční asi bude vyúčtována vcelku s investiční).

  Jestli vám dotace zůstane, účtujte podle bodu 1. Podrozvaha už ne, když peníze máte (na podrozvaze se eviduje jen co mají doposlat do doby vyúčtování), Dohadu 388/403 jen pokud budou do konce roku vynaloženy výdaje na fotovoltaiku. Vyúčtování souhlas (to navrhujete stejně, jako já v bodě 1). 

  Faktura za fotovoltaiku 60 500 Kč - je to nezpůsobilý výdaj, můžete jej značit jen nějakým odděleným org, jinak účtujete dobře. Jen pol. 6121 - budete o ní účtovat jako o TZ? Lze to, pokud bude sloužit budově, pokud odběr do sítě, pak spíše 022 a 6122. 

  Ohledně rozpočtu uvažijete správně - loňské příjmy jsou součástí pol. 8115 ve formě úspor, tzn. výdaje si budete muset letos financovat jedině z uspořených prostředků (pol. 6121 dorovnáte pol. 8115 a samozřejmě musíte dané peníze fyzicky mít). Do letošního roku musíte zapojit v rámci RO na odpa 3713 předpokládané výdaje, zbytek do roku 2022 (rozpočet je plán, tzn. až budete mít nějaký odhad realizace). 

 • Vyřazení dlouhodobé pohledávky
  16. 09. 2021

  Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o radu při vyřazení dlouhodobé pohledávky. Bývalý pan starosta byl odsouzen k úhradě škody ve výši 16 mil. Kč. Předepsala jsem 469/642 a zároveň postupně vyoprávkovala 149/556. Z důvodu úmrtí dlužníka a nevymahatelnosti pohledávky zastupitelstvo schválilo její vyřazení. Poradila byste mi způsob zaúčtování. Děkuji

  Správně mělo být jako náhrada škody předepsáno na účet 649 (to jen pro příště). Pokud je pohledávka nevymahatelná, právně zaniká a nemusí se její vyřazení pak ani schvalovat, to jen poznámka (ale chápu, že vás to nutí pro "krytí" u tak velké částky). Vyřazení zápisem 557 MD/ 469 D a zrušení OP zápisem 149 MD/ 556 D (tvorba OP správný účetní zápis 556 MD/ 194 D). Pohledávku nebudete už nikde evidovat - ani v podrozvaze, protože zanikla. 

 • materiál na odbočení přípojek vodovodu
  15. 09. 2021

  Obec provozuje vodovod (je plátce DPH). Byla u nás kontrola z Ministerstva zemědělství a mimo jiné nám vytkla, že nehradíme občanům náklady za materiál na odbočení nově budovaných přípojek a uzávěr vodovodní přípojky dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, §8, odst. 5. Tak jsme tak začali činit, jenom nevím, jak o těchto nákladech účtovat. Materiál do spotřeby 501/261 (2310, 5139) nebo technické zhodnocení podlimitní 549/261 (2310, 5123)? Zatím jsem účtovala 501/261, ale mám pocit, že to technické zhodnocení vodovodního řadu by asi bylo vhodnější. A ještě jsem si nárokovala vrácení DPH, ale to je snad v pořádku, když jsme plátci DPH. A ještě bych měla jeden dotaz úplně z jiného soudku. Je možné vést v evidenci majetku auto z roku 2004 s nulovou hodnotou? Teď jsem zjistila, že už se mi doodepsalo v roce 2017, ale ještě pořád jezdí. Moc děkuji za odpověď.

  Podle § 3 odst. 1 téhož zákona je odbočení s uzávěrem součástí vodovodu (takže to není nějaké přispění občanům na jejich majetek ve smyslu transferu). O materiálu na odbočení a uzávěr byste měli účtovat spíše jako o TZ (doplnění vodovodu o možnost napojení přípojky), v případě ceny pod 40 tis. Kč účet 549, odpa 2310 s pol. 5123. Odpočet si uplatňovat určitě můžete, když odvádíte DPH z příjmů z provozu vodovodu.

  K druhému dotatu - když je stále používáno dokonce jej evidovat musíte :) Problematiku zbytkové hodnoty u majetku podrobněji vysvětlujeme v odpovědi na dotaz ze 7.4.2017 "Zbytková hodnota u majetku". Důležité je případně zrevidovat odpisový plán, hlavně u hodnotově významnějších majetkových položek neodepisovat moc rychle ani pomalu, i s ohledem na individuální stav (významné opravy apod.). 

 • Technické zhodnocení, opatrovnictví
  15. 09. 2021

  Dobrý den, obec je opatrovníkem klienta Domova důchodců. Ten byl účastníkem dědického řízení a zdědil finanční hotovost, která byla poukázána na účet obce. Z Usnesení je patrné, že má zaplatit odměnu soudní notářce (po nabytí právní moci). Zaúčtovala jsem 231 pol. 8901/459. Je to správně? Odměna notářky by byla vyplacena z těchto peněz a účtována opačným zápisem? Zbytek peněz by byl v případě potřeby vyplacen klientovi. Obec zařídila pohřeb klientce DD, o kterou se neměl kdo postarat. Zaúčtovala jsem 377/321 a 321/231 3632 pol. 5811. OS rozhodl, že majetek nepatrné hodnoty zůstavitelkou zanechaný se vydává obci. Majetek činil hotovost, která byla předána obci. Jak to mám zaúčtovat, lze si tím ponížit náklady na zařízení pohřbu; tedy -377/-231 3632 pol. 5811 a o zbytek nákladů na pohřeb zažádat na MMR? A drobný movitý majetek byl ponechán v DD. Ještě potřebuji poradit, zda se jedná o TZ či opravu. Obec je vlastníkem rybníku. V současné době se dělá okolo rybníku zpevněná pěšina, aby se dal rybník obejít. Práce spočívají v tom, že se vybagroval břeh, navozilo se tam kamenivo, udělala se malá vysutá lávka, nad hladinu rybníka. Bude se tam dělat i zábradlí. Asi bych na to pohlížela jako TZ a účtovala bych 042/231 §2341 pol. 6121. V roce 2013-2015 se dělala investiční akce s názvem revitalizace (rybník byl vyčištěn, prohlouben, byly vybudovány záchytné tůně), je možné to přiřadit k tomuto majetku? Děkuji za odpověď.

  1. O penězích opatrovanců se účtuje jako o cizích penězích, když je poukázáno na BÚ, pak volíte správně pol. 8901 a závazkový účet dlouhodobý, pokud předpokládáte držbu peněz déle, než rok (jinak se volí účet 378). 

  2. O nákladech na pohřeb účtujete správně. Ve výši, co požádáte MMR (asi není dědic, po kterém byste vymáhali na účtu 377), přeúčtujete pohledávku 346 MD/ 377 D, příjem od MMR zaúčtujete 231 MD odpa 3632 pol. 5811/ 346 D. Vyplacené peníze asi snižují výdaje na pohřeb, které vyplatí MMR, to si raději ověřte přímo u nich, mají na to i metodiku, pak by to nebyl pro vás výnos (649), ale správně navrhujete snížení pohledávky, tzn. přijetí peněz byste účtovali 231 MD/ 377 D, RS v rámci jednoho roku kompenzačně, tzn. klidně minus pol. 5811, aby se vám položka 5811 vyrovnala po náhradě od MMR do nuly. Drobný majetek byste jen proúčtovali 028/088 a vydání DD 088/028, to snad ani nemá cenu...

  3. Rybník by se sám o sobě měl evidovat jako stavba (revitalizace, co byla v minulosti provedena případně pak jako TZ). Vámi popisované práce však do rybníku jako takového podle mého moc nezasahují. Kvůli pěšině a lávce se sice zasahovalo do rybníka bagrováním, ale pravděpodobně hlavně proto, aby mohly být vybudovány základy těchto staveb (revitalizace rybníka píšete, že proběhla celkem nedávno, takže to důvod bagrování nebyl). Neúčtovala bych o TZ, ale jako o pořízení samostatných staveb, zkuste to nějak rozdělit na jednotlivé stavby - zpevněná pěšina bude jedna stavba, lávka včetně zábradlí druhá. Účtovat budete stejně, jak navrhujete, jen to zařadíte jako jednotlivé stavby a ne do ceny rybníka jako jeho TZ.

 • Stavba bazénu a rekuperace školy
  15. 09. 2021

  Dobrý den, prosíme o pomoc, ohledně stavby nového krytého bazénu. 1. Jedná se nám o správné zařazení do Maj a zaúčtování na položky. Nejsme si jisti se zařazením vzduchotechniky a bazénové technologie. Z vašich dřívějších odpovědí jsme pochopili, že technologii v tomto případě můžeme zaúčtovat jako součást stavby, ale nevíme, jakým způsobem správně zařadit do Maj (kvůli různým odpisovým skupinám). 2. Sadové úpravy (výsadba stromů, keřů, květin a související terénní úpravy) v rámci jedné smlouvy o dílo ve významné částce = vždy jsme dávali na služby, dle vaší knihy DM ÚSC se nyní nedokážeme rozhodnout. 3. Rekuperaci a klimatizaci budeme provádět ve starém objektu školy. Budova se nebude zateplovat. Jedná se o přidání klimatizačního a rekuperačního zařízení. Nevíme jestli je nutné koncová zařízení účtovat na 022.

  1. Z účetního hlediska je bazénová technologie i rekuperace součást stavby bazénu (daňově v podstatě také, což potvrdil i nedávný judikát, který za součást stavby z daňového hlediska považuje technologii eletrárny). Do majetku se zařazuje vše jako jedna majetková položka - stavba bazénu s tím, že chcete-li zohlednit odlišnou životnost technologie od stavby, nezbývá, než využít komponentní způsob odpisování, kdy zvolíte odlišnou životnost pro jednotlivé komponenty - stavbu a technologii (viz ČÚS č. 708). Pokud by šlo o klasifikaci, tu zvolíte jako pro budovu, technologie je zahrnuta do ní jako celku, i položka při pořizování je 6121 pro celek. 

  2. Je pravda, že se v poslední době přikláníme u těchto zásahů k účtování o stavbě nebo TZ pozemku. Určitě je ale rozhodující i koncepce. Pokud vznikají nějaké ucelené lokality zeleně ve smyslu parčíků s cestičkami, pak uvažujeme o stavbě parku jako celku (např. i terénní úpravy mohou být stavbou). Jestli provádíte ale jen nahodilou dosadbu zeleně, bez nějakých koncepčních celků, pak bych zeleň včetně následné údržby brala jako neinvestici. Různé mlatové cesty apod. jsou pak také spíše stavbou. 

  3. Můžete klidně obojí účtovat jako součást stavby. Z účetního hlediska je to obhajitelné (obecně to náleží k věci - stavbě), daňově máme zvážit účel a funkci stavby a případně účtovat do ceny stavby jen rozvody a zařízení na účet 022. Tak záleží, jestli se chcete držet tradiční cesty, která vycházela z daňového pokynu, z účetního hlediska vám celé jako součást stavby ale nemůže být vytknuto. Doporučuju postupovat hlavně jednotně (neúčtovat jednou jako samostatnou věc a jindy jako součást stavby). 

 • Doplnění k dotazu z 2.9.2021
  15. 09. 2021

  Pokud uvedené činnosti Pošta P.,Sazka, Zásilkovna a prodej vlastního zboží ZO schválí do VHČ, vše bude poskytováno v jedné samostatné provozovně, přijmeme na tuto činnost 1 zaměstnance, který bude pouze pro tuto činnost. Jsou mzdové náklady a náklady na energie uznatelné náklady pro DPPO? Podíl těchto nákladů lze rozpočítat podle provozních hodin jednotlivých činností. Je třeba všechny tyto činnosti vést odděleně na AU např.80-84, tedy výnosy z provize a proti tomu náklady na mzdy a energie? Jsme plátci DPH, budeme si uplatňovat DPH u energií a při nákupu zboží, z přijaté provize odvádět. U PP a Zásilkovny budeme účtovat pouze o provizi, ostatní obraty jdou mimo obec, u Sazky, kde si pravidelně budou inkasovat tržbu, budeme účtovat o cizích penězích, tak jak je to uvedeno ve Vašich odpovědích. Lze tímto způsobem postupovat? Děkuji

  Poštovní služby jsou osvobozeny podle §52 odst. 1 - ale jen u držitele té licence. To jsou ale výnosy pošty. Obec jim fakturuje "provizi, odměnu" - pokud správně chápu - to ale již není poštovní služba - ta bude s DPH. Takže pokud budete dělat jen tuto činnost, tak máte jen  ke zdaňovaným činnostem a plný nárok. Takže druhý odstavec vypadá úplně správně ohledně způsobu postupu. 

  A opravdu byste se měla snažit i rozdělovat náklady na VHČ a dávat jim AU VHČ - aby vstoupilo správně do výkazu ZZ (do sloupce vedlejší činnosti). Nemusíte však do detailů, ale mzdy a odvody nejsou malé částky, tam spíše ano. 

