Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Vodovody a kanalizace - novela prováděcí vyhlášky

Ve sbírce zákonů aktuálně vychází novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích (vyhláška 428/2001 Sb.). Tato novela dost zásadním způsobem mění §13, který se týká financování obnovy vodovodů a kanalizací (sice není v konečném znění požadováno zřízení samostatného bankovního účtu pro prostředky obnovy, jak bylo v původním návrhu, ale mělo by dojít k účetnímu oddělení prostředků obnovy ..). Jsou dána také striktnější pravidla pro tvorbu prostředků obnovy (přitom nějaké odchylky od standaradního režimu tvorby má povolovat přímo MZe). Za určitých okolností je povoleno dočasné použití prostředků obnovy i na jiný účel ...

Vnímám, že zde stále máme řadu nedořešených oblastí - jak se budou prostředky obnovy promítat do účetnictví a daní (snažil jsem se o vyjasnění některých sporných záležitostí na úrovni příkladů - zejména pro případy převodů majetku, jeho částí ..., nicméně odpovědi nemám). Co je důležité - v této oblasti je odložena účinnost novely vyhlášky až na 1. 1. 2026 - takže si myslím, že se trochu spoléhá na to, že zde bude 5 let na vyjasnění dané problematiky. 

K této problematice se budeme určitě vracet (budeme zejména řešit účetní a daňové souvislosti) - nicméně s ohledem na odloženou účinnost to není něco, co by bylo nezbytné okamžitě zkoušet rozebírat (s ohledem na řadu nejasností, která zde existuje).

Dále považuji za důležité, že tato novela vyhlášky zasahuje i do oblasti stanovení adekvátní výše nájemného (příloha 19a) - viz §35a (v této oblasti pokud správně chápu je účinnost dřívější než ve výše uvedeném bodě). Víme, že se v řadě případů potýkáme se situacemi, kdy je vodohospodářský majetek pronajímán za naprosto symbolické hodnoty, které neumožňuji u vlastníka generovat jakékoliv smysluplné prostředky obnovy. K tomu snad jen výňatek z důvodové zprávy:

Celkový návrh principu výpočtu pachtovného nebo nájemného by měl metodicky vést vlastníka propachtovaného majetku k tomu, aby si uvědomil, že výše pachtovného nebo nájemného by měla pokrýt nejen odpisy vodohospodářského infrastrukturního majetku, ale i ostatní náklady (tj. opravy a poměrnou část režie včetně prostředků na obnovu).

Berte toto prosím jako upozornění - tato oblast a výklad k tomu, jak například vypočítat nutné prostředky obnovy ..., rozhodně nepatří do naší odbornosti. Nicméně jsou to záležitosti, které mohou mít výrazný dopad na hospodaření obcí, a proto si dovolujeme na tuto problematiku upozornit.

 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu