Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Výplaty obcím - SBER bank II- doplnění zaúčtování a rozpočet

Obcím lze doporučit nahlédnout do dokumentu v insolvenčním rejstříku na tomto odkaze:

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=56363663

kde by každé město, městys, obce, měl sám sebe v tom seznamu najít. Je to abecedně, funguje tam i full-text vyhledávání.

Pro každého uvedeny tři čísla – výše celkové pohledávky, kolik (95 % pohledávky) by měl tedy snad ještě letos dostat a tedy 5% zbytek.

A každý by si to měl porovnat se svými pohledávkami v účetnictví. Souhlasí to na loňské "oznámení o výši pohledávek", které (nejen) obce někdy v cca září měly dostat.

Příjem ve výši zablokovaných prostředků

231 6409 2329 MD/ 377 D (dle metodiky MF)

Problematika úroků z prodlení

U některých je součástí té celkové výše pohledávky nejen výchozí objem "zablokovaných" prostředků, ale i příslušenství pohledávky v podobě zákonných úroků z prodlení.

Zákonné úroky z prodlení náležely od data, kdy se provedl nějaký úkon vůči Sberbank (výpověď u účtů s výpovědní lhůtou, přihláška do likvidace, ...) do data vstupu Sberbank do insolvence (26.08.2022). Zákonný úrok z prodlení byl 11,75 % p. a.

Takže – pokud teď obce budou dostávat těch 95 %, tak je to vždy z celkové výše pohledávky. Tedy komu naběhl zákonný úrok z prodlení, tak z částky včetně tohoto úroku!"

Pohledávka z úroků z prodlení

U někoho může nastat varianta, že by teď v rámci v těch 95 % dostal více, než 95% toho, kolik byla výše těch čistě zablokovaných prostředků. Tedy že už by dostal i část těch úroků z prodlení.

Ke konci roku 2022 jsme nedoporučovali o úrocích z prodlení účtovat – navyšovat pohledávku. I s ohledem na určitou nejistotu úhrady pohledávky v plné výši, bychom doporučili předepsat jen tu výši úroků z prodlení, kterou obec skutečně obdrží navíc. Zápis buď 377/641 k datu přijetí peněz a hned 241 6409 pol. 2212/ 377 nebo přímo 231 6409 2212/641. 

Dále se může jednat i o pohledávky z určitých úroků k účtům – obcím chodily výpisy o připsání těchto úroků. Rovněž i zde jsme doporučovali o úrocích k účtům neúčtovat (pro nejistotu). Zde by se pak také měl dodělat předpis přímo proti úhradě: 377/662 a 231 6409 2141 MD/ 377 D, nebo napřímo 231 6409 2141 MD/ 662 D. Neřešit zde časové rozlišení, ale dle jistých peněz, tj. k datu příjmu. Mohlo by se jednat i o jiné výnosy, např. z cenných papírů apod.  - např. pol. 2149/ účty 661, 665…. 

Účetní postup, který doporučujeme:

Nejprve veškeré příjmy (příjmy se dle KB mohou očekávat kolem 18.12.2023) zaúčtovat proti v současnosti předepsané pohledávce v účetnictví (na 377 D), tj. nejen ve výši 95% vkladů, ale případně i vyšší (pokud by se jednalo o částečnou úhradu jak částky 95% z vkladu, tak z částky z připsaných výnosů z finančních nástrojů a úroků z prodlení) zápisem 231 6409 2329 MD/ 377 D, takto postupovat až do výše 377 v účetnictví obce.

Pokud v rozpisu uznaných dluhů na výše uvedeném odkazu najdete v součtu obou sloupců vyšší částku, než kolik činí vaše evidence na účtu 377, tak zbytek nad 377 předepsat na podrozvahu (účet 947, spíše 948? MD/ 999 D) – zde vhodné, aby byla křížová vazba, evidence soudu = obec pohledává na podrozvaze. Až při případné úhradě doplatku by nejprve vyrovnal zůstatek účtu 377 (231 MD/377 D a zbytek se zaúčtoval na výnos z úroků z prodlení ve výši skutečně přijatých prostředků (případně dle vámi evidovaných pohledávek z výnosů v kladů a úroků z prodlení). U úroků viz popis zaúčtování výše.

Tento způsob dle našeho názoru je nejméně pracný a obsahuje princip opatrnosti.  

Rozpočet rok 2023

Zatím se jeví jako pravděpodobná úhrada ještě v roce 2023.

  1. Nekryté výdaje rozpočtem

Až bude příjem jistější (rozhodnutí soudu o rozvrhu), je možné přijmout RO na příjmech položka 2329 MD a případně navýšit u výdajů, které nejsou ještě kryté rozpočtem položky 5xxx nebo 6xxx D.

  1. Pouze příjem a financování

RO na příjem 2329 MD a navýšení peněz na účtu 8115 D je zbytečné, může, ale nemusí se provádět.

Rozpočet na rok 2024

Pokud by peníze přišly před koncem roku 2023, je možné při plánu rozpočtu na rok 2024 plánovat použití tzv. úspor předchozích let, tj. položku 8115 MD. Tato položka se v některých případech použije v roce 2024 na splátku úvěru (8114,8124 na Dal), tj. ve financování, případně na plánované výdaje roku 2024, který převýší příjmy roku 2024.

Pozn. Nemusí se použít ve financování 8115 MD celá přijatá výše, jen dle potřeb na výdajové straně.

Tento postup lze doporučit, jakmile rozhodne soud o rozvrhu. Zatím je to ještě mírně rizikové.  

 

 

 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu