Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Dotace
  02. 03. 2020

  Obec žádá o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu schodiště PO ZŠ. Nevím jak účetně postupovat. Když jsme obdrželi investiční dotaci, tak jsem po ukončení akce celou investici vyvedla z účtu 042 a převedla škole. Jak se postupuje při opravě v budově školy, kdy investorem bude obec? Děkuji

  Když se provádí investice na svěřeném majetku a je to z dotace, tak se PO převádí i účet 403, aby dotaci rozpouštěla proti odpisům.

  Pokud je to neinvestice, tak práce zaúčtujete klasicky jako opravu na účet 511 s pol. 5171 a proti tomu dotaci do výnosů na účet 672 a pak už je to jen o tom, jak to právně vyřešit s PO, jestli od nich budete chtít nahradit svůj podíl na opravě - tedy ve výši opravy nekryté dotací. Už je to ale jen o toku financí, náklady a výnosy z dotace zůstanou u vás a buď jim o něco pokrátíte příspěvek nebo to uděláte přefakturací nebo nemusíte také požadovat uhradit nic. Z hlediska dotace je to asi jedno, vy jste pořád právně vlastníkem a to, že je majetek svěřený, problémem nebývá.

  Info o opravě si jen PO může poznamenat na kartu, vliv na životnost budovy zde nebude (je to jen dílčí, nikoliv nějaká rozsáhlá oprava), účetně to nijak předávat nebudete, případně jen "protokolárně". 

 • Bezúplatný převod na PO
  18. 02. 2020

  Můj dotaz se týká rozdílu mezi svěřeným majetkem PO a bezúplatným převodem majetku PO. Svěřený majetek definuje zřizovací listina, vyřazujeme z rozvahy a dáváme na 909. Každý další převod na PO řešíme individuálně bezúplatným převodem, ale také vyřazujeme z rozvahy a zařazujeme na podrozvahu 909. Účetně tedy postupujeme stejně?

  Bezúplatně předaný majetek nemáte již mít na účtu 909, tam se eviduje jen majetek ve vašem vlastnictví, který nemáte v rozvaze a právě i majetek svěřený PO - ten je nadále váš, ale v rozvaze jej eviduje PO (a odpisovaný majetek odpisuje) a vy jej evidujete na účtu 909. Když jej PO bezúplatně převedete, tzn. darujete, tak právně je majetek již jejich vlastnictvím, tzn. u vás v účetnictví už nemá co dělat - ani v rozvaze ani v podrozvaze. Účetní zápisy jsou sice pro oba druhy převodů stejné, svěřený majetek je ale právně váš, tzn. zůstává ve vaší evidenci na účtu 909, bezúplatně převedený, tedy darovaný váš už není, ten tedy z účtu 909 vyřaďte. 

 • navýšení majetku PO
  30. 01. 2020

  Jak se správně zaúčtuje tento účetní případ na straně zřizovatele i příspěvkové organizace: město navýšilo majetek své příspěvkové organizace o chatky, které pořídilo ze svého rozpočtu s tím, že příspěvková organizace tyto chatky splatí dle splátkového kalendáře. Město zaúčtuje snížení majetku 551, 081//021 a předpis pohledávky 469//výnosový účet? A příspěvková organizace vezme do majetku 021//401 a předpis závazku?

  Já se domnívám, že jsou tady dvě teoretické možnosti (nicméně je potřeba, abyste prověřili, co vlastně bylo rozhodnuto):

  a) Město organizaci chatky prodalo (tady jen poznámku - nevím - pokud jsou to stavby, muselo by se jednat i o prodej s pozemky) - tedy Městu by vznikla pohledávka z prodeje a účtovalo by o prodeji. PO by zaúčtovala pořízení majetku proti závazku a tento závatek by se postupně hradil (samozřejmě by to bylo i na případný zápis změny na LV). Je to hodně netradiční přístup ...

  b) Město příspěvkové organizaci chatky svěří (tedy účtoval by  se rozvahově převod mezi obcí a PO) - tedy PO začne chatky odpisovat. Na tyto odpisy by PO od zřizovatele nic nedostala (předpokládám, že v nich má probíhat ubytování ...), naopak by zřizovatel nařizoval každoročně odvod z fondu investic - tedy tím by se mu fakticky splácely (tento odvod z fondu investic by se předepisoval podle aktuálního rozhodnutí každý rok). Myslím si, že je to taková tradičnější cesta, nicméně je pravdou, že by se jednalo o každoroční rozhodování o výši odvodu z fondu investic (tedy fakticky o výši té "splátky").

  Ale skutečně klíčové je, co bylo vlastně právně rozhodnuto ...

 • Příspěvek PO an DM
  29. 01. 2020

  Dobrý den, jak zaúčtovat poskytnutí investičního fin. příspěvku naší PO? Je to na pořízení DM. předpis: 401/349 úhrada: 349/231 pol. 6351

  Ano, přesně tak se účtuje. PO zaúčtuje 348/401 a 401/416.

 • převod prostředků do fondu obnovy
  22. 01. 2020

  městys je zřizovatel PO vodovod ,nařídil odvod z IF na účet zvl. účet obnovy, který má zřizovatel, prosím o radu jak správně zaúčtovat? 348001/401, příjem 236 2321 pol.2122/348, dále tvorba fondu obnovy 236 MD 6330 4134/419, 401/ 236 par. 6330pol.5349?Peníze šli přímo z PO na účet obnovy, který vede městys. Děkuji

  Dle popisu máte účet obnovy vedený jako fond - peněžní fond dle zák. č.250/2000 Sb. (StatuT fondu musí být schválený a toto musí být v souladu s tvorbou fondu). 

  Předpis odvodu - jen pozor na to, nelze nařizovat jen tak odvod z Fondu investic - lze  z odpisů nebo vyšší zdroje...ověřte soulad na zákon č. 250/2000 Sb. § 28, odst. 9, asi by tam mělo být nějaké zdůvodnění nebo pravidlo pro stanovení odvodů? 

  Zaúčtování:

  Předpis: lze 348 MD/ 419 D

  Potom příjem na fond z PO by měl být zápisem 236 2321 2122 MD/ 348 D. Takto to stačí. 

  Vysvětlení účetního zápisu zkráceného: Odvod z odpisů PO účtujeme 231/401, fond tvoříme 401/419, takže je to jen 401/401 a to nemusíme účtovat. Konsolidační položky u fondu na fond jsou nesmyslné, to neúčtujte. 

 • Příspěvek PO
  09. 01. 2020

  Při zaúčtování všech příjmů a výdajů k 31.12.2019 jsem zjistila, že jsem jedné PO zaslala nižší příspěvek, než bylo na rok 2019 schváleno zastupitelstvem (ještě nikdy se mi to nestalo, nevím, na co jsem myslela). Jedná se o závažné pochybení? Děkuji za odpověď.

  Není to závažné pochybení. Jen  pořád a pořád říkám na školeních a všude, kde mohu - zkontrolujte si toto jako závazný ukazatel, který by se měl naplnit  před koncem roku, jsou u toho zbytečné diskuse. Navýšení příspěvku na další rok, snížení příspěvku o toto navýšení pro rok další - několikrát se vystavujete tomu, že musíte říkat - "ano, spletla jsem se, poslala jsem méně"...a to mě za vás účetní je líto. Ale stane se - nejste v tom sama. 

  Prosím podívejte se na toto téma do minulých let - jen pro Vaše pobavení.

  Nechte zbytek na závazku  (349)  a PO ať to má v pohledávkách (348) - oba v roce 2019  a letos jim to dopošlete - musíte zohlednit v rozpočtu na rok 2020 tu chybějící část.

 • povinnost účetní závěrky čtvrtletní pro PO
  09. 12. 2019

  Prosím o sdělení právní normy podle které jsou povinny příspěvkové organizace, které zřídila obec, provádět čtvrtletní závěrku. Nebo jim skutečně stačí roční závěrka?

  Je to ve vyhlášce č. 383/2009 Sb., příloha 3. Nejedná se však o provádění závěrky, jde jen o povinnost poslat mezitimní účetní výkazy, příspěvkové organizace jsou vybrané účetní jednotky, tak se na ně čtvrtletní výkazy vztahují. Je toto pointa Vašeho dotazu?

 • sbírka na věcný dar
  16. 10. 2019

  Obec bude pod vánočním stromem konat sbírku na pořízení rehabilitačního stolu pro FN (bude schváleno krajem). Stůl stojí cca 30.000,- Kč. Pod stromem se od občanů vybere cca 17.000,- Kč. Zbytek fin.prostředků obec dá ze svého rozpočtu a tento stůl zakoupí. Následně předá FN darovací smlouvou jako věcný dar, smlouvu schválí ZO.

  Když stůl pořídíte nejprve svým jménem a nepředáte peníze rovnou FN, tak bych peníze vybrané do sbírky přijala 261 MD odpa 3521 pol. 2321/672 D a nákup stolu lze rovnou účtovat na účet 543, odpa 3521 pol. 5194. Také je varianta, když je sbírka určena na postel pro FN, ne pro vás, tak účtovat sbírku v režimu cizích peněz, tedy 231 pol. 8901/378 a fakturu za postel pak zaúčtovat 543 MD ve výši vašeho podílu, 378 MD ve výši podílu občanů/321 D a lze i protočit RS, tedy výdaj ve výši podílu občanů odminusovat z pol. 5194, a zaúčtovat jej na pol. 8901, tím se vám pol. 8901 "vynuluje" a na pol. 5194 zůstane jen váš podíl na věcném daru. Tato druhá varianta je možná i lepší a výstižnější. 

 • Dotace IROP - investiční a neinvestiční
  13. 09. 2019

  Obracíme se na Vás s dotazem ohledně účtování dotací IROP, obě financovány EX POST. Ve dvou případech máme schválené dotace INVESTIČNÍHO charakteru, dle sdělení kolegů, kteří zajišťují dotace, jsou uznatelným nákladem i neinvestiční výdaje. V Žádosti o platbu se údajně rovnou žádá o částečnou změnu charakteru z INV na NEINV. Je pravda, že v Rozhodnutí o poskytnutí dotace se uvádí, že: „Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se NEPOVAŽUJE NEDODRŽENÍ limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeba a zdrojů do jednotlivých let“. Nemáme zatím s tímto postupem zkušenost a proto si nejsme jisti, zda se tato definice vztahuje i na případ , kdy se částečně změní charakter dotace a tím celkový limit investiční dotace. Žádost o platbu se však bude podávat až PO uvedení majetku do užívání, což znamená, že na kartu majetku musíme rozepsat transfer (a do účetnictví ho dohadovat). Máme dohadovat dle „Rozhodnutí“ (vše na INV), v tom případě by na kartě majetku byl vyšší transfer než je pořizovací cena majetku  Ale bylo by správně dle „papíru“ Nebo můžeme dohadovat dle skutečnosti (něco INV, něco NEINV) a v tom případě nebudeme účtovat v souladu s Rozhodnutím. To se stane v případě, kdy věta uvedená v Rozhodnutí viz citace výše se nebude vztahovat na případ, kdy se částečně změní charakter dotace a tím celkový limit investiční dotace. K tomuto se váže ještě jeden dotaz. V Rozhodnutí je uvedeno uvádět u způsobilých výdajů ÚZ 17968 (SR) a 17969 (EU), oba investiční. Máme tento UZ účtovat i u neinvestičních způsobilých výdajů nebo podle metodiky poskytovatele uvádět u neinvestičního způsobilého výdaje UZ 17015 ( SR ) a 17016 (EU).

  Chápu vaše obavy, ale tady vám bohužel moc nepomůžu, závazné vyjádření vám k tomu může dát jen poskytovatel, raději kontaktujte přímo jeho s tím, že můžete třeba i kouknout, jak vypadá vzor žádosti o platbu, jestli je podle formuláře změna opravdu možná. V tom textu rozhodnutí se mluví jen o limitech, na mě ta věta nepůsobí tak, že by se to vztahovalo i na změnu druhu výdajů. Určitě bych ale účtovala v souladu se skutečností a účetními předpisy, aby vám to nebylo vytknuto, viz nedávná aktualita, co máme na stránkách, k dotaci na kompostéry. Takže investici účtujte jako investici, včetně investičního ÚZ, dohad dotace se tím o něco poníží, neinvestici účtujte jako neinvestici, jak máte a případně dooznačte neinvestičním ÚZ, jestli se s nimi dohodnete, že to tak uznají.

 • Vymezení hlavní činnosti přísp. organizací zříz. městem
  09. 09. 2019

  Potřebujeme poradit s problémem, který se týká vymezení hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených městem. Našla jsem si Vaši odpověď 19/3 2018 k doplňkové činnosti, ale náš případ je trochu jiný. Příspěvkové organizace jsou zřizovány podle § 27 zákona 250/2000 Sb. Zřizovatel vymezí hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti. Pro školy platí také školský zákon. Může zřizovatel určit příspěvkové organizaci zapsané ve školském rejstříku, že její hlavní činnost bude mimo činností uvedených ve školském zákoně, také vaření obědů pro zaměstnance města (zřizovatele), s ohledem na definici školského zařízení dle § 7 odst. 4 školského zákona? Podobný problém řešíme také u příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb. Zřizovatel by chtěl tuto organizaci pověřit praním prádla pro ostatní příspěvkové organizace. Tato činnost by tudíž nebyla zisková a nedávala by jako doplňková činnost smysl. Zřizovatel by chtěl náklady na tuto činnost Centru sociálních služeb v plné výši hradit ve formě příspěvku na provoz. Můžeme zařadit praní prádla pro příspěvkové organizace zřízené městem do hlavní činnosti?

  Myslím si, že nejlépe to mohu vysvětlit výňatkem z publikace "Účetnictví školské PO", kterou jsem připravoval v minulosti ve spolupráci s nakladatelstvím PARIS - najdete tam i stanovisko MŠMT, z kterého dle mého názoru jasně vyplývá, že je možné u škol (příspěvkových organizací) jako hlavní činnost vymezit i činnosti mimo rámec školského zákona (výňatek je uveden níže v části "pod čarou").

  Pro Centrum sociálních služeb platí to samé (jen tady poznamenávám, že třeba v tomto případě, který popisujete, je potom výsledek takový, že jiným PO - například školám apod. chybí náklady a zase u Centra sociálních služeb jsou náklady vyšší). Pokud se potom poskytuje vyšší příspěvek do Centra sociálních služeb (jako rozpočtový výdaj na sociální péči), tak jsou v něm skryty faktické příspěvky pro jiné oblasti činnosti. Samozřejmě víme, že se toto běžně děje (a někdy to ani jinak nejde) - pokud se to drží v rozumných mezích, je to OK, pokud by ale došlo k nějakému nadužívání, tak se již můžeme bavit o zkreslování údajů o hospodaření .... 

  Dále - citace z publikace

  -----------------------------------------------------------------------------

  Školský zákon pracuje s tím, že hlavní činností školské právnické osoby podle §124 školského zákona je pouze poskytování školských služeb a vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v §3 školského zákona. Tento požadavek ale platí výhradně pro školskou právnickou osobu.

  V některých případech se setkávám s interpretacemi, podle kterých je toto rozdělení nezbytné aplikovat i pro příspěvkové organizace registrované v rejstříku škol. Takovou interpretaci ale rozhodně považuji za naprosto nesprávnou a neodůvodněnou zákonem. Omezení jasně platí pouze pro školské právnické osoby, u školských příspěvkových organizací plně platí §27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., podle kterého zřizovatel ve zřizovací listině vymezuje podle své vlastní vůle, co je činností hlavní a co činností doplňkovou.

  Dovolím si upozornit na Právní výklady Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 (bod 4), kde bylo řešeno, zda školka (zapsaná v rejstříku škol) jako příspěvková organizace může v rámci hlavní činnosti zajišťovat také aktivitu jeslí (tedy aktivitu nevymezenou školským zákonem).

  V dokumentu je mimo jiné uvedeno:

   

  Příspěvkové organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí mohou činnost jeslí vykonávat jak v hlavní činnosti, tak v doplňkové činnosti. Dle našeho názoru není v rozporu s právními předpisy, pokud jedna příspěvková organizace vykonává jak činnost školy či školského zařízení, tak činnost jeslí, pokud má tyto činnosti vymezené v předmětu činnosti ve zřizovací listině (ať již v hlavní činnosti či v doplňkové činnosti). Tuto možnost podle našeho názoru připouští formulace § 27 odst. 1 a 2 písm. c) a g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

   Podmínkou samozřejmě je, aby byly v případě činnosti jeslí splněny definiční znaky hlavní činnosti uvedené v § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. či doplňkové činnosti vymezené v § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.

  Školské právnické osoby nemohou činnost jeslí vykonávat v hlavní činnosti, neboť v souladu s § 124 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. je hlavní činností školské právnické osoby pouze poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb. a školských služeb podle zákona č. 561/2004 Sb. Hlavní činností školské právnické osoby tak nemůže být činnost zdravotnického zařízení. Jesle však mohou být provozovány jako doplňková činnost, a to za splnění podmínek stanovených v § 135 zákona č. 561/2004 Sb.

  Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že MŠMT v roce 2006 souhlasilo s možností začlenit u příspěvkových organizací zřízených ÚSC do činnosti hlavní konkrétní aktivity nad rámec školského zákona, které neměly rysy podnikání. Vše záleží na vymezení zřizovatele.

   

 • Příspěvek ZŠ
  24. 06. 2019

  Dle smlouvy s Městem Mníšek p.B. jsme poskytly příspěvek na náklady spojené s provozem školského zařízení . Účtovala jsem na 3113 5321, kámen úrazu je v položce, která je konsolidační. Kraj mi tvrdí , že nemohu použít konsolidační položku , ale neporadí a já nemohu najít odpovídající položku . Město položku neúčtovalo jako konsolidační.

  Už několik let pro vás podle školského zákona neplatí povinnost hradit cizím PO příspěvky za vaše žáky, i tak ale byly v režimu transferů. Nevidím tady žádné jiné řešení než to jako transfer účtovat, když jste to cizí PO poskytli přes jejího zřizovatele, tak jste správně zvolili pol. 5321. Zkuste ještě s městem vykomunikovat, jak to zaúčtovali oni a proč a podle toho to pak vykomunikujte s krajem tak, aby vám výkaz prošel. Také by případně pro podporu vašeho účtování pomohlo vědět, jak to bylo právně se smlouvou, kdo peníze schvaloval - ZO nebo rada a jakou formu poskytnutí - zde by opravdu měla být dotace, popř. dar, tak nebo tak ale transfer viz jeho definice v ČÚS č. 703 v bodě 3.1 a) (příspěvek už není právně relevantní pojem ve vztahu k poskytnutí peněz z veřejných rozpočtů).  Na kraji jim nejspíš vadí, že vy máte konsolidační položku a město ne, takže tady opravdu prvotně na město, abyste si vzájemné vztahy z hlediska účtování vyjasnili. 

 • poskytnutí daru (transferu?)
  18. 06. 2019

  Zastupitelstvo města bude projednávat žádost lékařky o zakoupení ultrazvuku v min. pořizovací ceně 600 tis.Kč. Zvažuje se možnost na přístroj přispět cca ve výši 1/3 ceny.Lékařka si požádala jako fyzická osoba (občanka města) do nově otevírané gynekologické ordinace na území města (ordinace již několik let není). Ordinaci bude provozovat jako právnická osoba (s.r.o.). Zakoupení přístroje městem asi neprojde, ale částečný příspěvek ano. Máme připravit rozpočtové opatření - navrhujeme FT 3519, pol. 5492 nebo 6313? Musí být uzavřena smlouva a jaká?

  Jedná se o dotaci, měly by být náležitosti: Žádost o individuální dotaci, schválení ZO, smlouva, zveřejnění. Poskytnutí dotace by mělo být formou zálohy a požadovat vypořádání. Položka spíše investiční , ale nelze z dotazu určit, zda fyzické nebo právnické osobě, spíše tedy fyzické, když si dala paní doktorka žádost jako fyzická osoba - 6312. Není dobře dát dotaci někomu jinému než kdo si dal žádost, to by chtělo dát do pořádku. Odpa souhlas. Poskytnutí zálohy bude 373/231+ RS, vyúčtování 572/345 a zúčtování zálohy 345/373. 

 • příspěvek na LVK
  11. 06. 2019

  Příspěvková organizace (škola) se na nás obrátila jako na zřizovatele, zda by mohla ze svého rozpočtu přispět žákům na absolvování LVK (lyžařského kurzu), pokud by si to zahrnula do rozpočtu na rok 2020. Lze to a jak potom má PO účtovat - 572 nebo 549? Nebo je nutno přímo účelový příspěvek z obce na školu a následně žákům? Děkujeme za odpověď.

  Já si myslím, že by toto raději dělat neměla. Dostaneme se na problematiku "poskytování darů", což je v případě PO zakázáno. Tedy za mne - určitě bych to udělal tak, že toto přispění realizuje třeba zřizovatel - třeba v té variantě účelového příspěvku pro školu na konkrétní žáky (nevím, zda je to pro vybrané, nebo pro všechny ...)

 • Převod ddhm z majetku p.o. obci
  07. 06. 2019

  Dobrý den. Potřebovala bych vyřešit převod ddhm ve vlastnictví zřízené příspěvkové organizace (MŠ) Obci. Rok pořízení 2005, vedeno na účtu 028 (MŠ), cena 19 tis. Kč . Jedná se mi o účtování u obou jednotek a o způsob převodu (darovací smlouvou ?). Rada obce plní funkci zřizovatele.

  Stačí jen protokolárně, u PO se darovacím smlouvám vyhýbejte, oni moc dle 250/2000 Sb. nesmějí cokoliv darovat. Protokol jen v logice - je to pro PO nepotřebný majetek, převádí se na zřizovatele. Nevím jak máte nastaveno v ZL, ale pokud výslovně není uvedeno, že se při pořizování DDHM stává vlastnictvím PO, tak je veškerý majetek PO ve vlastnictví zřizovatele a není potřeba toto řešit nějak smluvně. Ale může se stát, že je potřeba upravit zřizovací listinu. A zaúčtování je u obce jen 028/088 a u PO 088/028. Nic jiného se neúčtuje. Přebírá se v těch hodnotách, jaké jsou u PO evidovány. 

 • Zřízení příspěvkové organizace
  05. 06. 2019

  Obec má záměr zřídit novou organizaci - technické služby. Zvažuje formu organizace. Je možné zřídit příspěvkovou organizaci, když obec předpokládá, že např. za deset let organizace žádný příspěvek již nebude potřebovat?

  Já si myslím, že tomuto zatím nic nebrání (nerozumím úplně tomu, z čeho by vycházelo, že u organizace typu Technické služby by bylo možné fungovat bez příspěvku někdy v budoucnosti - ale neznám strukturu činnosti ...). Nicméně nyní podle mne je možné PO zřídit.

Návrh a tvorba webu