Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Příspěvek ZŠ na opravu balkónu
  23. 09. 2020

  Chci se zeptat jak mám rozpočtově zaúčtovat, příspěvek ZŠ určený na opravu balkónu (jedná se o budovu školy) ve výši 130 tis. Kč.

  Účetně je to jako běžný příspěvek na provoz - účet 572, odpa 3113, pol. 5331. Ověřila jsem si, že jste zřizovatelem školy v obci, takže máte určitě na mysli transfer vlastní PO. Je jedno, jestli se to právně schválí jako běžný nebo neběžný příspěvek na provoz, účtování je v obou případech stejné, jen případně oddělit org ty neběžné příspěvky (popř.  definované jako dary). Případně prosím doplňte na iva@obecuctuje.cz, s čím máte starosti? 

 • Značení výdajů-COVID-19
  23. 06. 2020

  Dobrý den, Krajský úřad nás vyzval k vyčíslení výdajů přímo spojených se zajištěním ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19 za obd. 12.3.-11.7.2020, kvůli žádosti o příspěvek z Fondu solidarity EU. Výdaje jsme vyčíslili a přehled odeslali. Máme problém se značením výdajů v rozpočtu. Výdaje šly z rozpočtů jednotlivých odborů, to znamená, že jsou na různých paragrafech (4351,6171,5512…), většina výdajů není na krizovém paragrafu včetně proplacených odměn. Protože nikde není žádná metodika, chci se zeptat, jak byste postupovala Vy ve značení čerpání rozpočtu? Máme všechny výdaje včetně odměn přeúčtovat na Pa 5213, nebo stačí k výdajům doplnit např. org. a nechat být na stávajících paragrafech? Jak doporučujete postupovat?

  Záleží na podmínkách dotace, ale kdo ví, kdy a jestli vám bude nějaká přiznána. Vhodný by asi býval byl ten jednotný odpa, nejlépe by vyjadřoval účel, ale teď bych to složitě nepřeúčtovávala a zvolila nějaké jednotné vnitřní členění - ten org bude podle mě dostačující. 

 • Střednědobý rozpočet
  22. 06. 2020

  Dobrý den. Kdo sestavuje střednědobý rozpočet? Musí sestavit střednědobý rozpočet účetní obce , finanční komise nebo je to práce celého zastupitelstva.

  Ze zákona o rozpočtových pravidlech ani ze zákona o obcích nevyplývá, čí je to povinnost. Dokonce není ani zákonem stanovena povinnost projednat rozpočet či střednědobý výhled rozpočtu (který máte asi na mysli) ve finančním výboru. Takže je to na interních pravidlech každé účetní jednotky. FV kontroluje finanční hospodaření a plní další úkoly, které mu ZO stanoví. V praxi je zpravidla do sestavování rozpočtu i SVR zapojeno více orgánů - návrh sestaví odpovědný pracovník (na menších obcích účetní), projedná FV a pak jde do ZO. Někde si ho nechávají i zpracovat - je to ale u větších měst a moc praktické to není. 

 • Dotace od ministerstva průmyslu a obchodu
  16. 06. 2020

  Obdrželi jsme od ministerstva průmyslu a obchodu dotaci na revitalizaci veřejného osvětlení ze státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Dotační titul: Program efekt s účelovým znakem 22500. I když se jedná o dotaci ze státního rozpočtu bez prostředků EU, je na rozhodnutí dotace v přehledu klasifikace SR v aktuálním roce tato částka rozdělena na dvě části a to VDS - rozpočet kapitoly správce programu v kolonce IISSP Zdroj napsáno 1100000 a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu v kolonce IISSP Zdroj napsáno 4100000. Chci se zeptat, jestli mám rozpočtovat tady tento zdroj a nebo jen účelový znak 22500.

  Ten kód IISSP máme vysvětlen v dokumentu ke stažení - z 3.5.2020 "ÚČT, Transfery - seminář 2018 materiál", najdete to na str. 25. První číslo nás nezajímá, je to zdroj financování dle podkladového třídění, to není pro třídění obce důležité. Druhé číslo vyjadřuje zdroj (prostorový původ), tam máte v obou případech jedničku, takže je to celé ze SR a pak je nástroj, tam jsou nuly, což potvrzuje, že to není ani částečně kryté z EU. A poslední dvě nuly vyjadřují analytiky nástroje, to opět není pro třídění obce důležité.

  Takže jelikož je to jen ze SR, tak budete používat jen ÚZ, doplňte si ho vnitřním značením - org, orj apod. Prostorový původ (zdroj) žádný nepoužívejte -  PP 1 obce používají jen tehdy, když je to spolufinancováno i ze zahraničí, pak pro národní zdroje včetně vlastního podílu PP 1 a pro zahraniční podíl PP 5. 

 • Rozpočet
  16. 06. 2020

  Pro rok 2020 máme nově schválený rozpočet na třídy, do té doby byl rozpočet schvalován na paragrafy. Ve výkazu FIN 12 mám překročené některé paragrafy a položky. Musím udělat rozpočtové opatření na paragrafy a položky nebo sleduji jen třídy? Jak seznamovat zastupitelstvo, případně radu s rozpočtovou úpravou?

  Schválený rozpočet reflektuje závazné ukazatele. Dokud tedy nepřekročíte třídu celkem (v podstatě tedy jednotlivé řádky vašeho schváleného rozpočtu), pak se nejedná o RO, ale pouze o změnu rozpisu rozpočtu. Jestli tedy např. budete potřebovat udělat RO, protože byste překročili u výdajů třídu 5xxx, tak ZO nebo radě by měla stačit informace jen o tom, že zvedáte danou třídu (a proč - na co to budete potřebovat), ale abyste RO mohla pořídit do PC, tak musíte samozřejmě použít i paragraf a položku, fakticky je ale RO jen to zvednutí třídy 5xxx a ta další místa xxx vyjadřují už rozpis rozpočtu, ale technicky nelze RO pořídit do programu tak, že tam napíšete 5xxx s nějakým odpa třeba + 20 tis. Kč, musíte napsat konkrétní položku, jestli mi rozumíte.

  Samozřejmě jsem váš rozpočet neviděla, tak odhaduji, ale jestli nemáte ve SR paragrafy, ale opravdu jen třída 1xxx 1000 tis. Kč, třída 2xxx 500 tis. Kč, třída 5xxx 2000 tis. Kč (bez odpa) apod., tak je to tak, jak Vám píšu a nemusíte tedy dělat RO, když překročíte položku nebo paragraf. Je to pak opravdu jen změna rozpisu rozpočtu a tu nemusíte dělat povinně, záleží jestli/jak si upravíte provádění rozpisu rozpočtu ve směrnici. 

  Pozor ale na to, že u příjmů a výdajů jsou vždy závazným ukazatelem vztahy k jiným rozpočtům, takže přijaté a poskytnuté transfery je potřeba mít v rozpočtu na pol., to je jediná výjimka. 

 • Financování položka 8124
  03. 06. 2020

  Dobrý den, můj dotaz se týká výkazu FIN položky ve financování 8124 uhrazené dlouhodobé splátky. Ve schváleném rozpočtu splátky dlouhodobý úvěr pol. 8124 6 790 tis., v upraveném 10 429 tis., dnes je známo, že skutečnost splátek pol. 8124 bude o 3 mil. nižší tj. 7 400 tis. (byly to předpokládané splátky úvěru dotací a nebyla známa výše skutečných uznatelných nákladů a v jaké výši budou formou dotace vyplaceny a ty použity na splátky úvěru). Nyní skutečnost známe. Provedla bych rozpočtovou úpravu u položky 8124, abych narovnala skutečnost, je to takto možné provést a schválit RO v zastupitelstvu ? Zápis 8124 - 3 000 000 Kč a výdaje 6409 pol. 5901 nespc. rezervy +3 000 000 Kč

  Je možné takto RO schválit, ale nemusíte to nutně rozpočtovat na rezervu, záleží na vás, stačí to nechat i na pol. 8115, kterou vetšinou generuje program sám s tím, že se vám o to zvýší zůstatek BÚ. Mějte hlavně na paměti, že úvěr se má  na pol. 8124 (a analogicky i na pol. 8123) rozpočtovat až po podpisu úvěrové smlouvy (a přijetí úvěru nejdřív schválí ZO), takže v praxi pak úpravy pol. 8124 moc nevzniknou, protože rozpočtujete už odsouhlasené splátky, nikoliv nějaké předpokládané budoucí.  

 • Krytí v rozpočtu u dvouleté investice
  05. 05. 2020

  Budeme podepisovat smlouvu na velkou investiční akci, která bude probíhat 2 roky. Ve smlouvě bude obsažen i harmonogram, ve kterém bude uvedeno, kdy které práce proběhnou a budou vyfakturovány. To znamená, že celkové výdaje budou rozděleny na 2 rozpočtové roky - 2020 a 2021. Chci se zeptat, jestli musíme mít v letošním rozpočtu před podpisem smlouvy krytí na celou akci (na celkové výdaje) nebo stačí na výdaje, které se podle harmonogramu ve smlouvě letos uskuteční.

  Určitě stačí mít v letošním rozpočtu kryté ty výdaje, které budou dle smlouvy výdaji letošního roku. Ty zbylé pak, když je to významná částka, zapojit do SVR, aby bylo zajištěno, že budou kryty rozpočtem příštího roku.  

 • položka pro režie a další výdaje spojené s home office
  21. 04. 2020

  Prosím na jakou položku má město rozpočtovat výdaje na režie spojené s home office (náhrady za energie, používání židle atd) u pracovníků, kteří na základě smlouvy tento institut budou využívat. A platy při home office má město dávat klasicky na položku 5011? Jak vlastně rozpočtovat home office? Děkuji

  Výdaje zařazujte na položky RS dle jejich druhu, tzn. plat stále patří na pol. 5011 bez ohledu na to, kde práci vykonává, pořád je to výdaj na plat. Různé náhrady, co uvádíte, bych dala na odpa zaměstnance pol. 5909 (účet 549). Lze i vyhodnotit náhradu za "škodu", kterou jste způsobili, pak by nebyla špatně ani položka 5192 - obě budou dobře, odpa určitě 6171. 

 • Rozpočtová opatření
  31. 03. 2020

  Zastupitelstvo chce dát starostovi pravomoc k provádění RO v plném rozsahu, s tím že bude vyžadovat písemně na zasedání zastupitelstvaRO, které provedl,ústní zdůvodnění.Může takto zastupitelstvo dát v plném rozsahu provádění RO starostovi?Jak by mělo potom být v zápise z jednání zast. uvedeno toto pověření?Děkuji.

  Raději jsem si ověřila, že nemáte radu, pak je přesun pravomocí ze ZO na starostu možný. Jednotlivé příklady popisujeme v materiálu "RS, Zpracování rozpočtu vzory a výklad 2017" - je už v archivu (14.3.2017), od str. 26. Jen to předběžné RO už v souladu s vyjádřením MF není možné. Jinak ale lze definovat okruh případů, kdy starosta může RO schvalovat bez omezení částkou. V zákoně o obcích se hovoří jen o tom, že vyhrazenou pravomocí rady je RO v rozsahu, v jakém určí ZO, analogicky tedy pro starostu je možné přesunout pravomoci v rozsahu, v jakém určí ZO. Nebývá částé, že by přenesli pravomoc úplně, ale jejich právo to je. Usnesení pak jen, že schvalují přenesení pravomoci provádět RO v plném rozsahu na starostu, tím pak starosta bude schvalovat veškerá RO, nikoliv už ZO a když si to ZO vymíní, tak tedy jim bude dávat o tom informaci. 

 • Schválený rozpočet - položka 1345
  10. 03. 2020

  Prosím o radu, jak vyřešit situaci ohledně rozpočtu na příjem poplatku z pobytu. Při sestavování rozpočtu na rok 2020 jsem ještě neznala aktualizovanou rozpočtovou skladbu a zastupitelstvo nám schválilo poplatek z pobytu na položce 1345 ve výši 30.000 Kč. V lednu jsem chtěla mít již vše v pořádku a rada mi schválila rozpočtovou změnu : pol. 1345 -25.000 Kč (zůstatek 5.000 Kč pro dobíhající platby z roku 2019), pol. 1342 +25.000 Kč (nový poplatek z pobytu). V březnu jsem zjistila, že to mám celé špatně, že mi nejde do programu účetnictví pol.1345 pořídit (už neexistuje) a pro dobíhající platby je určena položka 1349. Prosím, jak mám teď postupovat, abych to ve FINce za únor měla správně? Šlo by u schváleného rozpočtu dát info zastupitelům a občanům o změně položky z 1345 na 1342? Ale nevím si rady s tím rozpočtovým opatřením - šlo by revokovat usnesení rady? Radu máme ale až po termínu FINky. Děkuji

  Je to "technická" chyba, obsahem a úmyslem rozpočtové změny, kterou rada schválila, je přeřazení na novou položku s tím, že zbytek je určen pro dobíhající platby, jen číselně jste RS přiřadila špatně a protože by jinak nešlo RO pořídit, tak použijte správnou pol. 1349 a příště ať to rada vezme na vědomí, případně schválí se správnou položkou, to bude stačit. Změny rozpočtu vlivem novely vyhlášky jsou také spíše formální, ale jistější je mít změnu schválenou, vyhnete se případně zbytečným diskuzím. 

 • srovnání rozpočtu na skutečnost u přijatých dotací
  02. 03. 2020

  Mám dotaz ohledně nové metodiky MF, kterou zde popisujete. V říjnu jsme obdrželi dotaci 360000,- Kč na opravu komunikace a již jsme věděli, že se akce uskuteční až v roce 2020, tudíž v roce 2019 nemáme výdaje oproti přijaté dotaci. Na základě metodiky MF, kterou máte v dokumentech jsem již tuto dotaci nerozpočtovala. Souhlasím s Vaším názorem, že rozpočet má pak lepší vypovídající schopnost o tom, co se stihlo udělat a co ne. Bohužel pan auditor nemá stejný názor a chce nám udělit napomenutí. Dle jeho názoru jsme měli dotaci zanést do rozpočtu proti 8115. Obrátila jsem se na vedoucí ekonomického odboru a ta mi přeposlala tuto odpověď: Dobrý den paní účetní, domnívám se, že novou metodikou k rozpočtovým změnám Ministerstvo financí ČR zkomplikovalo výklad zákona č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dle mého názoru metodika nevychází z praktického prostředí a způsobuje zmatek v aplikaci ustanovení zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde se uvádí: § 16 Změny rozpočtu (1) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny), b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny); patří mezi ně také cenové změny ovlivněné změnami právní úpravy regulovaných cen, nebo c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (2) Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Ve Vašem případě se jedná o změnu finančního vztahu k jinému rozpočtu a já bych dle zavedené praxe tento příjem zapojila buď proti rezervě nebo položce 8115 – Změna peněžních prostředků, protože mám podklady k tomuto příjmu (smlouvu o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí) a vím, že je budu tyto prostředky zapojovat v příštím roce do výdajové části rozpočtu. Pokud by se jednalo o dotaci s ÚZ, zjednodušila by se tím i kontrola poskytnuté dotace a její čerpání. Metodiku MF bych v případě nerozpočtovaných příjmů použila na konci roku, kdy obdržím nepředvídatelný příjem nebo při přijetí dotace ex-post (toto je uvedeno i v příkladu MF ČR k danému dotazu), kdy mám již výdaje realizované v předchozím období. Na poradě v listopadu 2019 jsem upozorňovala, že touto metodikou nebylo pravděpodobně myšleno, že obce nebudou v průběhu roku provádět rozpočtová opatření v případě navýšení příjmů souvisejících s přijatými dotacemi a použijí ji právě v případech nepředvídatelných příjmů nebo příjmů dotací na konci roku. Vzhledem k tomu, že nejsem tvůrcem zákona ani metodiky a nevím, co vedlo MF ČR k takovémuto stanovisku, doporučuji obrátit se s dotazem o podrobnější výklad metodiky na jejího autora na MF ČR. Potřebovala bych poradit, zda jsem udělala chybu a metodiku si špatně vysvětlila. Pokud jsem tedy pochybila ( ikdyž v dobré víře), napomenutí přijmu. V opačném případě se chci bránit. Ale hlavně mi jde o to, abychom to všichni, jak účetní, tak kontroloři, pochopili. Moc děkuji za odpověď.

  MF se ve svém stanovisku k tomuto celkem jasně vyjádřilo - nenarozpočtovaný příjem by vám neměl být vytknut a to ani tehdy, je-li to vztah k veřejnému rozpočtu (tedy případ např. právě přijaté dotace), protože zde není naplněna definice RO - viz § 16 odst. 3 písm. b) - " použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu". Takže pokud jste nepotřebovali krýt výdaje, tak nebylo povinné dotaci rozpočtovat v příjmech. Vyjádření MF nejsou vždy formulována úplně jasně, tady to ale celkem jasně vidím a pro obce to znamená prostor pro zjednodušení práce. Ono obecně opravdu nemá smysl rovnat rozpočet na skutečnost a tento názorový posun to jen vyjasňuje, spousta auditorů zbytečně nutila obce rovnat dotace na Kč, toto dost usnadní práci. Jinak záměr MF ví jen oni, ale z toho, jak je to napsáno, je to aplikovatelné nejen pro konec roku, ale pro všechny případy, kdy se RO dopředu neprovede (např. se nenarozpočtuje dotace při rozhodnutí, zjistí se to, ale nejsou v tom roce výdaje, tak se to nemusí do rozpočtu zapojit).

  Samozřejmě to ale v praxi automaticky neznamená, že nebudu dotace vůbec rozpočtovat, rozpočet je finanční plán, takže při jeho sestavování by se měly zohlednit i případné dotace. Pokud dotaci ale z nějakého důvodu do příjmů nezahrnu, tak pokud nejsou ve stejném roce výdaje kryté dotací, tak neprovedení RO po obdržení dotace nemůže být vytknuto - viz např. i citace odpovědi MF - Příjmy, proti nimž nejsou výdaje, se tudíž nezapojují do rozpočtu a související změna peněžních prostředků je vykázána v rámci třídy 8 rozpočtové skladby."

  Podle mě je to celé o tom, že obce mají mít hlavně co nejpřesněji rozpočet, tím vyjadřují, na co chtějí dané prostředky vynaložit a pak mají skutečnost, kde je vidět, jak je nakonec vynaložily. Mě to přijde logické a vypovídající mnohem víc než tradiční a léty používaný systém rovnání rozpočtu na skutečnost, to o ničem moc není, je to jen formální úprava bez věcné podstaty a MF tedy jen situaci vyjasnilo o případy, kdy RO není povinné (tedy obce mohou, ale nemusí RO provést). 

 • Stavební spoření
  21. 02. 2020

  Dobrý den, prosím o zaúčtování ukončeného stavebního spoření. Máme výpis z účtu u stavební spořitelny k datu 02.01.2020. Zde jsou operace: 1. zůstatek z předchozího období 3 023 430,16 Kč 2. předpis úhrady za vedení účtu 360,00 Kč 3. úroky z vkladů 167,96 Kč 4. výplata na spořené částky - 3 023 238,12 Kč a pak je zde uvedeno: Vyvedení zůstatku ze zrušeného účtu 5. Konečný zůstatek tohoto účtu ve výpisu je: 0,00 Kč. Dle sdělení stavební spořitelny jsou peníze pořád u nich, ale byly vyvedeny z úročeného účtu na sběrný účet, kde budou uloženy do doby než požádáme o jejich převod na náš běžný účet. Z tohoto sběrného účtu již neobdržíme žádný výpis z účtu. V únoru jsme požádali na základě žádosti o převod finančních prostředků na náš běžný účet. Prosím, jaké účty mám použít při převodu z úročeného účtu na sběrný účet u stavební spořitelny, abych se dostala ve výpisu z účtu na konečný zůstatek 0,00 Kč. Zatím jsem tento výpis zaúčtovala se zůstatkem 3 023 238,12, s poznámkou, že finanční prostředky jsou uloženy na sběrném účtu. Při skutečném převodu zaúčtuji interním dokladem tuto skutečnost: 6330 - 4134 příjem na běžný účet, 6330 - 5345 výdej u stavební spořitelny. Děkuji

  Správně byste měla vést spořící účet jen jako další ZBÚ.xx - s vlastní analytikou. Zaúčtujte náklady na poplatky  518 MD/ 231.xx asi 6310 pol. 5163 D a úroky např. takto: 231.xx 6310 2141/662. A pak opravdu o tom, že technicky je zůstatek nic, neúčtujte, jen počkejte na převod peněz, aby vám vyšly konsolidační položky, až pak bude účet 231.xx nulový - ta poznámka k výpisu - to jste udělala dobře. Opravdu mě nenapadá, jak jinak to udělat. 

  Jen upozorňuji, že od roku 2016 je správné účtovat jen přes konsolidační položky jako převody mezi účty (při vkladu i výběru na spořící účet), ne jako o např. termínových vkladech. 

 • termínovaný vklad
  30. 01. 2020

  Naše město v úvodu loňského roku obdrželo téměř 20 mil. Kč za prodané akcie ČS a.s., tyto finanční prostředky byly uloženy na běžném účtu města a v rozpočtu zaúčtovány jako nespecifikovaná . rezerva. Radou města bylo schváleno založení termínovaného účtu, na který byly tyto peníze převedeny s položkou, 8118, je nutné provést RO na převod těchto peněz z rezervy odpa 6399 pol. 5901 na pol. 8118. Moc děkuji předem za rychlou odpověď. ,.

  Bohužel ano, je to v tomto případě nutné, opravdu se mění použití rezervy.

 • Přijatý dar
  13. 01. 2020

  V prosinci 2019 jsme obdrželi finanční dar ve výši 8.000,- Kč. Zaúčtováno: 231 3314/2321. Musím na konci roku 2019 provést rozpočtové opatření, aby paragraf 3314 a pol. 2321 byla na 100%?

  Nemusíte, nerozpočtovaný příjem nemůže být vytknut a zrovna k přijatým dotacím (potažmo tedy i jiným transferům, např. darům) vydalo MF i vyjádření, že pokud není potřeba ke krytí následných výdajů (nezvedá se celkový objem rozpočtu), tak RO není povinné. Takže jestli je to dar "ex post" po vynaložení výdajů - nemáte k němu nerozpočtovaný výdaj, který byl darem kryt - tak RO povinné není. Pokud byste ještě v lednu RO dělali, můžete to tam zahrnout, ale jen kvůli tomuto jej provádět nemusíte. 

 • ! úprava rozpočtu vztah k jinému rozpočtu
  12. 01. 2020

  Dobrý den, mohla byste mi prosím přiblížit, co je myšleno tím, že rozpočet má být ke vztahu k jinému rozpočtu v plnění na 100% ?? 1) Jako DSO přijímáme členské a investiční příspěvky od obcí. Musíme mít letos upravený rozpočet u položky 41XX, 42XX úplně stejně jako je plnění? Mám tam rozdíl jen ve stokorunách. 2) členská obec má na položce 6349 (nám zasílané investiční příspěvky) v rozpočtu 10 mil. a ve skutečnosti vyčerpáno 7mil. Může nebo má nebo i dokonce musí to obec rozpočtovým opatřením, které bude schvalovat rada obce v lednu upravit v rozpočtu podle skutečnosti? Je to také myšleno jako vztah k jinému rozpočtu? Je to velká částka - 3 mil. korun, rada sice nemá omezenou pravomoc co se týká výše rozpočtového opaření, ale hodně to hne rozpočtem. 3) opravdu se nemusí upravovat v rozpočtu přesuny peněz mezi vlastními účty (např. z ČNB a KB) ?? Máme tam letos několikamilionové přesuny a tím, že to nemám v upraveném ani schváleném rozpočtu loňského roku, vypadá do ve fince divně ( vysoké plnění a nižší rozpočet - i upravený). Moc děkuji.

  Ohledně plnění při vztahu rozpočtu na 100% - upřímně, to není požadavek předpisu, ale spíše požadavek kontrolorů, od kterého ale (trochu překvapivě) MF odstupuje. Tento požadavek vychází z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., že rozpočtová opatření jsou povinná vždy ve vztahu k jinému rozpočtu. Letos MF dalo výklad, že tím, že je v textu písmeno "i", že toto ustanovení není rozšiřující, tj. že se dělá úprava ve vztahu k jinému rozpočtu jen v případě, kdy se mění objem (vyšší příjmy, vyšší výdaje) nebo nový výdaj.... Takže právě  v případě DSO jsme se vždy přikláněli k tomu, že když v rozpočtu má naplánovány členské příspěvky od obcí a některá obec nezaplatí, že není správně upravit na 100%, že by nenaplnění mělo být vidět a mělo by se o něm mluvit při vyhodnocování rozpočtu orgány DSO.  Dle posledních výkladů MF jsem přesvědčena, že nemusíte mít rozpočet a skutečnost na 100%. Ale nechci Vás přivést do problémů s kontrolory - tak se radši zeptejte jich, jak se na malé rozdíly budou dívat, což mě mrzí, ale toto odpovídám proto, abyste zvážila, zda se Vám nevyplatí to srovnat, pokud máte možnost přes usnesení orgánů obce a pak diskutovat s kontrolou nebo oprávněně a v souladu s předpisy to neřešit. 

  2. Toto je zajímavý příklad - právě zde by se opravdu nemuselo RO dělat - naopak zde by mě např. jako zastupitele zajímalo, proč se rozpočet nenaplnil - ale situace je stejná jako výše, může přijít kontrolor, kterému to vadit bude. Jinak všeobecně platí pravidlo - nižší výdaj nemusím rozpočtově řešit, vyšší příjem také ne. Ale u závazných ukazatelů - vztah k jiné osobě to může být vyhodnoceno jako neplnění závazného ukazatele. Ale zajímavější je tento případ u DSO - tam by se rozpočet pro nenaplnění příjmů v takto významné částe upravit měl. A ano, je to vztah k jinému rozpočtu, vztahy obcí a DSO jsou vztahy mezi veřejnými rozpočty. 

  3. Opravdu přesuny mezi vlastními účty (vyjma rozpočtu fondů) se rozpočtově vůbec neřeší - jsou na svém odpa 6330, není to příjem ani výdaj - nemá to s rozpočtem nic společného. 

← Novější dotazy

Návrh a tvorba webu