Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Změny předpisů MF

Na stránkách MF najdete toto: 

Ministerstvo financí přináší stručný přehled legislativních změn platných pro územní samosprávy od 1.1.2022:

  • Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zpřesňuje některé definice v oblasti rozpočtu (obce např. často zaměňovaly rozpočet a závazné ukazatele rozpočtu, byť jde o totéž); zároveň se snižuje výše penále za porušení rozpočtové kázně z 1 na 0,4 promile;
  • Komentář první odřážky: Nejednalo se jen o tuto změnu, také o zmocnění k vydání vyhlášky o RS a změny ve zveřejňování rozpočtové dokumentace - dokument ke stažení ke změnám ve zveřejňování byl dán na stránky  cca před 3 týdny
  • Novela vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, která přinese určité snížení administrativní zátěže pro obce; obce a dobrovolné svazky obcí (DSO) budou předávat pro účely vypracování návrhu státního závěrečného účtu do centrálního systému účetních informací státu pouze přehled přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí, tedy již nebudou nadále předávat shrnutí vlastního hospodaření a přehled koncesních smluv; krajská města a hl. m. Praha budou namísto zhodnocení vlastního finančního hospodaření (případně hodnotící zprávy) dále předávat vysvětlení významných skutečností;
  • Komentář ke druhé odrážce: Na metodiku MF k tabulce byla dána aktualita minulý týden. 
  • Novela vyhlášky č. 5/2014 Sb., o předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu, na jejímž základě budou územní samosprávní celky (ÚSC) a DSO předávat v rámci finančního výkazu FIN 2-12 M i údaje o realizovaných výdajích z přijatých transferů a půjčených peněžních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů v členění podle účelových znaků; městské části hl. m. Prahy budou nově ročně předávat finanční výkaz FIN 2-12 M do centrálního systému účetních informací státu;
  • Komentář ke třetí odrážce: Myslím, že je návrh vyhlášky ještě stále v připomínkovém řízení, úpravy novely  jsou malé, jen ve vztahu k RRRS a novým položkám, ale jedna změna je velká a velmi problematická, tj. ta, že u položek výkazu nebudou jejich názvy, což vzdálí výkaz uživatelům a bude nutit obce do zpracování různých jiných přehledů o plnění rozpočtu (tabulek), ale bylo to kritizováno dost, tak uvidíme jak dopadne připomínkové řízení. 
  • Novela vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, jejíž struktura je oproti stávající vyhlášce mnohem přehlednější, zároveň však došlo k odstranění obsahové náplně v případě druhového a odvětvového třídění;
  • Komentář ke čtvrté odrážce: Zde se čeká na metodiku, kterou MF přislíbilo s tím, že metodika bude více upřesňovat obsah položek, tak uvidíme, jak to dopadne. 
  • Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., kterou mj. došlo ke snížení administrativní zátěže subjektů předávajících tzv. „pomocný analytický přehled“.
  • Komentář k páté odrážce: V PAPu je méně typů změn, na první pohled se mi jeví, že nějaké brutální snížení administrativní zátěže se tedy určitě nekoná, spíše větší množství typu "kosmetické úpravy", ale názory se mohou lišit. Pro přehled jsem dala do dokumentů ke stažení v neplacené sekci metodiku k PAP s vyznačenými změnami od roku 2022, tak jak je na stránkách MF. 

V první polovině roku 2022 bude probíhat připomínkové řízení k novému zákonu o účetnictví (účinnost tohoto zákona se předpokládá v roce 2024 nebo 2025). V pracovní skupině k novému zákonu o účetnictví z pohledu veřejného sektoru jsou zastoupeny obce skrze Svaz měst a obcí ČR a krajské úřady. Již v letošním roce nabyla účinnosti novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zavedla povinnost žadatelů o dotaci předkládat údaje o skutečném majiteli právnické osoby.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu