Metodika MF - důležité ke knize Rozpočet a rozpočtový proces

  • Publikováno 25/9 2019

Dobrý den, chtěli bychom upozornit na Metodickou podporu ze strany Ministerstva financí, která má uzký vztah k naší publikaci Rozpočet a rozpočtový proces. Jedná se o tyto metodické příspěvky: 

  • Předběžné rozpočtové opatření 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2019/predbezne-rozpoctove-opatreni-36062

Podle metodiky nelze schválit předběžné rozpočtové opatření. Odůvodnění stanoviska částečně nevychází z pojetí, které jsme v knize prezentovali a chtěli bychom ho zkusit podrobit diskuzi. V tuto chvíli ve vztahu k přípravě rozpočtů na rok 2020 prosíme - pokud byste chtěli využít příkladová usnesení, která jsou uvedená v knize na str. 153 - 160 v rámci předběžného rozpočtového opatření, využít je můžete, ale definujte je do převodu kompetence k provádění rozpočtových opatření ze zastupitelstva na radu (starostu v obcích, kde se rada nevolí), viz informace v knize na straně 153 úplně dole. 

  • Srovnání rozpočtu na skutečnost u přijatých dotací

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2019/srovnavani-rozpoctu-na-skutecnost-u-prij-36058

Tato metodika je hodně přínosná, dobře aplikuje základní východisko, že rozpočet je finančním plánem. V metodice je ustupováno od formálního provádění rozpočtových opatření ve vztahu k přijatým dotacím. Popsaný princip - rozpočtové opatření neprovádíme, pokud přijmeme rozpočtem dosud nepředvídaný příjem, proti kterému ale nenásleduje do konce roku žádný výdaj. Tedy např. přijmeme dotaci ex post v dubnu 2019, rozpočtově nezajištěné výdaje, které by byly financovány z této dotace, již nebudou a proto se rozpočtové opatření neprovádí. Příklad se vztahuje na situaci, pokud dotace v příjmech nebyla z nějakého důvodu rozpočtována. Jiná situace - očekáváme příjem dotace až v následujícím roce, proto ji nerozpočtujeme, dotace ale dorazí na účet 15. 12. V období od přijetí dotace do konce roku neplánujeme těmito prostředky krýt žádné nové (dosud nerozpočtované) výdaje, rozpočet proto neupravujeme. Metodika upozorňuje, že věta třetí § 16 odst. 2 nerozšiřuje případy, kdy je nezbytné provést RO povinně. Věta zní: Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.

Situace, kdy se provádí RO, jsou popsány v odst. 3, jedná se o: 

a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,

b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,

c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.

Pod písm. b) vidíme, že rozpočtové opatření by bylo povinné v případě, že bychom chtěli použít nový, v rozpočtu dosud nezapojený příjem, k financování nových, rozpočtem nezajištěných výdajů.

Platí, že příjem dotace je vidět ve skutečném plnění výkazu FIN 2-12 M a rozpočet je finanční plán. 

  • Závazný ukazatel vůči zřízeným příspěvkových organizacím

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2019/struktura-rozpoctu--zavazne-ukazatele-pr-36060

Obsahem je stanovisko, že rozpočet obce nemusí obsahovat zvláštní závazný ukazatel pro vztah s každou příspěvkovou organizací, ale může obsahovat jako závazný ukazatel například souhrnnou částku pro všechny zřízené příspěvkové organizace. Konkrétní závazné ukazatele by příspěvkovým organizacím posléze stanovila rada v rámci prací na rozpisu rozpočtu (rada plní úkoly zřizovatele). Stanovisko je přínosné. 

V důsledku těchto stanovisek bude třeba upravit i některé pasáže knihy, o čemž budeme informovat a úpravy popíšeme v rámci PDF dokumentu. V souladu s druhým a třetím stanoviskem můžeme nabídnout další zjednodušující příklady nastavení závazných ukazatelů rozpočtu. Pokud jde o předběžné rozpočtové opatření, chtěli bychom jednat a v případě potvrzení neakceptace postupu (nejedná se nám o název apod., ale o obsah) převedeme příkladová usnesení pod kompetenci radě (starostovi na obcích bez rady), kde mohou být aplikována. Usnesení jako taková jsou využitelná a často i nutná, jedná se o způsob jejich aplikace.

Těší nás přínosná diskuze, která téma poměrně posouvá a děkujeme za pochopení. 

Zpět na domovskou stránku