Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Dotace na nepřímé výdaje (ZMV) – upozornění do závěrky

V novém programovacím období EU 2021-2027 je automaticky součástí dotací z IROP a OPŽP dotace na tzv. nepřímé výdaje, rozšířil se tak významně počet případů, kdy se můžete setkat s tzv. paušální dotací která v tomto případě kryje tzv. nepřímé výdaje.

Z důvodu opakujících se dotazů na téma vykazování nepřímých výdajů, kdy s setkáváme s tím, že v odpovědích nebývá správně pochopen teoretický výklad, zveřejňujeme tuto aktualitu, ve které chceme shrnout, co si musíte ve vztahu k nepřímým výdajům v závěrce k 31.12.2023 ohlídat.

  • V prvé řadě vždy zjistěte výši přímých a nepřímých výdajů projektu (pozornost věnujte hlavně dotacím z IROP a OPŽP, paušální dotace se ale týká i jiných typu dotací, např. v oblasti lesnictví jsou to případy dotací „na jednotku“ (ha) apod. U IROPu se rozdělení dozvíte většinou z rozhodnutí, u OPŽP spíše až z kumulativního rozpočtu projektu
  • Paušální dotace z IROP a OPŽP je vždy neinvestiční, má zvláštní režim účtování, protože není poskytovateli dokládáno skutečné čerpání (tzv. ZMV – zjednodušená metoda vykazování), , může být použita ale na úhradu neinvestičních, i investičních výdajů – neúčtujte tedy např. náklady související s investicí jako provozní náklad jen proto, že jsou kryty paušální neinvestiční dotací
  • Často se stává, že nepřímé výdaje jsou svou povahou investiční, řešení, jak účtovat paušální neinvestiční dotaci použitou na investiční výdaje dle MF blíže viz již zveřejněná aktualita: https://www.obecuctuje.cz/aktuality/1713
  • Jedním z nejčastějších omylů je myslet si, že když nemusíme dokládat poskytovateli nepřímé výdaje, nemusíme je značit, ani dohadovat. Pořád ale platí účetní a rozpočtová pravidla! Tedy postupná tvorba dohad, postupné značení (jako u klasické dotace – ve vazbě na skutečně vynaložené náklady, bez pevné vazby na výši proplácené dotace).

Do závěrky je z výše uvedeného nejdůležitější ohlídat značení nepřímých výdajů a tvorbu dohad, a to většinou postupem, jak jste zvyklí.

Ohledně značení nepřímých výdajů upozorňujeme na následující:

  • Značení k 31.12.2023 by mělo být doplněno i ve vztahu ke skutečně vynaloženým nepřímým výdajům, pozor na to, abyste používali neinvestiční ÚZ – tady se může chybovat v případě, že máte zatím jen „přípravné“ náklady, např. úhradu PD, ale ještě není faktura za realizaci, v takovém případě poskytovatel ještě nic neproplatí, ale výdaje za PD by měly být značeny ve výši, v jaké jsou kryté dotací (a opravdu použít nikoliv investiční, ale neinvestiční ÚZ, viz odkaz na aktualitu výše)
  • Pozor také na to, abyste nepoužívali ÚZ a nástroje starého programovacího období, pokud čerpáte dotací již z období 2021-2027, jsou nové nástroje a ÚZ; aktuální nástroje a ÚZ se dozvíte v odpovědích na stránkách, do vyhledávače stačí zadat název programu, např. „IROP“. 
  • Procento dotace (pro účely postupného značení výdajů i tvorby dohady) je stejné pro přímé i nepřímé náklady! Bližší vysvětlení viz dotaz z 23.1.2024 "Nepřímé náklady – procento značení a dohady"

K 31.12.2023 nezapomeňte do tvorby dohady dotací zahrnout i vynaložené nepřímé způsobilé náklady daného roku, pořád platí obecný výpočet – způsobilé náklady na účtu 042 přímé i nepřímé krát procento dotace, zápis 388/403 -  v případě dotace investiční; náklady na účtech 5xx krát procento dotace a dohada 388/672 ve vztahu k dotaci neinvestiční).

Ve vztahu k ZMV mohou nastat různé specifické situace, např. pokud byste ve skutečnosti nevynaložili žádné nepřímé výdaje. I tak vzniká nárok na paušální dotaci, účtuje se jako obecný neinvestiční transfer bez časové souvislosti s náklady na účet 672 při vypořádání. Častěji může nastat situace, kdy skutečné nepřímé náklady jsou nižší než paušální dotace z rozhodnutí, pak řešíme, jaký postup značení zvolit, v jaké výši účtovat dohady či správné okamžiky účtování na účet 403 či 672. Na tyto možné případy jen upozorňujeme s tím, že se musí řešit vždy individuálně.

Odkazujeme také na dotaz z 16.1.2024 „!!! Nepřímé způsobilé výdaje“, kde na jednom z možných častých příkladů vysvětlujeme obecné principy ZMV.

 

 

 

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu