Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Inventarizace účtu 331, 336, 337
  26. 01. 2021

  Dobrý den, prosím o radu ohledně inventur. Jak správně inventarizovat např. účet 331, 336 a 337? Stačí např. k účtu 331 vytisknout z účetnictví inventurní soupis vybraného účtu za celý rok? Děkuji

  V podstatě nemusíte nic jiného, než účetní stav dokládat, podle inventarizační vyhlášky musí být přílohou soupisu:

  "v případě pohledávek a závazků uvedení způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence,"

  Takže stačí jen do přílohy napsat, z čeho jste při inventuře vycházeli, tady určitě především ze mzdových údajů mzdového programu. Ale když vytisknete přehled odvodů a čistých mezd za prosinec a přiložíte to k tomu, je to průkaznější, slouží to i pro ověření zjištěného a skutečného stavu, ale povinné to není.

  P.S. Ten poslední předpis mezd je zde více vypovídací, než roční obraty účtů. Např. 331,342,336 a 337 inventuji vždy na základě posledního předpisu mezd, když to nesedí, tak dopisuji v čem je rozdíl. 

 • Dotace WIFI
  26. 01. 2021

  Dobrý, obracím se na Vás s dotazem, který navazuje na můj dotaz ze dne 12.2.2020 (viz níže). Já jsem zaúčtovala v prosinci 2019 na 042/321 , dále pak na 022/042. A dotaci 388/403. Teď jsem zjistila že na účtu 321/D mi zůstala viset částka 387450,-- což je výše dotace. Můžete mi poradit jak opravit. Z celkové částky faktury 477041,--Kč jsme hradili pouze 89592,--Kč, proto ten zůstatek na 321/D. Dotaz ze dne 12.2.2020: Město uzavřelo v prosinci Smlouvu o dílo WiFi4EU - Zřízení veřejné WIFI sítě pro město.Cena díla je uvedena ve smlouvě 477 041,--Kč. Zaúčtovala jsem jako podmíněnou pohledávku 913 MD 999 D. V prosinci nám byla zaslána faktura od T-Mobile na celkovou částku 477042 Kč,s tím, že fakturu proplatí částečně obec - 89592,--Kč a druhá část bude hrazena voucherem z Evropské unie v hodnotě 15.000 EUR., předpoklad dotace 387450,--Kč. Obec pak uhradí kurzovní rozdíl, případně bude přeplatek kurzovního rozdílu vrácen T-Mobile. Náš výdaj (89952,--Kč) jsem zaúčtovala na pol. 6122 a na MD 042 12. Síť byla dokončena v prosinci 2019, ale grant do konce roku 2019 vypořádán nebyl. Prosím o radu co na konci roku ještě proúčtovat. Děkuji Doporučila bych dohadovat dotaci zápisem 388/403, protože dle popisu je akce již dokončena, také si myslím, že správně je na 042/321 celá částka 477 tis. Kč, následně na 321 snížená o vaši úhradu. Neznám princip hrazení "voucherem" (viz odkazy níže), ale pro vás by se měl případ zobrazit jako pohledávka za podílem EU a závazek vůči T-Mobile a úhrada asi tedy přímo EU dodavateli zápočtem - toto však jen odhaduji. Je třeba asi značit nástrojem - ale zde opravdu nevím jakým, možná "ostatní" 090? Prosím, kdo to bude číst na stránkách, nemáte nějaké bližší info? Určitě neznačit UZ.

  Dotace je asi už i vypořádaná, chybí vám doúčtovat účetní vyúčtování zápisem 344 MD/ 388 D a zápočet 321 MD/ 344 D a mělo by to být v pořádku. 

 • Pozemek
  26. 01. 2021

  Dobrý den. V roce 2020 jsme podepsali smlouvu na koupi pozemku. Pozemek byl zapsán na katastru 31. 12. 2020. Zaplacen byl v 1/2021. Jak účtovat, aby nevznikl rozdíl v inventurách?

  Pokud návrh na vklad i povolení zápisu proběhlo v roce 2020 (jste k 31.12.2020 vlastníky pozemku na KN), tak v majetku pozemek máte mít zařazen, a to již od data podání návrhu na vklad. Jen budete k 31.12. evidovat závazek na účtu 321 z titulu nezaplacené kupní ceny (k datu podání návrhu na vklad měl být účtován zápis 042 MD/ 321 a zařazení 031 MD/ 042 D). 

 • Příjem dotace na konci roku
  26. 01. 2021

  Na konci roku 2020 jsme obdrželi investiční dotaci, ještě jsme neměli žádné výdaje spojené s touto investicí. Vše se uskuteční až v roce 2021. Budu dělat na konci roku 2020 dohad 388/403? Podle mého ne, pouze pokud bychom měli již nějaké výdaje, tak ano - do výše výdajů, ale takto ne. Je to správně. Již jsme takový případ měli, nikdy jsem dohadu neúčtovala, ale loňský audit mě to vytknul, že jsem měla dohadu udělat. Jak to tedy je s dohadou na konci roku, když dotace již byla přijata a výdaje na akci jsou nulové? Děkuji

  O dotaci přijaté před vypořádáním se účtuje jako o záloze, účet 374 nebo 472. O přijatou zálohu se má snížit podmíněná pohledávka v podrozvaze (účet 915 nebo 955). Dohadu dotace účtujeme vždy k 31.12. k nevyúčtovaným dotacím, ale máte pravdu, že jen tehdy, jsou-li vynaloženy nějaké způsobilé náklady (u investiční dotace na účtu 042). Pokud ano, účtujeme dohadu dotace ve výši vynaložených nákladů vynásobených procentem dotace. Dohadujeme, jakou výši dotace nám dají na výdaje, které jsme vynaložili. Pokud vám žádné způsobilé náklady nevznikly, pak dohadu dotace neúčtujeme. Je to i o časovém rozlišení - zachytit výnos z dotace ve stejném období, kdy vznikne náklad, u investičních dotací je to o průběžném zobrazování zdroje krytí na účtu 403 proti způsobilým nákladům na účtu 042. 

 • Zapojení a čerpání úvěru
  26. 01. 2021

  Dobrý den, náš městský obvod bude v tomto roce zapojovat do rozpočtu prostředky z úvěru (smlouva o úvěru již byla schválena zastupitelstvem a uzavřena). Zajímalo by nás, jaký je správný postup ohledně čerpání úvěru. Musí být finanční prostředky z úvěru fakticky na běžném účtu před projednáváním rozpočtového opatření v zastupitelstvu městského obvodu nebo se mohou uvolňovat z úvěrového účtu – na kterém nemá klient právo obsluhy – (převodem na běžný účet) postupně podle potřeb, byť bude rozpočtovým opatřením schváleno zapojení celé výše úvěru? Jinak řečeno, je nutné mít prostředky „fyzicky“ na běžném účtu v době, kdy o jejich zapojení rozhoduje zastupitelstvo nebo je možné je mít stále vedeny na úvěrovém účtu (uvolnění prostředků na běžný účet probíhá na základě podané žádosti zpravidla do 2-3 dnů) a na běžný účet je převádět dle potřeby?

  Není nutné mít peníze z úvěru fyzicky na běžném účtu, často je technika i taková, že se platí fa přímo z úvěrového účtu a účtuje se přímo k účtu 451 + rozpočtová skladba ( 321 MD/ 451 + např. účel a pol. 6121 apod.) . Lze však i peníze z úvěru postupně převádět na běžný účet a platit z něho, to také není problém. Vlasntě z praxe není moc případů, kdy se rovnou celá hodnota úvěru převede na ZBÚ a určitě to není potřeba, ani není vyžadováno. 

 • Transfer - dar
  26. 01. 2021

  Dobrý den, v srpnu 2019 byla uzavřena darovací smlouva mezi našim městem (příjemce daru) a společností Absolut Active s.r.o. (dárce) na částku 400.000,-Kč na dokončení stavebních úprav křižovatky v našem městě (zejména na osvětlení při přecházení) – křižovatka je v prostorech před provozovnou této společnosti. Výše daru měla být uhrazena na účet města do 30.12.2019. Máme za to, že uzavřením smlouvy došlo k příslibu. Účtování jsme provedli následovně. 344 (MD) 400.000,- 403 (D) 400.000,- 915 (MD) 400.000,- 999 (D) 400.000,- Do dnešního dne nebyla částka připsána na účet města. Došlo k urgenci, zastupitelé v prosinci 2020 rozhodli, že částku budeme vymáhat. V prosinci se křižovatka dokončila a zařadila do majetku. V případě obdržení peněz bychom účtovali následovně: 231 (MD) 400.000,- 344 (D) 400.000,- 999 (MD) 400.000,- 915 (MD) 400.000,- Přiřadím v okamžiku zařazení ke kartě transfér ve výši 400.000,-kč a začnu ho rozpouštět (účet 403)? I když v tomto okamžiku nemám jistotu, že uvedenou částku obdržím? Současná situace se naklání spíš k tomu, že uvedenou částku nedostaneme. V případě, že by zastupitelé odsouhlasili odstoupení od uzavřené smlouvy(nevím zda v tomto roce, nebo až následujícím), jak by proběhlo účtování? 344 (D) proti? A Transfér? Předem moc děkuji za odpověď.

  K datu podpisu smlouvy se nemělo účtovat o předpisu pohledávky, protože nedošlo k plnění. ČÚS č. 703 předpokládá zaúčtování předpisu i u transferu bez vypořádání, ale ve finančním účetnictví neúčtujeme o smlouvách, až o plněních. Vy navíc evidujete teď transfer duplicitně. Jednou jako pohledávku v rozvaze a jednou jako podmíněnou pohledávku v podrozvaze - dle ČÚS se z podrozvahy odúčtovává k datu účtování pohledávky do rozvahy. Odúčtovala bych k 31.12.2020 předpis - zápisem 344 minus MD/ 403 minus D, na kartu majetku transfer nedávejte, nechte ho zatím jen v podrozvaze (k datu smlouvy se zobrazuje podmíněná pohledávka). Pokud to nedopadne, odúčtujete to i z podrozvahy, pokud by vám jej poskytli, budete o dotaci na účet 403 účtovat jako o nově přiznané - můžete začít rozpouštět nově, nemusíte zpětně. Když je to nejisté, nenadhodnocovala bych aktiva a neúčtovala tedy ani dohadnou položku. Sice máte smlouvu, ale když nebylo z jejich strany plněno a není k tomu zatím ani vůle, nechala bych zatím jen jako podmíněnou pohledávku ze smlouvy, byť vy jste účel splnili. Je to opatrnější postup, nevím, nakolik to bude ve vašem případě právně vymahatelné. 

 • Test pečovatelky COVID
  26. 01. 2021

  Vím, že se to zde již řešilo, ale máme situaci, kdy provádění testů provádí zaměstnancům pečovatelské služby, jeden ze zaměstnanců (zdravotní zaměstnanec, který může toto testování provádět namísto lékaře). Za toto bere odměnu. Jak zaúčtovat faktury vydané zdravotním pojišťovnám - účet 649 , pol. 2324?

  Účtovala bych, jak navrhujete. Když nemáte výdaj na pol. 5811, neúčtovala bych na ní příjem, ale zvolila bych pol. 2324, která je obecně určena pro náhradu výdajů. 

 • Proúčtování transferu ..účet 403
  26. 01. 2021

  Přeji pěkný den, chtěla jsem se zeptat ohledně víceletého transferu (ex post) na rozšíření kapacity ZŠ z MMR. Realizace této akce probíhá v účetnictví na městě. Zatím máme tedy první 042. Nastal pro nás konec prvního roku a zaúčtovala jsem ve výši uznatelných nákladů 388/403. ZŠ, naše PO má svěřený majetek k hospodaření, takže budovu mají v účetnictví oni. Jak jim pak toto tech. zhodnocení a dotaci převedeme? Jelikož my nejsme schopni transfer MMR na 403 rozpouštět!

  Převedete jim do účetnictví TZ ihned po dokončení zápisem 401 a 403 MD/ 042 (021 D). Např. i ve výši dohady, hned po dokončení, i když dotace ještě nebude vypořádána. Vypořádání se dořeší u vás. 

 • Dotace neinvestiční a investiční
  25. 01. 2021

  1/ V prosinci 2020 obec dostala rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze SFŽP na projektovou dokumentaci vodovodu ve výši 1 511 000,- Kč s lhůtou pro dokončení do 31.1.2022. Zaúčtovala jsem na podrozvahu 955/999 ve výši 1 511 000,-. Letos teprve budeme soutěžit cenu. V roce 2020 jsme již zaplatili zpracování žádosti o dotaci 28 400,- , což by mělo být uznatelným nákladem. Tuto částku jsem zaúčtovala (asi špatně) na 042/231 6121 2310. Uvědomila jsem si, že je to neinvestiční dotace, a že by to mělo tedy patřit na službu? Můžete mi prosím poradit, jak toto opravit, na jaké účty, pol a paragraf jakou částku zaúčtovat ke konci roku 2020. Musím udělat nějakou dohadu a v jaké výši? 2/ Další rozhodnutí o přidělení investiční dotace máme z roku 2019 na domácí ČOV na 3 800 000,- Kč. V roce 2020 jsem zaúčtovala 955/999 ve výši 3 800 000,-. Již v roce 2018 byl vypracován odborný posudek za 69 000,- , který jsem zaúčtovala na 042/231 6121 2321, v roce 2019 jsme zaplatili za zpracování žádosti na dotaci 15 000,- Kč(zaúčtováno opět na 042/231 6121 2321) a v roce 2020 jsme uhradili za zadávají dokumentaci 10000,- (042/231 6121 2321). Nic z těchto plateb není uznatelným nákladem. Mám prosím tyto zápisy správně a je třeba ještě ke konci roku 2020 něco zaúčtovat? Realizovat se bude až letos. Moc děkuji za radu.

  1. Nechte to zaúčtováno, jak máte, účetně je to dobře. Určitě bych ve vašem případě požádala poskytovatele o změnu druhu dotace na investiční, protože PD ke stavbě má být součástí ceny investice, nikoliv provozní náklad. K 31.12.2020 byste měli zaúčtovat dohad dotace ve výši 28400 Kč krát procento dotace. Zápis bych volila 388 MD/ 403 D, byť to nebude v souladu s rozhodnutím, můžete do přílohy popsat odchylku od metody kvůli věrnému zobrazení s tím, že žádáte o změnu dotace, aby odpovídala účetním předpisům (na PD máte čerpat investiční dotaci). Chyba není vaše jako účetní, ale vznikla při administraci dotace.

  2. Na podrozvahu měla být dotace zaúčtována jíž v roce 2019, když bylo rozhodnutí, ale to asi víte. Když nemáte vynaložen ještě žádný uznatelný výdaj, tak není o čem účtovat. Do ceny investice vstupují i neuznatelné náklady, pokud jsou to náklady patřící do ceny investice. Můžete si je případně oddělit nějakým org, ale jiným, než pro způsobilé výdaje, poskytovatele většinou nezajímají. 

  Dle ČÚS č. 710 se máte rozhodnout, jestli náklady na administraci dotace budete účtovat do ceny majetku či nikoli, tam byste měli postupovat podle své směrnice, ale je vhodné si uvést, že např. do ceny, ale "pokud poskytovatel dotace neurčí jinak", pak lze náklady na žádost o dotaci brát jako klasické provozní a čerpat na ně neinvestiční dotaci. Ale takto se můžeme rozhodnout opravdu jen v případě administrace dotace (a dále úroků z úvěru), u nákladů souvisejících s pořízením dle § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. (PD, i ta zadávací dokumentace) je účetně správně, aby to vždy bylo součást ceny souvisejícího majetku.

  U odborného posudku neumím bez dalších informací posoudit, zda má vstoupit do ceny či nikoliv. Teď už bych to asi ani zpětně neřešila, ale např. studie a posudky, které slouží k rozhodování, zda investici pořídit (ještě před jejím schválením), lze účtovat i jako provozní náklad. 

 • smlouva o pronájmu s následným odkupem
  25. 01. 2021

  Byla uzavřena smlouva o pronájmu s následným odkupem na vánoční osvětlení. Po dobu 3 let bude fakturována částka 33 tis.Kč, cena odkupu 10.000,-Kč.Jednotlivé prvky osvětlení jsou v ceně 4 - 6 tisíc za kus. roční faktury 459/231 pol5178 Jak na konci vyúčtuji?

  Podle sjednané smlouvy se jedná o případ finančného leasingu, nikoliv o splátky na budoucí odkup. Měsíční platby budete účtovat 518 MD/231 D odpa 3631 pol. 5178. Při ukončení leasingu zaúčtujete pořízení osvětlení v dohodnuté ceně 10 tis. Kč (zápisy 558 MD/ 321 D a 028 MD/ 088 D). 

  Leasingové splátky se mají evidovat v podrozvaze na účtech 963 a 964. Při uzavření smlouvy zaúčtujte prvních dvanáct splátek na účet 963, zbývající na 964 a stačí vždy k závěrce zkorigovat dlouhodobost/krátkodobost a odúčtovat uhrazené splátky (ty lze odúčtovat i při čtvrtletních závěrkách). 

 • prodej nem.majetku
  25. 01. 2021

  ZO schválilo prodej garáží.Garáž je možno koupit i na splátky. Cena je 50.000,- Kč, pořizovací hodnota 11752,-Kč, oprávky 7412,30 Kč, pozemek 72,-Kč. Nejprve zaúčtuji přecenění - 081/407 7412,30 021/407 38248,- 036/021 50000,- 1. Kupní smlouva - k datu podání návrhu na vklad 407/664 38248,- 311/646 50000,- 553/036 50000,- 554/031 72,- platba 231 par.3639pol.3111/311 50000,- 2. Smlouva o smlouvě budoucí(splátka 2125,- z toho 41,- Kč úrok po dobu 2let) 932/999 50000,- 231 par.3639 pol.3111 /455 2084,- Kč 231 par.3639 pol.2141/669 41,- 999/932 2084,- k podání návrhu na vklad 311/646 455/311 231/311 doplatek 554/031 72,- Účtuji správně?

  Na RH přeceňujete správně, jen by se měl přecenit i pozemek, viz bod 1 níže. Předpokládám, že rozdíl mezi kupní a zůstatkovou cenou (45660,30Kč) je pro vás významný (pro přecenění na RH je vhodné si stanovit významnost). 

  1. Zápis 407/664 musíte zaúčtovat v hodnotě 45660,30 Kč, tu máte i pro přecenění zaúčtovanou na účtu 407. Prodej pozemku byste měli také předepsat zápisem 311/647, ale asi nemáte oddělenou kupní cenu stavby a pozemku? Ono by se správně měl výnos rozdělit (třeba i nějak zjištěným poměrem - např  ze ZP), bylo by dobré to vědět i kvůli přecenění, protože vy teď přeceňujete stavbu na kupní cenu 50 tis. Kč, ale ta se váže i k pozemku, takže byste správně měli řešit i přecenění pozemku na RH, to by bylo potřeba dozjistit, lze i sepsat protokol s kupujícím, kde si cenu nějak rozvrhnete, ať máte podklad do účetnictví - měli byste o přecenění a prodeji účtovat zvlášť pro pozemek a zvlášť pro stavbu.

  2. Smlouvy o smlouvě budoucí uzavíráte asi na ty garáže, které se prodají až po doplacení splátek. Pak účtujete správně o přijaté záloze na budoucí prodej. Jen "úroky" - vy jim nepůjčujete peníze, takže bych je dala jako součást kupní ceny na pol. 3111, to tady více odpovídá.

 • dotace SFŽP
  25. 01. 2021

  Dobrý den, prosím o radu ohledně dotací SFŽP: 1 dotace je dle rozhodnutí SFŽP v rámci výzvy č. NPŽP 4/2019 - Národní program životního prostředí- investice. Je správně účelový znak 90992? Bez nástroje a zdroje? Proúčtuji jen výši dotace 63,75% z uznatelných nákladů. 2 dotace je dle rozhodnutí SFŽP v rámci výzvy NPŽP 3/2020 - Národní program životního prostředí-investice. Též účelový znak 90992? Bez nástroje a zdroje? U této dotace máme uznatelných 90% 3 dotace je ze SFŽP- operační program životního prostředí 2014-2020. (zateplení,výměna zdroje tepla). Nemáme registraci akce ani rozhodnutí. Jen na stránkách MŽP jsme jako projekt doporučený k financování- výše dotace celkem cca 12 mil. Musíme doložit podklady k RoPD. V roce 2020 mám již zaplacené faktury , které prý jsou uznatelné do dotace (zpracování žádosti, manažerské řízení projektu, za energetický posudek) Dle mého tyto faktury nemohu proúčtovat s UZ,nástroj, zdroj? Jen je ručně označím. Je to tak správně? Prosím též o radu jaký bude UZ, nástroj a zdroj u této dotace. Předem moc děkuji za odpověď. Poláková Jitka, účetní obce Zaječov

  1. ÚZ sedí na název programu v číselníku. Nástroj a zdroj nepoužívejte, když je to národní dotace (bez podílu EU). Výdaje značte jen ve výši dotace (procentem způsobilých výdajů) a také případnou dohadu účtujte ve výši způsobilé náklady v r. 2020 krát procento dotace.

  2. Souhlas. Viz bod 1.

  3. Ano, v roce 2020 výdaje neznačte, jen org a NZÚZ doplníte ručně na doklady po přizání dotace (rozhodnutí). K dotaci zatím nic neúčtujete (podrozvaha, dohada). Poskytovatel je zde MŽP, ÚZ je 15974 pro investici, nástroj 106, zdroj 5 (pro příjmy i výdaje ve výši dotace), vlastní podíl jen nástroj 106 a zdroj 1. 

 • Účet 363 - Pevné termínové operace a opce
  25. 01. 2021

  Dobrý den, prosím vás o radu ohledně zaúčtování přecenění na účtu 363 - Pevné termínové operace a opce. K úvěru, který město má, dostáváme jednou ročně přehled o SWAPu k zajištění tohoto úvěru. Zde je uváděná tržní hodnota v CZK. Do 31.12.2019 byla tato hodnota na přehledu od banky vždy kladná tj. 66.079,58 Kč. Zůstatek byl na účtu 363 - Pevné termínové operace a opce. Jelikož se hodnota každým rokem snižovala, bylo snížení vždy účtováno 363/664. Nyní je ale hodnota v mínusové částce - 2.731.241,11 Kč. Meziroční pokles je cca 2.8 mil. Kč, ale tedy zůstatek této tržní hodnoty je na přehledu mínusový. Volala jsem do banky, aby mi vysvětlili, co toto přímo znamená. Znamená to záporný flow. Ale s účtováním mi nechtěli pomoci. Mám zaúčtovat rozdílovou hodnotu opět 363/664 s tím, že se mi v rozvaze změní znaménko u 363? Nebo mám zaúčtovat pouze do hodnoty 0,-- Kč? Předem vám velmi děkuji. Vůbec si s tím nevím rady.

  Já se přiznám, že v tom mám dost zmatek. Zkoušel jsem se dívat do výkazů Vašeho Města a máte to k 31. 12. 2019 se zápornou hodnotou - tedy na Dal 363 - fakticky to máte jako ztrátu z tohoto SWAPu. Ve svém dotazu ale uvádíte, že jste pracovali s variantou "zisk z derivátu".

  Pokud je ten SWAP nyní skutečně záporný (tedy jakoby tržní nevýhoda - že jste na něm prodělali) - tak byste jej měli mít vykázán na Dal 363 a doúčtovat daný rozdíl zápisem MD 564/Dal 363. Tak jak to navrhujete zaúčtovat byste přeceňovala tak, že tam máte zisk.

  Mohla byste si prosím vyjasnit, zda ta hodnota SWAPU je kladná nebo záporná - jak k 31. 12. 2019 tak i nyní (já se trochu obávám, že je to zaúčtováno obráceně, nebo obráceně popsáno). Mohli bychom se případně k tomu spojit e-mailem - prosím na zdenek@obecuctuje.cz

 • účet 672
  25. 01. 2021

  Obracím se s prosbou o radu, v roce 2019 jsem k 31.12.zaúčtovala 388/672, správně mělo být 388/602. Jsou to placené služby nájemníků , které jsou na zálohách, náklady vznikají během roku a jsou vyúčtovány až v následujícím roce.V roce 2020 bych měla zaúčtovat MD -388/dal -602,skutečné tržby potom účtuji na jednotlivých fakturách pro nájemníky , tj311/602,343,a zálohy odúčtovávám Dal -324,-343, MD -311.Nevím jak opravit tu chybu , že bylo účtováno na 672, dále ještě jestli to má dopad do daňového priznání za rok 2019?.Děkuji.

  Meziroční oprava druhu nákladů je dost zbytečná, moc se to nedělá a není to k ničemu. Ohledně daňového příznání za rok 2019 - daní se nájem, ty služby by měly být ve výši nákladů, tam jen ověřit, jak jste v roce 2019 ty služby k nájemné danila. 

  Ohledně účtování v roce 2020 - tam je to dobře, tam nemusíte nic opravovat. Už ten překlep u výnosů roku 2019 prostě neřešit. Jen si zachovat informaci např. pro meziroční srovnávání údajů (výnosů). Oprava je opravdu k ničemu, možná i horší kvůli zkreslení roku 2020. 

 • Stravenkový paušál
  25. 01. 2021

  Vzhledem k Vaší odpovědi ze dne 19.1.2021 bych se chtěla zeptat, jestli je možné proplácet stravenkový paušál zaměstnancům obce v plné výši tedy Kč 75,-- za odpracovaný den pouze ze sociálního fondu nebo je nutné zachovat určitý podíl ze SF a určitý podíl jako náklad zaměstnavatele. Doposud jsme se SF propláceli pouze částku Kč 52,-- za jeden den. Je nutné tuto situaci upravit v podmínkách pro čerpání SF?

  Ohledně posílení rozpočtu ze sociálního fondu je to jen na vás, může být celé, může být i jen část, nemusí být nic. Jen si pošlete ze SF peníze na hlavní rozpočtový okruh ve výši v jaké se domluvíte se zaměstnanci v kolektivním vyjednávání - kolik půjde z rozpočtu a kolik ze SF na stravenkový paušál (na jeden odpracovaný den). Klidně může 52 Kč zůstat. Jen - při volbě stravenkového paušálu to nesmí být více do výplaty, více do výplaty by již podléhalo odvodům. Kdybyste zůstali u stravenek, tak může být příspěvek  na stravování v celku i vyšší, než je horní hranice stravenkového paušálu. (U obcí). 

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu