Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • ZELEŇ
  08. 06. 2023

  Dobrý den, v dotazech uvádíte, že ZELEŇ dle zákona o účetnictví a dle prováděcích vyhlášek není dlouhodobým majetkem. Prosila bych sdělit přesný odkaz na konkrétní právní předpis.

  Zeleň není přímo uvedena v obahové náplni žádného z majetkových účtů (třída 0). Jediná výjimka je účet 025, na který dle obsahové náplně patří, cituji:

  "a) ovocné stromy a ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na hektar,

  b) trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí."

  Další výjimka může být ozelenění, kde převažují terénní úpravy, které jsou stavbou (tam u do budoucna hůře identifikovatelných prvků typu "kopec" uvažujeme pak spíše s účtem 029 jako s ostatní majetkem).

  Pokud se bavíme čistě o zeleni ve smyslu stromů, keřů, květin, k tomu Vám cituji náš výklad z knihy Majetek (jiné řešení vzniká u kombinovaných nákladů typů přírodní zahrada s herními prvky, park apod.):

  "Z pohledu NOZ jsou vzešlé stromy právní součástí pozemku (§ 507 NOZ). Jejich vysázením (pokud se ujmou) se stanou součástí pozemku. Podle definice vyhlášky č. 410/2009 Sb. se má na účet 031 zachycovat to, co je právní součástí pozemku a není evidováno jako stavba, trvalý porost, nebo ostatní dlouhodobý majetek. Tato charakteristika by nám nedávala možnost uvažovat o nově vysazeném stromu jako o provozním nákladu. V případě, že by se jednalo o obnovu původního porostu, práce bychom mohli klasifikovat jako opravu pozemku, i když tato kategorie v souvislosti s výsadbou představuje velice netradiční pohled. Pokud tam ale nikdy stromy nebyly, vysázení stromů by mohlo být kategorií technického zhodnocení pozemku a při striktní aplikaci výše uvedené myšlenky bychom se v případě vynaložení nákladu převyšujícího 40 tis. Kč dostali do kategorie investičního výdaje. Takový přístup by ale vedl k rozvratu v účtování lesních společností v rámci České republiky.

  Pro účtování o provozních nákladech tak nenacházíme oporu ve vyhlášce č. 410/20009 Sb., přesto práce tohoto typu vnímáme spíše jako provozní náklad. Jestliže se ale bude jednat o finančně nákladné případy (budování nových alejí …), je při současném znění předpisů klasifikace takových prací jako investiční výdaj akceptovatelná."

 • prodej pozemku
  08. 06. 2023

  Občan si zažádal o koupi pozemku od obce. Jedná se pozemek – ostatní plocha. Rada obce stanovila cenu 1000,-/m2. Odůvodnila to tím, že cena odpovídá aktuální hodnotě stavebního pozemku v obci. Záměr byl vyvěšen a prodej bude schvalovat ZO. Je to v kompetenci rady obce, aby si stanovila cenu pozemku? Jestliže to proběhne a bude to schváleno, prosím o radu se zaúčtováním. Účetní cena pozemku je 80,50 Kč.

  O konečné kupní ceně pozemku v každém případě rozhoduje ZO, viz např. i citace z metodiky MV č. 7.2.:

  "Při prodeji majetku obce musí orgán, jenž o této dispozici rozhoduje, rozhodnout i o kupní ceně, která je jednou z podstatných náležitostí kupní smlouvy."

  Asi je méně rizikové kupní cenu dopředu nijak nestanovovat a hlavně nedávat do záměru, opět citace z metodiky:

  "Jestliže ovšem obec ve zveřejněném záměru bližší podmínky zamýšleného majetkoprávního jednání vymezí, předem „omezuje“ okruh potencionálních zájemců, kteří obci podají nabídku na uzavření příslušné smlouvy. Od takto zveřejněných podmínek se proto obec v zásadě nemůže odchýlit. Pokud toto pravidlo poruší a nemovitost např. prodá nebo pronajme osobě, která uvedené podmínky nesplňovala, je její právní jednání neplatné, neboť taková situace je svými důsledky obdobná předchozímu nezveřejnění záměru. Srov. v této souvislosti právní závěr Nejvyššího soudu, uvedený v jeho rozsudku ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 721/2010.
  Typickými bližšími podmínkami ve zveřejněném záměru bývá lhůta pro podávání nabídek (neměla by být kratší patnácti dnů ode dne zveřejnění záměru) nebo minimální kupní cena (výše nájemného). V případě minimální výše plnění by s ohledem na § 38 odst. 1 zákona o obcích mělo být výslovně uvedeno, že zveřejněný údaj představuje minimální hodnotu, za niž může dojít k např. prodeji. Je-li částka uvedena jako „pevná“, pak sice s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2016, č. j. 4 As 223/2015-4321, lze akceptovat přijetí vyšší nabídky, takový postup se však jeví jako nevhodný z hlediska jednotlivých zájemců, kteří ze záměru mohou oprávněně dovozovat, že o výši kupní ceny obec nehodlá soutěžit."

  Každopádně obecně dejte pozor na to, aby nebyly prodeje majetku pod cenou obvyklou, tam je nutné zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé, jinak je jednání neplatné. 

  Účtování prodeje:

  K datu podání kupní smlouvy na vklad do KN:

  311 MD/ 647 D v kupní ceně

  554 MD/ 031 D vyřazení pozemku v účetní ceně

  Příjem kupní ceny 231 MD/ 311 D. Pokud by jí kupující zaplatil před podáním na vklad, účtovala by se jako záloha 231/324 a po předpisu pohledávky (311/647) se záloha zúčtujte 324 MD/ 311 D. 

  Případně ještě přecenění na RH, pokud by to splňovalo Vaší hranici významnosti. 

 • Zhodnocení finančních prostředků, rozšíření kamer. systému
  08. 06. 2023

  Dobrý den, ještě se vracím k dotazu týkající se TV. Lze na TV ukládat finanční prostředky, které jsou sice ve schváleném rozpočtu schváleny na kapitálových výdajích příp. běžných výdajích, ale tyto akce budou probíhat až na podzim-takže tyto prostředky zatím nepotřebujeme. Lze tyto prostředky vložit na TV, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně, příp. jiných zákonů? TV vklad je na týden a bude se opakovat. Jde vlastně o ležící peníze na účtech, které aktuálně nepotřebujeme. V majetku máme na 022 kamerový systém - pokud dokoupíme další kameru jak máme prosím zaúčtovat, děkuji a přeji hezkou dovolenou všem.

  Ano, můžete zhodnocovat dočasně volné úspory a to i ty krátkodobé, když je máte nyní k dispozici na pol. 8115. Ale je to o opatrnosti, musí se dobře hlídat, abyste podle pravidel investice mohli včas prostředky vybrat. Je to tedy především o hlídání likvidity prostředků, jinak jsou to pořád Vaše peníze, takže porušení rozpočtové kázně to není (není to překročení výdajů). 

  Záleží, jak máte kamerový systém na účtu 022 zařazen. Jestli jako jednu věc, pak je dokoupení nové kamery do 40 tis. Kč podlimitní TZ (účet 549, pol. 5123), lze jen udělat poznámku na kartě majetku o dokoupení kamery, ale cena se nemění. Doporučujeme to spíše zařazovat jako soubor věcí (i u zařazení jako jedné věci je vhodné zachovat informace o ocenění jednotlivých částí), v takovém případě se pak do souboru zařazuje nová kamera jako nová věc, a to i když je do 40 tis. Kč (hlídáme jen ocenění souboru jako celku, aby bylo nad 40 tis. Kč), tzn. pak by bylo účtování kamery 042/321 a zařazení do souboru 022/042. 

 • Stravenkový paušál
  07. 06. 2023

  Pan starosta se rozhoduje o zavedení stravenkového paušálu pro zaměstnance obce. Pročetla jsem informace, dotazy, stáhla si vzor Vnitřního předpisu, ale ještě mám rozšiřující otázky. Je možné poskytnout benefit, stravenkového paušálu - jen vybraným zaměstnancům obce - ocenění přístupu k práci atd. A upravit to vnitřním předpisem? Případně zvolit 2 výše příspěvku pro vybrané zařazení například 70% horní hranice pro ty, které chce více ocenit a 50% horní hranice pro ty, kde ten přístup není nejlepší. Jelikož se jedná o benefit myslím si, že předpisem může rozhodnout o stravenkovém paušálu jen pro některé pozice. Chce tam upravit nárok po odpracování 5ti a více hodin ze směny, což je podle mě také v pořádku. Můžeme uvést, že nárok na stravenkový paušál může být přiznán i zaměstnaci na DPP na základě rozhodnutí starosty ( tato formulace by byla ve vnitřním předpisu) a zaměstnanci, kterému by příspěvěk přiznal, by jsme to oznámili dopisem, například sezonní pracovník květen - červenec, by byl informován ke smlouvě na DPP, že mu byl přiznán i stravenkový paušál na základě Vnitřního předpisu tedy při odpracovnání směny delší než 5 hodin ve výši 70% z .... do a termín? děkuji

  Ohledně okruhu zaměstnanců, kterým lze poskytnout stravenkový paušál, to už je pracovněprávní dotaz, tuto problematiku závazně neodpovídáme. Mohu Vás jen odkázat např. na § 236 odst. 2 zákoníku práce:

  "(2) Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, poskytuje se zaměstnancům stravování; zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem75). Tím nejsou dotčeny daňové předpisy."

  Zase do toho ale v praxi může vstupovat i zákaz diskriminace, na druhou stranu je to benefit, takže asi lze zvolit okruh zaměstnanců, ale berte to spíše jako laické úvahy, nejsme na toto téma odborníci. Vnitřní předpis ale zákoník práce předpokládá...

  I zaměstnancům na DPP můžete poskytovat příspěvek na stravování, pokud si to stanovíte ve vnitřním předpisu spolu s podmínkami.

  Nárok po odpracování pěti hodin je v pořádku, je to tak možné sjednat (a bude to do limitu osovobozený příjem, pro rok 2023 platí u stravenkového paušálu částka max. 107,10 Kč). 

 • DPH
  07. 06. 2023

  Dobrý den, naše obec(plátce DPH) prodala v září r.2021 pozemek k výstavbě rodinného domu fyzické osobě v celkové ceně 377.520,- Kč, z toho prodej.cena byla 312.000,- Kč a DPH ve výši 21% 65.520,- Kč. V kupní smlouvě bylo zakotveno, že pokud nebude uskutečněna výstavba alespoň základ.desky rodinného domu do 2 let od koupě pozemku=od data práv.účinků vkladu do katastru nemovitostí, tak kupující musí pozemek obci vrátit za stejnou cenu, za kterou pozemek od obce koupil + také hradí veškeré další náklady související se zpětným převodem na obec (návrh na vklad aj.). Lhůta končí letos v září, zpětný odkup se nejprve musí schválit v obecním zastupitelstvu, do kupní smlouvy dáme že obec kupuje pozemek v té celkové výši 377.520,- Kč nebo jen v té ceně bez DPH, tj.312.000,- Kč a jak je to s již odvedeným DPH?

  Nevím, jestli to půjde smluvně ošetřit, ale měli byste se snažit dostat to do režimu, že došlo k odstoupení od původní smlouvy (například pro nenaplnění účelu smlouvy) s tím, že se vrací uhrazená částka a daný pozemek (když to k něčemu přirovnám - jako když se vrátí objednané zboží a vrátí se také peníze). Tím byste se dostali do režimu opravy základu daně podle §42 ZDPH a mohli byste vystavit opravný daňový doklad a odvedenou DPH zase získat zpět (vyminusovat odvod DPH). Na takovou opravu máte 3 roky od původního plnění, což splňujete.

  Pokud se budete chovat tak, že uzavíráte kupní smlouvu s fyzickou osobou na zpětný odkup pozemku, tak to odvedené DPH z roku 2021 se již nevrátí a jen budeme řešit, zda tuto škodu ponese obec (když by byla cena odkupu 377 250 Kč) nebo kupující (potom by cena odkupu byla 312 000 Kč).  Pokud půjdete na tuto variantu, tak byste samozřejmě měli udělat vše pro to, aby škodu nesl kupující (on způsobil problém tím, že nezačal stavět).

  Ale opakuji - tím odstoupením od smlouvy je to možné vyřešit elegantně k relativní spokojenosti prodávajícího i kupujícího.

 • Digitální technické mapy
  07. 06. 2023

  Firma bude pro obec zpracovávat tzv. digitální technické mapy. Podle pana starosty je to na základě požadavku Krajského úřadu a zákona č. 47/2020 Sb. Do majetku nám nic nevznikne - jedná se zachycení vedení kanalizace, místní komunikace, veřejné osvětlení. Můžu náklad, který bude cca 60 tisíc brát jako službu ? Děkuji.

  Jedná se o digitalizaci stávajících pasportů? Pak souhlasím s tím, že to budete účtovat jako provozní náklad (službu), majetkově by se to řešilo jen v případě, že byste pasporty majetkově evidovali (např. stará "papírová" podoba), pak by se mohlo jednat o TZ (u nehmotného majetku nad 60 tis. Kč). 

  Jestli jste doposud pasporty kanalizace, komunikace a VO neměli a zpracovávají se teď tedy úplně nově a rovnou v digitální formě, pak v případě, že se jedná o povinně zpracovávané pasporty, můžeme je u obcí jako databáze zachytit na účtu 019. Podle vyhlášky se na účet 019 účtuje majetek bez ohledu na ocenění, tedy i kdyby nedosáhly jednotlivě hodnotu 60 tis. Kč, případně lze evidenci nehmotného majetku interně sjednotit tak, že si stanovíte, že na účtu 019 účtujete majetek až od 60 tis. Kč, v takovém případě pak nehmotný majetek směřovaný na účet 019 v hodnotě pod 60 tis. Kč účtujeme na účet 018.

  Někdo ale pasporty účtuje jako provozní náklad a ani tento postup nelze vytknout, pak možná ale evidence alespoň v podrozvaze na účtu 909, protože pro obec přínos mají (ve veřejném sektoru nesledujeme vždy ekonomický prospěch z majetku). 

 • Neuvolněný člen zastupitelstva a zároveň zaměstnanec OÚ
  06. 06. 2023

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda musí zastupitelstvo obce schválit uzavření pracovního poměru s uchazečem o práci, kterého vybrala Rada obce z několika uchazečů o práci. Jedná se o práci na pozici pomocného technického pracovníka (nikoliv výkon veřejné správy), náplň práce např. sečení trávy, údržba zeleně a majetku obce, obsluha čističky odpadních vod atd..., vybraný uchazeč (občan) je zároveň od podzimu 2022 neuvolněným členem zastupitelstva obce v té samé obci. Za funkci bere odměnu 300 Kč. Pracovní smlouva by měla být uzavřena v těchto dnech, úvazek 0,75. Rada obce schválila přijetí občana do pracovního poměru, musí být schváleno i zastupitelstvem? A jak by to bylo v případě uzavření pracovního vztahu na dohodu o provedení práce nebo o provedení činnosti, DPP, DPČ. Děkuji

  Zrovna dnes jsem na podobný dotaz odpovídala s tím, že podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích musí zastupitelstvo vyslovovat souhlas se  vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem ZO (je to jeho vyhrazená pravomoc). A je jedno, zda jej přijmete do hlavního pracovního poměru nebo bude zaměstnán na základě dohody o provedení práce/pracovní činnosti, obojí je to pracovněprávní vztah. Takže ve Vašem případě je schválení v ZO nutné.

  Pokud by zaměstnanec nebyl zároveň členem ZO, tak by jeho přijetí zastupitelstvo schvalovat nemuselo, to už není ze zákona jeho vyhrazená pravomoc. 

  Kopíruju Vám ještě část z metodiky MV č. 5.5., co se týče formulace usnesení:

  "Zastupitelstvo vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu
  mezi obcí a členem zastupitelstva. Nemusí však již odsouhlasovat samotnou
  pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Nemusí
  také odsouhlasovat případné změny či doplnění pracovní smlouvy apod.".

 • Termínovaný vklad - týdenní
  06. 06. 2023

  Obec založila termínovaný vklad s týdenní otočkou - po týdnu se vložené peníze vrátí na běžný účet s úroky a pokud neuděláme změnu, opět se jistina přesune na týden na TV. Úroky zůstanou na BÚ. Jde tedy o krátkodobý TV a budeme týdenně příp. měsíčně až bude výpis z účtů účtovat o pol. 8118 (převod na TV) a 8117 (příjem z TV), úroky 6310/ 2141 ?

  Podívejte se prosím na dokument ke stažení "TV a spořící účty..." z ledna 2023, na str. 3 tam Váš případ vysvětlujeme. Můžete podle daného dokumentu účtovat přes konsolidační položky 5345 a 4134,  dokument si k tomu dejte jako argumentaci, MF tento postup nerozporovalo, bude to mít i větší vypovídací schopnost. 

  Případně lze samozřejmě účtovat i klasicky položky financování a protočení 244 MD/ 244 D, a to klidně i souhrnně měsíčně, pokud byste chtěla jít "tradičnější" cestou (jen jsou pak ve financování opravdu nesmyslné objemy). 

  Úroky účtujete dobře.  

 • zrušení obligací
  06. 06. 2023

  V účetnictví města nám víc než 20 let zůstal pozůstatek z investic do cenných papírů, a to obligace v hodnotě 900.000,- Kč, které máme na účtu 069 v této hodnotě. Vzhledem ke skutečnosti, že již několik let se jednalo o neobchodovatelné obligace s nulovou hodnotou, jsme před třemi lety na pokyn pana auditora zaúčtovali opravnou položku ve výši 900 000,- Kč takto: MD 556 Tvorba a zúčtování opravných položek/DAL 176 Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku. Nyní jsme dostali od správce portfolia potvrzení o odpisu emise – obligace jsou zrušeny. Nevím, jak mám zrušení – vyřazení cenných papírů provést: Zda pouhým zápisem MD 176/Dal 069, nebo zrušit opravnou položku MD 176 /Dal 556 a vyřadit cenné papíry MD 401/Dal 069? Děkuji Vám předem za odpověď

  Zaúčtujte vyřazení 569 MD/ 069 D a zrušení OP 176 MD/ 556 D (OP se vždy ruší opačným zápisem). Opravná položka nám koriguje náklad vzniklý z vyřazení, to je i smysl, proč se o ní účtuje, vyřazení přes účet 401 by zde nebylo správné. Takže je to spíše o tom zvolit jen nějaký vhodný nákladový účet. Vzhledem k tomu, že je to finanční investice a není to prodej, jeví se jako nejvhodnější účet 569. 

 • Pracovní poměr a zastupitel
  06. 06. 2023

  Mám dotaz máme zaměstnance v pracovním poměru na poloviční úvazek ( správce ČOV) a ten se stal neuvolněným zastupitelem jako náhradník. Jak v tomto případě odsouhlasit souběh stávající pracovní smlouvy a funkce zastupitele? Nemám to odsouhlaseno v zastupitelstvu obce a již jsem danému vyplatila jak mzdu ,tak odměnu. V opačném případě - když je nejdříve neuvolněný zastupitel a pak vznikne pracovně právní vztah, tak jsme dali nejprve odsouhlasit .

  Pravděpodobně narážíte na ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích, podle kterého musí zastupitelstvo vyslovovat souhlas se  vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem ZO. U Vás to máte pravdu chronologicky bylo opačně, nejprve byl zaměstnanec, pak se teprve stal zastupitelem, tak bych to dala schválit na nejbližším ZO, nic lepšího Vám teď bohužel neporadím. 

  Metodika MV Váš konkrétní případ neřeší, takže bych šla touto cestou. Na odměnu zastupitele má každopádně nárok, když jí ZO schválí a na odměnu z odpracované DPP také, jen se musí v takových případech, kdy je to chronologicky opačně, to schvalovat nejlépe hned v den, kdy složí slib (takto odhaduji by možná odpovědělo MV).

  Kopíruju Vám ještě část z metodiky MV č. 5.5., co se týče formulace usnesení:

  "Zastupitelstvo vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu
  mezi obcí a členem zastupitelstva. Nemusí však již odsouhlasovat samotnou
  pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Nemusí
  také odsouhlasovat případné změny či doplnění pracovní smlouvy apod.".

 • termínovaný vklad
  06. 06. 2023

  Obec má zřízen Fond oprav vodovodu – vedeme samostatný účet. Nyní jsme obdrželi návrh od banky, zda bychom částku nechtěli vložit na termínovaný vklad na dobu 3 – 6 měsíců. Ve Statutu fondu máme schváleno, že “část volných finančních prostředků, jejichž zapojení se do rozpočtu v příslušném rozpočtovém období nepředpokládá, může být využita na dočasnou dobu pro jiný účel, než je stanoveno statutem Fondu. Tyto prostředky budou v co nejkratší době do Fondu vráceny“. Domnívám se, že bychom částku – jedná se o 1 mil. Kč, mohli na termínovaný vklad převést. Nevím ale, zda je k tomu třeba ještě schválení zastupitelstvem obce.

  Také si myslím, že jste v souladu s pravidly fondu, ale pro větší právní jistotu lze do pravidel přímo stanovit, že můžete dočasně volné prostředky i zhodnocovat v rámci krátkodobých investic, to bych do budoucna jako doplnění pravidel schválit v ZO nechala. Ani v současném znění to ale nemůže být vytknuto, protože to máte vymezeno opravdu hodně obecně ve smyslu, že můžete volné prostředky fondu použít krátkodobě v podstatě na cokoliv. 

  Jinak samotný převod na TV nemusí ZO schvalovat, tam pak řešíme, že je jen např vhodné dát jim na vědomí dočasnou vázanost peněz, ale to je důležité ve vztahu k rozpočtu obce, nikoliv ve vztahu k peněžnímu fondu (ten už je sám o sobě vázaný). 

 • Stavební parcely, kauce
  06. 06. 2023

  Naše obec má schválený záměr na prodej stavebních parcel. ZO schválilo, že při podání žádosti na prodej stavební parcely bude od žadatele složena na účet obce kauce ve výši 20.000 Kč, která se poté bude odečítat od kupní ceny . V případě, že žadatel nebude vybrán jako kupující, bude mu kauce vrácena zpět na účet. Celá kupní cena by měla být uhrazena do 90 kalendářních dnů po podpisu kupní smlouvy, kde teda bude ponížena o přijatou kauci. Na který paragraf, položku a protiúčet přesně účtovat přijetí kauce, poté přeúčtování ke kupní ceně následně i prodej stavební parcely? Při neuskutečnění prodeje a vrácení kauce můžu účtovat opačným způsobem s mínusem? A kdy v tomto případě budeme odvádět DPH?

  Přijetí kauce účtujte 231 MD/ 378 D, RS již jako příjem za prodej pozemku, tedy např. 3639 3111. DPH neodvádíte, plnění ještě není jasně identifikováno, není ještě vůbec jasné, zda ten, kdo peníze skládá bude kupujícím. Při vratce opačný zápis a kompenzace RS (minus pol. 3111 - stihne se to asi letos, kdyby ne, tak meziročně pol. 5909). 

  Až podpisem smlouvy, ve které bude uvedeno, že se registrační poplatek započítává na kupní cenu byste to měli přeúčtovat na zálohu a odvést DPH (platba již bude identifikována dostatečně určitě) - 378 MD/ 324 D a 343 D (interním dokladem - nebudete vystavovat daňové doklady, když kupující budou FO). DUZP nastává ke dni předání pozemku nebo ke dni oznámení o povolení vkladu z KN (co nastane dříve), tak tam jen dát pozor ohledně odvodu DPH, kdyby se pozemky předali před podpisem smlouvy, tak by odvod měl být dříve, jinak takto (co se týče složené kauce). Samozřejmě pokud dojde k platbě zbytku kupní ceny ještě před DUZP, bude se DPH odvádět z této přijaté platby. 

 • Vyřazení majetku
  06. 06. 2023

  Při rekonstrukci budovy byl v rámci stavby zbourán původní plot, který je zařazen samostatně v majetku na SU 021 , ZC plotu bych zahrnula do ceny stavby a zaúčtovala SU 042/081, Dále byla v průběhu stavby zasypána původní studně, která nevyhovovala a byla vyvrtána nová, tady si nejsem jistá, zda mám původní studni pouze vyřadit z majetku nebo ZC zahrnout k pořizovací ceně stavby případně k pořizovací ceně studny. Při vyřazení studně a plotu z majetku z důvodu výstavby musím mít vyřazení schváleno ZO nebo likvidační komisí?

  S postupem vyřazení plotu souhlasím, bylo by i možné účtovat o vyřazení likvidací, kdyby se odstraňoval z důvodu opotřebení (viz studna dále), jen v rámci jedné zakázky s rekonstrukcí stavby. Jestli ale stavbě překážel, demolice byla tedy z důvodu rekonstrukce, pak by ZC plotu a dokonce i náklady na jeho demolici měly vstoupit do ceny rekonstrukce. 

  Jestli se bude budovat nové oplocení, tak bych jej ale účtovala opět jako samostatnou stavbu, nikoliv do ceny budovy.

  U studny už je to pak případ spíše na vyřazení likvidací a účtování o nové stavbě. Uvádíte, že původní studna byla nevyhovující, tedy důvodem zasypání nebyla rekonstrukce budovy, ale nefunkčnost studny. V tomto případě tedy vyřazení původní studny klasicky 551/081 v ZC a 081/021 v PC a účtování o pořízení nové studny jako nové samostatné stavby. 

  Vždy je rozhodující přesný důvod vyřazení - aby ZC a náklady na demolici vstupovaly do ceny nové výstavby, musí být stavba odstraňována v důsledku nové výstavby.

  Při vyřazení z důvodu nové výstavby postupujte úplně stejně jako vždy, podle Vašich interně nastavených pravidel. 

 • Obdržení dotace MMR po zařazení do dlouhodobého majetku
  06. 06. 2023

  Dobrý den paní inženýrko, dovolujeme se na Vás obrátit s dotazem, týkajícího se dotace. V květnu 2023 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na rozvoj elektronických služeb města. Jedná se o dotaci ex post, tzn., že vše nejdříve uhradíme z finančních prostředků města a následně, nejdříve ve druhé polovině roku 2025 bychom měli obdržet dotaci. Jedná se o investiční dotaci. Výdaje budeme postupně čerpat hlavně v roce 2024 a 2025. Bude se jednat hlavně o hardware a software. V roce 2022 jsme pořídili servery, v únoru 2022 zařadili do dlouhodobého hmotného majetku. Výdaje na tyto servery bude možné dle podmínek potom uplatnit v rámci dotace. V té době jsme nevěděli, že dotaci dostaneme, žádost se podávala koncem roku 2022 a rozhodnutí jsme obdrželi jak je uvedeno výše až v květnu 2023. Výdaj máme jen označený ORGem. Jedná se nám o to, že bychom měli přes dohad účtovat i o dotaci. Do účetnictví roku 2022 se již nedostaneme. Na podobný dotaz jste odpovídali dne 30. 5. 2023 a dívali jsme se i na stránky Ministerstva financí, kde je určitým způsobem popsán postup. Navrhujeme tedy postup, že dohad dotace přiřadíme na kartu majetku až v roce 2023, tj. v květnu 2023 a začneme rozpouštět do výnosů. Je náš postup správný, může nám to někdo napadnout? Pokud byste potřebovala rozhodnutí, zaslali bychom Vám ho na Váš email. Děkujeme mnohokrát za odpověď Město Vyškov

  V souladu s odpovědí MF č. 4/2019 a 5/2019, které jste si i podle všeho asi prostudovali můžete postupovat tak, jak navrhujete, tedy doúčtovat dohadu teď při rozhodnutí a začít dotaci k již zařazené části majetku rozpouštět. Není určitě chybou, že jste neúčtovali dohad vloni, nikdo Vám to napadnout nemůže, naopak by chybou bylo jej účtovat, když dotace nebyla závazně přiznaná (porušení ČÚS 703 - nezpochybnitelnost nároku). 

  Obdobně se postupuje při značení výdajů - až když známe strukturu financování, tzn. dooznačit jen případné letošní výdaje, u loňských způsobilých výdajů dopsat značení na doklady (máte to podle rozhodnutí z IROPu, tzn. NZÚZ). 

  Bylo by dokonce i možné s odkazem na princip opatrnosti dohadu na zařazený majetek do doby celkového vyúčtování neúčtovat (dokud opravdu nebudete vědět, že Vám jí na servery poskytnou) - to bych využila v případě, že byste měli důvodné obavy (nějaká rizika), zda Vám dotaci na servery poskytnou. Jestli ale z podmínek dotace očekáváte, že na zařazené servery dotaci dostanete, podmínky splňujete, tak dohadu účtujte (jen bych pak zvážila, kdyby dotaci nakonec na servery náhodou neočekávaně neposkytli, jí zase celou z účtu 403 odúčtovat do výnosů, abyste nerozpouštěli něco, co Vám nikdy nedali, ale to už moc předbíháme :). 

 • Změna programu pro poskytování dotací během roku
  06. 06. 2023

  Dobrý den, mám dotaz ke změně programu pro poskytování dotací v průběhu roku. Dotační program pro r. 2023 jsme řádně schválili v prosinci loňského roku, rovněž byl řádně vyvěšen. Částka pro rozdělení formou dotací byla pro letošní rok stanovena na 200 tis. Kč. V programu máme vymezena tři kola pro podávání žádostí o dotaci (1. kolo - únor, 2. kolo - květen. 3. kolo - září), mimo tyto termíny nelze žádosti podávat. V prvním kole byla rozdělena většina dotací, vzhledem k velkému zájmu o dotace bychom proto chtěli navýšit částku v programu. Chtěli bychom to provést tak, že nyní v červnu schválíme úpravu programu spočívající ve zvýšení prostředků vyčleněných pro poskytování dotací s tím, že bychom výslovně uvedli, že se zvýšené prostředky budou rozdělovat až v posledním kole pro podávání žádostí (tj. v září), a upravený program bychom zveřejnili způsobem umožňujícím dálkový přístup i na fyzické úřední desce hned počátkem července, takže by byl zveřejněn více jak 30 dnů před zářijovým termínem pro podávání žádostí. Bude takový postup v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech?

  MF má k tomu stanovisko na odkazu:

  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2020/presun-prostredku-mezi-programy-pro-posk-39044

  Cituji Vám k tomu stěžejní část (ale pročtěte si to raději celé):

  "Zákon č. 250/2000 Sb. výslovně neupravuje možnost změny programu. Z hlediska závazných náležitostí programu uvedených v § 10c uvedeného zákona a rovného přístupu ke všem žadatelům je podle našeho právního názoru možné provést ve vyhlášeném a neukončeném programu změnu předpokládaného objemu prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele pro daný program, ale pouze do uplynutí lhůty pro podávání žádostí, nejpozději do rozhodnutí o žádostech, aby byl zachován rovný přístup ke všem žadatelům o dotaci".

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu