Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Stravování starobních důchodců - novelizace daně z příjmů

Jak jsme upozorňovali, novelou Zákona o dani z příjmů s účinností od 1. 1. 2024 byly z osvobození od daně vypuštěny i příjmy starobních důchodců (bývalých zaměstnanců) v podobě jejich zvýhodněného stravování (nebyla splněna podmínka odpracování alespoň 3 hodin ...). Tato situace vedla k administrativním komplikacím, pokud zvýhodněné stravování pro starobní důchodce bylo dále poskytováno.

Ze strany státu bylo vyhodnoceno, že by bylo dobré původní osvobození ponechat a proto se pozměňovacím návrhem upravila jedna novela zákona - sněmovní tisk 570 (týkající se investičních společností, v jejímž rámci se novelizoval také zákon o dani z příjmů) a příslušné osvobození bylo opětovně doplněno.

Jedná se o doplnění §6 odst. 9 (plnění osvobozená od daně) o nový bod, který zní:

„t)   příjem zaměstnance ve formě stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění určené k přímé spotřebě na pracovišti zaměstnavatele nebo k přímé spotřebě v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele poskytnutého zaměstnavatelem, u kterého tento zaměstnanec do svého odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vykonával činnost, ze které plynul příjem ze závislé činnosti, a to v úhrnu za kalendářní den do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, snížené o výši příjmu poskytnutého tímto zaměstnavatelem osvobozeného podle písmene b).“.

Musí se tedy jednat vždy o nepěněžní plnění (tedy zejména poskytování zvýhodněného stravování ve vlastním stravovacím zařízení). Podmínka také je, že je to poskytováno zaměstnanci, který byl u daného zaměstnavatele do okamžiku svého odchodu do důchodu.

Dále je důležité, že k tomu bylo doplněno také přechodné ustanovení:

4. Na příjem ve formě podle § 6 odst. 9 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. III bodu 5 tohoto zákona, poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci ode dne nabytí účinnosti čl. III bodu 5 tohoto zákona se použije § 6 odst. 9 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. III bodu 5 tohoto zákona. Ustanovení § 6 odst. 9 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. III bodu 5 tohoto zákona, lze použít na příjem ve formě podle § 6 odst. 9 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. III bodu 5 tohoto zákona, poskytnutý od 1. ledna 2024.

Takže oni říkají, že to lze využít i na období před nabytím účinnosti (tedy zpětně lze říci, že e to osvobozeno od daně).

Teď jen k účinnosti - tento zákon ještě nevyšel ve Sbírce zákonů, nicméně dne 7.6. byl zákon podepsán Prezidentem republiky. Proto na něj v tento moment upozorňujeme.

Zpět na domovskou stránku

Návrh a tvorba webu