Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Tvorba fondu VH majetku
  22. 09. 2020

  Obec dle směrnice vytváří rezervy na obnovu VH majetku. Směrnice byla schválena v roce 2017 a každý rok dávám na § 2310 5901 – nespecifické rezervy částku 115 084,00 Kč. Nyní mám v Návrhu rozpočtu na rok 2021 částku 575 420,00 Kč a rozpočet je kvůli tomu schodkový a schodek bude neustále narůstat. Napadlo mě to vyřešit tím, že obec má kromě hlavního ZBÚ ještě účet spořící, na kterém je v současnosti cca 1 303 567,93 Kč a na tomto účtu by se rezerva tvořila. A teď nevím, zda-li to jde a jak to nejlépe ošetřit. Zastupitelstvo asi bude muset přijmout nějaké usnesení, že se ke konci roku převede ze spořícího účtu na hlavní ZBÚ částka 728 147,93 Kč, aby na spořícím účtu zbyla jen ta tvorba fondu ve výši 575 420,00 Kč (115 084,00 Kč X 5 let) a nějakým usnesením určit, že se bude každoročně k nějakému datu převádět částka 115 084,00 Kč na spořící účet? Je nutno to popisovat v účetní závěrce? A taky na tom spořícím účtu jsou nějaké úroky, ty by asi byly součástí fondu? Nebo jestli Vás napadnou ještě nějaké záludnosti? Děkuji za radu a pomoc.

  Museli byste změnit směrnici o tvorbě rezervy a např. vytvořit si fond - pěněžní fond dle zákona č. 250/2000 Sb. a na něj posílat ročně peníze. Budou vám růst úspory na pol. 8115, ale nebude se zvyšovat schodek rozpočtu v rozdílu mezi příjmy a výdaji. K tomu je potřeba usnesení zastupitelstva a schválení pravidel fondu - jeho tvorbu a použití včetně výše přídělu. Úroky mohou být součástí fondu. Spořící účet by se pak vedl jako účet 236.  Ve zdrojích na účtu 419. 

 • Náhrada za zásah do komunikace
  21. 09. 2020

  Prosím o kontrolu zaúčtování: Obec v roce 2019 budovala veřejné osvětlení, které jsme zařadili do majetku v prosinci 2019. V letošním roce nám Správa a údržba silnic Ústeckého kraje jako správce komunikace vystavila fakturu s dvěma položkami: Jednak za „zřízení věcného břemene“ ve výši 4 840 Kč ( dle uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí) a dále za „náhradu za zásah do komunikace“ ve výši 123 783 Kč ( dle Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby VO - smlouvu Vám mohu zaslat). Položku týkající se VB bych zaúčtovala na účet 028, pol. 5122 (nejsem si jistá, protože Smlouva o VB ještě nebyla uzavřena). Položku týkající se jednorázové náhrady bych zaúčtovala na účet 029, pol. 6142?

  Tady je potřeba si uvědomit, jakým způsobem se majetek oceňuje. Náklady související se stavbou dle § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb., které vzniknou v době pořizování, patří do jeho ceny, bez ohledu na fakturaci. Pokud tedy smlouvy k uvedeným nákladům (které by měly být považovány za související se stavbou) byly sjednány v době pořizování majetku, pak správně patřily do jeho ceny formou dohady zápisem 042/389. V součtu jsou asi i vůči celkové hodnotě majetku významné (ale zvažte např. i testem 0,3 % vašich aktiv), takže osobně bych tady spíše opravila vstupní ocenění  a přepočítala a doúčtovala odpisy od ledna ze zvýšené částky. Nevýznamné opravy se řeší přes účet 551, analogicky jako rozdíl od dohady (v logice, že měl být dohad zaúčtován).

  Pokud by smlouvy, na základě kterých teď fakturují, byly sjednané a uzavřené až po zařazení majetku, tak pak se na to nahlíží jako provozní náklad -  VB, kdy jste oprávněni, by skončilo na účtu 028, jak navrhujete. Ta náhrada pak na účtu 549 s pol. 5909. 

 • zádržné a cena majetku
  21. 09. 2020

  V obci nám dle smlouvy o dílo provádějí výměnu a doplnění "Veřejného osvětlení v obci" v celkové ceně 9.475.147,36 Kč. Dle platebních podmínek nám budou fakturovat cituji: Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto: a) do výše 90 % celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku. (tj. 8.517.632,624 Kč) b) zbývající 10 % z celkové ceny díla slouží jako zádržné (tj. 947.514,736 Kč) a bude fakturováno následujícím způsobem: I. 50 % z celkové hodnoty zádržného (tj. 473.757,368 Kč) bude objednateli fakturováno do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků; II. zbývajících 50 % z celkové hodnoty zádržného (tj. 473.757,368 Kč) slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Fakturováno může být do 10 pracovních dnů po uplynutí záruční lhůty (tj. 60měsíců) . Pro mě to tedy znamená zařadit letos majetek v hodnotě 9.001.389,992 Kč a začít odepisovat a zbytek zádržného doúčtovat po 5 letech jako technické zhodnocení, nebo mám zařadit majetek celý dle vnitřního předpisu a zádržné evidovat v účetnictví po dobu 5let jako výnosy příštích období? Je toto zádržné správně z hlediska daně z přijmu? Prosím mohli byste mi poradit jak mám postupovat?

  Do majetku to musíte k datu dokončení a předání zařadit v celkové ceně dle smlouvy o dílo, tj. včetně zádržného. Zádržné slouží v tomto případě jako odložení určité části platby jako jištění možné budoucí pohledávky z titulu nějaké záruční vady, ale výnos vám z něj nevzniká, dokud k nějaké té vadě nedošlo. Kdyby došlo k tomu, že by bylo nutné uplatňovat záruku, tak teprve tehdy by byl nárok na výnos a pohledávka z titulu vady by se započetla se závazkem z titulu nezaplaceného plnění. Jelikož není ještě vyfakturováno, tak je zde vhodný dohadný účet, tzn. ve výši nevyfakturovaného zádržného zápis 042/389. Až po pěti letech vyfakturují, tak zápis 389/321. Až budete doplácet zádržné, tak bez ohledu na to, že majetek je již zařazen do užívání a odpisován, zvolíte rozpočtovou skladbu stejnou jako při pořizování (pol.6121, odpa 3631). 

 • Oprava cizího majetku
  16. 09. 2020

  Občas řešíme, zda je možné vložit nějaké menší peníze do cizího majetku. Aktuálně se jedná o přístupovou cestu k chatám v katastru naší obce, kdy cesta je v majetku Lesů a náš obecní úřad chce na opravu přispět částkou 10.000 Kč. Je třeba něco takového schvalovat například zastupitelstvem? Pokud by se jednalo o cestu v majetku obce, tak by rozhodl starosta a více by se nic neřešilo.

  V praxi se to děje a záleží na konkrétní situaci. Pokud bude opravu zařizovat vlastník (Lesy ČR), tak pak by bylo potřeba to z právního hlediska považovat za dar, popř. dotaci. Dotaci tehdy, pokud by ZO požadovalo vyúčtování poskytnutých peněz. Jestli chcete jen stanovit účel, tak se i MF znovu vyjádřilo nedávno ve smyslu, že lze u daru stanovit účel (pak je ale vhodná darovací smlouva, aby byl účel "vymahatelný"). Viz aktualita na odkazu:

  https://www.obecuctuje.cz/aktuality/1411

  U daru ve výši 10 tis. Kč stačí schválení radou nebo starostou, když radu nemáte nebo pokud by na něj v tomto rada přenesla pravomoc. ZO schvaluje dary až nad 20 tis. Kč.

  Někdy skončíme ve variantě, že vlastník není ochoten něco dělat a obce to pak nejen financují, ale i zařizují svým jménem. Právně to samozřejmě dobře není, ale děje se to a pokud to ZO schválí s nějakým rozumným odůvodněním, tak i to lze zaplatit. Jen to není náklad na opravu vašeho majetku (účet 511), ale přesnější je tady účet 549, pol. lze 5909.

  Ve vašem případě jsem to ale pochopila tak, že Lesy cestu opraví a vy jim na to chcete přispět, jak píšete, pak je správně ten transfer. V případě daru poskytnutí zápisem 572/231 odpa 1037 pol. 5219.

 • Rekuperace škol
  14. 09. 2020

  Prosíme o radu, zda instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla v základních školách máme účtovat podobně jako klimatizaci jednak jako zhodnocení budovy (rozvody) a jednak na účet 022, 028 (rekuperační jednotky). Byli jsme na školení, kde dokonce bylo řečeno, že musíme účtovat zvlášť ještě software, který je součástí rekuperace.

  Rekuperace svým účelem spadá pod vzduchotechniku, takže rámcově dle daňového pokynu GFŘ D-22 je to analogické jako klimatizace. Daňovým pokynem je vhodné se řídit i pro účetní hledisko, byť to není povinné, tak máme alespoň nějakou oporu. Vždy se má ale zvážit i účel a funkce budovy, takže někdy je obhajitelná součást budovy i v případech, kdy dle pokynu to je obecně stanoveno jako samostatná věc. V současné situaci nebo pokud je to děláno v souvislosti třeba se zateplením (které podstatně sníží prostupnost vzduchu do budovy), to lze tedy i vyhodnotit jako nutnou součást budovy (tedy TZ.) Ne, že bych vás chtěla znejistět, ale spíše vysvětlit, že obě varianty jsou obhajitelné, záleží na důvodech, které vás k tomu vedly. 

  Pokud jde o SW, tak ten v tomto případě patří do ceny hmotného majetku - rekuperačního zařízení. Je to v souladu s § 11 odst. 8 vyhlášky, kde je uvedeno, že nehmotným majetekem není "software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat." A zde je naprosto jasné, že nucené větrání a vůbec celý systém vám bez SW nebude fungovat. Zde převažuje hmotná podstata s tím, že k její funkci je SW nezbytný, ale sám o sobě tento SW jako nehmotný majetek přínos nemá, pouze ve spojení se zařízením. 

 • dlouhodobý majetek
  11. 09. 2020

  Ve zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2019 jsme dostali doporučení přesunout obrazy a sochy z účtu 028 na účet 032. Zaúčtovala bych 088/028 X 032/? a tady právě nevím, jaký souvztažný účet použít. V roce 2018 jsme takhle přesouvali majetek z účtu 022 na 028 a účtovali jsme 028/088 a 082/022. Jenže u účtu 032 se neúčtuje o oprávkách. Šlo by použít účet 401 nebo nějakou 5XX? Děkuji

  Jestli jsou charakteru uměleckých děl či předmětů kulturní hodnoty, pak je správnější je vést na účtu 032. Když se pořizuje majetek na účet 032, tak nejde do nákladů - až při vyřazení. DDHM se pořizuje přes účet 558, takže ten chybějící protiúčet je právě nákladový. Přeřazení (oprava zařazení) tedy zápisy 032 MD/028 minus MD, 558 minus MD/088 minus D. Pokud by se jednalo o významné hodnoty (více než 260 tis. Kč nebo 0,3 % vašich aktiv netto) a bralo by se to v logice opravy chyby, pak místo účtu 558 účet 408. Není to úplně tradiční zápis, navyšují se aktiva - je tady princip opatrnosti, přistoupila bych k tomu opravdu jen v případě, že se jedná o "umělecké" předměty, tj. např. akademický malíř nebo sochař, uznávaný umělec, je o ně v kulturní veřejnosti větší zájem...jinak bych reagovala, že z principu opatrnosti (účetní zásada) jsme doporučení neakceptovali...snad mi budete rozumět. Z hlediska ocenění na DDHM mám právě o "umělecké cennosti" malinké pochybnosti, ale odhaduji jen tzv. "od stolu". 

 • Výše nájemného
  11. 09. 2020

  Město pronajímá areál koupaliště s kempem svému s.r.o. (Technickým službám). Cena nájmu stanovená v roce 2010 není symbolická, činí cca 500 tis. Kč plus DPH. Letos jsme zrekonstruovali oba bazény a rádi bychom z toho důvodu nájem zvýšili. Problém máme se stanovením nové výše nájmu. Neporadili byste nám prosím nějaký způsob, z čeho výši nájemného odvodit? Oslovovat znalce na stanovení obvyklého nájemného se nám nezdá nutné. Můžeme zřejmě stanovit cenu dohodou a ve smlouvě žádné výpočty neuvádět. Ale přece jen bychom rádi měli pro radu města nějaký podklad, z čeho jsme při výpočtu nájmu vycházeli. Jedná se o nájem pozemků, staveb, ale i movitého vybavení. Děkujeme předem za radu.

  V těchto případech považuji za vhodné uvažovat s aplikací "obyvklé ceny" tak, jak je to popsáno v §36 odst. 14. Zde je pro obvyklou cenu uvedeno, že bych:

  a) prvotně měl vyjít z nějakého srovnatelného plnění mezi nezávislými subjekty - což upřímně prakticky nejde nalézt - pokud  toto nejsme schopni zajistit, tak se má jít na druhou variantu

  b) celkové náklady osoby povinné k dani na poskytnutí služby (tedy náklady Města na nájem) - tedy vezmu odpisy + odhad dalších nákladů, které u Města jsou v souvislosti s tímto areálem (opravy na straně Města).

  K tomu ještě upozorňuji, že nejste povinni obvyklou cenu pro DPH v tomto případě aplikovat (tedy postupovat podle §36a) - protože předpokládám, že ta společnost má plný nárok na odpočet DPH. Nicméně jako vodítko by to mohlo být (řekněme jedna z variant).

 • Investice ŘSD a převod na obec chodníku a VO
  08. 09. 2020

  Dobrý den. Obec uzavřela spolu s ŘSD dohodu o majetkovém vypořádání, kde se jedná o to, že v roce bylo předávacím protokolem předáno obci dílo v hodnotě 540393,54 Kč, které financovalo ŘSD . Tehdy k převodu fakticky ani účetně nedošlo a touto dohodou byla situace narovnána a dílo předáno obci. Vůbec nevím jak zaúčtovat. Účtování nalezené věci je mi myslím jasné, ale jak to bude s odpisy vůbec nevím. Děkuji

  Tak po vyjasnění - smluv a info o majetku bych navrhovala toto: 

  Neřešit jako vícenález, ale jako opravu chyby

  Jak chodník, tak VO dát do majetku ve vstupní (pořizovací ceně) od předávajícího s obhajobou, že oceňujeme pro nedostatek jiných info nákladovou cenou (jsou uvedeny ve smlouvě). 

  Pak dopočítat a nastavit oprávky. Dopočtení je složitější o to, že v roce 2011 byl přechod na odpisy. Tj. musíte zjistit odpisy jak chodníku , tak VO. A to dle vašeho odpisového plánu - odhaduji chodníky na 50 let, VO na 30 let. (Ale musíte dle svého odpisového plánu.). Spočítáte odpisy do roku 2011 ( měsíční odpisy chodníky od 4/2007- mělo být správně zařazeno v období 3/2007- , tj. 8x měsíční odpis, pak 3x12 měsíční odpis za roky 2009 až 2011), tuto spočítanou výši zaúčtujete 406 MD/ 081 D. Pak odpisy 2012-2019,  včetně měsíce zařazení, ty zaúčtujete 408/081 (předpokládám, že u vás v součtu dosáhnou významnosti 0,3 % vašich aktiv, nebo 260 tis. Kč, pokud ano, tak na účet 408MD, pokud ne tak na účet 551 MD). 

  Pak odpisy za rok 2020 včetně měsíce zařazení - zápis 551 MD/ 081 D. Tím nastavíte kartu majetku - vstupní cenu a hodnotu oprávek a odpisy za rok 2020 a budete již pokračovat v odpisování. 

  Stejný postup bude u VO. 

  Pokud něco bude nejasné, tak se ozvěte na iva@obecuctuje.cz. 

  Jen - je mi moc líto té pracnosti, píšou ve smlouvě, že byl protokolem majetek předán, i když v té další části smlouvy píšou.."že by toto předání nebylo posouzeno jako předání, tak je toto předání" - tak kdovíjak to bylo. S ohledem na tento podivný text si upřímně myslím, že by bylo kontrolními orgány i akceptovatelné dát tento majetek jako vícenález, oceněný dle oceňovací vyhlášky nebo výše popsaným postupem ( snížení nákladové ceny o odpisy vyjadřující opotřebení) a takto sníženou senou ocenit majetek jen 021/401 a zahájit odpisování. To se však bez odsouhlasení nebo názoru vašeho kontrolora,co u vás dělá přezkum, bojím doporučit. Přínosné by to bylo, protože by bylo účetnictví vaší obce pak "přehlednější", tak je na vás, zda se zkusíte zeptat? 

 • Univerzální solární dobíjecí stanice
  04. 09. 2020

  Dobrý den, pořídili jsme univerzální solární dobíjecí stanici (nabíjení elektrokol, mobilů, kompresor atd.) za cenu 129 tis. Kč. Tato stanice je ukotvena k zemi. Prosím o radu, na jaký SÚ zařadit, zda 021 nebo 022. A dále prosím, jakou zvolit kategorizaci. Moc děkuji.

  Vzhledem k funkci bych jí, i přes pevné umístění, považovala za technologické zařízení, tedy účet 022. Z hlediska kategorizace je více možností, přesná se nenalezne. Šlo by 27.90.11, ale jestli je nabíjení čistě solární bez elektřiny, pak by, vzhledem k funkci, bylo asi možné použít 22.24.71. Nebo se chytit jedné z funkcí - nabíjecí stanice v kategorizaci není, kompresor ano - 28.13.28. Mě se asi nejvíce líbí 22.24.71, ale není asi také úplně nejpřesnější, lepší jsem bohužel nenašla, ale toto opravdu naštěstí není moc důležité, zatím to k ničemu neslouží.

 • Pomník a studny
  03. 09. 2020

  Dobrý den, ještě se obracíme s dotazem ohledně pomníku padlých. Teno pomník není vůbec v účetnictví obce zaveden, přestože byl již od svého vybudování několikrát opravován, Dohledala jsem v kronice, že pomník byl 28.10.1929 slavnostně odhalen a cena kterou za něj obec v té době zaplatila byla 10 000 Kč. Můj dotaz zní, jak tento pomník ocenit a jak zařadit do majetku zda na stavby nebo 032? Dále v obci existuje několik studen o kterých se tvrdí, že jsou obecní, ale ani jedna studna není zařazena v majetku, jak prosím toto napravit? Zařadit a ocenit cenou reprodukční nebo nějaký odhad odborníka? Děkuji

  Pomníky padlým lze zařadit jako vícenález zápisem 021/401 a měl by se ocenit aktuální hodnotou - RPC, stačil by dohad nějakého kameníka. Třeba i na té ceně 10 tis. Kč plus minus skončíte, ale to je pořizovací cena z roku 1929, takže automaticky by neměla být považována za jeho aktuální hodnotu, navíc jestli se mezitím opravoval, tak je třeba v mnohem lepším stavu než při postavení a jeho hodnota může být o dost větší. Doporučujeme spíše na stavby, kontroloři to tak požadují kvůli obsahové náplni účtů 021 a 032, ze které vyplývá, že nemovité památky patří na účet 021, na účet 032 jen movité. 

  Studny by účetně nebyl problém zaevidovat do majetku obdobně jako pomník - zápisem 021/401 a ocenit RPC (aktuální hodnotou - např. ZP, kvalifikovaný odhad odpovědné osoby apod.). Tady bude spíše problém s nabývacím titulem - v KN zapsané nejsou, takže se snažit dohledat nějaké podklady, ze kterých by vaše vlastnictví vyplývalo, jsou asi na vašich pozemcích? (jinak předně oslovit vlastníka pozemku, zda se k nim nehlásí).  Každopádně podle nového OZ nabýváte věc (i nemovitou) po třech letech od vyhlášení nálezu...

 • Vodovodní přípojky
  03. 09. 2020

  Dobrý den, převzala jsem účetnictví obce, kde v majetku mám čtyři inventární karty s názvem - vodovodní přípojky- zařazeno v roce 2009. Kartu s pořizovací hodnotou 79 002 Kč, 638 547 Kč, 158 674,50 Kč jsme dohledali a jedná se o vodovodní přípojky k nemovitostem když se stavěl vodovod. Taktéž jsem dohledali uzavřenou smlouvu o dílo (odběratelé hradili částku 9 000 Kč) mezi vlastníky RD a obcí jako dodavatelem - jedná se o vybudování vodovodní přípojky od hlavního řadu k odběrnému místu (smlouvy jsou z roku 2004). Myslíme si, že tento majetek asi ani nikdy neměl být zaveden do majetku obce, takže bychom chtěli předložit ZO k vyřazení. Je toto možné takto provést? Poslední kartou je vodovodní přípojky ve výši 77 700 Kč kde není možné již dohledat o jaké přípojky se jedná, napadlo nás ponechat v majetku jako stavby k budovám obce? Neboť přípojky k vlastním budovám nemáme evidované, je toto možné, Nebo máme vyřadit majetek, který nebylo možné identifikovat a pak přípojky k vlastním stavbám zavést jako nález a ocenit RCP? Děkuji za zodpovězení dotazu

  To se někdy zpětně těžko posuzuje, proč bylo do majetku zařazeno. Ale máte pravdu, že pokud by se jednalo o přípojky k nemovitostem cizích vlastníků, tak se někdy sjednává, že budou majetkem těchto vlastníků, nikoliv obce, např. kvůli údržbě a také kvůli tomu, že nevedou po vašich pozemcích a nemusí se tak řešit smlouvy o umístění vaší stavby na cizím pozemku. Než bych to ale jako chybu vyřadila, tak bych ověřila, jak to bylo tehdy právně sjednané - jestli vám přispívali na přípojky, které budou vaším vlastnictvím nebo jestli obec financovala přípojky za občany a oni na to přispívali. V praxi mohou nastat obě varianty, nemusí být tedy vůbec špatně, že máte přípojky v majetku, je možné, že se tehdy sjednalo, že je bude budovat obec na své náklady s tím, že zůstanou ve vašem vlastnictví a občané na to jen přispějí, to by se asi mělo vědět, čí přípojky právně jsou - občané by měli vědět, jestli je mají ve vlastnictví, to asi najdete někoho, kdo si to bude pamatovat, případně třeba SVS, jestli bude vědět, s kým jedná jako s majitelem přípojky. Ze smlouvy o dílo to nevyplývá?

  K té poslední kartě - tady se těžko něco radí. Sítě se nezapisují do KN, tak těžko někde naleznete nabývací titul, opravdu to nelze dohledat? Rok 2009 není zas tak dávno. Nelze dohledat účetní doklady z roku 2009? (skartace bývá po 10 letech). Minulí pracovníci vám neposkytují součinnost v dohledání? Nebo přes minulé inventury, zda by v nich nebyla vodítka... Víc tady asi neporadím. Vyřazovat neidentifikovatelný majetek samozřejmě lze, ale vždy raději nejprve zkusit důkladně prověřit, protože když se nezjistí, že se jedná o chybu zařazení (že to nemělo být zařazeno), tak je tam pořád riziko, že vyřazujete něco, co vyřazovat nemáte. Lze např. jako méněnález (manko :o), ale to se využívá především tehdy, když víte, že jste opomněli vyřadit něco, co jste měli, tady by vyřazení měl předcházet nějaký podklad (zkusit opravdu zjistit). Přípojky k vašim budovám to být mohou, ale nemusí - mohly být zahrnuty do ceny staveb jako jejich TZ (ale správněji je evidovat je samostatně). Tak asi jedině zkuste zjistit, jestli nebyly přípojky k těm vašim budovám v roce 2009 zařazeny jako TZ vašich budov a jestli ne, tak se dá asi v dobré víře předpokládat, že se jedná o přípojky k vašim budovám - jestli se tedy všechny budovaly v roce 2009 - do té doby v obci asi nebyl vodovod? (je ale dost problematické, že je jich více na jedné majetkové kartě). 

  Ještě mě napadlo zkusit oslovit stavební úřad - jestli nemáte dokumentaci k vodovodu na obci, tam by měla být uložena, včetně původních rozpočtů, ze kterých by třeba jednotlivé přípojky byly lépe identifikovatelné a dalo by se třeba i zjistit, jaký byl záměr vlastnictví těch přípojek k domům občanům (kdyby měly být vaše, měli byste k nim mít zřízeny VB, nebo nějaké jiné oprávnění stavět na cizím pozemku - tato informace by také mohla pomoct). 

 • RH
  29. 06. 2020

  Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje chaty, kanalizace, opěrné zdi a st. pozemku. Pro oceňování majetku RH máme ve směrnici uvedenou významnou částku 260 tis., u odpisovaného majetku rozdíl 260 tis. od ZC. Znalecký posudek na pozemek je 100 tis. Kč, PC je 37 tis. Kč. Celková částka znal. posudku za ostatní uvedený odpisovaný majetek je 1 549 tis. Kč, ZC chaty je 24 tis.Kč, kanalizace 445 tis. Kč a opěrné zdi je 63 tis. Kč. Rozpočítám poměrem cenu znal. posudku na jednotlivé položky a pokud nesplní podmínku významné částky 260 tis. nemusím ocenit RH? Ocenit RH bych v daném případě měla pouze kanalizaci?

  Víceméně ano, v této logice to odpovídá směrnici, měl by se přecenit jen ten majetek, kde je větší rozdíl mezi ZC a prodejní cenou, tj. asi, jak píšete, je to jen u kanalizace. S ohledem na "mizivou" vypovídací schopnost RH v těchto případech se s tím více netrapte, pro město vaší velikosti bych však významnost doporučila stanovit mnohem vyšší - např. 0,5 až 1% bilanční sumy (dle počtu případů) - viz návrhy v dokumentech ke stažení.  Jak mám nastaveno na městech, tak se pohybujeme mezi 5-12 mil. významnosti, těch 260 tis. Kč je o ničem. :o) Jen o zbytečné práci se zavádějící vypovídací schopností. 

 • Směna pozemků s doplatkem
  26. 06. 2020

  Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků s místním občanem - ubyde nám část silnice a na druhé straně přibyde pár metrů také silnice - jedná se o jeden pozemek v KN - komunikaci a ve výsledku nám podle GP 27 metrů ubyde. Těch 27 metrů zaplatí občan doplatek 50,- Kč za m2. Protože má obec důvod tuto směnu provést - aby vůbec byla komunikace průjezdná pro ostatní občany, dohodli jsme se, že obec zaplatí geometrický plán(cca 5-6 tis), smlouvu u právníka (cca 6 tis) a návrh na vklad (2tis.). Výměra pozemku je 4732 m2 a cena v majetku je 82689,- Kč. Jak mám zaúčtovat veškeré výdaje se směnou a upravit v majetku - vyřazení těch 27m2. A ještě jeden dotaz - bylo by možné dát občanovi těch 27 m2 i bez doplatku - když je to v zájmu občanů, aby byla komunikace vůbec průjezdná a on byl ochoten nám tuto část pozemku převést? Děkuji za odpověď.

  Předně je potřeba vědět, jestli máte ceny pozemků (hlavně toho nabývaného) uvedeny ve smlouvě. Pokud ano, tak se nabývaný pozemek oceňuje pořizovací cenou, pak výdaje, co popisujete - GP právník, návrh na vklad - účtujte ve výši jedné poloviny do ceny nabývaného pozemku, tedy na účet 042 s pol. 6130 a v druhé polovině do nákladů (jako náklad související s vyřazením vašeho pozemku) - GP na účet 518 s pol. 5169, návrh na vklad 538 s pol. 5362, právník 518 s pol. 5167. Tyto výdaje se totiž týkají obou směňovaných pozemků - toho, co vyřazujete i toho, co budete nabývat. Pokud byste neměli ceny uvedeny ve smlouvě, tak musíte nabytý pozemek ocenit reprodukční pořizovací cenou - znalecký posudek, kvalifikovaný odhad a související výdaje (ten vklad apod.) se v tomto případě účtují celé do nákladů (RPC se bere sama o sobě za cenu konečnou, k níž už nic nepřipočítáváme).

  V majetku byste to měli provést tak, že k datu návrhu na vklad vyřadíte majetkově pozemek (resp. tedy jeho část, co směnou pozbýváte) - počet m2, co směňujete (tedy ne jen to, co vám celkem z něj ubyde po směně, ale výměru, co z původního pozemku směňujete - ze smlouvy) x 17,47 (cena za 1 m2 pozemku - 82689/4732) - účetně 554/031 v té ceně a naopak přičíst m2, co směnou získáte a ty ocenit cenou, kterou mají - buď pořizovací cenou ze smlouvy nebo tou RPC. Já jsem to pochopila tak, že těch 27 m2 je už rozdíl, co vám celkem ubyde o směně, tady je ale o tom potřeba účtovat jako o dvou úkonech, nejprve vyřazení směnou pozbyté části pozemku v jeho účetní ceně a pak zařazení směnou nabyté části.

  K účtování směny vám blíže poradit nemohu, potřebuji k tomu vědět ocenění nabývaného pozemku, to se případně ještě ozvěte na e-mail klaravavrisinova@seznam.cz, když budete potřebovat. Výnos ze směny (311/647) je pro vás hodnota nabytého pozemku, případně zvýšená o doplatek občana. 

  A k tomu doplatku - pokud se to v ZO zdůvodní (je potřeba to uvést i do zápisu, popř. usnesení, proč není doplatek), tak můžete "prodávat" pod cenou, tzn. může to být i směna bez doplatku, zde je to určitě ve veřejném zájmu. 

 • majetek
  24. 06. 2020

  Dobrý den, 1/ Naše ZŠ a MŠ, má dle zřiz. listiny( majetek svěřený do správy, obec na podrozvaze ). V letošním roce technicky zhodnocujeme zahradu na Odpočinkovou a výukovou zahradu. Investice bude probíhat ve 2 etapách - 1 etapa bude hrazena ve výši 650 000,- z dotace Nadace K. Komárka a zbývající prostředky cca 360 000,- budou doplaceny z rozpočtu ZŠ. 2. etapa bude hrazená z rozpočtu města (cca 650 000,-) a zbývající prostředky z nadace cca 50 000,-Kč. Chceme se ujistit o správnosti účtování - fakturace bude probíhat na 3 instituce : na ZŠ, město a nadaci. Po ukončení investič. akce město zaúčtuje 042/021 401/021 a potom převedeme na 909 a škola zaúčtuje na 021/. Celé technické zhodnocení město zaúčtuje na podrozvahu a škola na maj. účty a bude odepisovat a dotaci rozpouštět. Děkuji 2/Město uzavřelo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, předmětem této smlouvy je garážové stání v polyfunkčním domu, prodávající a kupující se vzájemně zavazují uzavřít kupní smlouvu na výše uvedené gar. stání do 90 dnů od uplynutí 20 let od kolaudace domu (což bude v roce 2021). Nevím si rady, zda tento záměr prodeje garážového státní mám mít proúčtován na reálných cenách. Kupující zaplatil částku dle smlouvy do 15 dnů od uzavření smlouvy. Město má tuto budovu na účtu 021 v celkové cca 100 000 000,- tento majetek odepisuje a rozpouští dotaci a v roce 2021 uplyne 20 letá doba od kolaudace tohoto domu a na část bytů byly uzavřeny před 19 lety smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy - měla jsem mít zaúčtované i tyto smlouvy na reálných cenách ?

  1. Tady je důležité si stanovit, jak to bude a to vy máte celkem jasné - vy budete TZ pořizovat na účet 042 s tím, že ve výši, co jste vynaložili (650 tis. Kč) to pak na PO převedete 401/021 (PO nabere opačně). Není problém, aby PO své náklady (360 tis. Kč) hradila také rovnou přes účet 042 jako svou rozpořizovanou investici, nemusí vám to složitě převádět a vy zase zpátky jim, oni mohou mít také rozpořizovanou investici a pak si k ní přičtou to, co jim převedete, resp. pak je vhodné, abyste jim to případně převedli přes účet 042 (tedy zápisem 401/042) a oni si to zařadí na účet 021 (protože vy jim fakticky nebudete převádět dokončený majetek, ale jen část).

  Jestli to částečně proplatí nadace formou přímé úhrady faktur, tak tam proúčtujete předpis faktury 042/321, nadační příspěvek 344/403 a zúčtujete 321/344 (tento zápis může provést buď PO nebo obec s tím, že pak účet 403 PO předáte - tedy zápis 403 MD ve výši nadačního příspěvku, zbytek 401 MD/042 D). Ale jinak uvažujete správně - TZ je účetně i právně součástí majetku, takže jim to předáte jen protokolárně (není potřeba k tomu nic schvalovat) a hlavně účetně, aby to PO zavedla na kartu budovy včetně dotace. 

  Ještě si nejsem úplně jistá, kdo je právně příjemcem toho nadačního příspěvku, jestli PO, tak jí jen nezapomeňte schválit, že jako zřizovatel souhlasíte s tím, že na to přijme dar a pak může o příspěvku rovnou účtovat PO jako příjemce. 

  Vy si účet 909 nezapomeňte upravit i o podíl PO, tedy ne jen o to, co jim budete převádět, ale o celou hodnotu TZ, když jej realizujete takto společně.  

  2. Tady si úplně nejsem jistá, zda vím, o co vám konkrétně jde. O přecenění na RH? Pokud jste teď uzavřeli budoucí kupní smlouvu, tak by se teoreticky mohlo na RH přecenit, ale doporučujeme spíše počkat až na schválení samotného prodeje, nedávno jsme toto řešili - dotaz z 15.5.2020 "Reálná hodnota", tak se na to prosím podívejte, podrobně tam vysvětlujeme, jak je to s OUÚP u přecenění na RH. A určitě by nebylo dobře přecenit na RH 20 let před samotným prodejem, to by došlo k výraznému zkreslení, majetek by se po tu dobu neodpisoval, doporučujeme přeceňovat jen u prodejů v krátkém horizontu. Složené peníze teď účtujte jako zálohu na kupní cenu na účet 324., popř. 455 (jestli prodej za déle než rok od přijetí - nevím, jak vám to přesně vychází). 

  Správně měly být nastaveny odpisy tak, aby teď k prodeji zůstatková cena odpovídala "prodejní" - ale chápu, že teď se mi to radí v logice "po bitvě je...", tak toto berte jen jako poznámku. 

 • ubytovna
  23. 06. 2020

  Dobrý den, město odkoupilo likusovou budovu. Ta má dvě spojené a průchozí části. Jedna byla již dříve zkolaudována a využívána jako ubytovna. Ve druhé části je restaurace, ta je stále v provozu. Ubytovna je zavřená a zatím není rozhodnuto, zda bude její chod obnoven. Vše nasvědčuje tomu, že nebude. Máme tuto budovu vést v majetku na účtu 021 jako bytový nebo nebytový dům?

  Pravděpodobně vám jde o klasifikaci staveb pro účely přílohy účetní závěrky. V případě různorodého využití staveb bychom měli volit převažující účel. Když to v současnosti jako ubytovna neslouží, ale jediné využití je jako restaurace (byť není v celé budově, ale jen v části), tak bych budovu zatím vedla v G.3 - Jiné nebytové domy a nebytové jednotky. Budovy v G.1 i G.3 mají v podstatě stejný ekonomický potenciál, to je hlavní účel rozdělování do jednotlivých kategorií. Pokud se v budoucnu převažující  účel celé budovy změní, tak změníte i klasifikaci. Není to problém, mění se vlastně jen analytika (AU nebo ORJ, org...)

← Novější dotazy

Návrh a tvorba webu