 • Úvěr
  15. 09. 2021

  Prosím o posouzení následující situace: čerpáme úvěr na rekonstrukci školní jídelny ve výši 30 mil. Kč. K dnešnímu dni nemáme peníze na účtu, ale úvěrový účet již zřízen je. Máme následující účetní případy: 1. zaplatili jsme fakturu ze ZBU 042/321 2. úhrada ze ZBU 321/231 následně přišly peníze z úvěrového účtu na ZBU ve výši zaplacené faktury, takže 3. příjem peněz z úvěrového účtu za ZBU 231 ZBU / 262 4. výdej peněz na úvěrovém účtu. 262 / 231 ÚÚ Tímto způsobem bude pravděpodobně čerpán celý úvěr – úhrada ze ZBU, převody na účty. Řešíme jakou použít rozpočtovou skladbu pro jednotlivé operace 3 a 4. Splátku úvěru budeme účtovat 451/231 ZBU. Přijetí úvěru na úvěrový účet 231 ÚÚ / 451.

  1. Souhlas.

  2. Souhlas. RS odpa 3113, pol. 6121.

  3. Příjem na BÚ s pol. 8123 (8113). 

  4. Výdaj z ÚU by měl být 262 MD/ 451 D. 

  Splátky byste měli účtovat 262 MD/ 231 D s pol. 8114 (8124) a příjem na ÚU 451 MD/ 262 D. 

 • Finanční příspěvek
  15. 09. 2021

  Dobrý den, zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí finanční částky na pořízení elektrického vozíku občanovi, který utrpěl těžký pracovní úraz a zůstal invalidní. Prosím o sdělení, na který paragraf a položku tento výdaj zaúčtovat. Děkuji.

  Paragraf lze zvolit obecný 3900, pol. 5492, poskytnutí jen 572 MD/ 231 D, pokud je to finanční dar bez vyúčtování. Další smutný dotaz z tohoto týdne, je od vás hezké, že občana alespoň podpoříte v tak těžké životní situaci. 

 • Příspěvek ze SFZ na masáže
  14. 09. 2021

  Pokud poskytne zaměstnavatel zaměstnanci příspěvek na masáže formou nepeněžního plnění masérovi, který je zapsán v národním registru zdravotnických služeb - bude mít zaměstnanec osvobozeno od daně z příjmu a do jaké výše? do 2.000,- Kč? Je možné ještě jiné řešení, jak přispět zaměstnanci na masáže bez povinnosti zdanění?

  První případ - pokud ten masér bude zapsán v registru poskytovatelů - potom skutečně osvobozený příjem a v §6 odst. 9 písm. d) bod 1 k tomuto plnění není žádný finanční limit - tedy osvobození by bylo bez ohledu na částku.

  Jiné způsoby - tady nevím, co máte na mysli - prostě pro Vás bude z hlediska případného "dodanění" rozhodující, zda je poskytovatelm zdravotních služeb či nikoliv.

 • Veřejná sbírka
  14. 09. 2021

  Chtěla bych poradit jak zaúčtovat Veřejnou sbírku pro nemocnou holčičku na léčbu. Když jsme zakládali Veřejnou sbírku na kraji bylo nám řečeno, že již nemusíme zřizovat zvláštní účet. Proto se chci poradit jak peníze zaúčtovat. Příjem 231 para 4349 pol. 2321/672 a převod 572/231 para 4349 pol. 5493 ?

  Zřizování veřejné sbírky upravuje § 9 zákona č. 117/2001 Sb., zvláštní účet je tam pořád uveden, jinak byste museli jiným způsobem (např. do pokladny, sběrací listiny apod.). Kraj má ale určitě pravdu, že nemusíte účet zřizovat - podle odst. 2 může rozhodnout o konání sbírky jiným způsobem. Příjem peněz na BÚ účtujte 231 MD pol. 8901/ 378 D, poslání 378 MD/ 231 D s pol. 8901. Vystupujete v pozici organizátora sbírky, proto takto přes cizí peníze. Pokud byste přijímali dary a následně poskytovali, pak byste volili RS a účty 572, 672, v případě organizace veřejné sbírky účtujeme přes cizí peníze. Pokud byste sami poskytli peněžní dar, musíte jej nechat schválit (do 20 tis. Kč rada nebo starosta), poskytnutí 572/231, odpa klidně 3900 pol. 5492. To je smutné, přeju holčičce uzdravení!

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu