Předběžné rozpočtové opatření - kauza

  • Publikováno 8/11 2019

Často se mě nyní, po rozeslání dokumentu ke knize Rozpočet a rozpočtový proces, ptáte, zda vám bude předběžné rozpočtové opatření vyčteno při přezkumu, když ho máte na rok 2019 schváleno. Jsem přesvědčena, že nebude.

Vysvětlení:

S předběžným rozpočtovým opatřením jsem začala pracovat již cca před 10 lety, kdy MFČR řešilo dotazy k rozpočtovým opatřením. Na dotaz, jakým způsobem zajistit rozpočtové opatření k dotacím, které přijdou ke konci roku a nesejde se již zastupitelstvo, bylo ze strany MF doporučeno udělat při posledním jednání zastupitelstva před koncem roku „předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením“ a až v dalším roce toto rozpočtové opatření zastupitelstvem projednat.  V odpovědi MF bylo i výslovně uvedeno, že se nejedná o převod kompetencí na radu.

Tento systém jsem se snažila využít a dodržet, ale vždy jen pro případy, které nejsou závislé na vůli zastupitelstva, kdy se musí rozpočtové opatření přijmout; tj. pro formální případy (průtoková dotace, upřesnění zatřídění, proúčtování DPPO...). 

Proč se systémem MF nesouhlasí až nyní, po vydání knihy, moc nevíme a budeme se snažit si to vysvětlit. Odpověď MF působí, že zamítnutí se váže ke slovu „provádí“, které MF chápe ve významu „schvaluje“. Pravda je, že jsme ho v knize použili nešťastně, my jsme tím mysleli, že účetní rozpočtovou změnu „provede“ ve smyslu „pořídí“ do programu pro vykázání ve FIN 2-12.M. Možná MF navíc vadí pojem „předběžné“, o kterém zákon nemluví, ale ten pojem vycházel z původního názoru MF na předběžný souhlas a není v systému „pojmu“, je využit jen pro odlišení, že se jedná o rozpočtová opatření bez konkrétních částek. (Toto se zatím jen dohadujeme).

Jsem přesvědčena, že v případech námi zařazených do „předběžného RO“ se obsahově jedná jen o formální úpravy rozpočtu, které nijak neomezují zastupitelstvo v jeho kompetencích.

Jenže rok 2019 pomalu končí a připravují se rozpočty na další rok a báli jsme se obce aplikující předběžné RO uvést do sporů s kontrolory přezkumů za další roky, protože kontroloři krajů z metodik MF čerpají. 

Napadla nás různá řešení, např. neschválit tyto formální úpravy jako „předběžné RO“, ale obecně jako pravidla pro RO apod. Ale pro obce a města je právně jistější přesun do kompetencí rady, alespoň zatím, než zjistíme, v čem je návrh „předběžného RO“ vlastně v rozporu se zákonem.

Z výše uvedeného by však mělo vyplynout, že schválené „předběžné RO“ v roce 2018 nebo 2019, tj.  před vydáním metodiky MF, by neměl nikdo vyčíst. Vypadá to jako nový názor MF.

 

Zpět na domovskou stránku