Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Příspěvek církvím na projekt
  29. 06. 2022

  Obec schválila na zastupitelstvu příspěvky různým spolkům a církvím a FO na konkrétní projekty. Poskytli jsme např. dotaci ve výši 25 tisíc Kč Římskokatolické církvi na projekt Klubovna pro rodiny s dětmi a České církvi evangelické příspěvek 25 tisíc Kč na projekt Sborová chata. Prosím o radu kam dát do rozpočtu tyto příspěvky, zda můžu použít paragraf 3330, položku 5223 ?

  Nejprve byste měli být aspoň trochu v souladu s předpisy a hlavně při schvalování jasně určit zda se jedná o dotaci dle zákona č. 250/2000 Sb (žádost ind. nebo program), schválení, zveřejnění smlouvy, zveřejnění dotace, vypořádání dotace, tj. účtování přes zálohy, dohady...). Musí se splnit podmínky zákona. 

  Nebo schvalujete dar, kde nemáte nároky na vypořádání - což je významně jednodušší. Když schválíte příspěvek, tak není jasné, o co jde a můžete mít při přezkumu problémy s nedodržením zákona 250/2000 Sb. Doporučuji Vám toto jasně určit v usnesení, např. přijmout ještě doplňující, že obsahově se u těchto příspěvků jedná o dar, kde nepožadujete vypořádání daru, ale máte právo požadovat splnění účelu daru, to ano. 

  Zaúčtování  při daru: 572 MD/ 231 + RS, paragraf máte dobře, ale u té položky dle toho, co píšete v dotazu by se mohlo jednat i o "dar" na pořízení dlouhodobého majetku, tam je pak správně položka 6323, pokud je to na činnost je položka 5223 dobře. . 

 • Projektová dokumentace
  29. 06. 2022

  Dobrý den, obec uhradila projektovou dokumentaci na výstavbu pump rackového hřiště. Stavebník však bude spolek Tělocvičná jednota. Prosím jak zaúčtovat, jak jim předat tuto dokumentaci. Děkuji.

  To se musíte domluvit s nimi, předala bych jim to jako nedokončený dlouhodobý majetek, jestli za úplatu, nebo zdarma, je to ma tom, jak se domluvíte.  Zaúčtujte na 042, pol. 6121 a předání 543/042. Otázkou je, zda jste někdy měli v úmyslu ten pump hřiště budovat, pokud byla projektová dokumentace pořízena rovnou jako podpora pro TJ, pak lze i zaúčtovat při pořízení rovnou na 543 s položkou 5194 a předat. 

 • nové chodníky
  29. 06. 2022

  Dobrý den, realizujeme investiční akci, kterou jsme vyhodnotili jako pořízení nového majetku. Původní chodníky byly ze zámkové dlažby. Nové budou taktéž ze zámkové dlažby, ale dojde ke změně jejich šířky, délky a budou zde včleněny zelené plochy. Část stávající zámkové dlažby byla rozebrána a bude se používat podle potřeby na dláždění nebo na opravy. Jde mi o to, zda náklady na rozebrání starého chodníku souvisí s pořizovaným majetkem nebo mám zaúčtovat jako službu a zda mám starý chodník vyřadit z majetku. Nebo by to bylo spíše technické zhodnocení ?

  Pokud jste vyhodnotili jako novou výstavbu, tak to tak můžete nechat, zůstatková cena původních chodníků půjde do ceny nových zápisem 042/081 a vyřadí se staré 081/021. Potom všechny práce na demolici původních chodníků budou vstupovat na účet 042 k výstavbě nových chodníků s položkou 6121. Dle popisu v dotazu se mi to jeví jako nejvíce odpovídající účtování účetnímu případu. 

 • Auto finanční leasing
  29. 06. 2022

  Jak ocenit auto. Ve 2017 bylo pořízeno auto na základě smlouvy o finančním leasingu. Záloha 205.767 Kč v 2017 (314/231, 381/314), PC 337.578 (999/964), splátka 2.487 381,518/321, 964/999). Konečná faktura je na 121 Kč. Leasing skončil letos a auto přechází do našeho vlastnictví. Prosím o info, jakou cenu použít při zařazení do majetku. Děkuji.

  Nejprve je potřeba určit, zda se při záloze jednalo o tzv. mimořádnou splátku, nebo o zálohu na splátky - odečítala se poměrná část zálohy z každé splátky? Také se mohlo jednat o zálohu na kupní cenu, ale s ohledem na vysokou částku a podmínky leasingu to nepředpokládám, ale pro jistotu je potřeba ověřit. 

  Jinak, když se nejednalo o zálohu na kupní cenu, pak se v souladu s vyhláškouč. 410/2009 Sb. zařazuje bez ohledu na cenu majetek z leasingu od 0,1 do 40 tis. Kč včetně vždy na účet 028, a to ve výši kupní ceny, ve vašem případě tedy ve výši 121 Kč. 

 • Rozpočtová skladba
  29. 06. 2022

  Prosím o radu se zaúčtováním rozpočtové skladby: 1) koše na tříděný odpad k autobusové zastávce - jaký § RS (může být 3639?) 2) koše na tříděný odpad k multifunkčnímu hřišti - jaký § RS (může být 3639?) 3) odměny dětem při dětském dni (bombony, žvýkačky, omalovánky, svítící náramky...) - položka 5194? 4) poukázku na oběd do restaurace pro občana jako výherce soutěže - položka 5194? 5) nanuky pro děti naší ZŠ a MŠ poslední den školy - § 3113, pol. 5194? 6) skládané cyklomapy, které obec nakoupila a budou zde pro občany zdarma k dispozici - § 2143 a pol. 5139?


  1) koše na tříděný odpad k autobusové zastávce - jaký § RS (může být 3639?)Zde je vhodný paragraf 3725, účelem je třídění 
  2) koše na tříděný odpad k multifunkčnímu hřišti - jaký § RS (může být 3639?) dtto 
  3) odměny dětem při dětském dni (bombony, žvýkačky, omalovánky, svítící náramky...) - položka 5194? Položka5194 lze, ale zde je možné i jen 5139, paragrar 3421
  4) poukázku na oběd do restaurace pro občana jako výherce soutěže - položka 5194? Ano, položka 5194 zde dobře, paragraf dle účelu soutěže 
  5) nanuky pro děti naší ZŠ a MŠ poslední den školy - § 3113, pol. 5194?, opět je možná i položka 5139, není to typický dar, navíc podléhá "rychlé zkáze" - viz náplň položky 5194, že tyto věci na dary se nedávají, zde je opravdu i položka 5139 správněji, paragraf 3113 klidně nechte, ale i zde by bylo možné dát na 3421
  6) skládané cyklomapy, které obec nakoupila a budou zde pro občany zdarma k dispozici - § 2143 a pol. 5139?Toto souhlas,tj. v režimu propagačních materiálů. 

 • Dotace a dohadná položka
  29. 06. 2022

  Dobrý den, mohla bych Vás poprosit o radu s účtováním dotace a dohadné položky. V roce 2019 jsme dostali dotaci z KHK na Posílení kapacity vodovodu v částce 350.000,-Kč. Je s vypořádáním do 31.7.2022. Dne 27.6.2022 jsme zaslali Závěrečnou zprávu. Původně Smlouva vypadala, že bude podle žádosti, kde je stanoven podíl kraje a podíl obce. Nyní nám bylo řečeno, že smlouva je na částku 350.000,-Kč, bez nákladů a podílu obce. Na dohadné položce mám částku jinou, tu kterou jsem myslela, že bude pouze podíl z dotace. Z roku 2020 částka 17.438,10 Kč a z roku 2021 částku 271.562,99 Kč, celkem tedy na 388/403 částku 289.001,09 Kč. Prosím, mohu zbývající částku nákladů z roku 2021 zaúčtovat dnem závěrečné zprávy 27.6.2022 v částce 60.998,91 Kč na 388/403, aby účet 403 byl s celkovou částkou 350.000,-Kč? A stejným dnem a dokladem vyúčtování dotace 348/388 a 472/348 v částce 350.000,-Kč. Tento vodovod ještě ukončený není, není kolaudace a některá věcná břemena. Po ukončení akce pouze zařadit vodovod přes 021/042 a na kartu majetku dotaci 403. Moc Vám děkuji.

  Není potřeba teď upravovat dohadu a již ani podrozvahu. Až vám kraj dotaci schválí, tak zaúčtujte tzv. vypořádání dotace zápisem 348 MD/ 388 D ve výši co je na 388 zatím zaúčtováno a zbytek na 403 D (tj. to chybějící dle dotazu tedy 60 998,91 Kč). K tomu zúčtování zálohy 472/348 a zkontrolovat že již nic není na podrozvaze, toto účtování v roce 2022 stačí. Není potřeba dělat zápis k odeslání ZVA, vhodné počkat na schválení dotace od kraje. 

 • DPH
  29. 06. 2022

  K jakému datu bude možné zrušit registraci DPH, pokud hranice obratu 2 miliony bude platit od 1. 1. 2023? Bude se brát obrat už za 2022?

  Můžeme zatím vyjít jen z návrhu zákona. Upozorňuji, že pokud nastane nějaká politická hádanice a nepodaří se to projednat, tak samozřejmě změna nebude (rtaději na to upozorňuji, protože se obávám, že se nám toto riziko zvětšilo).

  Takže nyní je v návrhu novely následující přechodné ustanovení, které by znamenalo podání žádosti do 5-ti dní - no a oni potom v nějaké lhůtě budou rozhodovat - tedy teoreticky by v průběhu ledna 2023 mohla odregistrace proběhnout (nejpozději v únoru):

  1. Plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, může do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat podle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč
   1. za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení, nebo
   2. za období předcházející kalendářnímu měsíci nabytí účinnosti tohoto ustanovení, ve kterém byl osobou povinnou k dani, pokud se stal osobou povinnou k dani po prvním dni dvanáctého kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto ustanovení.
 • ! Podíl z pronájmu honitby
  29. 06. 2022

  Dobrý den, obracím se Vás s prosbou jak zaúčtovat podíl z pronájmu společenství honitby - jedná se o honitbu, kde je společenství vlastníků a obec je jedním z nich (350 ha). Obec je plátcem DPH.

  Měníme původní odpověď, změna dne 1.7.2022

  Dle zjištění se nejedná o pronájem, ale vypadá na podíl na výtěžku od společenství honitby. Realizaci pronájmu zajišťuje honební společenstvo – tedy u něj nájem, evidují si i náklady, zpracovávají sami daňové přiznání.  Případně potom jednotlivým vlastníkům vyplácí podíl na výtěžku, což je Váš případ, jen podíl na výtěžku z honitby. Toto již není nájem a  nemělo by  být  ani zdaňované plnění. 

  Z hlediska zaúčtování bych doporučila účet 669, jedná se u spol. honitby o právnickou osobu, ale ne o finanční investici, tak volím zbytkový finanční účet. z hlediska RS bych volila  položku  2149, paragraf 1070 rybářství a myslivost. 

  Původní odpověď před získáním informací a stanov společenství honitba: 

  Mělo by se jednat o zdanitelné plnění, tj. výnos 603 a 343 odvod DPH ve výši 21% - k datu DUZP.  Pokud správně chápu - jedná se o situaci, kdy jste podílovým vlastníkem a Vy účtujete jen za svou část - je to tak? Pokud by tam bylo ještě ze strany vlastníků nějaké "sdružení", tak by mohla být trochu komplikace, pokud by se tam potkávali plátci a neplátci - v takovém případě raději ještě napište na e-mail zdenek@obecuctuje.cz a zkusíme to dořešit. 

 • Rozšíření a propojení kamerového systému
  29. 06. 2022

  Jak zaúčtovat rozšíření a propojení kamerového systému. Máme v majetku na účtě 028 kamerový systém v hodnotě 19 000,- Kč. Je umístěný na návsi u autobusové zastávky. Nyní jsme objednali rozšíření tohoto systému o kameru u hřiště, zdroj, větší úložiště, propojení se stávajícím... Cena je 57 000,- Kč. Nevím si rady s tím, jestli jde udělat technické zhodnocení drobného majetku, které je vyšší než 40 000,- Kč, pokud ano, tak jak účtovat a zařadit do majetku. Nebo se rozšíření bude vést samostatně na účtě 022? Mohu použít § 3639?

  TZ účtu 028 správně na 022 s položku 6122. Toto najdete ve vyhlášce 410/2009 Sb., §14, odst. 7 písm. c), když se vykáže v A.II.4, tak se nevykazuje na 029. Takže budete mít majetek na DDHM na 028 a jeho TZ na účtu 022, tak je to i správně. 

  Ten kamerový systém dle účelu - paragraf 3639 je možný, je ale až dost obecný, často volí pro kamerový systém obce paragraf bezpečnosti, např. 5311, pokud není přímo určen např. na hlídání stavu vody apod. Lze třeba i zvolit rovnou na hřiště - 3412, pokud je účelem sledovat jen hřiště - je to na vás, co je pro vás účelem pořízení kamerového systému u hřiště. 

 • vratka kauce
  29. 06. 2022

  Na účtě 325 máme složenou kauci 18tis. za pronájem pohostinství. Tuto bychom chtěli vrátit (změna nájemce), ale poníženou o částku 2200 Kč (při inventar. nebyl dohledán majetek v této částce, nájemci je tak předepsáno k náhradě). Stačí jen 325/231 - 15800 Kč - nevím RS, a těch 2200 Kč - 325/642 a vyřadit majetek ? Kauci nového nájemce nyní účtuji na 231 - 6171-2132/455. Souhlasí prosím?

  To je asi již stará kauce, kauce se již dlouho na účet 325 nedávají, správně byste ji měli již dříve přeúčtovat na účet 455. 

  Ohledně vratky kauce, je na závazku. Měli byste předepsat pohledávku z náhrady škody za nedohledaný majetek zápisem 311 MD/ 649 D, pak zápočet 325/311 a poslat zpátky kauci zápisem 325/231 paragraf např. 3613 (nebytový prostor), pol. 5909 (vratky příjmů minulých let). Nedohledaný majetek je potřeba určitě vyřadit. 

  Ohledně nové kauce - zaúčtování správně, ale opravdu kauce za pronájem hostince by se neměla účelově zatřídit na obecní úřad, to dobře není, je trochu potřeba ty účely zohledňovat, zde je vhodný ten "nebytové hospodářství" 3613. 

 • Lavičky + dotace
  29. 06. 2022

  Město pořídilo lavičky 1 ks do Kč 10 000,00, které jsou zabetonované. Jak správně zaúčtovat? Na položku 5137 a účet 028 nebo na pol. 6121 a účet 022 i když je to takto malá částka? A ještě dotaz ohledně dotace: v červenci loňského roku jsme obdrželi část inv. dotace na využití srážkových vod - zaúčtovala jsem na účet 374. Akce stále trvá. Nebude hotová ani v letošním roce. Myslím si, jestli bych tuto dotaci neměla po uplynutí 1 roku tj. červenec přeúčtovat na dlouhodobou zálohu na účet 455. A až by přišla další dotace, zda ji pak účtovat též na 455 nebo na krátkodobou na 374, když nevíme kdy bude akce dokončena. Děkuji za odpověď.

  Ty pevně zabudované lavičky většinou považujeme za součást např. zpevněné plochy - veřejného prostranství, komunikace apod. V tom případě jen např. opravy (511) nebo materiál (501), případně pokud nějaké rozšíření využitelnosti (nic k sezení předtím nebylo, lze vyhodnotit i jako TZ té zpěvněné plochy za lavičky celkem (042, pol. 6121 - musí být celkem nad. 40 tis, pod 40 tis. by se jednalo o TZ pod hranici, tj. účet 549, pol. 5123, pokud byl pořízen jen ten 1 ks.. Paragraf volte dle účelu -  např. 3745,3639,3429. 

  Pokud nejsou součástí nějaké vámi evidované zpevněné plochy, je vhodné je opravdu zařadit na drobné stavby, 042, pol. 6121 a dejte kratší dobu odpisování, tak 8-10 let. 

  Ohledně zálohy na dotaci, pokud byla vyhodnocena chybně, lze ji přeúčtovat na účet 472. Ne ale na účet 455, zálohy na transfer mají svůj účet, a to 472. Účet 374 volíme v případě, že doba od poskytnutí zálohy do zpracování závěrečného vyhodnocení akce  (ZVA) je kratší než 12 měsíců, jinak účet 472. 

 • Kuchyňská linka v budově úřadu
  28. 06. 2022

  Dobrý den, obec pořídila kuchyňskou linku. Původní byla na 028 a byla odepsána. Nová bude za cca 40 tis.Kč. Z důvodu instalace nové linky byly před instalací provedeny stavební úpravy - prováděla jiná firma, elektro úpravy - prováděla jiná firma a nakonec po instalaci byla připojena voda - prováděla další firma. Jaké doporučujete prosím správné zaúčtování ..... může být linka na 028, pokud nedosáhne 40 tis.Kč a ostatní účtovat zvlášť? Pokud bude linka přes 40 tis.Kč - prosím konzultaci

  V případě kuchyňské linky na OÚ se nemusí jednat o nedílnou součást budovy, jako je tomu třeba u bytů, může se jednat i o účelové zařízení i když je pevně spojeno s budovou. A ano, lze i na účet 028 (pol. 5137). Zásahy do majetku, pokud mají jen charatkter oprav - předpokládám že elektro i voda tam byla, tak na opravy (účet 511, pol. 5171), pokud něco nového typu TZ (např. voda nové připojení), tak asi TZ pod hranici na účet 549, pol. 5123.

  Záleží jen na Vás jak se rozhodnete, je možné i TZ budovy, kdyby bylo celkově nad 40 tis. Kč (bez prodlužování životnosti), nebo na 028 s vlasním inv. číslem a dát třeba i kratší dobu odpisování, než by bylo u budovy.  

 • vyúčtování el. energie a DPH
  28. 06. 2022

  Dobrý den, prosím o radu při vyúčtování el. energie za období 9/21-6/22. Měsíčně platíme zálohu 11 tisíc. DPH neodpočítáváme. 4 zálohy roku 2021 mám na účtu 389, z toho jsou 2 s prominutou DPH. Nyní přišlo vyúčtování: zálohy 99 000,- Kč, doplatek je 62 805,28 Kč. ke zdanění 137 541,56 7 záloh -63 363,37 21 DPH -13 363,63 celkem -77 000,- 2 zálohy -22 000,- 0,00 -22 000,- ke zdanění 51 905,19 10 900,09 62 805,28 Je to první vyúčtování záloh s DPH a moc si s tím nevím rady.

  Děkujeme moc za doplnění - jedná se tedy o elektrickou energii na ČOV, kde máte plný nárok na odpočet DPH. A  děkujeme za zaslání faktury - již vidím i ten rozdíl, který je v zadání - těch 7 zdaněných záloh je základ daně 63 636,37 Kč (tam je ve Vašem zadání překlep a tím se vysvětluje ten rozdíl, o který nám to nevycházelo)  

  Zápis by byl  například takto (pokud budete plně odčítat DPH - viz poznámka výše):

  MD 389          22 000 Kč - ve výši záloh s prominutou daní - nekódovat pro DPH 

  Zbylou dohadnou položku zúčtujte pro jednoduchost MD 389/Dal 502 - opět mimo DPH (tedy 22 tis. Kč)

  Dále účtujete

  502       115 541,56 - základ daně (nakódovat)

  343          24 263,72 - DPH (nakódovat)

                           Dal 321         161 8052,28

  No a zároveň byste potom zúčtovala zálohy - na 314 máte 99 tis. Kč - tedy MD 321/Dal 314.

  Ohledně kontrolního hlášení - správně by se do kontrolního hlášení měly identifikovat odpočty DPH z jednotlivých záloh (tedy pod číslem daňového dokladu ze záloh) a potom odděleně z vyúčtování (jsou to vždy jiné daňové doklady). Nicméně podle mých zkušeností si to dost plátců uplatní jen z vyúčtovací faktury - setkal jsem se s tím, že to FU "pouští", nicméně mám i zprávy o tom, že v případě finančních objemů, které uvádíte, jim přišla výzva k podanému KH (protože se jim nespároval základ daně u dodavatele a příjemce na dokladu) a museli to opravovat (je to zajímavé - skoro mám dojem náhodnosti - u někoho to bez problémů prošlo, ale najednou v určitém případě jiný subjekt musel obdobný případ i z hlediska částky opravovat) - tedy skutečně si uplatnit z jednotlivých záloh (tedy odpočet si fakticky rozepsat podle jendotlivých dokladů). 

  Doplatek 321 MD/ 231, paragraf dle účelu a pol. 5154.  

 • Směnná smlouva
  28. 06. 2022

  Prosím o radu ohledně směny pozemku s fyzickou osobou a doplatkem obci. Na základě znaleckého posudku byla zjištěna cena pozemků obce na 1,943,100,- (účetní hodnota pozemku je 20.574,-), cena pozemků fyzické osoby byla zjištěna podle znaleckého posudku na 1,930.950,- . Ve smlouvě ceny uvedeny nejsou. Rozdíl tedy činí 12.150,- a bude uhrazen na bankovní účet. Návrh na vklad 2.000,-Kč zaplatí obec. Chci Vás tedy poprosit, jak bude vypadat celé účtování, včetně návrhu na vklad, znaleckého posudku, zařazení a vyřazení majetku a k jakému datu vše provést. Děkuji za odpověď.

  Když ceny nejsou ve smlouvě uvedeny, oceňuje se reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou dle ZP. Máte dost velký rozdíl mezi ZP a účetní hodnotou, doporučuji využít vzor směrnice k přecenění majetku k prodeji na RH  v dokumentech ke stažení na www.obecuctuje.cz a upravit si, že v případě směny majetek určený ke směně nepřeceňujete reálnou hodnotou, máme tam odůvodnění - např. kvůli zkreslení vypovídací schopnosti výkazu rozvaha i výkazu ZZ.  

  V případě ocenění RPC jdou všechny vedlejší pořizovací náklady do provozních nákladů (GP, zpracování smlouvy, platby za ZP - účet 518, pol. 5169, návrh na vklad -účet 538,pol.5362, paragraf u pozemků většinou vždy 3639).

  O smlouvě směnné budete účtovat k datu podání návrhu na vklad takto: 

  Předpis výnosu ze směny - hodnota nabytého pozemku a doplatek (jakoby prodejní cena) 311 MD/ 647 D ve výši 1 943 100,-

  Předpis pořízení pozemku: 042/321 ve výši nabytého pozemku: 1 930 950,- 

  U zakázníka máte, že nejste plátci DPH, tak DPH neřeším, platí to? 

  Kompenzace 321/311 ve výši 1 930 950,- 

  Doplatek od občana: 231 3639 3111 MD/ 311 D ve výši 12 150,-

  Zařazení nabytého pozemku: 031/042 ve výši 1 930 950,- 

  Vyřazení vašeho pozemku v účetní hodnotě: 554/031 (20 574,-)

 • Účet a podúčty AU
  28. 06. 2022

  Zřídili jsme k hlavnímu účtu, který máme u České Spořitelny ještě vkladový a spořící. U hlavního účtu máme SU231 AU10, jakou AU mám pořídit u vkladového a spořícího účtu.

  Z hlediska přehledu v účetnictví je vhodné, aby každý jeden účet u banky, i když je to podúčet. měl vlastní AU takovou, aby se dala vyjet hlavní kniha a 231+au = hodnotě, která je na výpisu z účtu. Může to být AU např. 11,12 apod. Je ale potřeba ověřit, jaké AU dovoluje váš program pro správné načtení do výkazů. Zpravidla 231.1x je pro běžný účet, stejně se účtuje spořící,tj. první pozice analytiky je č. 1. Nevím jaký obsah má váš podúčet vkladový, zda spíše neodpovídá termínovému vkladu? Ten by se pak účtoval na účet 244 (dlouhodobý na účet 068). 

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Návrh a tvorba webu