Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • DPH
  18. 01. 2021

  Obec, plátce DPH, koupila na e-shopu německé firmy (má německé DIČ) ozvučovací aparaturu pro ozvučení kulturních akcí, které obec pořádá. Zboží bylo v eurech a platba byla předem, platba proběhla 15.12.2020. Po úhradě přišel daňový doklad s datem 19.12.2020 a údajem - dodání zboží do jiného členského státu, osvobozené od DPH. Pro výpočet základu daně jsem použila denní kurz ČNB pro 18.12.2020 a spočítala daň 21%. Nyní mi jde o to, zda jsem měla přeceňovat denním kurzem ČNB a dále, že si asi nemůžeme uplatnit odpočet, i když program mi odpočet dává.

  Nejprve to jednodušší - abyste měli odpočet DPH, tak byste to museli mít ke zdaňovaným činnostem, Jeslti na těch kulturních akcích, které popisujete, buď nevybíráte peníze vůbec, nebo je to od daně osvobozeno, potom nárok na odpočet DPH prostě nemáte - tedy zdaníte to jen na ř. 3 přiznání, ale již neodečtete na ř. 43. DPH by tak bylo součástí pořizovací hodnoty.

  DPH - máte to prodanit platným kursem, který používáte v účetnictví ke dni, ke kterému jste povinni přiznat daň. To je podle §25 odst. 1 vystavením dokladu - tedy použili byste pro Vás platný kurs k datu vystavení (pokud máte vyhlášeno, že používáte vždy kurs předchozího dne, tak to bude 18.12.). Znovu jen upozorňuji - do těchto diskusí - zda je to zrovna 15.12, 18. 12. nebo 19.12 byste se nedostali, pokud byste používali pevný kurs - například roční pevný kurs (což můžete) - potom bystě veděli, že pro předpočet Vám bude jak pro účetnictví tak pro DPH platit takovýto kurs (nemusí to být roční - pokud chcete přesnější, můžete jít na čtvrtletní ...).

 • zateplení panelových domů sazba DPH a účtování
  12. 01. 2021

  Přeji pěkný den, prosím o radu ohledně DPH na zateplení panelových domů. Panelové domy má ve správě naše příspěvková organizace, která je tedy i odepisuje. Město chce letos tři domy zateplit. Město bude žádat o úvěr a celou akci budeme účtovat tedy na městě včetně DPH a výdaje za zateplení nám budou vstupovat do přiznání DPH. Jedná se o panelové domy pro obyvatele města. Musí být tedy sazba DPH 15% v PDP za zateplení, i přesto, že město panelové domy nemá k ekonomické činnosti, ale příjmy z nájmu má příspěvková organizace ? Potřebuji se v tomto ujistit i dále u faktur za Technický dozor k zateplování a za BOZP na stavbě také 15% a PDP? Vše pak budeme účtovat, na 042 a pak zařadíme jako technické zhodnocení na 021 a předáním příspěvkové organizaci z 021 vyřadíme a dáme na podrozvahu ? A dále, prosím, jak řešit odvod z investičního fondu od příspěvkové organizace? Zastupitelstvo se dohodlo, že město si vezme úvěr, ale měsíčně musí odvádět příspěvková organizace z investičního fondu část na splátku úvěru. Jakým způsobem toto schválit, jak formulovat usnesení ? A jak pak celé účtovat, příjem úvěru, splátky úvěru a příjem od příspěvkové organizace z investičního fondu na část splátky z úvěru? Moc děkuji za odpověď

  Sazba DPH - ta je jasná - 15% - není rozhodující, kdo to má či nemá k ekonomické činnnosti, ale to, že je to bytový dům.

  Jinou věcí je, zda to má být v režimu PDP - skoro si myslím, že nikoliv, neboť Město to striktně vzato k ekonomické činnosti nemá (ekonomickou činnost na tom provádí příspěvková organizace). Tedy spíše bych preferoval mimo režim PDP a 15%.

  Technický dozor a BOZP nejsou stavební práce - sazba DPH 21% a určitě mimo režim PDP.

  Účtování u Vás OK - varianta je, že jim to předáte i přes 042 - aby Vám z toho nenatekl žádný odpis (ten by ani u Vás nedával logiku, neboť výnosy znájemného jsou u PO). 

  Odvod z fondu investic:

  - doporučoval bych postupovat tak, že se bude nařizovat každoročně - tedy vždy se v rámci závazných ukazatelů určí jeho výše (tedy nedělal bych nějaké generální rozhodnutí na dobu neurčitou), Naše doporučení je rozvahové účtování - tedy předpis odvodu u zřizovatele MD 348/Dal 401 a následně inkaso prostředků - MD 231/Dal 348.

  O přijetí úvěru (předpokládám dlouhodobý) budete účtovat podle toho, jakým způsobem bude poskytnut - pokud bude čerpán přímo z úvěrového účtu, pak úhrada faktur rovnou 321/451 s RS. Pol. 8128 by měl program generovat sám z obratu účtu 451, pokud ne, musí se zajistit proúčtování přes BÚ (viz dokument, na který vás dále odkazuji). Splátky úvěru 451/231 s pol. 8124. Ale v dotazu je o úvěru málo informací, podívejte se prosím do dokumentu z 18.4.2020 "Úvěry a termínované vklady - aktualizace k 4-2020", tam si najdete svou variantu účtování. 

 • prodej pozemků - DPH
  15. 12. 2020

  1. Obec prodává pozemek celková výměra 1 707 m ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek je ve vlastnictví obce. Prodávat se bude dle GP část o výměře 1086 m a na asi 150 m2 této části stojí stavba (pneuservis) která je majetkem budoucího kupujícího. Pozemek se nachází v zastavěné části obce. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení v roce 2004 a Kolaudační rozhodnutí v roce 2008. Stavba však dosud není zapsána v katastru nemovitostí. V geometrickém plánu podle kterého se bude pozemek prodávat také není zakreslena. Zápis stavby do KN si už bude řešit její majitel, až se stane majitelem pozemku. Mezi obcí a majitelem stavby, který nyní bude pozemek kupovat byla v roce 2004 uzavřena nějaká smlouva o smlouvě budoucí na předmětný pozemek. Zastupitelstvo nyní bude schvalovat konečný prodej. Dotaz: Je prodej tohoto pozemku předmětem DPH, nebo lez použít osvobození na základě §56 odst.3 (tj. použít to, že uplynulo více než 5 let od kolaudace ) i když stavba není obce a v katastru neexistuje? 2. Další dotaz se také týká prodeje pozemku, kdy občan kupuje část obecního pozemku ( ostatní plocha, ostatní komunikace) protože část jeho plotu, předzahrádky a stavby garáže zasahuje do obecní komunikace. Celkem jde o 25 m2. Geometrickým plánem byl zaměřen skutečný stav. Kolaudace stavby garáže proběhla letos i když už byla postavena přad cca 10 lety. Je toto předmětem DPH ? Moc prosím o rychlou odpověď. Děkuji

  U toho prvního - podle popisu bych to řešil tak, že to nebude s DPH. Prvotně chci poznamenat, že pro mne není rozhodující zápis v katastru nemovitostí - rozhodující je kolaudace. Jinak tady ještě může být zajímavé to, že podle současného zákona DUZP je předáním - to mohlo nastat již v minulosti - třeba při té smlouvě o smlouvě budoucí kupní - vycházím z toho, že si tam asi postavil stavbu (nicméně ve 2004 tak zákon o DPH ještě nastaven nebyl - v té době bylo DUZP provedneím zápisu v katastru nemovitostí). Tak bych to vyhodnotil asi k současnému stavu a pokud můžeme říci, že je to vše ve funkčním celku s tím objektem pneuservisu - teedy třeba odstavná plocha pro auta, tak bych to osvobodil.

  U toho druhého případu - za sebe bych toto vyhodnotil mimo předmět DPH - že to nikdy nesouviselo s ekonomickou činností obce (zde dokonce souvisí s pozemkem charaktru místní komunikace - nebo nějakého bezprostředního pásma kolem ní). Takže za sebe úplně mimo DPH.

 • DPH a přenesená daňová povinnost
  14. 12. 2020

  Dobrý den, Prosíme o radu s následujícím problémem: Město nechalo zhotovit dílo - rekonstrukci povrchů části místní komunikace na základě uzavřené smlouvy o dílo. Cena díla je stanovena ve smlouvě dle přiloženého rozpočtu s uvedením ceny celkem bez DPH, vyčísleno DPH 21% a cena celkem včetně DPH. Od dodavatele jsme obdrželi daňový doklad, na kterém je uveden základ daně (cca 600 tis. Kč), vyčísleno DPH 21% a celková částka k úhradě. Město přistoupilo k realizaci tohoto projektu v souvislosti s jinou stavbou a sice rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. Zhotovitel rekonstrukce vodovodu a kanalizace (nejedná se o stejného zhotovitele) prováděl v rámci stavby výkopové práce v komunikaci a byl povinen uvést povrch komunikace do původního stavu. Město mělo zájem o opravu celého povrchu komunikace, nikoliv pouze těch částí, které byly narušeny výkopovými pracemi. Zhotovitel rekonstrukce vodovodu a kanalizace uzavřel s Městem Dohodu o úhradě výdajů, za podmínky, že Město zajistí opravu celé komunikace samo a zhotovitel uhradí výdaje spojené s obnovou komunikace dotčené stavbou (cca 200tis. Kč bez DPH). Dále je v dohodě o úhradě výdajů ustanovení, že zhotovitel uhradí částku na základě faktury vystavené Městem v režimu přenesené daňové povinnosti, tzn. ve výši 200 000,-Kč. Řešíme: 1) Zda došlá faktura na rekonstrukci komunikace neměla být v režimu přenesené daňové povinnosti 2) Zda lze vystavit fakturu vydanou na úhradu výdajů také v rámci režimu přenesené daňové povinnosti, pokud nikoliv, tak v jakém režimu zdanění 3) Zda si může Město uplatnit částečný nárok na odpočet na vstupu Děkujeme.

  Toto je z mého pohledu ve značné analogii s případem Mnichovo Hradiště, který skončil před NSS (9 Afs 427/2017). Když to zrekapituluji:

  a) byl bych mnohem raději, pokud by dodavatel prací v takovémto případě rovedl fakturaci v režimu PDP. Pokud by to šlo takto dohodnout, Vaše pozice by se určitě zlepšila (nevím, zda ta faktura je nyní dodavatelem vystavena čerstvě ....). Nicméně pokud by s tímto nešlo nic dělat, stejně bych si asi dovolil aplikovat částečný odpočet DPH na vstupu - viz níže (prostě bych to zkusil)

  b) fakturu vydanou k úhradě výdajů bych určitě vystavil v režimu PDP - poskytování stavebních prací

  c) s ohledem na to, že 1/3 ceny díla fakticky přeúčtujete v režimu s DPH - uplatnil bych z došlé faktury také 1/3 odpočtu - tedy vycházel bych z toho, že z 1/3 je k ekonomické činnosti a za 2/3 k ekonomické činnosti není. Myslím, že je to obhajitelné. Samozřejmě pokud byste měli došlou fakturu v režimu PDP, bylo by to pro Vás mnohem lepší z hlediska argumentace.

 • Nárok na odpočet DPH při rekonstrukci hráze rybníka
  11. 12. 2020

  Město podalo žádost o dotaci na protipovodňová opatření od SFŽP na projekt „Rekonstrukce hráze rybníku Broumar“. Projekt zahrnuje vodohospodářské objekty (uznatelná část dotace) a chodníky a veřejné osvětlení (neuznatelná část dotace). V rámci vodohospodářských objektů budou v tělese hráze se silnicí III tř. na pozemku parc. č. 1742/1 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje – Správy silnic KHK, zrušeny stávající přelivy (propustky), které jsou součástí vodního díla. Nově bude rekonstruován nátok na sádky a stávající výpustné zařízení, řešené jako sdružený objekt (výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv), jenž bude splňovat požadavky na bezpečnost vodního díla. Výpustní objekt a nátok na sádky jsou umístěny na pozemku vodní plochy parc. č. 1606 ve vlastnictví města Opočno, pronajímaného fyzické osobě (plátci DPH) včetně DPH za účelem chovu sladkovodních ryb. Sdělili jsme poskytovateli dotace, že budeme mít u uznatelných nákladů nárok na odpočet DPH. Nyní ale začínáme váhat, zda máme opravdu nárok na odpočet ze všech prací týkajících se úpravy vodohospodářských objektů, které budou probíhat jak na pozemcích města pronajímaných s DPH, ale částečně i v hrázi, která ve vlastnictví města není. Obáváme se, že nejsme schopni práce na pozemcích města a práce v tělese hráze od sebe na fakturách oddělit.

  Já si myslím, že tady by nemuselo být rozhodující vlastnictví - pokud prokážeme, že se ve všech případech jedná o stavební práce nezbytné k plnění funkce rybníka, který je předmětem nájemního vztahu (s DPH) - potom si myslím, že jsem schopen přes judikaturu ESD dokázat, že není podmínka, že bych musel být vlasntíkem, abych měl nárok na odpočet DPH. Napadá mne třeba C - 528/19, který jsem nedávno zmiňoval v přehledu judikatury ...

 • prodej pozemků, právo stavby
  08. 12. 2020

  Dobrý den, město uzavřelo smlouvu na prodej pozemků, kde bude firma stavět byty. Zároveň je ve smlouvě zřízeno právo stavby za 1 Kč. Jde nám o to z jaké částky odvést DPH z 1 Kč nebo z ceny obvyklé ZP na právo stavby ? Platba za pozemky je stanovena ve 2 splátkách, jedna po podpisu smlouvy a druhá po ukončení staveb, po kolaudaci, kdy budeme vědět přesnou zastavěnou plochu (nyní máme k dispozici pouze projekt, ze kterého vycházíme). DPH máme odvést z celé částky hned po podpisu smlouvy?

  Já se obávám, že toto bude trochu jinak - pokud správně chápu, tak nyní ji poskytnete právo stavby s tím, že následně dojde k prodeji pozemků. Z mého pohledu jsou naplněny s pravděpodobností 98% (odhaduji - neznám konkrétní znění smluv) podmínky tzv. přenechání nemovitosti. Nebo-li nebudete to z pohledu DPH posuzovat jako 2 plnění, ale jako jedinné plnění v podobě dodání pozemku - předpokládám, že stavebního s DPH - základem daně by pak byl součet práva stavby a předpokládané výše kupní ceny (nevím, jak je přesně určena) - pokud by se následně lišila (například kvůli upřesnění výměry), jednalo by se již jen o úpravu základu daně. DUZP by vznikalo okamžikem, kdy jsou pozemky dány k dispozici (předány).

  Raději upozorňuji - toto odhaduji podle Vašeho popisu - pokud byste chtěli, abych to raději ještě "skoukl", tak mi pošlete uzavřené smlouvy - tedy právo stavby a kupní smlouvu na e-mail zdenek@obecuctuje.cz 

 • Inženýrské sítě a sazba DPH
  03. 12. 2020

  Obracím se na Vás s dotazem ohledně zasíťování pozemků. Obec bude budovat inženýrské sítě a komunikace k hranicím 8 pozemkům, které budou následně prodány fyzickým osobám jako stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. Jedná se o vybudování sjezdů k parcelám, přípojek plynu, kanalizace a vodovodu. Společnost, která bude zasíťování provádět a vyhrála výběrové řízení, podala nabídku, ve které je uvedeno zdanitelné plnění a k němu připočtené DPH v sazbě 15 %. Prosím o konzultaci výše sazby DPH. Hledala jsem různé informace ve Vašich vypracovaných manuálech. Uplatnění první snížené sazby ve výši 15 % se mi nezdá. Předem velice děkuji za odpověď.

  Teď jsem trochu neporozumněl jedné věci - pokud by se týkalo sítí obecně - třeba stavba kanalizace nebo komunikace, tak tam je určitě sazba DPH 21%. Trochu diskutabilnějčí by mohly být přípojky - nicméně jak jsem vyrozumněl, tak zatím je to stavba přípojek, kdy ještě nejsou pozemky rozprodány - nestojí zde žádné domy - tedy nemůžeme deklarovat, že je to ve funkčním celku ke stavbě nějakého domu pro sociální bydlení (navíc ono by to stejně asi nešlo - ty domy potom budou ve vlastnictví jiné osoby než by byl objednatel dané sítě).

  Já bych si myslel, že byste skutečně měli aplikovat sazbu 21% - určitě bych žádal dodavatele o vysvětlení. Ještě poznámka - pokud by si trval na svém a ty práce nebyly v režimu PDP (třeba jste neplátci ....), tak je to jeho problém - prostě chybně odvádí nižší daň a Vám se to teoreticky zlevní (tedy pokud by si v této variantě stál za svým a nechtěl to změnit, tak bych ho v tom nechal). Pokud je ale stav takový, že to je PDP plnění (což je dost možné - zvlášť pokud si třeba sami provozujete kanalizaci ...) - potom s ním nemusíte diskutovat - sazbu určujete Vy a byla by 21%. 

 • DPH vodné a stočné
  28. 11. 2020

  Nyní jsme prováděli vyúčtování vody a stočného. K 30.4. jsme udělali mimořádné odečty z důvodu snížení sazby DPH. Do 4/2020 máme sazbu 15%, od 5/2020 sazbu 10% DPH. Cenu vody i stočného máme zastupitelstvem schválenu včetně DPH od 1.10.2019 (vodné 30,- Kč/1m3 vč. DPH, stočné 17,- Kč/1m3 vč. DPH). Dostali jsme na obec dotaz od opozičního zastupitele. Chce vědět cenu za vodné a stočné a to jak před 30.4.2020 tak po 1.5.2020, jak se na ceně promítlo snížení DPH. Viz. dotaz. "Co jsem si zjišťoval, pokud by nebyla po 1.5.2020 cena snížena o rozdíl na DPH, nebo nebyla cena schválena vyšší ze strany zastupitelstva obce, mohlo by se jednat o nedůvodné obohacení a hrozili by stížnosti, či žaloby na obec". Od 1.5. jsme cenu jinou neschvalovali, byla ponechána schválená cena k 1.10.2020. Jedná se o nedůvodné obohacení a hrozí obci, že budou podány žaloby? Moc děkuji za Vaši odpověď

  Já si myslím, že reálně žaloby nehrozí. Zde jde o to, že cena byla stanovena včetně DPH - tu stále aplikujete.

  Je to z pohledu DPH obdobné jako v situaci, kdy obec nebyla třeba plátcem DPH a plátcem daně se stala s tím, že se rozhodla ponechat stávající ceník za krátkodobý pronájem sálu (třeba 2 000 Kč za den) s tím, že se to oddaňuje směrem dolů. K takovému jednání (respektive ponechání ceny) vedlo obec to, že si zase uplatní nějaké odpočty a odhaduje, že k poškození nedojde ...

  Takže si myslím, že ponechání stávající seny je obecně možné. Máme jediný problém - cena vody je věcně usměrnovanou cenou - pokud byste se v rámci kalkulace díky pohybu v sazbě DPH dostali do situace, že se již nevejdete do "kalkulace vody", tak byste mohli být skutečně napadání za to, že máte nepřiměřené zisky. Ale podle výše cen, které uvádíte, předpokládám, že na vodu spíše doplácíte ....(a to i po snížení DPH).

  Jinak toto je otázka spíše na právníka .... - tak snad doufám, že naše odpověď je adekvátní

 • REŽIM PDP SAZBA DANĚ
  27. 11. 2020

  Město bude v areálu centra seniorů, realizovat výstavbu trafostanice. Trafostanice bude postavena na pozemku, který je již nyní pronajímán (spolu s budovou) centru seniorů. Postavená trafostanice zůstane v majetku města a bude sloužit výhradně pro centrum seniorů, které je příspěvkovou organizací města a poskytuje pobytové služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách včetně drobných doplňkových služeb (např. kavárna, kadeřnictví atd.). Město centru seniorů nyní pozemek včetně stavby pronajímá v režimu osvobozené plnění podle § 56a ZDPH. Jelikož nájem je pro město ekonomickou činností, bude stavba trafostanice realizována v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e. Náš dotaz zní, zda lze u přenesené daňové povinnosti uplatnit v souladu s § 49 ZDPH první sníženou sazbu daně ve výši 15 % protože trafostanice bude sloužit výhradně pro centrum seniorů, které poskytuje pobytové služby podle zákona o sociálních službách?

  Za mne souhlas s 15% - jak to popisujete, mělo by to splnit charakteristiky v §48 odst. 5 písm. l)

 • prodej novinového stánku a vodovodu a kanalizace
  23. 11. 2020

  Dobrý den, Prosíme o radu s následujícími problémy: Město bude prodávat novinový stánek, pořízen v roce 2008. Stánek stál několik let naproti úřadu na betonové ploše, byl napojený na el.energii. Měli jsme ho evidovaný na stavbách na účtu 021. Po celou dobu byl pronajímán. V létě ho přestěhovali za pomocí jeřábu do sportovního areálu a pronajali. Řešíme tedy, v jakém režimu DPH bude prodej tohoto stánku. Zda máme posuzovat jako samostatnou movitou věc a prodej zdanit nebo zda posuzovat jako prodej nemovité věci a zkoumat osvobození, které asi vzhledem k přestěhování stánku v letošním roce nepřichází do úvahy. Město prodává vodovod a kanalizaci pro 3RD společnosti SVS a.s. za kupní cenu 127 tis.Kč. Stavba zkolaudována v září letošního roku. Předávací protokol podepsán 23.10.2020. Uzavření kupní smlouvy schváleno Radou města 3.11.2020, smlouva dosud nebyla podepsána. Kdy bude DUZP a v jakém režimu DPH (bude se jednat o režim přenesení daňové povinnosti dle §92d zákona o DPH?). Děkujeme

  Prvním dotazem jste mne dost zaskočili - je to o vymezení toho, co je nemovitost pro účely DPH a zda splníme, že je to stavba pevně spojená se zemí (§56 odst. 5 písm. a). Pokud si vzpomínám, tak ESD řešil, že nemovitou věcí by pro účely mohl být i hausbot, pokud je trvale ukotven na jednom místě a fakticky plní charakter nemovitosti. 

  Když o tom uvažuji - pokud by se jednalo o prodej s tím, že si stánek odvezou, tak jsem jednoznačně zastánce toho, že se jedná o dodání movitosti - tedy sazba 21%. Tady jsem si dost jistý, že to tak je.

  Pokud se prodává s tím, že bude stát na stále stejném místě, tak to asi tak jednoznačné není  - přiznám se, že je to dotaz spíše na právníka - já bych spíše vyhodnotil, že je to věc movitá (že tam není pevné spojení se zemí - že je možno skutečně přemísťovat zdvihem - bez narušení zemského povrchu) a zdanil bych to také 21%.

  K tomu druhému - je to dodání novostavby - fakturovat musíte v režimu +DPH /ten režim v PDP se používá poze tehdy, pokud by to bylo za normáních okolností osvobozeno od daně, ale rozhodnete se to zdanit - což zde není - v tomto případě je to zdaňováno povinně). Z hlediska DUZP máte problém - je to stavba nezapisovaná do katastru a DUZP je předáním - nicméně to předání je fakticky protiprávní, protože ještě není uzavřena smlouva, na základě které by k předání melo dojít. Co k tomu říci - mylsím si, že pokud budeme trvat na platnosti předávacího protokolu a oprávněnosti předání dne 23.10., tak DUZP je ke dni 23.10.

   

 • DPH u rekonstrukce bytů
  19. 11. 2020

  Město koupilo několik bytů v panelovém bytovém domě a nyní uzavírá s vybraným dodavatelem smlouvu na rekonstrukci těchto bytů. Byty nadále budou sloužit k trvalému bydlení nájemníků. Pronájem bytů máme v rámci své hlavní činnosti, pronájem bytů bude plněním osvobozeným bez nároku na odpočet DPH. Dodavatel nám navrhuje smlouvu na rekonstrukční prace se sazbou DPH 21 %. Jako důvod uvedl, že město bude nadále byty pronajímat a že se tedy jedná o podnikatelskou činnost. Dům je zapsán v katastru jako objekt k bydlení a jednotlivé byty v něm všechny slouží pouze k trvalému bydlení. Podle nás by se tedy mělo jednat o práce se sníženou 15% sazbou DPH. Prosíme o Váš názor, děkuji,

  To je úplně nesmyslný názor dodavatele stavby - DPH se neodvíjí v tomto případě od skutečnosti, že je budete pronajímat a budete tak "podnikat". Rozhodující je, že to jsou bytové domy a byty - a tam je podle zákona o DPH snížená sazba daně - tedy 15%.

  Nicméně co je nejdůležitější - dodavateli stavebních prací to může být úplně jedno, protože jste plátci DPH. Jedná se o stavební práce na majetku, který budete mít k ekonomické činnosti - tedy je povinnost, aby dodavatel fakturoval mimo režim DPH - tedy jen základ daně a Vy si toto prodaníte na ř. 11 přiznání (a již neuplatníte protože to budete používat k činnosti od daně osvobozené). Takže jen pohlídejte ať je smlouva a fakturace v režimu PDP a o sazbu ať se dodavatel nestará.

 • DPH činnosti začínající plátce
  16. 11. 2020

  Dobrý den, obec se stala od října plátce DPH z důvodu provozování prodejny potravin. Prosím o radu jak správně nastavit DPH: 1) Nájemné bytů (nájem se skládá z nájemného bytu, nebytových prostor a nájemného movitého majetku) - budeme pro tyto příjmy uplatňovat osvobození nebo lze odvádět DPH (pokud ano v jaké sazbě?) a na vstupu uplatňovat DPH např. u oprav a údržby bytů? 2) K nájemnému hradí nájemci zálohy (voda, el.energie, septik) - budeme z těchto příjmů odvádět DPH? Jaké jsou možnosti? Lze osvobozeně přefakturovávat tyto služby, když si nebudeme uplatňovat DPH na vstupu nebo budeme odvádět a uplatňovat? 3) Nájemné nebytových prostor (hostinec) - osvobozeně? 4) Zálohy k nájmu nebytových prostor (voda) - DPH? 5) Pachtovné pozemků - DPH, osvobozeno? 6) Pronájem nádob na biodpad - DPH? Sazba? 7) Máme nakoupeny vratné kelímky s logem obce, které se při kulturních akcích zálohují, ale dochází k tomu, že se některé nevrací - účtujeme jako náhadu škody (budeme odvádět DPH? - sazba?) 8) Obec bude pravděpodobně realizovat výstavbu ČOV - lze uplatňovat DPH na vstupu? (PD, analýzy, geodetické služby apod?) - jaký je postup, když k realizaci stavby nakonec nedojde a bylo uplatněno DPH na vstupu při přípravných pracích (PD apod.)? 9) Obec plánuje zasíťování pozemků a následný prodej stavebních parcel. Počítáme, že prodej bude realizován s DPH (21%). Lze uplatňovat náklady na výstavbu inženýrských sítí, PD a všechny související náklady? Obec také zvažuje, že by neprodala všechny parcely a nechala si část pro obecní účely (výstavba domu pro seniory apod.). Řeší se to již teď při uplatňování DPH na vstupu nebo až když nedojde k prodeji a obec se rozhodne si část parcel ponechat. Zatím jsou to jen úvahy, ale raději se ptám abychom si neuplatili DPH neoprávněně.

  Já bych Vás prvotně poprosil, abyste se podívala do Manuálu k DPH č. 8 - je z 9. 4. 2019 - jde mi o to, že tam to máte komplexně popsáno - takto v odpovědi to budete mít vždy "kusým způsobem"

  1. nájemné - obecně u nájmu bytu - osvobození od DPH - přitom to se aplikuje i na příslušenství bytových prostor (třeba sklep, mohlo by to být parkovací stání v bytovém domě ...  - samozřejmě pokud souvisí s bytem). Nevím, co máte pod "movitým majetkem" - pokud by to byly zařizovací předměty (linka, sporák), tak ty by měly být chápány z pohledu DPH jako součást bytu. Pokud byste vyloženě nakoupili nábytek (skříně, stoly ...) a toto pronajímali - tam je to již na vážkách - zda ještě je to podřaditelné jako vedlejší plnění k pronájmu bytu - nebo samostatně - to bych raději řešil případ od případu a předpokládám, že je to u Vás spíše o těch zařizovacích předmětech. Tím, že pronájem bytů je osvobozen od daně, nemáte nárok na odpočet DPH z oprav ...

  2. zálohy na služby - to co popisujete je varianta asi nejčastěji rozšířená - tedy nakoupím bez odpočtu a přeúčtuji mimo DPH (odůvodňuje se to aplikací §36 odst. 13). Podmínkou je, že si nic nepřidáváte a že to jsou také skutečně externě účtované služby (ne třeba to, že vodu rozvádíte sami nebo nějaký úklid společných prostor vaším zaměstnancem). Dělá to tak většina subjketů, podle předpisů to úplně není - srávnější cesta by byla uplatnit odpočet a odvést DPH na výstupu - ale to je komplikace a pokud s tím začínáte, tak asi začněte s tím přeúčtováním mimo DPH (jinak právě v manuálech k DPH - třeba i v manuálu k základu daně je to vysvětleno i ve vazbě na judikaturu).

  3. Nájem hostinec - platí pravidlo - nájem je od daně osvobozený (kromě pár výjimek). pokud pronajímáte plátci DPH, můžete zvolit nájem s DPH. Ten je v takovém případě výhodnější, protože Vám umožní odpočítat DPH ze souvisejících oprav.  Takže si zjistětě, zda je nájemce hostince plátce či nikoliv

  4. Energie - viz bod 2 s poznámkou, že pokud je ale nájemce plátce DPH, tak by logicky měl chtít, abyste v tomto případě uplatnili na vstupu a vyúčtovali mu to s DPH aby si on mohl daň uplatnit

  5. pacht pozemků - viz výše - pokud neplátci - povinně osvobozeně, pokud plátci můžete se rozhodnout dát mu to v sazbě 21%

  6. Pronájem nádob na bioodpad - nevím souvislosti - obecně ale pronájem movitých věcí je s 21% DPH (jen poznamenávám - neznám ten mechanismus komu to pronajímáte, pokud občanům, zda si nádobu může zajistit sám a toto je třeba alternativa ... - jen to píši kvůli tomu, že by se možná mohlo i řešit, že je to součástí výkonu veřejné správy - nakládání s komunálními odpady - mimo DPH - spíše pochybuji, že by to tak bylo, ale asi to nemohu úplně vyloučit - to bych musel znát konkrétní systém, jak to aplikujete

  7. Vratné kelímky - vždy prvotně musíte řešit, zda jste si z nich uplatnili odpočet. Pokud ne, tak určitě je nebudete dodaňovat. Pokud v nich prodáváte občerstvení v rámci akcí a lidi je třeba rozbijí, tak náhrada škody by měla být obecně mimo DPH (pokud se za tou náhradou škody neskrývá fakticky to, že si ty kelímky od Vás kupují třeba na památku ...)

  8. Opdočet DPH - vždy je spojen s prokázáním, že plnění použijete ke zdaňovaným výstupům. Tedy dotaz není kompletní - vždy musíte řešit, zda to budete třeba provozovat a vybírat peníze s DPH (stočné). Pokud ano a bude to sloužit jen k této činnosti, potom máte nárok na odpočet. Pokud byste ale někomu jinému třeba dali provozovat (třeba zadarmo) - nárok na odpočet DPH není. Pokud byste jim to pronajali za "normální cenu" s DPH, tak nárok na odpočet máte. Tedy hlavní dotaz je - co s tím budete dále dělat a nějak to prokázat (případně i usnesením zastupitesltva o tom, co je záměrem ....). Pokud se to nevydaří a ty důvody budou objektivní, tak by Vám odpočet DPh měl zůstat...  -tedy jen na základě prokazatelného záměru dosahovat budoucí zdaňované plnění.

  9. síťování parcel je velký problém nad rámec možnosti to tady popsat. Podívejte se prosím do manuálu k DPH č. 12 - z 11. 4. 2019 - str. 18 - popisuji to tam a k dokumentu je také připojen dotaz a odpověď právě na sítě. Zjednoduším - postoj MF a GFŘ je zatím takový, že odpočet DPH je možný jen u těch sítí, které sami o sobě slouží ke zdaňovaným činnostem (tedy třeba kanalizace k výběru stočného, plynovod k odprodeji novostavby plynárnám...). Odpočet DPH u komunikakcí odmítají ... Samozřejmě je možný odpočet daně u těch sítí, které přímo prodáte spolu s pozemkem (třeba přípojka vody a kanálu, pilířek ...).

  Jinak ještě jednou moc doporučuji - pročtěte si manuály k DPH - alespoň ty k rozdělení činností (2), sazbám daně, nájmu, převodu nemovitostí, PDP a základy odpočtů + jsou tam nějaké materiály pro začínající plátce ....to si lidi chválí jako hodně přínosné. 

 • Náhrada nákladů řízení
  12. 11. 2020

  Dobrý den, pokud jsme si na vstupu nárokovali DPH za služby advokáta dle faktur a nyní nám žalovaný hradí náklady řízení, musíme z těchto nákladů řízení DPH odvést? Nebo se náklady řízení zaúčtují celé (nezdaněné) na 649? A ve vztahu k DPPO, předpokládám, že je to daňový výnos -(náhrada nákladů řízení se skládá ze správního poplatku soudu, pak náklady na právního zástupce) Děkuji.

  Domnívám se, že z nich DPH odvádět nemáte - vy jste jim žádnou službu neposkytli, pouze jen po nich chcete nahradit náklady (škodu), která Vám vznikla - tedy pro mne to není plnění z pohledu DPH, dal bych na účet 649 a daň již neodváděl.

  Pokud se to vztahuje k činnosti, která je obecně předmětem daně, tak by to byla součást zdaňovaných výnosů.

 • Vydaná faktura od obce na výkup železa
  03. 11. 2020

  Jsme obec, plátci DPH. Naši pracovníci odvezli do výkupu sb.surovin st.radiátory aj. a obec z toho bude mít příjem. Na základě dodacího listu máme vystavit vydanou fakturu a zaslat ji na firmu co provádí výkup sb.surovin. Jak prosím postupovat? Kolik je sazba DPH a jedná se zde o PDP? Děkuji.

  Tady je trochu teoretický problém - totiž železný šrot je vyjmenován mezi plněními, na které se vztahuje režim PDP. Nicméně pokud by byl daný šrot striktně z výkonu veřejné správy, tak by jeho dodání nemělo podléhat DPH - tedy vystavil by se doklad mimo DPH a příjemce by nic neprodaňoval. Nicméně upřímně - ono je to velice složité vysvětlovat odběrateli, nvíc jak to popisujete tak ani u Vás to nemusí pocházet z okruhu mimo ekonomických činností.

  Takže bych doporučoval - neřešit to, vystavit v tomto případě fakturu na režim PDP - tedy potom ani neřešíte sazbu daně (ta by byla 21%, ale to si řeší odběratel). Zúčtování faktury je klasické, možná vznikají diskuse na jaký výnosový účet to dát - nejčastěji v těchto případech se volí 609 nebo 649.

   

 • DPH u obecních bytů
  30. 10. 2020

  Dobrý den, žádám Vás o radu v oblasti DPH u bytů. V roce 2020 a 2021 budeme rekonstruovat 4 obecní byty. Dotace na rekonstrukci byla přislíbena, doklad jsem ještě neviděla. Ráda bych znala Váš názor, zda má být na faktuře uvedena přenesená daňová povinnost nebo DPH „klasicky“ a ve výši 15 % nebo 21%? Při přenesené daňové povinnosti obec DPH dopočte a nenárokuje?

  Moc děkuji za zaslané doplnění - zkusím jen zrekapitulovat to, co je nejdůležitější pro odpověď:

  a) jedná se o rekonstrukci stávajících bytů v domě, který je a i po rekonstrukci bude bytovým domem

  b) měly by být následně sjednány pouze nájemní vztahy (na pronájem bytů). Neuvažuje se například s nájemním vztahem, ve kterém by bylo stanoveno že má nájemce v nějakém případě opční právo byt následně koupit ...

  Za těchto okolností - dodavatel má určitě fakturovat v režimu PDP. Sazba daně má být 15% a to i v situaci, když by stavební práce zasáhly do částí mimo byty (neboť se jedná o bytový dům). Nárok na odpočet DPH není - protože to budete používat k nájmu povinně osvobozenému od DPH (tedy jen ř. 11 přiznání a odvod DPH).

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu