Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Schvalování darů
  29. 12. 2020

  Měla bych dotaz ohledně schválení darů. Obec v roce 2020 dala místnímu TJ SOKOL finanční příspěvek na provoz ve výši 120.000,00 Kč (schválilo zastupitelstvo). Příspěvek byl poskytnut na základě zákona 250/2000, takže mi ho vyúčtovali. Dále na jaře dostal stejný spolek formou darovací smlouvy 4 miliony na stavbu kabin (dostali dotaci a touto částkou se podílela obec). Darovací smlouvu schválilo také zastupitelstvo. Teď v prosinci přišli za panem starostou, že by potřebovali ještě 4.000,00 na zaplacení nějakého štěrku nebo co a pan starosta jim dal tyto peníze darem. Sepsali jsme darovací smlouvu na 4.000,00 Kč, já jim peníze převedla na účet a teprve teď mě napadlo, jestli to náhodou nemělo být schválené taky zastupitelstvem. Jestli se ty částky náhodou nesčítají. Omlouvám se za "blbý" dotaz, ale už mi to asi ke konci roku přestává myslet. Děkuji za odpověď a přeji hodně zdraví a pevné nervy do dalšího roku.

  To je naopak velmi dobrý dotaz.

  V § 85 zákona o obcích se uvádí, že pravomocí ZO je:

  "b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,

  c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,"

  Nenašla jsem k tomu výklad MV, takže můžete zkusit podat jedině dotaz, ale ze znění by vyplývalo, že dotace se nesčítají, ty se posuzují vždy individálně i u stejného subjektu, dary by se ale sčítat asi měly. V zákoně se mluví o poskytování peněžitých darů nad 20 tis. Kč FO nebo PO v jednom kalendářním roce. 

  Pokud v jednom roce poskytnete spolku dary v součtu nad 20 tis. Kč, musí to schválit ZO. Jak se ale postupuje prakticky, to už se tam nedozvíme. Když např. poskytnete první dar 10 tis. Kč, tak to schválení nepodléhá, ale druhý dar třeba 11 tis. Kč už by tedy ZO schválit mělo, protože to v součtu překročí 20 tis. Kč (když to bude v jednom kalendářním roce). Váš případ naopak je, že se to překročilo už prvním darem, takže byste tedy měli v ZO nechat schválit i druhý, byť je pod 20 tis. Kč. 

 • Mimořádné odměny pro zastupitele
  06. 12. 2020

  ZM bude v prosinci schvalovat poskytnutí mimořádných odměn pro některé uvolněné i neuvolněné zastupitele. Odměny budou vyplaceny v měsíci lednu. Co se prosím považuje za datum poskytnutí? Datum schválení v ZM nebo datum vyplaceni odměny? Pokud by to bylo až datum vyplacení, znamenalo by to, v příštím roce by jim nemohla být již další odměna vyplacena. (V případě maximální výše dvojnásobku odměny)

  Podle mě by se to mělo posuzovat analogicky jako u mzdy/platu a i jako u klasické měsíční odměny zastupitele. Tzn. pokud ZO schválí mimořádné odměny v prosinci, mělo by se to brát jako poskytnutí za prosinec, za ten měsíc jim vzniká nárok, výplata je ale odložena na leden. Ale upozorňuju, že to je spíše odhad situace, neznám konkrétní znění usnesení. Podle mě by v případě mimořádné odměny bylo vhodnější, aby  ZO stanovilo jasně i splatnost - neváže se k funkčnímu období, ale je poskytnuta za splnění mimořádného úkolu. Tzn. např. schválit, že se poskytuje zastupiteli mimořádná odměna za měsíc prosinec ve výši a hlavně zdůvodnit proč, resp. za co. Dejte pozor, abyste byli v souladu s § 76 zákona o obcích - řádně zdůvodnit. MV má k tomu výklad v metodice č. 5.5, najdete jí na odkazu:

  https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

  Řešeno je to tam od str. 49 dále, možná by to byl odobré pročíst, jsou tam i praktické příklady, jak zdůvodnit mimořádné odměny a jaké zdůvodnění naopak není správné, máte pak jistotu ve vazbě na kontroly, že vám nebudou mimořádné odměny vytknuty jako neoprávněný výdaj. To uvádím jen pro jistotu, abyste byli v souladu se zákonem - mimořádné odměny by neměly být brány jak automatický nárok, který si mohou zastupitelé schválit. A tedy ani ne pravidelný, každoroční (teď dopředu nemůžete přece vědět, že příští rok některý zastupitel provede nějaký významný úkol, u ZO to není v logice "třináctého" platu). 

 • Příspěvek na transparentní účet
  02. 12. 2020

  Obec si v rámci rozpočtu pro rok 2020 schválila příspěvek na opravu kostela, který měl být odeslán na transparentní účet zřízený místním spolkem. Stačí k odeslání částky interní sdělení správce rozpočtu nebo musí zastupitelstvo schválit uvolnění peněz v rámci usnesení ze zasedání ZO? Darovací smlouva ANO nebo NE?

  Pro zaslání příspěvku je opravdu potřeba schválení konkrétního příspěvku a schválení smlouvy zastupitelstvem, nevím, zda máte v režimu daru nebo dotace, a není uvedena částka - smlouva by měla být i zveřejněna. Nestačí jen krytí rozpočtem. Nejde o schválení uvolnění peněz, ale o schválení daru nebo dotace a o schválení smlouvy oprávněným orgánem obce. 

 • Vyřazení herních prvků
  27. 11. 2020

  Jak účtovat herní prvky víme. Pokud jsou pevně spojené se zemí, účtujeme jako drobnou stavbu na účtu 021. V čem nemáme jasno, je otázka, zda jsou nemovitá věc a co z toho plyne. Občanský zákoník v §498 říká: “(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. (2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“ Máme pochybnost, že herní prvek je součástí pozemku. Spíše se jedná o drobnou stavbu dočasnou, která má nějakou omezenou životnost, ale zákon toto nestanoví. Otázka přemístění je komplikovaná. Ve vnitřní směrnici máme uvedeno, že vyřazení staveb schvaluje rada města. Směrnici schválila rada města. Zastupitelstvo města dle zákona o obcích rozhoduje o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí. O tom, že by mělo schvalovat vyřazení opotřebených nebo zničených nemovitostí nebo staveb tady nic není. Pořízení herních prvků také nedáváme schvalovat zastupitelstvu, ale schvalujeme v rámci rozpočtu peníze. Můžeme pořizovat herní prvky (účet 021) jen na základě schválení rozpočtu? Jsou herní prvky a lavičky nemovitý majetek? Může jejich vyřazení schvalovat rada města, jak máme nastaveno?

  Herní prvky, které máte na mysli (např. pevně zabetonované do země) by byly pravděpodobně posouzeny jako součást pozemku, viz § 506 odst. 1 občanského zákoníku: 

  "Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech."

  Podle mě určitě nebylo záměrem zákonodárce, aby nabytí herního prvku bylo posuzováno jako nabytí hmotné nemovité věci a jako takové schvalováno ze strany ZO. Analogickou situaci jsem vysvětlovala v případě komunikací, viz dotaz "Schvalování smlouvy o dílo" z 3.11.2017. MV tuto problemtiku popisuje i v metodice č. 7.2 na str. 67. Závěr je zde pak takový, že vy nepořizujete novou samostatnou hmotnou nemovitou věc. Pozemek, na kterém herní prvky zřizujete, je již vaším vlastnictvím (jeho nabytí by schvalovalo ZO), ale pokud na tento pozemky pořizujete herní prvky, které jsou jeho součástí (nikoliv samostatnot nemovitou věcí), pak tím pozemek podle výkladu MV jen "zhodnocujete" popřípadě "zpracováváte" existující nemovitou věc, nepořizujete novou nemovitou věc. Takže schválení nabytí herních prvků je pravomocí rady.

  Pozor o dočasnou stavbu se nejedná, to by musel být pojem v souladu se stavebním zákonem - umístění stavby na určenou dočasnou dobu, popř. jsme-li v dikci občanského zákoníku, musel by být záměr jen dočasného umístění (např. sezónně).

  Vyřazení staveb obecně určitě může schvalovat rada města, ZO musí schvalovat jen převod (nikoliv jakékoliv vyřazení) nemovitých věcí, tzn. např. případy úplatného či bezúplatného vyřazení staveb. 

  Analogicky by to mělo platit pro vyřazení - pokud vyřazujete právní součást nemovité věci (zabetonovaný herní prvek), pak v případě likvidace určitě stačí rada (ZO neschvaluje obecně vyřazení, ale pouze převod nemovitých věcí). V případě prodeje herního prvku, který byl evidován jako součást pozemku už je to otázka, nicméně zpravidla se pak prvky neprodávají jako stavby, ale již materiál z demolice a pak to opět schvaluje rada. 

  Budou-li lavičky pevně zabetonované do pozemku, pak by dle mého laického názoru měly být také jeho součástí (je to o výkladu § 506 viz výše). Klasické přenosné jsou samozřejmě movitou věcí. 

 • odpuštění nájemného - pravomoc RM v roli zřizovatele PO
  24. 11. 2020

  Obracím se na Vás s dotazem ohledně odpuštění nájemného, resp. dluhu na nájemném za dobu uzavření provozovny nájemce po dobu opatření v souvislosti s Covid_19. Jedná se o nájemní smlouvu, kterou uzavřela příspěvková organizace s nájemcem (pronájem restaurace v divadle). Restaurace i divadlo byly z nařízení vlády uzavřeny. Je v pravomoci ředitele příspěvkové organizace samostatně jednat s nájemcem a případně rozhodnout o odpuštění dluhu na nájemném a tím o odpisu pohledávky, a to zpětně i do budoucna, po dobu vládních opatření? Nebo musí mít ředitel PO souhlas zřizovatele - RM? Předem moc děkuji za odpověď.

  V tomto případě byste měli dle mého názoru vycházet ze znění zřizovací listiny. Pokud má PO volnost ve sjednávání nájmu (nepotřebuje souhlas zřizovatele), potom se domnívám, že ani v případě následných úprav nájemního vztahu (snížení nájemného ....) by neměl být omezen.

  PO ale jsou často v rámci ZL omezeny v této oblasti - třeba potřebou předchozího souhlasu v případě, že nájem je na dobu delší než 30 dní - pokud tomu tak je, tak bych doporučoval i odsouhlasovat povinně zřizovatelem takto závažné změny v nájmu.

  Jinak berte to jako laický názor neprávníka - právník by k tomu přidal asi ještě sáhodlouhý právní rozbor. 

 • Smlouvy
  23. 11. 2020

  Může rada schvalovat veřejnoprávní smlouvy spolkům s dotací např. 150000 ,- nebo zde platí smlouvy ano, ale jen do 50000,- ? Který orgán schvaluje smlouvu pro město na sociální služby v částce 70000,-? Může starosta schvalovat příspěvky do 20000,- i když je rada? Trochu se tu rozcházíme. Děkuji

  Musíte postupovat v souladu s § 85 písm. c) zákona o obcích, podle kterého je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat dotace nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě (jednotlivým FO nebo PO) a zároveň uzavření VPS. Z toho vyplývá, že rada schvaluje dotace jen ve výši max. 50 tis. Kč a to včetně příslušné smlouvy. Ten orgán, který schvaluje poskytnutí dotace, musí zároveň schválit i příslušnou smlouvu. 

  Pak je pro účely schvalování druhá kategorie, a to jsou věcné nebo peněžní dary. Ty se poskytují v případě, kdy příslušný orgán nepožaduje sledování účelu poskytnutých peněz, prakticky řečeno v případech, kdy se nepožaduje vyúčtování prostředků. Tady platí hranice 20 tis. Kč, takže opět nad 20 tis. Kč musí schvalovat ZO, do 20 tis. Kč (včetně) schvaluje rada. Podle § 102 odst. 3 zákona o obcích může přesnést rada pravomoc na starostu - ale není to automatické. Pokud radu máte zřízenou, tak musí projevit vůli - schválit převedení pravomocí a pak může dary do 20 tis. Kč schvalovat starosta. 

  Dejte hlavně pozor na rozlišení pojmů dotace (s vyúčtováním) a dar (může být také účelově určen, ale není požadavek vyúčtování). A podle toho rozlišovat hranice. Teoreticky pak i u dotací do max. částky 50 tis. Kč může rada přenést pravomoc na starostu. U darů nad 20 tis. Kč a u dotací nad 50 tis. Kč musí vždy rozhodovat zastupitelstvo (je to podle zákona jeho vyhrazená pravomoc).

  Ohledně sociálních služeb - tam nevím, jak je to právně sjednáno, jestli jako dar nebo dotace (spíše ale asi dotace s vyúčtováním). Každopádně vzhledem k částce bude potřeba, aby to schválilo ZO, jestli to poskytujete v režimu transferů (což asi ano). 

 • Nečerpání Nadačního příspěvku od ČEZ
  21. 10. 2020

  Dobrý den, prosím o radu ohledně vrácení nadačního příspěvku od ČEZ. ZO schválilo dne 30.10.2019 Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 200 tis. Kč od Nadace ČEZ na vybudování studně pro zavlažování obecní zeleně a sportovního hřiště. Bohužel se udělalo několik vrtů a zjistilo se, že není voda, takže vybudování studně je bezpředmětné. Ve smlouvě je uvedeno, že nevyčerpanou část nadačního příspěvku je obec po ukončení projektu vrátit - projekt měl být ukončen 31.10.2020. A konečně ten dotaz: Musí ZO schválit, že dotace nebude obcí čerpána? Já doufám, že ne, protože čerpat nelze z důvodu, že studna bez vody je nám k ničemu.

  Schválení smlouvy ze strany ZO bylo asi potřeba z hlediska podmínek dotace. Obecně totiž jinak stačí přijetí transferu schválit radou, popř. starostou. Stejně bych postupovala v případě nečerpání dotace - když už ale ZO schválilo smlouvu, tak ať alespoň vezmou na vědomí, že nešlo realizovat. Ono není moc co schvalovat. Schválit nečerpání snad nemusí - z hlediska zákona o obcích určitě ne, muselo by to jedině vyplývat z podmínek dotace, ale to není moc pravděpodobné. Tady hlavně dodržet smlouvu - vrátit peníze do stanoveného termínu apod. Pokud byl i příjme ve stejném roce, volila bych minusové zápisy (minus 672 , minus použitá položka a odpa při příjmu). 

 • Schválení přijetí finančního daru (pro město)
  16. 10. 2020

  Který orgán je příslušný k rozhodnutí o přijetí fin. daru cca 500 tis. Kč od právnické společnosti (a.s./s.r.o.)? V zákoně o obcích není řešeno, který orgán města má schválit přijetí finančního daru pro město a zda je nějaká vymezená zákonná hranice pro příslušný orgán. Město v rámci plánované další etapy rekonstrukce komunikace by mohlo zbudovat parkovací záliv u návštěvnického centra společnosti, která je velkým zaměstnavatelem v naší obci a zasluhuje se o rozvoj a propagaci města. Společnost má zájem plnou výši výdajů spojených se zbudováním vyhrazeného parkoviště městu uhradit, a to zřejmě formou finančního daru. Neradi bychom se dostali do střetu zájmů. Darovací smlouva by měla být účelová? Můžete nám prosím sdělit Vaše doporučení, jak správně postupovat? Děkujeme za odpověď

  Máte pravdu, že zákon o obcích neupravuje schvalování přijímání darů. V tomto případě bych to tedy chápala jako zbytkovou pravomoc rady, kterou může delegovat na starostu. Tuto moji domněnku potvrzuje i následující článek:

  http://vzdelanyzastupitel.cz/consulting/consultingDetail.aspx?itemID=15&faqID=22273

  Je dále potřeba schválit vybudování parkoviště. To bude v kompetenci rady či ZO - v dotazu z 3.11.2017 "Schvalování smlouvy o dílo" se zabýváme problematikou schvalování nabytí nemovitých věcí výstavbou. V případě veřejného parkoviště by mělo stačit schválení radou, protože je to buď samostatná místní komunikace nebo součást jiné místní komunikace. Ale určitě můžete pro jistotu nechat schválit pořízení v ZO - nevím, nakolik tady bude splněn charakter veřejného parkoviště podle zákona o pozemních komunikacích (ale asi ano).

  A k poslednímu a asi i nejdůležitějšímu - je určitě potřeba si to se společností nějakým způsobem právně sjednat- nejlépe asi nějakou smlouvou o spolupráci. V praxi pak mohou nastat následující varianty:

  1. Můžete samozřejmě vybudovat parkoviště na své náklady, je ale vhodné zdůvodnit, proč staví město a ne společnost - jak popisujete v dotazu. Určitě je pak vhodné, aby se na tom finančně podíleli - darovací smlouva je dostračující a nemusí v ní být obecně uveden účel, v tomto případě je to ale vhodné. Pokud si to nastavíte takto, pak pořizujete parkoviště jako svůj majetek a dar od společnosti povedete jako investiční transfer (na účtu 403). 

  2. Zvažte, jak se se společností dohodnete. Jestli parkoviště slouží pro centrum v majetku společnosti, zda by nemělo být spíše v majetku společnosti - i kvůli budoucí údržbě, opravám, nákladům z odpisů... Byla by totiž i druhá varianta - že to vybuduje společnost a vy jim na to případně dáte dotaci nebo dar (nebo poskytnete nějakou součinnost). Podle mě by mělo být parkoviště spíše majetkem společnosti, chápu, že máte zájem na vybudování, ale asi ne na vlastnění. Nicméně z dotazu vyplývá, že společnost je ochotna zaplatit celou výstavbu, pak záleží, jestli se necháte tlačit k var. 1 a tedy k tomu, že to povedete jako svůj majetek (to bych zvážila jako první). 

  3. Je i možnost vybudovat to na náklady města a společnosti to bezúplatně předat. Tato varianta je ale pro vás nejméně výhodná, zvlášť v případě, kdy je společnost ochotna výstavbu financovat.

  Ing.  Nejezchleb doplnil poznámku:  Také to mohou skutečně brát jen jako "rozšíření" místní komunikace - mluví ne o samostatném parkovišti, ale parkovacím zálivu. Pravdou je, že pokud by byl vyhrazený pro potřeby společnosti a byla by tam trocha (více) odvahy, tak pokud by to stavěla společnost (byť do cizího majetku), tak si myslím, že by byla šance na odpočet DPH - viz judikát ESD C - 528/19. Ale to by skutečně člověk musel vědět více. Pokud by byl zájem řešit i to DPH a mělo to být vyhrazené parkoviště, tak bych možná doporučil pročtení tohoto judikátu (je také v seznamu judikátů ESD, který dáváme na stránky).

 • Vznik a zánik mandátů po nových volbách do ZO
  25. 09. 2020

  V naší obci byly 19.9.2020 mimořádné volby do zastupitelstva obce, výsledek je takový, že 4 členové jsou původní z jedné strany a 3 z druhé -nováčci. Jde mi o to, že vznik mandátu původním členům zaniká v den voleb t.j.19.9.2020, tím by tedy neměly mít nárok po tomto datu na odměnu až do ustavujícího zastupitelstva. Na odměnu by měl nárok pouze starosta a místostarosta? Dále ale se vznikem nového mandátu by tedy nárok měly, měla bych je defacto přihlásit zpět na ZP .Vzhledem k tomu, že není úplná jistota, zda z mandátu neodstoupí a vlastně jakou výši odměn si zvolí v ustavujícím zastupitelstvu (nezvyšovali si v lednu), přikláním se k názoru, že odměním starostu+místostarostu,2 původní členy poměrnou částkou k 19.9.a vyčkám na ustavující zastupitelstvo, ostatní členy odměňovat nebudu.

  Vyplývá to ze zákona o obcích, MV se k tomu vyjadřuje v metodice č. 5.5., najdete jí na odkazu:

  https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

  Odpověď najdete na str. 47. Myslím, že je to ještě konkrétněji (výpočty apod.) řešeno i v metodice č. 6.2, ale každopádně závěr by měl být, že všem současným členům zastupitelstva končí mandát prvním dnem voleb (tedy i odměňování) - výjimkou je jen starosta a místostarosta (bez ohledu na to, zda jsou uvolnění či neuvolnění) - těm náleží odměna až do doby zvolení nového starosty a místostarosty (i kdyby nebyly znovu zvoleni jako členové ZO). Výjimka je také u členů rady - to v metodice najdete popsané, ale na radu se neptáte. 

  Nevím moc, co myslíte tím, že 2 původní členy odměníte poměrnou částkou k 19.9. - tak byste měla odměnit všechny "běžné" členy zastupitelstva - i těm, kteří byli zvoleni znovu, totiž končí mandát k prvnímu dni voleb a začíná jim zase až složením slibu na další období - takže i jim byste měla vypočítat odměnu jen do 19.9. včetně (kromě těch výjimek - starosta, místostarosta, rada). 

  Podívejte se i do té metodiky č. 6.2., tam je na str. 75 tabulka, komu náleží odměna až do doby zvolení nových osob. Dále se tam uvádí, že zastupitelé, kteří nejsou v uvedené tabulce uvedeni, mají být odměněni poměrově jen do prvního dne voleb, jak vám píšu výše. 

  Ono to celé i vyplývá z koncepce odměňování zastupitelů v souladu se zákonem o obcích - původní usnesení k odměnám pozbývá novými volbami platnost a nové ZO musí stanovit nové odměny, takže logicky ani nelze nově zvolené zastupitele (byť byly členy původního ZO), odměňovat ve volebním mezidobí ve výši, kterou stanovilo původní ZO. Viz str. 99 a dále metodiky 6.2.

  Jsou i výjimky, kdy by člen ZO vykonával ve volebním mezidobí nějaké jeho "neběžné" funkce, pak by nárok na odměnu mohl mít, ale to jsou speciální případy, vše najdete popsané v uvedených metodikách (musel by to být případ z té tabulky na str. 75 metodiky 6.2).

 • Zřízení věcného břemene na obecním pozemku
  30. 06. 2020

  Dobrý den, v praxi nám společnosti ČEZ apod. zasílají návrhy na zřízení VB na našem obecním pozemku. Návrhy smluv o zřízení VB necháváme schválit zastupitelstvem. V poslední době jsem slyšela názor, že bychom měli před schválením smlouvy o zřízení VB také vyvěsit jako u prodeje pozemku záměr na 15 dní. Je to možné?? Děkuji.

  Dobrý den, je to §39 - jeví se mi po několika pozorných přečteních, že povinnost zveřejnění v případě zřizování VB není. Hledala jsem na internetu a asi druhý odkaz mi tento názor podpořil (je to skoro na konci článku): https://www.moderniobec.cz/zverejnovani-zameru/

 • Zmařené investice
  17. 06. 2020

  Po několika letech jsme dokončili "pročištění" nedokončených investic na účtu 041, kde velkou část tvořily projektové dokumentace projektů, které už dnes víme, že realizovat nebudeme (např. kvůli novému územnímu plánu nebo jsou dokumentace již zastaralé a nepoužitelné apod.). Našli jsme i takové nedokončené investice, které v minulých letech nebyly k realizované stavbě přiřazeny, ty k daným stavbám dodatečně zařadíme. Ale nezařaditelných je nedokončených investic v souhrnu cca 2,7 mil. Kč. Ty vyřadíme přes účet 408 a popíšeme do účetní závěrky. Chci se ale zeptat, zda k tomuto vyřazení, které plánujeme provést přes likvidační komisi, nepotřebujeme souhlas zastupitelstva města (nakládání s majetkem)? Nebo stačí pouze schválení v RM na základě doporučení likvidační komise?

  Dnes jsem odpovídala na podobný dotaz s tím, že PD k hmotnému majetku patří na účet 042 až do doby dokončení, vstupuje do jeho ceny, není to samostatný nehmotný majetek. A tady nelze souhrnně říci, že to celé má skončit na účtu 408. Je potřeba rozklíčit jednotlivé projekty.

  Ty, které se nebudou realizovat, se mají vyřadit jako zmařené investice přes účet 547 a schválit to jako zmařenou investici by měl ten orgán, který rozhodl o realizaci investice, ke které se PD váže. A u těchto "nepoužitelných" a "zastaralých" PD, ať příslušný orgán zváží, jestli opravdu nechce projekt realizovat a PD třeba jen přepracovat, netvořit kompletně novou, pak by byla možnost i ponechat původní PD na účtu 042, pokud by byla ještě využitelná a v záměru se chtělo pokračovat. 

  Ty projekty, které se omylem nezařadily do ceny majetku, tam je správně o ně opravit vstupní ocenění a měly by se i opravit - doúčtovat odpisy ze zvýšené částky. Toto je účetní oprava, to nikdo schvalovat nemusí.

  Jen ty projekty, popř. studie, které neměly být účtovány na účet 042 (např. proto, že nebylo ještě rozhodnuto o investici - sloužily jen k rozhodování apod.), se budou teď odúčtovávat v režimu opravy chyby a tedy buď přes účet 518 nebo s použitím účtu 408, pokud by byly ve významné částce (více než 260 tis. Kč nebo 0,3 % vašich aktiv netto). A opět je to účetní oprava bez potřeby schválení.

  Ve vašem případě to budou asi většinou zmařené investice, popř. opravíte vstupní ocenění, když se opomněly přiřadit k zařazené investici.

  Závěrem ještě poznámka - u starších PD - tam je vhodné si ve směrnici stanovit, že např. po 5 letech budu každý rok tvořit OP ve výši 20% - pak se tím zreguluje vliv VH v případě vyřazení do nákladů jako zmařené investice (kdy při vyřazení zúčtujete vytvořené OP). 

 • Sportovní hala, provoz baru
  04. 06. 2020

  Obec postavila novou sportovní halu, kterou bude pronajímat pro sportovní činnosti, ale i pořádat obecní akce (plesy, karneval pro děti, koncerty, divadlo apod...)Součástí haly je i bar, kde bude možné zakoupit si pití, drobné občerstvení - nebude se tam vařit. Může obec v rámci provozu haly tento bar provozovat? Nepotřebuje k tomu speciální oprávnění nebo odbornou osobu jako garanta?

  Del vašeho popisu  - ono to je dost v režimu hostinské činnosti a také se vám třeba bude hodit prodávání alkoholu na plesy, šampíčko k divadlu atd. a to musí být koncese. Prosím zkonzultujte s příslušným živnostenským úřadem, určuje se tam odpovědná osoba. Dotaz vám vracím. 

 • NÁVRH NA USNESENÍ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU za rok 2019
  18. 05. 2020

  ¨Dobrý den,minule jsem se dotazovala ,jak postupovat ,když klesne počet zastupitelů obce pod 5 čeká nás a schvalovat závěrečný účet za rok 2019 a účetní závěrku.Asi před 14 dny jsem telefonovala na kraj,ale vzhledem k situaci kolem koronaviru jsem vlastně nic nedořešila,ale určitě napíšu rovněž žádost o vyjádření-stanovisko k problematice .Teď si dávám dohromady informace,kde se dá,nerada bych způsobila svoji neznalostí chybu.Můj dotaz je:mohu takto -viz.níže nechat návrh na usnesení k závěrečnému účtu? NÁVRH NA USNESENÍ: Zastupitelstvo Obce Brod nad Tichou schvaluje celoroční hospodaření obce a Zavěrečný účet obce za rok 2019 BEZ VÝHRAD ,(vzhledem k poklesu členů zastupitelstva obce pod 5 ,termín do 30.6.2020 nebude dodržen). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 provedenou kontrolní skupinou ekonomického oddělení Krajského úřadu v Plzni byla schválena 26.2.2020 na jednání zastupitelstva obce BEZ VÝHRAD. Zastupitelstvo obce rovněž schválí účetní závěrku za rok 2019, (vzhledem k poklesu členů zastupitelstva obce pod 5 ,termín do 10.7.2020 nebude dodržen). ------------------------------------------------------------ Děkuji za radu.

  Zdá se to v pořádku, jen nerozumím moc tomu termínu 10.7.2020 na konci - to je váš interní termín pro schválení závěrky? Případně si v tomto upravte znění směrnice - účetní závěrka má být vždy podle vyhlášky schválena max. do 30.6. následujího roku, tzn. závěrka za rok 2019 do 30.6.2020. Uvedená usnesení ZO tedy přijme, až bude zase usnášeníschopné v této oblasti, tzn. po volbách. Zkuste i podat dotaz na MV, to by vám určitě mělo odpovědět a budete mít i pádnější podklad. Kraji stačí dát info o situaci oficiálně vědět (např. datovou schránkou) - že vám počet poklesl. 

 • Sociální fond
  06. 01. 2020

  Obec má zřízen SF, kde je stanoveno jaké bonusy lze čerpat pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva. Je zde stanovena výše příspěvku pro uvolněné členy a zaměstnance (i výše příspěvku na stravné). Dále má obec schválena pravidla, kde je určena výše stravenky. Teď chce ÚJ zvednout hodnotu stravenky. Jak postupovat v případě uvolněného starosty. Stačí schválit nová pravidla a stačí schválení v radě? Děkuji

  Rozhodování o peněžitých plněních zastupitelům v souladu s § 80 je pravomocí ZO, takže i schvalování následných změn výše příspěvku by logicky mělo být pravomocí ZO. Zvýšení za zaměstance nemusí ZO schvalovat, tam určitě postačí rada ve formě úpravy pravidel, zvýšení pro uvolněného starostu ve stejné výši však musí schválit ZO. Jestli se zvýšila hodnota stravenky na váš vrub a tedy i váš příspěvek na stravné pro ně, pak tedy musíte postupovat takto a ZO by mělo schválit i změnu ve SF - že výše příspěvku z něj se zvyšuje, takže v závěru to skoro celé bude na ZO.

 • Odchodné
  19. 11. 2019

  Máme v obci uvolněného pana starostu, který byl zvolen do funkce mimořádně v 10/2013, v roce 2014-2018 byl také uvolněným starostou až doposud. Pan starosta chce 3.1.2019 rezignovat nejen z funkce starosty, ale také na mandát (důvodem jsou zdravotní problémy a také vysoký věk). Jen bych si chtěla upřesnit, na jak vysoké odchodné má nárok. Děkuji

  Podívejte se do metodiky MV č. 5.5 na tomto odkazu:

  https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

  Odchodné tam řeší od str. 57. 

  Ve vašem případě, pokud nepřetržitě vykonával funkci uvolněného zastupitele po dobu déle než tři roky, tak má nárok na maximální odchodné 3+1, celkem tedy ve výši čtyř měsíčních odměn - při stanovení výše měsíčních odměn se vždy vychází z výše měsíční odměny ke dni zániku mandátu, tedy z jeho aktuální ke dni 3.1.2019 (musíte případně vzít v úvahu meziroční změnu počtu obyvatel, pokud by to mělo na jeho odměnu vliv). Z odchodného se odvádí jen daň, to tam také zmiňují.

  Nezapomeňte si od něj nechat podepsat čestné prohlášení k bezúhonnosti, mají v metodice vzor na str. 60, bez toho to nesmíte vyplatit. Jinak výplata musí být jednorázová, pročtěte si to, ať máte splněny všechny podmínky.

  A k tomu mu klasicky vyplaťte jeho měsíční odměnu za leden, zde v krácené výši jen za první tři dny výkonu funkce a z toho půjdou ještě klasické odvody. 

← Novější dotazy

Oblasti dotazů

Hledání v dotazech

Návrh a tvorba webu