Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Změny - daňové odepisování - 2020/2021

Asi víte, že v rámci přijímaných daňových zákonů došlo také ke změně hranice pro zařazení do dlouhodobého majetku a hranice pro TZ v zákoně o dani z příjmů. Pro popis změn si dovolím citovat z materiálu MF zveřejněném na následujícím odkazu:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-gesci-mi-40144

Zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetku

Dochází k trvalému zvýšení hranice hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů a to ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Stejná hranice bude platit i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Veškerý majetek do této částky si tak uplatní neúčtující podnikatel jednorázově do svých daňových výdajů a účtující poplatníci budou u tohoto majetku postupovat podle účetnictví. Tato úprava bude platit již na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

V oblasti úprav daňového odpisování pak dojde také ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví. Také tuto změnu bude možné uplatnit na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020.

Nicméně s tím není spojeno navýšení limitů pro účetnictví ÚSC, DSO a PO - u nich je stále ve vyhlášce 410/2009 Sb. limit 40 tis. Kč u movitého majetku, 60 tis. Kč u nehmotného majetku, 40 tis. Kč pro TZ hmotného majetku .... Na účetnictví tedy výše uvedneé změny zákona o dnai z příjmů nemají dopad.

Pokud například PO pořídí majetek za 60 tis. Kč, tak jej i v roce 2021 pořizuje jako investici na účet 022 a z pohledu daňového bude postupovat tak, že nebude samostatně stanovovat daňové odpisy, ale při daňovém odepisování se bude postupovat podle účetních odpisů.

Raději na toto upozorňuji, neboť jsem se již setkal s dotazy, zda dochází k navýšení hranice pro sledování dlouhodobého majetku....

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu