Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Majetek vs TZ
  09. 04. 2021

  Na konci roku si objednali cituji fa: - Fakturuji Vám dodání 4ks přístupového systému na budově školky + montáž. Za cenu 60 416 (zaúčtovali to jako 4 x DDHM v ceně 15 104 Kč) - Fakturuji Vám dodání 4ks venkovních kamer včetně záznamu + montáž v budově školy za cenu 66 315 (zaúčtováno jako 4 DDHM v ceně 16 578,75) všechny tyto 4 kamery mají společnou obrazovku a nahrávají se na společné zařízení. Dle mého názoru by tyto 4 kamery měly být investice ? Pletu se já, nebo oni ? Děkuji moc za reakci Jakub z Hnojníku :-)

  Takto - za sebe přístupový systém do školy doporučuji brát jako součást budovy - tedy v tomto případě její TZ. Vycházím z charakteru daných budov a toho, že u nich se zabezpečení fakticky stává nezbytnou součástí budovy.

  U těch kamer - tam nemám vyhraněný názor - ty podle mne přímo s funkcí budovy již ne úplně souvisí (pokud je to zařízení určené k monitorování určité části budovy nebo prostoru před budovou, tak má svou vlastní funkci. Pokud by to ale byly přímo kamery do těch vstupů - tak bych to spíše hodil také do toho TZ. ZN

 • VPS a zaúčtování
  09. 04. 2021

  Dobrý den, ZO schválilo individuální dotace na opravu fasád rodinných domů ve výši max.40 tis.Kč/ RD. Bude to na základě uzavřené VPS, která bude uzavřena po provedené opravě / schválení žádosti ZO a násl.schválení VPS ZO a až poté výplata dotace / můžete prosím doporučit účtování? Předem děkuji za odpověď....

  Podle popisu bych účtovala o předpisu smlouvy zápisem 572 MD/ 345 D a výplatu 345 MD/ 231 D odpa např. 3639 pol. 5493. Dotace je transfer s vyúčtováním, ale ne vždy je nutné účtovat o záloze. Pokud je transfer poskytnut až po vypořádání, účtujeme rovnou o předpisu závazku. Samozřejmě neznám znění VPS, pokud by to bylo tak, že jim pošlete peníze po opravě a oni to následně doloží finančním vyúčtováním (termín vyúčtování musíte uvést do VPS), pak byste účtovali klasicky, tzn. smlouva do podrozvahy 999/916, poslání zálohy 373/231 a odúčtování podrozvahy, k datu předložení vyúčtování 572/345 a 345/373. Jestli ale vyúčtování doloží před podpisem smlouvy, např. spolu se žádostí a vy následně pošlete peníze, pak účtujte, jak popisuju v úvodu, tzn. bez zálohy a podrozvahy. 

  Rozhodující tady není, jestli to poskytujete před nebo po provedení prací financovaných z dotace, ale jak je nastaveno vyúčtování - peníze, které příjemci posíláte před vyúčtováním, jsou zálohou. 

 • Sloučení inventárních karet
  09. 04. 2021

  V evidenci majetku (účet 021 stavby) máme založenou kartu uhelna a druhou kartu kotelna. Nyní jsme zjistili, že ve skutečnosti jde o jednu stavbu – uhelna je součástí kotelny. Stavba již neslouží svému původnímu účelu. Protože se připravuje žádost o dotaci na rekonstrukci zmiňované stavby (přebudování na tělocvičnu), myslíme si, že by bylo vhodné stav napravit a obě karty sloučit do jedné. Je toto možné provést, když obě stavby se odepisují od stejného data (1.1.2012), nebylo u nich známo datum zařazení (provedeno dooprávkování), jen rozdíl je v době životnosti – jedna karta má nastavenu životnost o 1 rok déle než druhá. Je možné postupovat tak, že sečtu pořizovací ceny obou staveb, sečtu oprávky k datu sloučení a nastavím nově životnost?

  Určitě to možné je a přesně tak, jak popisujete provedete sloučení jen v registru majetku sečtením pořizovacích cen a oprávek. Účetně s tím nic dělat nebudete, předpokládám, že obě stavby jsou vedeny na stejném AÚ. Životnost nemusíte nastavovat nově, když sloučíte jednu kartu do nové, tak by měla zůstat původně nastavená zbývající doba živostnosti (ten jeden rok moc nehraje roli), pokud odpovídá reálné životnosti. Jinak je ale určitě obecně možné u jakéhokoliv majetku odpisový plán kdykoliv v průběhu odepisování zrevidovat a dobu odpisování s ohledem na nějakou objektivní skutečnost (špatně nastavená životnost, oprava či TZ s vlivem na životnost) prodloužit. 

 • dar pro příspěvkovou organizaci města ÚL
  09. 04. 2021

  Naše zoo plánuje spolu se spuštěním e-shopu, spustit i akci s názvem Zoohrátky. Jedná se o virtuální závod, kde bude v různých disciplínách (např. skok, plavání, lezení po stěně…) soutěžit mezi sebou několik zvířat. Lidé si budou moci vybrat svého favorita a toho podpořit zasláním určitého finančního obnosu ve prospěch zoo. Za tento příspěvek dostanou certifikát (viz. příloha). Závod bude trvat vždy měsíc, na konci měsíce pak bude vyhlášen vítěz, tedy zvíře s největším počtem přispěvatelů. Můj dotaz zní, zda se v tomto případě jedná o účelově neurčené peněžité dary pro zoo, pro které máme dán předchozí souhlas zřizovatele zřizovací listinou nebo o účelově určený peněžitý dar, pro který je potřeba získat předchozí souhlas zřizovatele zvlášť. Veškeré finance budou využity na běžný provoz zoo (nákup krmení, opravy…).

  Zákon č. 250/2000 sb. nijak nespecifikuje, co je účelově určený dar a co není (v zákoně není pojem definován a není ani dovoditelný z nějakého jiného předpisu). Takže můžeme pouze jen říci náš názor, respektive za co bychom jej považovali my, když bychom byli zřizovatelem.

  Za nás - tím, že účel užití je běžný provoz ZOO (tedy obecně na celkovou činnost organizace), tak bychom to považovali spíše za dar účelově neurčený. 

  Pokud byste chtěli mít v tomto ohledu "klid", tak byste si mohli třeba nechat schválit zřizovatelem tu akci jako celek (tedy charakter akce, nikoliv každý jednotlivý dar) - to by možná byl přijatelný kompromis.

 • CODEXIS GREEN
  09. 04. 2021

  Dobrý den, máme program Codexis Green. Teď mi přišla nová faktura na prodloužení programu v tomto znění: Prodl. Servisní smlouvy Codexis Green Prodl. předplatného Codexis Green Prodl. předplatného Vzory smluv Codexis Green vše na období od 1.7.2021 - 30.6.2024 a je uvedena celková cena 83 853 Kč, je to cena včetně DPH Není udělán rozpis na jednotlivé položky. Můžete mi prosím poradit, jak to máme zaúčtovat. Jestli jako službu na položku 5168 a rozpočítat to rovnoměrně do nákladů za každou položku a samozřejmě to pak časově rozlišit na tři roky nebo jako nehmotný majetek? Jedná se vlastně o prodloužení servisní smlouvy k programovému vybavení Codexis Green. Prosím i o uvedení položky a účtů. Děkuji.

  Zaúčtujte to jako pořízení nového SW. Vzhledem k ceně zde účet 013 (přes 041), pol. 6111. Starý SW, kterému skončila platnost vyřaďte. 

 • Fond obnovy
  08. 04. 2021

  Budeme zřizovat Fond obnovy majetku (vodohospodářská infrastruktura). Jak jsem zjistila z předchozích příspěvků, měl by být zřízen u banky oddělený peněžní účet - účet (236). Chápu dobře, že by to měl být účet obdobný účtu FKSP u např. příspěvkových organizací? Např. případná budoucí úhrada faktury přímo z tohoto účtu? KB, kde máme vedený běžný účet nám nabízí formu "spořícího účtu", ze kterého by byl možný pouze převod financi na náš BÚ, ale nešlo by z něj hradit přímo faktury. Nejsem si jistá, zda je tento "spořící účet" vhodný pro účel fondu obnovy či zda je lepší nechat zřídit další klasický BÚ (jedná se i o zbytečné bankovní poplatky) Chtěla bych poprosit o radu nebo zkušenost s touto problematikou.

  Možná zatím posečkejte, netvořte peněžní fond a čerpání nechte zatím v rámci rozpočtu např. s nějakým org. Musíte hlavně mít zpracován plán financování a obnovy v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb. Čeká se na novelu, která zásadním způsobem mění dosavadní "volný" způsob čerpání peněz na striktnější variantu v logice peněžního fondu. Zatím je to "u ledu", kdyby se činnost na novele obnovila, dáme určitě aktualitou vědět, do té doby je možné postupovat jako doposud, kdy stačí mimoúčetní evidence tvorby a čerpání prostředků na obnovu vodohospodářského majetku. Zatím máte dle zákona č. 274/2001 Sb. jen povinnost " vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely", bez bližšího konkretizování, proto nemusíte zatím oddělený účet zřizovat, ale chce to sledovat další vývoj (mohou pravidla ještě měnit, tak nechceme radit zatím nějaké zbytečné změny od dosavadního postupu). 

 • pokladna
  08. 04. 2021

  Chtěla jsem se zeptat, pokud mám v pokladně zůstatek ( 261 ) k 31.12.2020, tak musím mít na účtu 6171 5182 také zůstatek ve stejné výši. Musím to být rozpočtované, jestliže rozpočet máme schválený na paragrafy. Porušila jsem něco? Musí být také během roku účet 6171 5182 rozpočtovaný.

  Ono je to složitější, totiž pokud byl zůstatek předchozí rok, tak se může i stát, že další rok je nula na položce 5182, nebo dokonce i minus D a zůstatek pokladny je. Správně by nikdo neměl hodnotit vztah rozpočtu a položku 5182 - je to totiž záloha pokladně, což není výdaj, jen peněžní převod. Takže můj názor je, že pokud někdo myslí logicky, tak nemůže toto brát jako nějaké překročení rozpočtu, nedošlo k výdaji, je to jen převod. Jen - nemůžete přejít na ten systém tzv. oddělené pokladny? Měla byste od těchto starostí klid, je to docela snadné i vyhovující, tak zvažte. (Iva Schn.)

 • Přenesená daňová povinnost
  08. 04. 2021

  Dobrý den, žádáme o dotaci MF na opravu a investici budovy MŠ, zde máme také provozovnu lékárny, nájem je zde bez DPH, do výběrového řízení na dodavatele těch st. prací byla dána smlouva o dílo , kde byla cena základ , dph a celkem. Jelikož zde je PDP , můžeme nyní již je smlouva o dílo podepsána,opravit dodatkem ke smlouvě o dílo? Jestli to neporuší pravidla pro dotaci,žádost ještě nemáme podanou.

  Myslím si, že pokud změníte dodatkem smlouvu o dílo na režim v PDP a není ještě podaná žádost o dotaci, tak by to neměl být problém. V rámci PDP byste dodaňovali, neměli nárok na odpočet DPH - tedy odvedená daň by měla být součástí uznatelných nákladů.

  Jen mi v této souvislosti vrtá hlavou (a dával jsem to do aktualizovnaého manuálu k PDP), zda by i ve vazbě na závěry KOOV nemohl být v tomto případě i postup takový, že deklarujete, že jste danou budovu nevložili do obchodního majetku (i z důvodu, že k ekonomické činnosti je používaná pouze z části) a tudíž, že se nebude apkikovat režim PDP na stavební práce (bylo by s tím spojeno, že by se z investic vyloučil odpočet DPH - ale to Vám v tomto případě nevadí, neboť byste jej tak jako tak neměli). Po tom lednovém KOOV se mi to jeví tak, že by mělo být Vaším právem v situaci kterou popisujete PDP neaplikovat (a záleželo by na tom, zda budova je či není v obchodním majetku).

 • Předpis investičního příspěvku
  08. 04. 2021

  Dobrý dne, chtěla bych poradit s předpisem investičního příspěvku pro naši příspěvkovou organizaci Základní škola. Budeme poskytovat investiční příspěvek na pořízení stravovacího čipového systému. V rozpočtu mám na položce 6351. Prosím jak zaúčtovat předpis. Děkuji.

  Správně je v tomto případě předpis 401 MD/ 349 D - příspěvek do investičního fondu není v režimu transferů. Položku máte správně, pak zkontrolujte, že byste měla příspěvek do IF u PO vidět i na položce v přehledu Kapitálu (při závěrce). 

 • Zařazení stavby bez faktur
  08. 04. 2021

  Naše obec získala dotaci na nový sběrný dvůr a re-use centrum. Kolaudace na tyto stavby proběhla v březnu tohoto roku. Bohužel doposud nemáme asi 10 faktur, u nichž neznáme hodnotu. Dohadovat tyto faktury by v tomto případě bylo zcela nepřesné, navíc se u těchto faktur bude dopočítávat dotační podíl. Dle dotazu z 21.03.2012 jsme se rozhodli jít druhou variantou: "Druhá možnost je tato: Pokud se vám jeví, že ke stavbě opravdu chybí více dokladů, že by majetek nebyl zařazen ve správné pořizovací hodnotě, tak z hlediska věrného obrazu je lepší počkat a zařadit majetek, až když budou doklady kompletní, opravdu v praxi dochází k tomu, že chvíli trvá, než se výše fakturovaných částek a práce k tomuto provedené odsouhlasí a že majetek je sice dokončen, ale není známé jeho ocenění. Napíšete si pak k dokladu o zařazení majetku do užívání protokol, jaké faktury chyběly (např. delší doba na kontrolu fa) a proč se tedy zařazuje později, než je datum právní moci kolaudace. Dle §3 zákona o účetnictví účetní jednotka účtuje k datu případu nebo k datu, kdy má informace." Majetek zařadíme až po dodání faktur (předpokládáme v měsíci dubnu). Chtěli bychom se tímto zeptat, zda po zařazení do majetku budeme dopočítávat odpisy jakoby se zařazovalo v březnu (dle kolaudace) nebo dle reálného data zařazení? Děkuji

  Oceňuji vaše znalosti - mám moc ráda lidi, co se zeptají, sami si výborně odpoví a ještě poděkují :o). 

  Ohledně toho odpisu - je samozřejmě přesnější si ten jeden měsíc dopočítat, ale s ohledem na významnost - to posuďte sami, to nepovažuji za nezbytně nutné. Pokud je to hodně velká akce a kratší doba životnosti, tak může být odpis měsíční významný, ale zrovna u města vaší velikosti to nepředpokládám, takže možná zbytečně pracné (vysoká cena informace). Je to na Vás. 

 • Přefakturace - DPH
  08. 04. 2021

  Dobrý den, v loňském roce jsme uhradili stavební firmě fakturu za opravu komunikace, faktura byla s 21 % DPH. DPH jsme si neuplatnili na vstupu (není to ek. činnost). Současně s opravou komunikace provedl VAK opravu potrubí a zavázal se přispět nějakou částkou na nový asfalt. Nyní předložil rekapitulaci prací a vyčíslil jejich hodnotu (základ daně) + k tomu vyčíslil DPH 21 %. Jedná se vlastně o přefakturaci části prací provedených stavební firmou na VAK. Jsme plátci DPH. Můžeme vystavit fakturu, kde bude uveden základ daně + 21 % DPH?

  Nebudu zastírat - toto je problém. Tím, že Vám to bylo vyfakturováno ve standaradním režimu, tak jste dali najevo, že u Vás to nesouvisí s ekonomickou činností (brali jste jako aktivitu v oblasti péče o pozemní komunikace - výkon veřejné správy). Nyní část přeúčtováváte na VaK a za těchto okolností se obávám, že lze dovodit, že máte vyfakturovat celou částku včetně daně - ale jako osoba nepovinná k dani (tedy mimo režim DPH). To by ale vedlo k tomu, že si VaK odpočet daně neuplatní (a on určitě bude chtít odpočet DPH uplatnit)

  Nevím, o jak velké jde peníze - zkusil bych uvažovat v následujících variantách:


  * na VaK vyfakturovat základ daně v režimu PDP (jako stavební práci pro ně poskytnutou) a zkusit uplatnit DPH z došlé faktury (ve výši přefakturovaných nákladů) - byť ta není v PDP - FU může namítnout, že v tomto případě nemáte nárok na odpočet DPH, protože dané práce měly být v režimu PDP (dalo by se o tom "dohadovat" přes judikát NSS - Mnichovo Hradiště - viz manuál k DPH - odpočty - základ)

  * varianta by byla zkusit domluvit se s dodavatelskou firmou na tom, že tím, že to byla společná akce s "VaK", tak aby to vyfakturovali v PDP (nejlépe jen tu část týkající se VaK) - z toho uplatnit DPH (z té části týkajcíí se VaK) - ale je to na dodatečné přiznání i u dodavatele - toto může být dosti problém, zda zde bude ochota (protože asi nějak to bylo vysoutěženo ....).

  No a příště je potřeba pamatovat u těchto akcí dopředu na to, že pokud tam bude část přeúčtovaná na VaK, tak by bylo potřeba domlouvat to s dodavatelem v PDP s tím, že se uplatní část odpočtu týkající se prací, které budou přeúčtovávány a zbytek bude jen dodaněn bez odpočtu.

  Nevím o kolik jde peněz, jak velký podíl se má přeúčtovat na VaK ...a také jak jsou ty faktury od dodavatele stavebních prací "staré" - případně to můžeme ještě probrat e-mailem.

 • výměna plynového kotle v bytě
  08. 04. 2021

  Dobrý den, obec je plátcem DPH, provedla se výměna kotle v bytě. Faktura nám byla vystavena v PDP? Pronájem bytů je naší ekonomickou činností osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet. Máme toto v pořádku? Myslím, že ano , ale s čím si lámu hlavu je zda účtovat jako opravu nebo technické zhodnocení? Podle montážní firmy došlo ke změně topného média /původní kotel Junkers/ za nový kotel /Vaillant/ a to z důvodu stavu (neprošel revizí) a důvodu stáří. Výkony mají oba kotle stejné. Já bych se tedy přikláněla k výměně tedy zaúčtování na pol. 5171, ale přeci jen faktura za práce jen skoro 80 100 Kč? Takže malinko váhám zda nezaúčtovat jako TZ ? Můžete mi prosím poradit k jaké variantě se přiklonit? Děkuji

  PDP je v tomto případě v pořádku, a oprava také - kotel je nedílnou součást stavby, i když jde o kotel nový, tak vlastně jen opravujete, protože to není samostatná věc. Jsem pro opravu, a cena včetně PDP na 511. Položky dle vašeho systému, buď včetně PDP přes 5171 a 8901, nebo základ na 5171 a PDP na 5362 - jak máte v rozpočtu a jaký máte zvolený systém, obojí je možné. 

 • Bezdůvodné obohacení
  08. 04. 2021

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, přišla nám výzva k úhradě náhrady za bezesmluvní užívání od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o dva pozemky a výpočet byl proveden následně: za rok 2017-2018 p.č. st. 1509 byl vyměřen na částku 1400,- p.č. 265/1 byl vyměřen na částku 185,320,- za rok 2019 - 2020 první pozemek (1509) na částku 1542,- druhý pozemek (265/1) na částku 204.131,- Ten první bych nejspíš zaúčtovala na položku 5164 oproti 518, ale nejsem si jistá u druhého pozemku, kdy částka převyšuje hranici významnosti. V součtu je to 389 451,-Kč za rok 2017-2020, co s touto částku? Jaká bude položka a účtování přes 408? Mockrát Vám děkuji za odpověď!

  Oba případy patří do nákladů, protože se jedná o novou skutečnost, ne opravu minulých let. Účet 408 by se použil u významné částky, pokud by byl např. sjednán nájem a vy neplatili a teď to bylo douplatněno (nebyly by dělány předpisy). Můžeme zvažovat i náhradu, ale obsahově jde o užívání, obojí bych nechala na účtu 518 a položku 5164 se zaúčtování do letošního roku. 

 • DPH - úklid společných prostor
  08. 04. 2021

  Město má Dům s pečovatelskou službou. Do této doby nám úklid společných prostor zajišťovaly Technické služby svou pracovnicí a náklady nám přeúčtovávali. Nyní město uvažuje o tom, že by úklid zajišťovala pracovnice, která by byla zaměstnanec obce a nebo by s ní byla uzavřena jenom dohoda. Jak by to bylo v případě této změny s DPH ?

  Jestli se ptáte, v jaké sazbě by se potom měl vyúčtovávat úklid nájemníkům, tak by to mělo být v sazbě 10% (předpokládám, že ten objekt splňuje charakteristiku bytového domu). Tady se někdy chybně postupuje tak, že se nájemníkům rozpočítají pouze náklady na danou dohodu - to ale nejde - toto je plnění ve prospěch nájemníků - tedy plnění z pohledu DPH a nyní sazba 10%.

  Pokud dotaz směřuje jinam, tak se nám prosím ozvěte na e-mail.

 • mimořádný příspěvek při karanténě (izolačka)
  08. 04. 2021

  Dobrý den, prosím o pomoc při účtování příspěvku v karanténě. Nejsem si jista, zda se má účtovat jako DNP nebo mzda nebo úplně jiná položka. Jelikož je to novinka, tak jsem ani v rozpočtové skladbě nenašla žádnou položku, která by odpovídala.

  Našla jsem k tomu hodně výkladů na níže uvedených odkazech:

  https://www.cssz.cz/-/mimoradny-karantenni-prispevek-tzv-izolacka-jeho-vyse-a-odecet-od-pojistneho

  https://www.cssz.cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavatelu

  https://www.mpsv.cz/izolacka

  Z hlediska odvodů tam mj. píší:

  "Příspěvek je osvobozen od daně z příjmu, a proto se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného na sociální zabezpečení ani pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

  Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí."

  Promýšlela jsem ten předpis i platbu, doporučila bych jen přes pohledávku za SP a závazkem vůči zaměstnancům, neúčtovala bych přes náklady, protože je nahrazován SP, tak by se pak muselo účtovat do výnosů. Zaúčtovala bych jen 336. au vlastní v té výši "izolačky"  MD/331 D. Při výplatě zaměstnancům bych dala položku 5424 (analogicky jako nemocenskou)  Tj. zápis např. 331/231  odpa dle účelu, pol. 5424.  Ostatní předpis mezd klasika 521/331, 524/336,337 , odvody za zam. 331/336, odvod FÚ 331/342. 

  A pak se má požadovaná náhrada  IZOLAČKY snížit z odvodu SP, a to snížení bych zaúčtovala jako zápočet 336/ 231 odpa dle účelu, pol. 5031 a zároveň 231 odpa dle účelu pol. 5424 minus D/ 336.au „izolačky“, čímž by se ve výsledku pol. 5424 vynulovala.

  Tento "zápočet" by se udělal do výše závazku z odvodů, kdyby náhodou byl nárok vyšší, než povinnost odvodu na SP, tak pohledávka zůstane na 336.au "izolačky". 

  Toto mi připadá nejsprávnější , protože ji neplatí organizace, jen je to jakoby průtok (obec zaplatí, ale sníží si odvod, čímž dochází k náhradě), tak by to nemělo být přes náklad. Kdyby nějaký čtenář měl k tomu připomínky, tak se ozvěte. 

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu