Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat. Pokud chcete posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

 • Vznik a zánik mandátů po nových volbách do ZO
  25. 09. 2020

  V naší obci byly 19.9.2020 mimořádné volby do zastupitelstva obce, výsledek je takový, že 4 členové jsou původní z jedné strany a 3 z druhé -nováčci. Jde mi o to, že vznik mandátu původním členům zaniká v den voleb t.j.19.9.2020, tím by tedy neměly mít nárok po tomto datu na odměnu až do ustavujícího zastupitelstva. Na odměnu by měl nárok pouze starosta a místostarosta? Dále ale se vznikem nového mandátu by tedy nárok měly, měla bych je defacto přihlásit zpět na ZP .Vzhledem k tomu, že není úplná jistota, zda z mandátu neodstoupí a vlastně jakou výši odměn si zvolí v ustavujícím zastupitelstvu (nezvyšovali si v lednu), přikláním se k názoru, že odměním starostu+místostarostu,2 původní členy poměrnou částkou k 19.9.a vyčkám na ustavující zastupitelstvo, ostatní členy odměňovat nebudu.

  Vyplývá to ze zákona o obcích, MV se k tomu vyjadřuje v metodice č. 5.5., najdete jí na odkazu:

  https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

  Odpověď najdete na str. 47. Myslím, že je to ještě konkrétněji (výpočty apod.) řešeno i v metodice č. 6.2, ale každopádně závěr by měl být, že všem současným členům zastupitelstva končí mandát prvním dnem voleb (tedy i odměňování) - výjimkou je jen starosta a místostarosta (bez ohledu na to, zda jsou uvolnění či neuvolnění) - těm náleží odměna až do doby zvolení nového starosty a místostarosty (i kdyby nebyly znovu zvoleni jako členové ZO). Výjimka je také u členů rady - to v metodice najdete popsané, ale na radu se neptáte. 

  Nevím moc, co myslíte tím, že 2 původní členy odměníte poměrnou částkou k 19.9. - tak byste měla odměnit všechny "běžné" členy zastupitelstva - i těm, kteří byli zvoleni znovu, totiž končí mandát k prvnímu dni voleb a začíná jim zase až složením slibu na další období - takže i jim byste měla vypočítat odměnu jen do 19.9. včetně (kromě těch výjimek - starosta, místostarosta, rada). 

  Podívejte se i do té metodiky č. 6.2., tam je na str. 75 tabulka, komu náleží odměna až do doby zvolení nových osob. Dále se tam uvádí, že zastupitelé, kteří nejsou v uvedené tabulce uvedeni, mají být odměněni poměrově jen do prvního dne voleb, jak vám píšu výše. 

  Ono to celé i vyplývá z koncepce odměňování zastupitelů v souladu se zákonem o obcích - původní usnesení k odměnám pozbývá novými volbami platnost a nové ZO musí stanovit nové odměny, takže logicky ani nelze nově zvolené zastupitele (byť byly členy původního ZO), odměňovat ve volebním mezidobí ve výši, kterou stanovilo původní ZO. Viz str. 99 a dále metodiky 6.2.

  Jsou i výjimky, kdy by člen ZO vykonával ve volebním mezidobí nějaké jeho "neběžné" funkce, pak by nárok na odměnu mohl mít, ale to jsou speciální případy, vše najdete popsané v uvedených metodikách (musel by to být případ z té tabulky na str. 75 metodiky 6.2).

 • Zřízení věcného břemene na obecním pozemku
  30. 06. 2020

  Dobrý den, v praxi nám společnosti ČEZ apod. zasílají návrhy na zřízení VB na našem obecním pozemku. Návrhy smluv o zřízení VB necháváme schválit zastupitelstvem. V poslední době jsem slyšela názor, že bychom měli před schválením smlouvy o zřízení VB také vyvěsit jako u prodeje pozemku záměr na 15 dní. Je to možné?? Děkuji.

  Dobrý den, je to §39 - jeví se mi po několika pozorných přečteních, že povinnost zveřejnění v případě zřizování VB není. Hledala jsem na internetu a asi druhý odkaz mi tento názor podpořil (je to skoro na konci článku): https://www.moderniobec.cz/zverejnovani-zameru/

 • Zmařené investice
  17. 06. 2020

  Po několika letech jsme dokončili "pročištění" nedokončených investic na účtu 041, kde velkou část tvořily projektové dokumentace projektů, které už dnes víme, že realizovat nebudeme (např. kvůli novému územnímu plánu nebo jsou dokumentace již zastaralé a nepoužitelné apod.). Našli jsme i takové nedokončené investice, které v minulých letech nebyly k realizované stavbě přiřazeny, ty k daným stavbám dodatečně zařadíme. Ale nezařaditelných je nedokončených investic v souhrnu cca 2,7 mil. Kč. Ty vyřadíme přes účet 408 a popíšeme do účetní závěrky. Chci se ale zeptat, zda k tomuto vyřazení, které plánujeme provést přes likvidační komisi, nepotřebujeme souhlas zastupitelstva města (nakládání s majetkem)? Nebo stačí pouze schválení v RM na základě doporučení likvidační komise?

  Dnes jsem odpovídala na podobný dotaz s tím, že PD k hmotnému majetku patří na účet 042 až do doby dokončení, vstupuje do jeho ceny, není to samostatný nehmotný majetek. A tady nelze souhrnně říci, že to celé má skončit na účtu 408. Je potřeba rozklíčit jednotlivé projekty.

  Ty, které se nebudou realizovat, se mají vyřadit jako zmařené investice přes účet 547 a schválit to jako zmařenou investici by měl ten orgán, který rozhodl o realizaci investice, ke které se PD váže. A u těchto "nepoužitelných" a "zastaralých" PD, ať příslušný orgán zváží, jestli opravdu nechce projekt realizovat a PD třeba jen přepracovat, netvořit kompletně novou, pak by byla možnost i ponechat původní PD na účtu 042, pokud by byla ještě využitelná a v záměru se chtělo pokračovat. 

  Ty projekty, které se omylem nezařadily do ceny majetku, tam je správně o ně opravit vstupní ocenění a měly by se i opravit - doúčtovat odpisy ze zvýšené částky. Toto je účetní oprava, to nikdo schvalovat nemusí.

  Jen ty projekty, popř. studie, které neměly být účtovány na účet 042 (např. proto, že nebylo ještě rozhodnuto o investici - sloužily jen k rozhodování apod.), se budou teď odúčtovávat v režimu opravy chyby a tedy buď přes účet 518 nebo s použitím účtu 408, pokud by byly ve významné částce (více než 260 tis. Kč nebo 0,3 % vašich aktiv netto). A opět je to účetní oprava bez potřeby schválení.

  Ve vašem případě to budou asi většinou zmařené investice, popř. opravíte vstupní ocenění, když se opomněly přiřadit k zařazené investici.

  Závěrem ještě poznámka - u starších PD - tam je vhodné si ve směrnici stanovit, že např. po 5 letech budu každý rok tvořit OP ve výši 20% - pak se tím zreguluje vliv VH v případě vyřazení do nákladů jako zmařené investice (kdy při vyřazení zúčtujete vytvořené OP). 

 • Sportovní hala, provoz baru
  04. 06. 2020

  Obec postavila novou sportovní halu, kterou bude pronajímat pro sportovní činnosti, ale i pořádat obecní akce (plesy, karneval pro děti, koncerty, divadlo apod...)Součástí haly je i bar, kde bude možné zakoupit si pití, drobné občerstvení - nebude se tam vařit. Může obec v rámci provozu haly tento bar provozovat? Nepotřebuje k tomu speciální oprávnění nebo odbornou osobu jako garanta?

  Del vašeho popisu  - ono to je dost v režimu hostinské činnosti a také se vám třeba bude hodit prodávání alkoholu na plesy, šampíčko k divadlu atd. a to musí být koncese. Prosím zkonzultujte s příslušným živnostenským úřadem, určuje se tam odpovědná osoba. Dotaz vám vracím. 

 • NÁVRH NA USNESENÍ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU za rok 2019
  18. 05. 2020

  ¨Dobrý den,minule jsem se dotazovala ,jak postupovat ,když klesne počet zastupitelů obce pod 5 čeká nás a schvalovat závěrečný účet za rok 2019 a účetní závěrku.Asi před 14 dny jsem telefonovala na kraj,ale vzhledem k situaci kolem koronaviru jsem vlastně nic nedořešila,ale určitě napíšu rovněž žádost o vyjádření-stanovisko k problematice .Teď si dávám dohromady informace,kde se dá,nerada bych způsobila svoji neznalostí chybu.Můj dotaz je:mohu takto -viz.níže nechat návrh na usnesení k závěrečnému účtu? NÁVRH NA USNESENÍ: Zastupitelstvo Obce Brod nad Tichou schvaluje celoroční hospodaření obce a Zavěrečný účet obce za rok 2019 BEZ VÝHRAD ,(vzhledem k poklesu členů zastupitelstva obce pod 5 ,termín do 30.6.2020 nebude dodržen). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 provedenou kontrolní skupinou ekonomického oddělení Krajského úřadu v Plzni byla schválena 26.2.2020 na jednání zastupitelstva obce BEZ VÝHRAD. Zastupitelstvo obce rovněž schválí účetní závěrku za rok 2019, (vzhledem k poklesu členů zastupitelstva obce pod 5 ,termín do 10.7.2020 nebude dodržen). ------------------------------------------------------------ Děkuji za radu.

  Zdá se to v pořádku, jen nerozumím moc tomu termínu 10.7.2020 na konci - to je váš interní termín pro schválení závěrky? Případně si v tomto upravte znění směrnice - účetní závěrka má být vždy podle vyhlášky schválena max. do 30.6. následujího roku, tzn. závěrka za rok 2019 do 30.6.2020. Uvedená usnesení ZO tedy přijme, až bude zase usnášeníschopné v této oblasti, tzn. po volbách. Zkuste i podat dotaz na MV, to by vám určitě mělo odpovědět a budete mít i pádnější podklad. Kraji stačí dát info o situaci oficiálně vědět (např. datovou schránkou) - že vám počet poklesl. 

 • Sociální fond
  06. 01. 2020

  Obec má zřízen SF, kde je stanoveno jaké bonusy lze čerpat pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva. Je zde stanovena výše příspěvku pro uvolněné členy a zaměstnance (i výše příspěvku na stravné). Dále má obec schválena pravidla, kde je určena výše stravenky. Teď chce ÚJ zvednout hodnotu stravenky. Jak postupovat v případě uvolněného starosty. Stačí schválit nová pravidla a stačí schválení v radě? Děkuji

  Rozhodování o peněžitých plněních zastupitelům v souladu s § 80 je pravomocí ZO, takže i schvalování následných změn výše příspěvku by logicky mělo být pravomocí ZO. Zvýšení za zaměstance nemusí ZO schvalovat, tam určitě postačí rada ve formě úpravy pravidel, zvýšení pro uvolněného starostu ve stejné výši však musí schválit ZO. Jestli se zvýšila hodnota stravenky na váš vrub a tedy i váš příspěvek na stravné pro ně, pak tedy musíte postupovat takto a ZO by mělo schválit i změnu ve SF - že výše příspěvku z něj se zvyšuje, takže v závěru to skoro celé bude na ZO.

 • Odchodné
  19. 11. 2019

  Máme v obci uvolněného pana starostu, který byl zvolen do funkce mimořádně v 10/2013, v roce 2014-2018 byl také uvolněným starostou až doposud. Pan starosta chce 3.1.2019 rezignovat nejen z funkce starosty, ale také na mandát (důvodem jsou zdravotní problémy a také vysoký věk). Jen bych si chtěla upřesnit, na jak vysoké odchodné má nárok. Děkuji

  Podívejte se do metodiky MV č. 5.5 na tomto odkazu:

  https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

  Odchodné tam řeší od str. 57. 

  Ve vašem případě, pokud nepřetržitě vykonával funkci uvolněného zastupitele po dobu déle než tři roky, tak má nárok na maximální odchodné 3+1, celkem tedy ve výši čtyř měsíčních odměn - při stanovení výše měsíčních odměn se vždy vychází z výše měsíční odměny ke dni zániku mandátu, tedy z jeho aktuální ke dni 3.1.2019 (musíte případně vzít v úvahu meziroční změnu počtu obyvatel, pokud by to mělo na jeho odměnu vliv). Z odchodného se odvádí jen daň, to tam také zmiňují.

  Nezapomeňte si od něj nechat podepsat čestné prohlášení k bezúhonnosti, mají v metodice vzor na str. 60, bez toho to nesmíte vyplatit. Jinak výplata musí být jednorázová, pročtěte si to, ať máte splněny všechny podmínky.

  A k tomu mu klasicky vyplaťte jeho měsíční odměnu za leden, zde v krácené výši jen za první tři dny výkonu funkce a z toho půjdou ještě klasické odvody. 

 • Koupě vozu
  18. 06. 2019

  Pan starosta by chtěl koupit nové osobní auto. Má takovou představu, že koupí auto do 300 000 Kč. Do této částky proto, že by mu to mohla schválit rada (pravomoc rady rozhodovat do 300 000). Je to vůbec možné aby stačilo rozhodnutí rady? Stačí pouze přiložit průzkum trhu a přidat 3 poptávky?

  Nákup vozu (movité věci) není v zákoně o obcích ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva (§ 84, 85), zároveň není rozhodnutí svěřeno zákonem přímo radě (§ 102 odst. 2), to znamená, že náleží do zbytkové pravomoci rady podle § 102 odst. 3 zákona o obcích, kdy rada o nákupu může rozhodnout v případě, že si zastupitelstvo tuto pravomoc nevyhradilo pro sebe. Pokud nikoliv, tak skutečně plně postačuje rozhodnutí rady. Vzhledem k přepokládané hodnotě nákupu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, tedy je třeba postupovat podle vašich vnitřních pravidel k zadávání VZMR - v pravidlech je obvykle stanovováno, pro jakou předpokládanou výši nákupu se musí oslovit kolik uchazečů apod. Tedy pro odpověď, zda stačí průzkum trhu a 3 poptávky, je třeba se podívat do vnitřních pravidel obce. 

 • Závěrečný účet
  03. 05. 2019

  Mám dotaz ke schválení závěrečného účtu: při auditu bylo zjištěno, že některé inventurní soupisy neprokázaly stavy SU, pouze AU a schválený závěrečný účet nebyl zveřejněn na úř. el. desce - za to jsme obdrželi pokutu za porušení rozp. pravidel. Můžu napsat: s hospodařením lze souhlasit bez výhrad, neboť chyby a nedostatky z přezkoumání byly opraveny a uvést - inv. soupisy za r. 2018 byly vyhotoveny ve stanoveném rozsahu a ZÚ dodatečně zveřejněn.

  Je vždy na zastupitelích, zda schválí hospodaření obce bez výhrad či s výhradou, ale určitě automaticky nemusí ve vašem případě s výhradami, nejsou to nijak závažné nedostatky, navíc jste je již opravili, takže není problém, aby schválili hospodaření bez výhrad tak, jak popisujete. 

 • Zápisy z veřejného zasedání
  12. 04. 2019

  Zda musí být zveřejněn zápis z veřejného zasedání na úřední desce, v jakém rozsahu (podrobně, v bodech, beze jmen - zastupitelů) a na jakou dobu?

  Zákon o obcích tuto povinnost nestanovuje. Je proto vhodné zjistit, jak se k tomu vyjadřuje MV, jako kompetentní orgán. Na odkazu viz níže najdete různé metodické materiály:

  https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

  Ve vašem případě nás bude zajímat metodika č. 2. Otázka zveřejnění je v ní řešena na str. 14 v otázce č. 11. V podstatě tam uvádějí to samé, co vám zde píšu - že povinnost ze zákona nevyplývá, pokud se dobrovolně rozhodnete, tak musíte zajistit ochranu osobních údajů. Jediná povinnost v této souvislosti, kterou zmiňují, je podle § 97 zákona o obcích, kde se píše: "Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým." Takže pokud zajistíte informovanost obce o činnosti svých orgánů "jiným způsobem v místě obvyklým", tak nikdo vám nemůže napadnout, že to neděláte zrovna formou zveřejnění zápisů či usnesení, ale jinou vhodnou formou, upřímně vám ale neporadím, jak to prakticky zajistit, pokud vím, tak obce v drtivé většině zveřejňují usnesení ze ZO (případně upravené vzhledem k ochraně osobních údajů) a více to neřeší, ono je to méně pracné než tvořit nějaký další dokument ke zveřejnění. Ale můžete si samozřejmě stanovit i nějaký vlastní rozsah ke zveřejnění a tím naplníte tu podmínku informovanosti občanů. Rozsah i doba zveřejnění je na vás, i MV se v tomto duchu vyjadřuje s tím, že je vhodné podrobnosti zakotvit do jednacího řádu ZO - jak, co, na jak dlouho budete zveřejňovat. 

 • Rozpočtové opatření
  05. 04. 2019

  Zastupitelstvo obce dalo částečné pravomoci ke schvalování rozpočtových opatření starostovi obce a místostarostovi. V zákoně o obcích je napsáno, že schvaluje ZO nebo starosta. Není problém s tím, že máme v usnesení i místostarostu? Aby nedošlo k problému, že máme schválené rozpočtové opatření špatně.

  Předpokládám, že nemáte radu, to byste pak nemohli přenést pravomoc provádět RO na někoho jiného, viz např. odpověď na dotaz z 16.1.2019 " Pravomoci v procesu rozpočtových změn". V případě, kdy je totiž zřízena rada, je schvalování RO v rozsahu stanoveném ZO její vyhrazená pravomoc, kterou nemůže přenést na starostu. U vás ale předpokládám radu nemáte, když pravomoc přenáší ZO, pravomoci rady plní v tom případě starosta (až na výjimky dle § 102 odst. 4) a platí pro něj to samé, co pro radu - je oprávněn provádět RO v rozsahu stanoveném ZO, takže je v pořádku, když ZO v tomto případě dá starostovi nějaké kompetence k RO. Místostarosta už ale podle mě nemůže provádět RO, resp. na něj tato pravomoc nemůže být přenesena, nikde pro to v zákoně není opora a v metodice MV č. 12 na str. 52, kde se řeší pravomoci místostarosty, se uvádí, že na něj mohou být přesunuty pravomoci starosty podle § 103 odst. 4, ale nepíší tam, že by něj mohly být přeneseny pravomoci starosty týkající se výkonu pravomoci rady podle § 102. Zkuste se ještě kdyžtak dotázat na MV, oni vám k tomu dají závaznější odpověď, která pro vás bude mít hodnotu i pro případné kontroly. 

 • Finanční podpora spolkům - nedodržení podmínek smlouvy
  04. 04. 2019

  Dobrý den, naše obec poskytuje z rozpočtu obce dotace místním spolkům, za tímto účelem je sepsána řádná smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory. V článku smlouvy týkajícím se vyúčtování je uvedeno, že je třeba doložit kopii výpisu z účtu příjemce, prokazující použití dotace. Sešlo se nám několik spolků, jež dokladují pouze účtenkami nebo fakturami placenými v hotovosti, bez výpisu z účtu. Po dotazování nám bylo sděleno, že nákupy byly provedeny za hotové peníze, získané např. za členské příspěvky (výše byla shodná s výší dotace). Nemohou tedy výpisem z účtu prokázat, že námi přidělené prostředků bylo využito. Kontrola finančního výboru na toto pochybení upozornila a označila jej za porušení rozpočtové kázně. Může o dalším postupu rozhodnout pouze obec (zastupitelstvo) např. upozorněním na chybný postup s výstrahou na další období? A další dotaz je k obdobné situaci, kdy spolek použije část přidělené dotace za jiným účelem, než o který bylo původně zažádáno (př. klub vodáků místo pádel zaplatil startovné). Zápis z kontroly FV se odvolává na § 22 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a porušení rozpočtové kázně. Dotaz je tedy stejný, může zastupitelstvo rozhodnout o nápravě podle svého uvážení? Nebo v obou případech musí spolky finance vrátit?

  Není to dotaz na účetnictví, tak jen pár postřehů.

  Nejprve by mělo být jasné, co vlastně chcete - jestli jen podporovat spolky, a celkem vám je jedno jak, pak je lepší jim schálit dary a ne dotaci.

  Pokud vám záleží na tom, zda koupí pádla nebo jdou soutěžit, případně i ty platby přes účet mají své opodstatnění, s platbami v hotovosti se dá více manipulovat..., tak nesplnily spolky podmínky dotace a měly by peníze vrátit. Tj. Porušily RK. Samozřejmě jim to může pak ZO odpustit - to je na nich.

  Je asi i více možností - vrácení při zjištění chyby před vypořádáním, pak by to nebylo porušení RK ( je pospáno ve 250/2000 Sb.), nebo aby si dali žádost a vy jim udělali dodatky ke smlouvám pokud ZO schválí...je to opravdu věc zastupitelů (ne až tak vaše jako účetní).

   

 • Dotace
  27. 03. 2019

  Obec poskytla spolku dle veřejnoprávní smlouvy dotaci. Při přezkumu kontrolorky zjistily, že část dotace nebyla použita přesně na stanovený účel. Obec musí nařídit vratku části dotace a přijmout nápravná opatření. Jde mi o to, jestli můžeme nařídit vratku v rámci provedené kontroly čerpání nebo tuto vratku musí schválit zastupitelstvo. Jak se v tomto případě postupuje. Děkuji.

  Postupuje se podle § 22 odst 6 zákona č. 250/2000 Sb., kde se uvádí, že když nebyl dodržen účel dotace a nelze uložit nápravu k odstranění, pak je máte vyzvat k vrácení dotace nebo její části, cituji část z uvedeného ustanovení, která se tohoto týká:

  "Poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě.V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva k provedení opatření k nápravě a výzva k vrácení dotace nebo její části není pro příjemce dotace závazná. Poskytovatel vhodným způsobem bez zbytečného odkladu informuje o vydání výzvy k provedení opatření k nápravě, o vydání výzvy k vrácení dotace a o tom, zda příjemce dotace výzvě vyhověl, orgán příslušný podle odstavce 9 nebo 11 k rozhodnutí o uložení odvodu."

  Z toho vyplývá, že obec jako poskytovatel dotace musí příjemci zaslat výzvu k vrácení příslušné části dotace, která nebyla použita na stanovený účel. Za obec jedná starosta, tzn. výzvu má podepsat on, nikdo o tom nerozhoduje, je to povinnost ze zákona, když na to přijdete, ať už vlastní kontrolou žadatele či na podnět někoho. Jelikož poskytování dotací podléhá schválení ZO (nad 50 tis. Kč), popř. radě, je určitě vhodné příslušnému orgánu, který dotaci schválil, dát tuto situaci včetně výsledku na vědomí, schvalovat poslání výzvy ale určitě nemusí, to je automatická povinnost poskytovatele. Ale jinak o tom, že jste tuto výzvu poslali a zda jí příjemce vyhověl a peníze vrátil, máte informovat orgán, který rozhoduje o uložení odvodu - obecní úřad, což je na malých obcích celkem samo zajištěno, v čele OÚ stojí starosta, jen pokud máte radu, tak dát jako výkonnému orgánu na vědomí, případně tedy i ZO, jestli schvalovalo poskytnutí. Pokud příjemce peníze vrátí, je to vyřešeno a nedošlo k PRK. Pokud na výzvu nebude reagovat a peníze nevrátí, pak obecní úřad rozhoduje o odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále, což už by bylo v režimu sankční platby (musí to být ale částka nad 1000 Kč).

  Závěrem malá poznámka - nezapomeňte na to, že poskytování dotací nekončí jen vyúčtováním dotace, ale že mj. máte podle § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. vykonávat veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory - např. dotace.

 • Schvalování účetní závěrky PO
  25. 02. 2019

  Chtěla bych Vás požádat o informaci ohledně schvalování účetních závěrek PO, konkrétně schvalovacího orgánu. Nemáme zřízenou radu a naší PO - základní škole schvaluje závěrky od roku 2013, kdy začala tato povinnost, zastupitelstvo. Máme to schváleno ve vnitřní směrnici obce. Z kraje nás na poradách účetních cca dvakrát upozorňovali, že máme chybně vyplněn schval. orgán. Závěrku PO má prý schvalovat rada, kde není zřízena rada, starosta. V protokolu, který se odesílá do CSÚIS má být u PO jako schval. orgán označena rada. Nevím, proč je chyba, že zastupitelstvo má vyhrazeno schvalování závěrek PO. Myslím si, že když se začaly schvalovat závěrky, byla dokonce povinnost, kde není rada, aby závěrku schvalovalo zastupitelstvo.

  Je pravda, že když nemáte zřízenou radu, automaticky přechází pravomoc na starostu. Ale určitě si to pak může jako svou pravomoc vyhradit ZO, je to tak v souladu se zákonem a i MV se tak vyjadřuje v metodice č. 12, na str. 48, kde uvádí, že když starosta vykonává pravomoci rady, tak to nejsou ale jeho vyhrazené pravomoci, takže ZO si je vyhradit může, nemohlo by si je vyhradit jen pokud byste měli radu, protože to jsou pořád vyhrazené pravomoci rady, které ale vykonává starosta, když rada není. Z hlediska protokolu, když nemáte radu, tak jí tam přece nemůžete uvádět jako schvalující orgán, do protokolu o schvalování účetní závěrky se má uvést identifikace osob, které závěrku schvalovaly, tam tedy uvedete členy ZO a do části vyjádření účetní jednotky můžete podle vyhlášky uvést další skutečnosti související se schvalováním, tam by tedy bylo vhodné uvést, že nemáte radu, ale vyhradilo si to ZO, proto neschvaluje starosta, ale ZO. 

 • Rozpočtové opatření
  23. 01. 2019

  Dobrý den, zastupitelstvo schválilo v roce 2017 pravomoc rade schvalovat rozpočtová opatření v plném rozsahu. Je povinnost teď, když je z části nové zastupitelstvo toto schvalovat nově?

  Ne není, kdyby chtěli, mohou si to jinak určit, ale novým zastupitelstvem se starší usnesení neruší. 

← Novější dotazy

Návrh a tvorba webu