Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Obědy do škol - některé kraje mění značení

Dobrý den, správný postup 

Úvod: Některé kraje vyžadovaly "státní" UZ k položce 4122. Jedná se o dotaci, kterou však kraj ve své působnosti přerozděluje, tj. kraj není v pozici zprostředkovatele, ale poskytovatele, mělo by to ze smluv obcí s krajem vyplývat. Takže příjem s položkou 4122 bez UZ, nástroj 144, prostorový původ  5 a 1 i při přeposlání dotace PO (4122 s NZ a 5336 s NZ v rozdělení 90% a 10%). Položka 4116 s UZ se nepoužije ani pro část 90% dotace, viz výše, nejedná se o průtok. 

V dnešním dopise obcím od Středočeského kraje by kraj rád opravu značení i zpětně za rok 2023 (v průběhu roku byly zasílány krajem jiné informace, především o značení UZ). (Pozn. Vlastní "krajský" UZ, který je v režimu doplňkového třídění rozpočtovou skladbou a který nevstupuje do výkazu FIN 2-12M  v části IX., si kraj požadovat může). 

Citace z části dopisu obcím od kraje: 

Rozčlenění dotačních prostředků:

x Kč neinvestiční část z rozpočtu EU (90%) ... nástroj - 144; zdroj - 5

▪ x Kč neinvestiční část z rozpočtu Středočeského kraje (10%) … nástroj - 144; zdroj – 1

 

Dle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb. (verze od 1.1.2023) transfer z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci zřízené obcí obec při přijetí zařadí na položku 4122 a při poukázání své příspěvkové organizaci na položku 5336.

A dle pokynu MF k „Vykazování přijatých transferů a půjčených prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů v Části IX. finančního výkazu FIN 2-12 M podle účelových znaků, část B Třídění přijatých transferů a půjčených peněžních prostředků a souvisejících výdajů podle účelových znaků a jejich vykazování v případě transferů poskytnutých přímo ze SR, SF nebo NF, prostřednictvím prostředníka (zprostředkovatele transferu), nebo subjektu, který je zároveň příjemcem a poskytovatelem transferu“ nemohou obce použít pětimístný účelový znak při přijetí a poukázání prostředků z rozpočtu kraje. Je nutné zachovat členění prostředků dle nástroje a nástrojového třídění.

Pokud jste dle těchto pravidel nepostupovali v předcházejícím roce, prosíme o nápravu.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu