Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Dary fyzickým osobám

Naše daňová poradkyně nám poslala toto: 

v zákoně o dani z příjmů je to napsané takto:

 §4a

Osvobození bezúplatných příjmů

Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

  1. k)na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,

 

Není limit, jen v §38v je ustanovení, že nad 5mil je nutno oznámit správci daně.

§38v

Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

(1) Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5000000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel.

(2) V oznámení podle odstavce 1 poplatník uvede

  1. a)výši příjmu,
  2. b)popis okolností nabytí příjmu,
  3. c)datum, kdy příjem vznikl.

(3) Odstavec 1 se nevztahuje na příjem, o němž může údaje podle odstavce 2 správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Zjistí-li správce daně nesplnění povinnosti podle odstavce 1, vyzve poplatníka k jejímu dodatečnému splnění a stanoví mu k tomu náhradní lhůtu.

(5) Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámí správci daně skutečnost podle odstavce 1 jeden z manželů.

Možná je lepší poslat penize na veřejnou charitativní sbírku, než přímo dané osobě nebo rodině, protože je to celkově pro tu obdarovanou osobu jednodušší - nemusí prokazovat ty správné účely.  

Uvádíme sem jen možná , že by se mohlo hodit. 

Hezký den 

Tým obec účtuje 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu