Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Další změna v Pokynu MF k RS ze dne 31.3.2022

Dobrý den, informaci o změnách v pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě najdete na odkazu 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882/

Jedná se o tyto změny: 

"1) V pokynu v položce 5179 byl v odstavci 17 chybný odkaz na odstavec 15 nahrazen správným
odkazem na odstavec 14 a došlo také k opravě informace o zařazení úroků vyplácených spolu
s příslušnou náhradou na položky 5811 (v odstavci 1) a 5812.
2) Příspěvky, které organizační složky státu obdrží od zdravotních pojišťoven ke krytí části
nákladů na pořízení antigenních testů určených k samotestování zaměstnanců na pracovišti
doporučujeme zařadit na příjmový účet na položku 4115 – Neinvestiční přijaté transfery od
fondů sociálního a veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k složitosti případu a odlišnosti
postavení jednotlivých organizačních složek státu v této věci nedoporučujeme provádět
kompenzaci výdajů přijatými příjmy podle § 49 odst. 7 zákona o rozpočtových pravidlech
(zákona č. 218/2000 Sb.).
3) V pokynu byla také upravena položka 5531 – Peněžní dary do zahraničí. Zařazují se na ni
nadále transfery, které mají povahu daru, avšak byl odstraněn odkaz na občanský zákoník,
tj. zákon č. 89/2012 Sb., aby tak na tuto položku mohly být zařazovány dary poskytované do
zahraničí nejen na základě darovací smlouvy podle českého práva, ale i na základě jiného
právního jednání soukromoprávního i veřejnoprávního charakteru, podle českého i cizího
práva, příp. podle mezinárodních smluv."

Komentář bod 2 - v informaci z MF je položka 4114 určena pro organizační složky státu, my jsme pro obce zatím doporučovali dávat na pol. 2324 jako náhradu - musíme ještě dozjistit, zda by se tato případná změna určení příjmové položky týkala i obcí.  Jak se podaří zjistit tak dáme vědět. Hezký den Ivana Schn. 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu