Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

oprava aktuality - DPH u plateb typu EKO - KOM......

Dne 23.3.2022 byl na Koordinačním výboru KDP a GFŘ projednán příspěvek, který se týká problematiky fakturace na EKO-KOM (ale i Elektrowin, Asekol …). Tyto činnosti byly v minulosti hodnoceny jako součást aktivity, v rámci které jsou obce v režimu výkonu veřejné správy (viz např. Informace MFČR pro obce z roku 2005, Odpovědi MFČR na dotazy SMOČR ….) a proto byla fakturace realizována mimo režim DPH.

V rámci tohoto Koordinačního výboru bylo ale projednáno, že u těchto služeb není možno začlenění do Výkonu veřejné správy obhájit a že je nezbytné změnit v současnosti zavedenou praxi a dané faktury podrobit DPH.

Komora daňových poradců navrhovala odklad pro přechod na tento nový režim do okamžiku navýšení limitu obratu pro povinnost registraci k DPH, s tím ale GFŘ nesouhlasilo. Podle GFŘ by měl být postup následující:

Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů Ministerstva financí ze dne 28. ledna 2005, zveřejněná na stránkách GFŘ, je v části, kdy je za výkon veřejné správy považována i recyklace obalů na základě smlouvy s AOS, nahrazena závěry tohoto koordinačního výboru.

Tedy podle GFŘ by se nově mělo postupovat od data konání Koordinačního výboru – tedy pravděpodobně od 1. 4. 2022 (datum zveřejnění Koordinačního výboru). Zkusme shrnout, co vše z tohoto vyplývá:

  • Ve vazbě na zveřejnění závěrů KOOV by fakturace ze strany obcí …na subjekty typu EKO-KOM, ASEKOL … měla probíhat s DPH ve výši 15 % (tedy týká se i fakturace na EKO KOM za 1Q/2022) pozn. Zdeněk Nejezchleb dne 11. 4. jsem provedl opravu sazby daně - původně jsem měl 21% - nicméně jak mne upozornila kolegyně - mělo by to podléhat sazbě 15%, neboť je to aktivita, kdy společnosti EKO-KOM je fakturována odměna spočívající v zajištění systému sběru, přepravy a ekologické likvidace komunálního odpadu. Tady se dostáváme jen do problému v tom, že u obcí, kde jsou do systému zapojeni i podnikatelé (případně u elektroodpadu u sběrných dvorů) je to i odpad od těchto subjektů a byť podle zákona o odpadehc je to od roku 2021 komunální odpad, tak GFŘ ve své informaci trvá na tom, že se pro účely DPH musí pro aplikaci sazby daně 15% jednat o odpad z domácností (to jsem komentoval v Manuálu k DPH k sazbám daně). Pokud "přehlédneme" tuto drobnost, tak sazba DPH ve výši 15 % by byla na místě a asi ji budeme také aplikovat.   
  • u neplátců DPH bych doporučoval zahrnout daná plnění do výpočtu obratu pro účely DPH až u plnění fakturovaných po datu konání KOOV (tedy zahrnout až fakturaci na EKO KOM za 1Q/2022)
  • co začíná být díky tomuto KOOV dle mého názoru sporné je, jak se chovat k případnému prodeji odpadu získaného v rámci nakládání s komunálním odpadem ze strany obcí (šrot, nyní někdy papír). Obávám se, že optikou tohoto KOOV se dostáváme do pozice, že se taktéž jedná o zdaňovaná plnění – většinou s aplikací režimu PDP (což v současnosti některé obce provádějí, jiné nikoliv)
  • díky této změně se otevírá cesta k „nějakým odpočtům DPH“. Bylo by naivní myslet si, že díky zdanění EKO KOM, ELEKTROWIN apod. je možné aplikovat plné odpočty u sběru, svozu a likvidace separovaného odpadu, nákupu nádob na svoz separovaného odpadu, případně provozu sběrných dvorů. Musíme vzít v úvahu, že v rámci poplatku platí občané taktéž právě za svoz separovaného odpadu, odměny EKO KOM se také netýkají všech složek separovaného odpadu. Tedy budou zde vznikat nároky na odpočet DPH v poměrné výši. Podle §75 Návrhy konkrétních postupů možného výpočtu poměru bychom připravili následně (nicméně musíte počítat s tím, že to bude do určité míry „kouzlení“).

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu