Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Odpadní vody - fekál
  17. 09. 2020

  Máme zřízenou novou příspěvkovou organizaci Technické služby, zatím neplátce DPH. Od října budou plátci. Nemůžeme se dohodnout na hlavní a doplňkové činnosti v oblasti odpadních vod - vyvážení fekálním vozem. Organizace má ŽL na odpadové hospodářství. Provádí vyvážení fekálním vozem pro občany z místních částí kde není kanalizace za cenu paušálu 600 Kč. V této částce je uložení na ČOV, doprava, čerpání , kterou stanovila rada ( i když náklady na dopravu jsou různé poněvadž místní části jsou vzdáleny 2 až 10 km) . Dále provádí vývoz fekálním vozem i pro jiné obce a pro firmy. Je možné mít vývoz fekálním vozem pro občany místních částí v hlavní činnosti a pro jiné obce a firmy v hospodářské činnosti nebo vše spadá do činnosti hospodářské?

  To rozdělení mezi hlavní a hospodářskou činnost je skutečně na rozhodnutí vaší obce. Obec podle zákona o obcích "pečuje o uspokojování potřeb občanů" (§35) - za tím klidně můžeme vidět i vývoz jímek... (ale je to na rozhodnutí obce). Zároveň obec může takovou činnost delegovat i na příspěvkovu organizaci - tedy nevidím problém například ve variantě, aby vývoz jímek pro občany byla činnost hlavní a vývoz pro jiné obce a firmy byla doplňková (tedy ta, v které mají být pokryty náklady a má být prováděna s ekonomickou rentabilitou). Jen jim to způsobí, že budou muset náklady na danou činnost (provozo vozidla apod. ...) dělit mezi obě činnosti - nicméně to je celkem běžné u organizací tohoto typu. Z hlediska DPH je úplně jedno, zda to bude v hlavní nebo doplňkové činnosti - DPH tam bude v obou případech.

 • dotace na investici
  08. 09. 2020

  Dobrý den, místnímu zapsanému spolku, který se stará o opuštěná zvířata v obci a okolí, by obec ráda poskytla investiční dotaci na výstavbu výběhů a voliér. Organizace si ale některé stavební práce chce provést svépomocí a obrátila se na nás, jak má ve vztahu k dotaci tyto práce vykázat . Zároveň mají obavy jak přistoupit k daňovým odpisům ze vstupní ceny, která bude zahrnovat aktivaci práce svépomocí, které by finančně byly případně kryté z dotace. Nechceme jim poskytnutou dotací udělat nějaký problém, jak je to v případě dotací na úhradu nákladů provedených svépomocí a případné následné odpisování majetku pořízeného z takovéto dotace. Děkujeme za odpověď.

  Ohledně vykázání práce ve vztahu k dotaci, to záleží, jak si stanovíte podmínky pro průkazné doložení vlastních výkonů. Určitě to bude chtít z jejich strany doložit nějaký soupis hodin a pak si dohodnout, jakou hodinovou sazbu jim formou dotace proplatíte (nějakou cenu obvyklou za podobné práce). Dotace totiž může být poskytnuta s ohledem na cíl (například postavení budovy) bez nutnosti prokazování nákladů.

  Ing. Nejezchleb doplnil: 

  Teď k účtování na jejich straně - tady nevím. Já bych měl tendenci o nákladech, které nevynaloží (z důvodu dobrovolnické práce) neúčtovat. Pokud by hodnota investice v tomto případě stále převyšovala dotaci - není to problém - investiční dotace daňově snižuje vstupní hodnotu majetku .... Pokud by ale hodnota dotace byla vyšší než náklady - tak vlastně dostali peníze navíc (pokud počítám s tím, že dobrovolníci to udělají zdarma) - logicky by potom tato dotace byla vynaložena na krytí něčeho jiného než je tato výstavba. Potom začínám ale tápat vlastně v tom, na co tu dotaci dostali (protože to jsou reálné peníze a část z nich vůbec nemuseli vydat - to bych začal uvažovat spíše o tom, že jim poskytnu nižší investiční dotaci a zbytek dám třeba na zajištění provozu). Myslím si, že toto musíme vyřešit prvotně, než se budeme zabývat vůbec účetnictvím a zdaňováním (jinak jen poznámka - dotace na investici není osvobozená od daně - ona snižuje daňovou vstupní hodnotu majetku - musel bych jen řešit, co se vlastně stane, pokud je nakonec dotace vyšší než jsou pořizovací náklady u nezisku - to jsem ještě neřešil). 

  Ohledně vstupní daňové ceny, ta se snižuje o přijaté dotace, takže by v ní práce provedené svépomocí fakticky nebyly zahrnuty (když jim na ně poskytnete dotaci). Jinak dotaci mají od daně z příjmu osvobozenou (jsou veřejně prospěšný poplatník, jako např. i obec). 

 • Objednávky služeb
  07. 09. 2020

  Dobrý den, je možné, aby si starosta dohodl sám nějakou drobnou službu ústně? Například konzultace s auditorem, s právníkem, telefonickou objednávku správce informačního systému při zablokovaném hesle, propadlém certifikátu atd. Musí být na každou takovouto službu objednávka nebo smlouva? Pro správce informačního systému je dobrá, i vzhledem k GDPR. Ale třeba nějaké drobné konzultace za cenu obvyklou? Děkuji

  Nejsme právníci, ani se v souladu s obchodními podmínkami nespecializujeme na právní dotazy. Ale můj názor je, že to problém není. Podle občanského zákoníku (§ 559 a dále) mohou mít právní jednání ústní formu.  Objednávka i smlouva mohou tedy být uzavřeny ústně (pokud jejich předmětem není převod věcného práva k nemovité věci). U malých jednorázových částek bych se toho osobně nebála, u větších nebo pravidelných částek by byla pro starostu jistější písemná forma včetně případného schválení ze strany ZO.  Pak ještě ohledně finanční kontroly, kontrola správcem rozpočtu před vznikem závazku - zde jsou možné limitované přísliby, ani kvůli tomuto předpisu není nezbytné mít na každou službu objednávku - ale to již záleží více na vašem kontrolním řádu. 

 • majetek v podrozvaze u příspěvkové organizace
  26. 06. 2020

  Příspěvkové organizace města mají movité věci předané k hospodaření. Město je eviduje na účtu 909 s příslušnou analytikou podle PO. PO tento majetek evidují na účtech 018, 022 a 028. Veškerý majetek nabývaný PO je dle zřizovací listiny majetkem zřizovatele. Při inventarizaci si majetek město s PO vzájemně odsouhlasují. PO vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jen některé z nich evidují na účtech 901 a 902 majetek „pod hranicí“ (7000 Kč, 3000 Kč). Některé ve výkazu Příloha ale žádný majetek na podrozvaze ani neuvádějí. Město zatím majetek evidovaný v PO na podrozvaze na účtech 901 a 902 neeviduje nikde. Mělo by nebo nemusí?

  Tento majetek město jako zřizovatel určitě nemá evidovat - bylo by to duplicitní v podrozvahách, navíc byl pořízen přes náklady, ta evidence na 901 a 902 je spíše odpovídající operativní evidenci. Nebylo by k ničemu přínosné jej evidovat i na městě. Dle obsahového vymezení 909  je to trochu sporné, ale z hlediska vypovídací schopnosti je evidence jen u PO zcela postačující. 

  Další variantou je u zřizovatele na 909, u PO na 901 a 902. Volili bychom, kdyby se jednalo o velké množství majetku ve významné hodnotě, pro info. 

 • Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům
  25. 06. 2020

  Dobrý den, jsme dobrovolný svazek obcí - dotaz zní, zda se na DSO vztahuje program Antivirus C - uplatnění nároku na prominutí pojistného zaměstnavatelům. Podmínky nároku splňujeme, ale nárok nemá zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Jsou tam uvedeny územní samosprávné celky, dobrovolný svazek obcí tam přímo uveden není, jenže nevím, jestli se v tomto případě na DSO pohlíží jako na ÚSC? Děkuji.

  Toto není přímo oblast naší činnosti, ale napíšu Vám názor. Našla jsem informace o programu, asi jako Vy, na tomto odkazu:

  https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20C

  V § 109 odst. 3 není DSO uvedeno, DSO není ÚSC, dle zákona o obcích je právnickou osobou, takže zkusit to určitě můžete. Dotaz vám vracím.

 • Školní tělocvična
  19. 06. 2020

  Městys vlastní budovu, ve které je školní jídelna, tělocvična a nebytové prostory (obchody). Prostory jídelny využívá PO Základní škola na základě Smlouvy o výpůjčce, nebytové prostory městys pronajímá. Tělocvičnu (velká + malá) využívá bezplatně ZŠ pro potřeby výuky (bez smlouvy, ale uvedeno ve schváleném ceníku), dále městys poskytuje dalším subjektům, kteří platí za využití dle ceníku. Dotaz: 1) Jakou smlouvu uzavřít ze ZŠ na tělocvičnu, je možné smlouvu o výpůjčce (aby bylo bezplatně)? Ale je možné uzavřít na dobu neurčitou a jen na část dne dle školního rozvrhu např. do 16 hod.? 2) Ostatní, kteří využívají prostory tělocvičny, platí dle schváleného ceníku, je vystavován pokladní doklad. Je nutné uzavírat nějakou smlouvu? A pokud nějaký subjekt využívá prostor tělocvičny dlouhodobě např. 2-3 týdně, je vhodné uzavřít Smlouvu o nájmu za účelem sportu? Pozn.: máme rozhodnutí na poskytnutí dotace na výměnu podlahy v tělocvičně a potřebujeme mít v pořádku smluvní vztahy.

  Nejsme právníci, ale domníváme se, že:

  - smlouva o výpůjčce nebytových prostor (varianta "nepojmenovaná smlouva" specifikující bezplatné užívání v definovaném rozsahu je možná) - klidně lze na dobu neurčitou a specifikovat třeba, že je to ve všední dny ve školním roce od do ..... V tom nevidím problém. Je potřeba nezapomenout jen specifikovat otázku odpovědnosti - úhrady třeba ve vazbě na případné poškození. Předpokládám, že náklady na energie by nesl vlastník - to by se také zaneslo do smlouvy ...

  - ostatní užívání - smlouvu v písemné podobě podle mne uzavírat nemusíte - prostě úhrada bude podle ceníku a aktuálního užívání (a smlouva bude ústní - to je běžná situace). Písemnou smlouvu bych uzavíral jen s těmi, kdo to mají dlouhodobě v nějaký pravidelný čas - byla by to nějaká smlouva o užívání sportoviště a tam by se zase specifikovala práva a povinnosti - třeba jak se bude rezervovat, dokdy nejpozději by měli ohlásit, že tam nebudou, cena, jak se bude vyúčtovávat - třeba 1x za měsíc/dopředu na celý půlrok .... - to jsou již různé varianty

 • Předání teploměrů PO
  09. 06. 2020

  Dobrý den, zřizovatel (krizový štáb města) v době vyhlášeného nouzového stavu nakoupil pro své PO (ZŠ a MŠ) bezkontaktní teploměry v celkovém počtu 50 kusů (1573,- Kč/ks). Na základě předávacích protokolů se jednotlivé teploměry předaly na příslušné PO. Město fakturu zaplatilo ze svého rozpočtu z POL 5137 (501). Máme výdaj města při předání teploměrů PO přeúčtovat na 572 (či 543) nebo jej máme ponechat na 501?

  Výdaj klidně nechtě na 501, jen dejte předávací protokol škole, abyste vy je nemuseli vést na 902, aby si je případně vedla škola - můžete jako bezúplatný převod. Tím by to účetně bylo vyřešeno a majetkově také, obec má právo toto škole koupit. 

 • technické zhodnocení na majetku zřizovatele
  14. 05. 2020

  PO spravuje majetek (komunikace, zeleň) pro město na základě příkazní smlouvy, tj. majetek je veden v účetnictví města a PO dostává příspěvek na jeho údržbu. Nevíme jak vyřešit situaci, pokud součástí té údržby je i technické zhodnocení (investice), což bývá u rekonstrukcí komunikací velmi často. Může to uhradit PO z provozního příspěvku a pak přefakturovat městu a převést fyzicky na základě protokolu? Nebo má město předem poskytnout inv. dotaci? PO realizuje akci sama ve své režii, sama soutěží zakázku. Děkuji

  Určitě je vhodné, aby vám pak náklady na práce na komunikacích přefakturovali. Vy jim na to asi neposkytujete zvlášť peníze, ale platíte jim to až na základě té přefakturace, to lze. Důležité je, aby náklad nakonec skončil u vás. Pokud to bude investice, tak je vhodné, aby vám co nejdříve po dokončení předali informaci, abyste mohli výšit ocenění majetku a odpisovat od následujícího měsíce již ze zvýšené částky.  Fyzicky vám TZ předávat nemusí, oni jsou jen jakoby dodavatel prací, vy jste pořád vlastníkem komunikací, oni je jen spravují. Takže důležitější je včasná přefakturace, popř. zajistit nějaké info o ocenění před fakturou, pak tedy klidně nějaký protokol, abyste to včas zobrazili v majetku,

  Dotaci určitě ne - to byste si jí dávali na vlastní majetek, to by nebylo dobře. 

  Ing. Nejezchleb doplnil: 

  Toto je letitý problém. Já bych uvažoval asi následovně - pokud by to bylo kompletně prováděno externě, tak by to skutečně bylo lepší přeúčtovat, aby to Město zaplatilo z investičních výdajů a zařadilo si to u sebe - potom je otázka, proč si to neobjedná rovnou a jsou tam ty TS (příspěvková organizace). Jenže často dochází k tomu, že se na pracích podílí i příspěvková organizace (třeba doprava, příprava povrchu ...) - potom za sebe říkám, že buď se to bude fakturovat - ale je tam problém, že to bude s DPH a také řada lidí (včetně MF) odmítá fakturaci služeb na zřizovatele - potom by to chtělo účelový investiční příspěvek, TS to zrealizují, případně naaktivují do investic nějaké vlastní náklady a následně to TZ předají zřizovateli. Děláme to takto třeba v Holicích - nic lepšího nás nenapadlo.

 • Investiční příspěvek PO
  12. 05. 2020

  V roce 2019 byl zřizovatelem příspěvkové organizaci poskytnut investiční příspěvek na nákup DHM . Příspěvek byl poskytnut ve výši dle nabídky dodavatele. Poskytnutí příspěvku schválilo zastupitelstvo. Cena DHM však byla nakonec nižší o 5000 Kč a příspěvek nebyl vyčerpán v celkové výši. Mám prosím dotaz jak má škola, nebo obec dále postupovat. Děkuji .

  Máte v zásadě dvě možnosti (nevím, jak byly nastaveny původní podmínky při poskytnutí - samozřejmě musíte také respektovat, jak to bylo schváleno):

  a) požadovat vrácení nevyčerpaného investičního příspěvku (tedy nejlepší by bylo, když by vám udělali vyúčtování). Vy byste jen udělali předpis MD 348/Dal 401 a inkaso MD 231/Dal 348. Příspěvková organizace by udělala předpis MD 401/Dal 349 a poslala by peníze MD 349/Dal 241  a MD 416/Dal 401

  b) druhá varianta je jim peníze nechat - tedy budou mít o těch 5 tis. Kč posílen fond investic - samozřejmě pokud ten příspěvek byl schválen na konkrétní nákup, tak by nyní ten orgán, který o tom rozhodl, měl souhlasit s tím, že si ponechají na krytí dalších investičních potřeb.

 • Sociální fond
  12. 05. 2020

  Dobrý den, máme zřízen SF. Nyní jsme přijali zaměstnance , který je teď půl roku dotován z úřadu práce a poté bude u nás v zaměstnání pokračovat. Jak je to prosím se SF. Je možné aby se vzdal z vlastní žádosti tohoto bonusu anebo prostě musí tyto bonusy čerpat. A pokud ano, bude to od doby podepsání smlouvy, i když je placen ÚP anebo až bude vyplácen obcí. A prosím ještě jestli musí být dodatek ke smlouvě, když rada nájemci nebytových prostor snížila nájemné v důsledku krize na 3 měsíce. Děkuji

  K tomu prvnímu - to je podle mě na vás, ale nevidím problém mu poskytovat benefity ze SF, jako každému jinému zaměstnanci, pořád je to váš zaměstanec, ÚP vám jen poskytuje dotaci na jeho mzdu.

  Na druhou otázku najdete odpověď na stránkách MV, viz odkaz:

  https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-moznostem-obci-docasne-snizit-najemne-vybirane-z-obecniho-majetku-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

  Dodatek je vhodný sepsat - zmiňují to hned v úvodu - slevy na nájemném se týká otázka č. 1, ale dále uvádějí, že se nemusí v tomto případě dopředu zveřejnit záměr - stačí rovnou schválení a dodatek.

 • použití fondu investic
  28. 04. 2020

  Dobrý den, naše PO ZŠ bude na budově ZŠ, kterou má svěřenu do práva hospodaření provádět technické zhodnocení (rekonstrukce prostor na jazykovou učebnu), za cenu 5 mil. Kč. PO ZŠ bude i příjemcem inv. dotace Ex post ve výši 3. mil. Kč. Ve fondu investic má ZŠ 1,3 mil. Kč. 1. Obec, jako zřizovatel poskytne ZŠ návratnou finanční výpomoc ve výši dotace tj. 3. mil. Kč. 2. Může ZŠ ke krytí dalších výdajů použít fond investic v celé výši 1,3 mil. Kč? Musí žádat o souhlas zřizovatele? Nebo je nutné, aby zřizovatel nařídil ZŠ odvod z fondu investic do rozpočtu obce a poté jí tyto finance zaslal formou investičního příspěvku? 3. Zbývající částku tj. 700 tis. Kč převedeme ZŠ formou investičního příspěvku, tak aby měla na pokrytí celé investice. Jsem na obci pátým rokem, ale jak naložit z fondem investic PO jsem dosud neřešila. Děkuji za odpověď..

  Ono to není v zásadě nic složitého - asi začneme od prostředka:

  a) fond investic může PO na tuto akci použít - určitě je nesmyslné postupovat tak, že byste jim nejprve nařídili odvod z fondu investic a potom jim zase peníze dávali investičním příspěvkem. Pokud se týká souhlasu s čerpáním fondu investic na tuto akci - zákon 250/2000 Sb. takový souhlas nepožaduje. V některých případech je ale definováno ve ZL, že je nezbytné zajistit předchozí souhlas s čerpáním fondu - potom z mého pohledu platí ZL. Tedy pokud tam o tomto nemáte nic, nemusí žádat.

  b) dofinancování a "předfinancování akce" - tak jak popisujete je to skutečně možné - tedy, že bude NFV a investiční příspěvek - otázka je jen, zda je to praktické - vy sice teď máte nějaká čísla, nicméně v praxi se může stát, že akce bude stát více kvůli vícepracím nebo že třeba výsledná dotace bude nižší - tedy že ten podíl 3 mil. Kč NFV a 700 tis. Kč investiční příspěvek nemusí být konečný a bylo by potřeba následně v tomto provádět změny. Za těchto okolností někdo dělá to, že by schválil celých 3,7 mil. Kč jako investiční příspěvek s vyúčtováním (asi by se čerpal postupně) s tím, že se vrátí nespotřebovaná část - tedy podle skutečné výše nákladů na akci a skutečné výše obdržené dotace. Je to jednodušší v tom, že se nic nemusí přeschvalovat - pokud by třeba akce nakonec stála 5,1 mil. Kč a oni by dostali z EU jen 2,9 mil. Kč a vyčerpali na to celý svůj fond investic ve výši 1,3 mil. Kč, tak by vrátili v rámci vypořádání 2,8 mil. Kč (prostě to, co jim zbylo - struktura financování by potom byla 2,9 mil. z EU, 1,3 mil. z vlastního fondu a 0,9 mil. Kč investiční příspěvek) - nic by se již nepřeschvalovalo. Pokud by naopak nakonec akce stála méně, tak by zase více vrátili - berte to jen jako námět, jak je možné také uvažovat.

  Vložila jsem dokument k transferům pro PO i na stránky Obec účtuje, můžete si jej stáhnout, výše uvedené je tam také vysvětlené. 

   

 • zajištění karantény pro zaměstnance
  31. 03. 2020

  Naše příspěvková organizace CSP - domov důchodců chce zabezpečit co největší bezpečí pro své klienty. Proto ji naše město domluvilo ubytování pro její vyčleněné zaměstnance v naší o.p.s., aby se nestýkali s rodinou, ani s ostatními lidmi. V domově důchodců je zabezpečeno stravování. Chceme jako zřizovatel, aby jim v době, kdy se budou zdržovat v místě ubytování a nebudou mít službu, bylo umožněno celodenně (snídaně, oběd, večeře) se stravovat za cenu, jako když jsou v práci, tzn. sníženou. Existuje nějaká možnost, jak toto umožnit? Stačí schválení radou města? Financovalo by se to částečně z případných darů, vyšším příspěvkem od nás (zřizovatele). Děkuji moc za rychlou odpověď v těchto těžkých časech.

  Milá paní M, musím Vám říct, že mě až dojímá, jakou v nás máte důvěru. Mě jen napadlo na to nahlížet jako na služební cestu - Ing. Nejezchleb napsal toto: 

  Já si myslím, že s tou variantou "pracovní cesty" to není zase tak špatný nápad. Pokud by měli sjednané místo výkonu práce přímo v domově pro seniory a bylo uděláno opatření, že se po dohodě se zaměstnavatelem musí zdržovat mimo své bydliště a mimo místo výkonu práce, tak by to snad s přimhouřenýma očima šlo. Jinak mne vůbec nenapadá, na základě čeho by  se to dalo poskytovat - to je skutečně na právníka a ne na nás. Jinak asi neumím nastavit, aby všechna jídla odebírali za sníženou cenu - to je vázáno skutečně na odpracování směny ... - ale s tou pracovní cestou by se mohlo jednat o jídlo zabezpečené zaměstnavatelem  .... (varianta vyplatit stravné a ať zaplatí za to jídlo ....).

  Já se obávám, že jinak nic nevymyslíme, je mi líto, taky zde nemáme žádné zkušenosti. Dotaz vám samozřejmě vracím. Hezký den Iva Schn. 

 • Dotace
  02. 03. 2020

  Obec žádá o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu schodiště PO ZŠ. Nevím jak účetně postupovat. Když jsme obdrželi investiční dotaci, tak jsem po ukončení akce celou investici vyvedla z účtu 042 a převedla škole. Jak se postupuje při opravě v budově školy, kdy investorem bude obec? Děkuji

  Když se provádí investice na svěřeném majetku a je to z dotace, tak se PO převádí i účet 403, aby dotaci rozpouštěla proti odpisům.

  Pokud je to neinvestice, tak práce zaúčtujete klasicky jako opravu na účet 511 s pol. 5171 a proti tomu dotaci do výnosů na účet 672 a pak už je to jen o tom, jak to právně vyřešit s PO, jestli od nich budete chtít nahradit svůj podíl na opravě - tedy ve výši opravy nekryté dotací. Už je to ale jen o toku financí, náklady a výnosy z dotace zůstanou u vás a buď jim o něco pokrátíte příspěvek nebo to uděláte přefakturací nebo nemusíte také požadovat uhradit nic. Z hlediska dotace je to asi jedno, vy jste pořád právně vlastníkem a to, že je majetek svěřený, problémem nebývá.

  Info o opravě si jen PO může poznamenat na kartu, vliv na životnost budovy zde nebude (je to jen dílčí, nikoliv nějaká rozsáhlá oprava), účetně to nijak předávat nebudete, případně jen "protokolárně". 

 • Bezúplatný převod na PO
  18. 02. 2020

  Můj dotaz se týká rozdílu mezi svěřeným majetkem PO a bezúplatným převodem majetku PO. Svěřený majetek definuje zřizovací listina, vyřazujeme z rozvahy a dáváme na 909. Každý další převod na PO řešíme individuálně bezúplatným převodem, ale také vyřazujeme z rozvahy a zařazujeme na podrozvahu 909. Účetně tedy postupujeme stejně?

  Bezúplatně předaný majetek nemáte již mít na účtu 909, tam se eviduje jen majetek ve vašem vlastnictví, který nemáte v rozvaze a právě i majetek svěřený PO - ten je nadále váš, ale v rozvaze jej eviduje PO (a odpisovaný majetek odpisuje) a vy jej evidujete na účtu 909. Když jej PO bezúplatně převedete, tzn. darujete, tak právně je majetek již jejich vlastnictvím, tzn. u vás v účetnictví už nemá co dělat - ani v rozvaze ani v podrozvaze. Účetní zápisy jsou sice pro oba druhy převodů stejné, svěřený majetek je ale právně váš, tzn. zůstává ve vaší evidenci na účtu 909, bezúplatně převedený, tedy darovaný váš už není, ten tedy z účtu 909 vyřaďte. 

 • navýšení majetku PO
  30. 01. 2020

  Jak se správně zaúčtuje tento účetní případ na straně zřizovatele i příspěvkové organizace: město navýšilo majetek své příspěvkové organizace o chatky, které pořídilo ze svého rozpočtu s tím, že příspěvková organizace tyto chatky splatí dle splátkového kalendáře. Město zaúčtuje snížení majetku 551, 081//021 a předpis pohledávky 469//výnosový účet? A příspěvková organizace vezme do majetku 021//401 a předpis závazku?

  Já se domnívám, že jsou tady dvě teoretické možnosti (nicméně je potřeba, abyste prověřili, co vlastně bylo rozhodnuto):

  a) Město organizaci chatky prodalo (tady jen poznámku - nevím - pokud jsou to stavby, muselo by se jednat i o prodej s pozemky) - tedy Městu by vznikla pohledávka z prodeje a účtovalo by o prodeji. PO by zaúčtovala pořízení majetku proti závazku a tento závatek by se postupně hradil (samozřejmě by to bylo i na případný zápis změny na LV). Je to hodně netradiční přístup ...

  b) Město příspěvkové organizaci chatky svěří (tedy účtoval by  se rozvahově převod mezi obcí a PO) - tedy PO začne chatky odpisovat. Na tyto odpisy by PO od zřizovatele nic nedostala (předpokládám, že v nich má probíhat ubytování ...), naopak by zřizovatel nařizoval každoročně odvod z fondu investic - tedy tím by se mu fakticky splácely (tento odvod z fondu investic by se předepisoval podle aktuálního rozhodnutí každý rok). Myslím si, že je to taková tradičnější cesta, nicméně je pravdou, že by se jednalo o každoroční rozhodování o výši odvodu z fondu investic (tedy fakticky o výši té "splátky").

  Ale skutečně klíčové je, co bylo vlastně právně rozhodnuto ...

← Novější dotazy

Návrh a tvorba webu