Dotazy

Neregistrovaní uživatelé mají možnost procházet zodpovězené dotazy, ale nemohou sami dotazy posílat.
Pokud chcete posílat vlastní dotazy, musíte se registrovat, případně se přihlásit.

Rozbalit vše | Sbalit vše

22/5 2018 vyřazení majetku

Obec vlastník lyžařských vleků pořídila lanovou dráhu, stávající lyžařské vleky budou odstraněny a nahrazeny lanovou dráhou. Na vleky máme kupce, vleky jsem přecenila reálnou hodnotou ke dni podpisu kupní smlouvy. K vlekům byly dva obslužné objekty, které budou zbourány. Jeden nebude ničím nahrazen, nebude již potřeba, ten bych vyřadila likvidací. Na místě druhého obslužného objektu bude vystaven nový - pro potřeby lanovky, ten bych vyřadila ve výši zůstatkové ceny zařazením do pořizovací ceny lanovky. Je tento postup správný?

U obou objektů by měla ZC vstupovat do ceny lanovky zápisem 042/081, vyřazení 081/021 v PC. I náklady na demolici obou objektů byste měla účtovat na účet 042. To, že na místě prvního objektu již nebudete nic k lanovce stavět, na toto nemá vliv, obojí je vyřazení (likvidace) stavby v důsledku nové výstavby, ZC i demolice obou objektů tedy podle vyhlášky patří do ceny lanovky. Odhaduji, že takto by to bylo správnější dle textu v dotazu - jestli ale máte nějaké přesnější informace, tak jen tuto variantu zvažte jako další možnou. 

17/5 2018 Rozdělení souboru -převod věcí s hodnotou do 40 tisna DDHM

Prosím o radu k rozdělení souboru majetku: část souboru majetku nájemce již nepotřebuje a tím vzniká potřeba soubor rozdělit a jeho část převést jinam, čímž dojde ke snížení ceny původního souboru i oddělené (přesunuté) části pod hranici evidovanou na účtu 022. Jak „naložit“ s takovým majetkem? Máme jej nadále evidovat na účtu 022 i přes jeho nízkou hodnotu, nebo směřovat jeho přeřazení do DDHM na účet 028? Jakým účetním zápisem, když se chceme vyhnout účtu 406? Předmětný majetek na 022 ještě není odepsán, zbývající životnost v tuto dobu je 13 let, byl pořízen bez dotace. Podobných souborů zde máme více, je tedy velká pravděpodobnost opakování situace.

Pokud dojde k poklesu ocenění jednotlivých částí souboru, resp. u vás i celého souboru, pod 40 tis. Kč, je určitě správné přeřadit daný soubor na účet 028. V tomto případě je vhodné zaúčtovat mimořádný odpis ve výši ZC zápisem 551/082 a pak v PC dva nově vzniklé oddělené soubory pod hranicí DHM převést zápisem 082/022 a 028/088. Předpisy není zakázáno toto udělat i z vlastního rozhodnutí účetní jednotky, ve vašem případě je to ale asi i samo o sobě objektivně vhodná varianta, když se změní umístění předmětů v souboru, budou užívány samostatně a odděleně, část bude nadále užívat nájemce (jeden soubor k přeřazení na účet 028) a s částí budete nakládat vy jinde (druhý soubor, který jako celek přeřaďte na účet 028). Ještě poznámka - i na účtu 028 se tvoří soubory, jen musí být v celkovém ocenění do 40 tis. Kč, jinak platí to samé jako pro soubory DHM. Druhou, dříve platnou variantou (dnes toto není již ošetřeno v ČÚS) - dle ČÚS vypadá více v souladu ten převod na 028 - je možné soubor rozdělit a ponechat nadále obojí na 022 a pokračovat v odpisování. Možná bude u této varianty více diskusí, ale ono původní zařazení má také vypovídací schopnost. 

9/5 2018 Majetek PO - nová

Obec získala investiční dotaci na výstavbu a zařízení nové MŠ. Jedná se mi o zaúčtování zařízení. 1) Jelikož se jedná i drobné věci (nádobí, hračky, elektronika, nábytek....), z důvodu rozpouštění transferu budu vše evidovat v souborech na 022? 2) ZO schválilo zřízení nové příspěvkové organizace od 1.5.2018. K jakému datu se bude převádět svěřený majetek na PO - k datu zřízení tj. k 1.5.2018 nebo až k datu zápisu do rejstříku škol? Zařazení majetku bylo k datu 11.4.2018, od 1.5. by se mělo začít odpisovat. Pokud převod bude k datu 1.5., tak začne odepisovat až PO? Zaúčtování převodu 403 MD dotace, 401 MD zbytek/022 D a 909 MD/999 D v PC ?

1. Nezbývá nic jiného, než vytvořit soubory, když máte dotaci investiční.

2. PO vzniká dnem, kdy jí zřídíte, je potřeba ji také zapsat do OR. Do rejstříku škol se pak sice zapisuje, ale to nemá na datum vzniku vliv, do rejstříku škol se může zapsat vzniklá PO (zřízená zřizovatelem, zapsaná v OR), ale i nevzniklá PO (nezapsaná v OR), tam se ale zapisuje jen proto, aby mohla "fungovat", účinnost tohoto zápisu je tedy většinou od 1.9. Vy jste jí zřídili k  1.5., můžete tedy k tomuto datu převést majetek zápisy, kterými navrhujete. Jen je potřeba to mít řádně ošetřeno (převáděný majetek, datum převodu aj.) ve zřizovací listině. Podle ČÚS se odpisuje až od měsíce následujícího po zařazení, tzn. vy byte měli udělat odpis za květen,tj. v měsící vyřazení, odpisovat v dubnu nebudete a PO začne od června. Takto je to správně (nemyslím si však, že je to přínosné z hlediska pracnosti, když se neudělá - zvažte - je to na vaší odvaze). Na podrozvaze je vhodné předaný majetek evidovat v PC. Nemusíte to pak každoročně měnit na aktuální ZC a zachytíte tak i DDHM.

4/5 2018 ! majetek příspěvkové organizace

Při kontrole majetku PO jsme zjistili, že PO vede v účetnictví majetek ve výši cca 2 mil. na účtu 022 (vstupní cena vyšší jak 40 tis. Kč). Jedná se o konvektomaty, nerezové stoly, pánve, škrabka na brambory, které sice ještě používá (více jak 12 let), ale tento majetek nikdy neodepisovala, pouze ho má vedený na 022. Jak postupovat při vyřazení majetku, jedná se o majetek, který se bude během cca 5 let vyřazovat a bude se pořizovat místo něho nový. Měl by se tento nový majetek brát jako oprava?

Určitě nelze brát výměnu majetku - věcí na účtu 022 jako opravu. To je účetně hodně špatně. Dále je určitě i špatně, že majetek není a nebyl odpisován, což zkreslovalo VH za běžné roky, docela významně odhaduji. Tím i příděly fondům (7 let?). Musí se udělat odpisy a oprávky , opravit přes účet 408, popsat do přílohy, upravit odpisové plány dle očekávané zbývající doby životnosti. Je třeba dělat v PO kontroly, to, že není majetek odpisován, mělo být vidět i při běžné kontrole závěrek, přijměte i nějaké opatření, aby se toto neopakovalo, je mi líto, není to ve zlém, ale je to docela velká a asi tedy i dlouholetá chyba, která se měla odhalit určitě dříve. 

24/4 2018 Vícenáklady ke stavbě nebo jen služba

Rozšiřujeme budovu hasičské zbrojnice za pomocí vysoké dotace. Účtuji na paragraf 5512. Protože se budova zvětšila, musí se udělat přeložka telefonního vedení, které by jinak bylo pod budovou. My ten kabel do budovy nepotřebujeme,v projektu, rozpočtu ani plánu se s tím nepočítalo, ale přeložit se musí - cena přeložení je 80tis. Kč. Mohla bych přeložku účtovat jako službu na par. např. 3639 - nebrat to jako náklady související se stavbou?? Není to součástí stavby jako takové. Velká přestavba zbrojnice vyvolává v zastupitelstvu nesváry a rozpočet na ni je pečlivě hlídán a omezen. Starosta by nerad "hýbal" rozpočtem na paragrafu 5512.... K přeložce bude zřízena služebnost ( obec "obtížená") za 325,- kč ...ale s ní si snad poradím. Jen si nejsem jistá, kdy udělat předpis na tu jenorázovou náhradu? Při vkladu do KN, myslím? A poté to jen oddělit analyticky.

Podle § 55 odst. 1 písm. h) vyhlášky má náklad na přeložku vstoupit do pořizovací ceny stavby, platíte vlastníkovi vedení a je jedno, že nebudete danou síť využívat, takto to bohužel podle účetních předpisů je. Je to investicí vyvolaný náklad, který by vám nevznikl, kdybyste stavbu nerealizovali. Pokud se tedy budeme držet předpisu, měli byste to jako součást ceny stavby účtovat na odpa 5512 pol. 6121 spolu s ostatními výdaji. Ohledně nového VB -  k datu návrhu na vklad účtujte předpis 311/602 a úhradu od nich pak na odpa 3639 pol. 2119, výnosový účet 602, analyticky oddělte pozemek v evidenci také k datu návrhu na vklad. Jestli bylo VB zřízeno i na původním pozemku, na kterém teď budete rozšiřovat zbrojnici, tak naopak nezapomeňte u něj oddělenou analytiku zrušit, když na něm VB zanikne a není tam třeba jiné... 

18/4 2018 Vklad majetku = akcie

Vložili jme do Vak majetek, který byl oceněn ZP. V této hodnotě Vak upsaly akcie obci. Dooprávkuji majetek za 1. čtvrt., oprávky zaúčtuji - 551/081 vyřadím majetek 081/021 a rozdíl mezi 021 a 081 mám zaúčtovat na 069- ale nevím, proti jakému účtu? a mám použít účet 043?

Vklad se oceňuje pořizovací cenou, což je ZC vkládaného majetku.

Účtuje se takto: ve výši zůstatkové ceny: 043 MD/ 368 D a při předání 368 MD/ 081 D a vyřazení majetku 081 MD/ 021 ve výši vstupní ceny. Pak zařazení dle zápisu do OR 0690 (odhaduji) MD/ 043 D. Pozor - opravdu se vklad oceňuje pořizovací cenou, neřídíme se ZP vkladu pro ocenění u společnosti, ocenění se může a často se i liší. A je to tak správně. 

10/4 2018 Územní a povodňový plán

Zjistila jsem, že máme v majetku zařazený územní plán obce z r. 2014 s dobou odpisování pouze 8 let (pořizovací cena 670 tis. Kč). Správně podle směrnice má být 20 let. Můžu jenom prodloužit dobu a přepočítat odpisy na další roky (udělá program), nebo musím přepočítat a opravit odpisy od začátku odpisování? Také bych potřebovala poradit s kategorizací územního a povodňového plánu (ten máme vč. digitální verze) – nemůžu nic najít. Kolegyně, která zařazovala, dala ÚP na 58.11.16 = Zeměpisné, hydrografické a podobné mapy v tištěné podobě, které jsou ale v II. odpis. skupině (tedy 8 let).

Omluva za pozdní odpověď, přemýšlela jsem o tom. Víte, je možné prodloužit dobu odpisování, udělala bych to tak na vašem místě, jak navrhujete v dotazu. Jen prodloužila dobu a co v odpisech již bylo, tak nechala být, je to v souladu i s principem opatrnosti. 

Pro dlouhodobý nehmotný majetek není kategorizace a nikdy nebyla - programy to řešily nějakými únikovými kódy. Klidně ale nechte na 58.11.16 - myslím si, že jednu dobu dokonce MF do přílohy i územní plán napsali, pak zase zrušili. Ohledně té přílohy ke kategorizaci - můžete zvolit kód jakýkoliv a nemusíte ale vůbec dodržovat dobu odpisování jaká ke kódu byla určena - ta příloha je již zrušena, takže zvolte klidně i tento kód a dobu odpisování 20 let. 

26/3 2018 Zařazení spojovacího krčku do majetku

V naší MČ jsme realizovali propojení dvou budov patřících k základní škole - jak mám zařadit tento "spojovací krček" do majetku? Při realizaci proběhla výstavba krčku a k tomu nutné úpravy na obou budovách - je možné zařadit to jako samostatnou stavbu? Materiálové číslo by pak bylo 126311 - budova školy? Nebo to je technické zhodnocení budov a cenu díla mám rozdělit napůl a ke každé budově přidat jako technické zhodnocení?

Nejprve se musím přiznat, že vůbec nevím, co znamená to "materiálové číslo" a k čemu se používá. Jinak spojovací krček bude určitě TZ a asi by bylo vhodné vyhodnotit jako TZ obou budov a sloučit budovy do jedné karty - je z nich již jeden stavebně funkční celek. Stačí sečíst vstupní hodnoty, sečíst oprávky - je to jen o kartě, neúčtuje se a pak navýšit o TZ a pokračovat v odpisování např. dle jedné životnosti zvolené dle jedné z budov nebo i životnost upravit. 

26/3 2018 osvětlení kostela

Obec zakoupila 2 ks světel na osvětlení kostela. Jedno světlo stojí 34 tis, bude ještě faktura za instalaci a zprovoznění. Mám účtovat jako DDHM na účet 028 (každé světlo samostatně) nebo obě světla jako TZ na cizím majetku?

Kostel tedy není váš? Pokud světla nestojí na sloupu mimo kostel a nelze je tedy vyhodnotit jako vaší stavbu, pak je to TZ cizího majetku a takto byste to měli zařadit na účet 021. Pak máte dvě možnosti - buď to zaúčtovat jako dvě podlimitní TZ na účet 549 pol. 5192 (jestli jedno světlo i s instalací nebude stát více než 40 tis. Kč, pol. ne 5223, když to není vaše TZ, je vhodnější 5192 jako náhrada) nebo podle mě vhodnější je světla sečíst a považovat to za jedno TZ - osvětlení kostela, zařadit to jako TZ cizího majetku a odpisovat. Záleží případně i na technickém řešení, jak se rozhodnete. Každopádně s vedením TZ ve vašem majetku je potřeba souhlas vlastníka kostela, možná ho máte v pronájmu nebo ve výpůjčce a máte zásahy na kostele právně ošetřeny včetně evidence v majetku...Osvětlení může být věka opravdu také jako samostatná stavba, u vás i dvě (stavby bez ohledu na výši ocenění) - není popsáno to technické řešení. 

23/3 2018 Svěření majetku PO

Chtěla jsem se zeptat ohledně povinnosti v době udržitelnosti (5let) zachovat majetek získaný z dotace. Nyní budeme zřizovat MŠ a předávat jí majetek k užívání. Bude majetek evidovaný v MŠ jako svěřený bude nadále majetkem obce? Evidovaný bude na účtu 909? Není tento postup v rozporu s udržitelností projektu? Dle vyjádření IROP: „Majetek získaný byť i částečně z dotace nesmí příjemce bez předchozího souhlasu ŘO IROP – prodat, převést jinému subjektu, zřídit zástavní právo (s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru na financování projektu), zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti/reálná břemena), vypůjčit, pronajmout (nejedná se o krátkodobý pronájem).“ Děkuji

Majetek svěřený do správy své PO je nadále váš (zůstává v majetku obce dle zákona č. 250/2000 Sb.), účetně jej ale na rozvahových majetkových účtech eviduje a odpisuje PO. Vy jej musíte při předání vyřadit z rozvahy zápisem podle druhu majetku, např. 08x MD ve výši oprávek, 403 MD ve výši dotace, 401 MD zbytek/02x D  (PO převezme do majetku opačnými zápisy) a zároveň jej zavést do podrozvahy na účet 909, nejjednodušší je evidovat ho tam v PC, nemusíte pak každoročně měnit ocenění podle odepsanosti u PO a zachytíte tak i případně předaný DDHM PO. Jestli to ale kvůli udržitelnosti můžete PO předat najisto, poradit neumím, podle mě je to podle znění podmínek ten případ  "převést jinému subjektu". Toto si každopádně určitě raději ujasněte s poskytovatelem, asi to problém nebude, když se i v podmínkách píše "bez předchozího souhlasu ŘO IROP", tak je o tom informujte, resp. požádejte o souhlas, třeba vám ho dají, v tomto případě by jim to vadit nemuselo. Riskujete tím sice, že je na to "zbytečně" upozorníte, na druhou stranu kontroly většinou min. jednou za období chodí a tady by to bylo hodně "viditelné", že majetek pořízený z dotace neevidujete v rozvaze. Jsem si však skoro jistá, že svěření majetku PO udržitelnosti vyhovuje.

22/3 2018 Přípojky

Obec buduje vodovodní a kanalizační přípojku (včetně šachty pro 2 vodoměry) k objektu budovy hasičské zbrojnice (přípojky budou majetkem obce, zbrojnice je také majetkem obce). Na zbudování přípojek se budou podílet 2 firmy. Jedna se bude zabývat materiálem, demontáží dlažby, výkopovými pracemi, vyzdíváním šachet apod., druhá firma vodoměrnou sestavou, navrtávkami apod. Prosím o radu, jak o těchto přípojkách účtovat ( paragraf, položka, kdy a jak zařadit do majetku, jestli má být každá přípojka samostatnou stavbou /problém s rozdělením nákladů/ nebo je možné dát obě dohromady.

Přípojky je vhodnější evidovat jako samostatné stavby, nikoliv jako TZ zbrojnice. Všechny náklady, i ty společné, můžete účtovat na jednu analytiku účtu 042 a až budete mít konečné ocenění, tak rozpočtete náklady na kanalizační přípojku a náklady na tu vodovodní. Pokud budou nějaké společné související náklady (např. projekt, správní poplatky apod.), tak se to dělá tak, že se zjistí poměr ocenění jednotlivé přípojky na ocenění obou a tímto poměrem ty společné náklady rozdělíte. S firmami je vhodné dohodnout, aby jasně fakturovali, popř. v příloze faktury rozdělili částky zvlášť na jednotlivé přípojky. Do majetku je pak určitě zařaďte odděleně, jako dvě stavby zápisem 021/042. Jsou to odlišné stavby, z hlediska identifikace majetku je sice pracnější, ale určitě vhodnější evidovat je odděleně. Z hlediska RS lze paragraf použít jednotný - převažující, tedy buď 2310 nebo 2321 podle toho, která přípojka má být podle rozpočtu dražší, pol. 6121. Jestli je budete pokládat do jednoho výkopu, tak zemní práce jsou právě ten společný výdaj, který rozpočtete. Ono se to takto tedy hezky radí, vím, že často je to z technického hlediska náročné zjistit, čeho se jaký výdaj týká, ale pro realizující firmu by to takový problém být neměl, tak s nimi zkuste dohodnout nějakou přehlednou fakturaci, ono se zas tolik nestane, když to nerozpočtete úplně přesně, ale pořád lépe než to zařadit jako jednu stavbu. Do majetku je zařaďte, až budou zkolaudovány.

21/3 2018 Odpisový plán, převod majetku od ÚSC

prosím o kontrolu mých účetních operací. 1. Odpisový plán - četla jsem, že je potřeba jej občas zaktualizovat. Mohu tedy prodloužit odepisování o cca 10 let ( z 80 na 90 let) u budovy u které byla provedena rozsáhlá oprava ( ne TZ)? Totéž i u jiného majetku ( rozhlasová ústředna, lávky), který se vloni výrazněji opravoval? Úpravu OP provedu já a tím, že ho rada obce schválí schvaluje i tyto úpravy. Dostanou k tomu ode mne písemné odůvodnění. Je nutné to nějak ošetřovat směrnicí? Budovy máme směrnicí na 80 let, úpravou se bude ta jedna vymykat ( 90 let). 2. Dostaly jsem od VÚJ ( DSO) majetek, který se odpisuje a byla na něj poskytnutá 100% dotace. Z toho byla polovina dotace od naší obce a polovina z KÚ .Podpis a schválení smlouvy o převodu majetku proběhlo v únoru 2018, odpisovaný u DSO byl v letošním roce za leden a únor. PC 70 tis.Kč, Oprávky 24570,- Kč ( vč. ledna 2018), měsíční odpis únor 390,- kč, zůstatková cena i zůstatek transferu 45040,- Kč. Budu účtovat: 021 MD 70 000,- kč, 081 D 24570,- + 390 , 403 D 45040,- Kč. Bude to tak dobře? Nic se nemění na tom, že polovinu ceny tvořila dotace od naší obce? Předpokládám, že majetek musím zadat do své evidence také v únoru, protože se odpisuje od následujícího měsíce po měsíci zařazení ( tj.březen).

1. Určitě je vhodné prodloužit dobu odpisování majetku, pokud se nějak významněji opravoval a prodloužila se jeho životnost. Jen se to nedělá automaticky, že prodloužíte celkovou životnost, ale posoudí se, kolik je v současné době nastavena jeho zbývající životnost, např. u budov máte celkovou 80 let, odepsalo se již 50 let, zbývá 30 let a musíte tedy posoudit, jestli těch zbývajících 30 let, co se má odepisovat, je odpovídající zbytková životnost majetku v aktuální době, vzhledem k charakteru provedení opravy. Ale samozřejmě se pak zvýší individuálně i celková životnost daného majetku. Můžete tedy postupovat tak, jak navrhujete, jen pozor na to posouzení, je vždy vhodnější nějaká komise, více lidí, kteří posoudí, jakou má majetek ještě životnost.

2. Máte to zaúčtováno naprosto v pořádku, ano, takto se postupuje, i když jste na to poskytli částečně dotaci i vy, tak to takto přeberte, zařaďte opravdu v únoru, odpisovat a rozpouštět zbývající dotaci začněte od března. (Poskytnutí dotace od vás bylo přes účet 572, kdybyste nedali na 403, tak by vlastně šel podruhé do nákladů, tak to takto necháváme všichni a neřešíme, že jsme původní dotaci daly my, obce - jen u PAP je povoleno vlastní IČ.) 

21/3 2018 dar od církve - nemovitost

Na základě darovací smlouvy bude obci převeden církevní pozemek, jehož součástí je stavba, kterou obec roky užívá, vede v majetku a také účetně odepisuje. V návrhu darovací smlouvy od církve není uvedena hodnota převáděného majetku - "farnost daruje st. parcelu číslo ...zastavěnou plochu s jinou stavbou, památkovou bývalou márnicí" toto je napsáno ve smlouvě. 1. Můžeme smlouvu přijmout bez ohodnocení? 2. Co s tím, když stavbu historicky vedeme přibližně 50let, MNV na ní provádělo v minulosti různé stavební úpravy a následně účetně odepisujeme? Pořizovací hodnota byla 20801,-, zůstatková je nyní 14732,-Kč, pro obec to byla hasičská zbrojnice nyní sklad. 3. Protože byla stavba kůlny příslušenstvím kostela, farnost uvádí, že je i kůlna kulturní památkou. Ověřili jsme v rejstříku kulturních památek. Vede se kulturní památka nějak odděleně?

1. Bezplatně předanou parcelu od církve (není VÚJ) je třeba přijmout do majetku zápisem 031/401 v RPC, tedy buď dle ZP, pokud nemáte, pak ľze výpočet podle oceňovací vyhlášky, popř. jiný podložený odhad aktuální ceny pozemku. Nevím, co myslíte tím, že byste jí přijali bez ohodnocení, cena pozemku ve smlouvě být uvedena nemusí, když nejsou VÚJ, tak jejich ocenění nepřebíráte.

2. Zde záleží, jak bylo vedeno vlastnictví na LV. Pokud jste byli dle výpisu z KN vlastníky vy, tak jste stavbu evidovali správně v majetku, pokud však byla církve, neměli jste jí v majetku evidovat, i když jste jí užívali. Tak nebo tak bych ale stavbu asi v majetku nechala v původním ocenění, protože i kdybyste jí neměli v minulosti v majetku evidovat, tak byste jí teď jako méněnález museli vyřadit přes účet 401 a zase v RPC jako dar od jiné než VÚJ do majetku zařadit přes účet 401 a když nemáte ZP, tak byste tu RPC těžko odhadovali a třeba odhadli špatně, tak bych to asi nechala zařazené, jak máte.

3. Nemovitá kulturní památka (stavba) se eviduje na účtu 021, jako ostatní stavby, zvláštní účet 032 je určen pro movité kulturní památky. Jen lze v tomto případě využít ustanovení o oceňování nemovitých kulturních památek a ocenit na úrovni 1 Kč. Pokud to ale ve skutečnosti památka není, tak bych to takto neocenila. Jinak nevím, jestli máte kůlnu oceněnou jako součást stavby uvedené v bodě 2.? Pokud ne, měli byste jí zařadit také v RPC. jako pozemek, zápisem 021/401.

20/3 2018 kupní smlouva-vodovodní a kanalizační řády

Na základě kupní smlouvy nám byly vystaveny faktury na koupi vodního díla-vodovodního řádu v částce 10.000,- a to samé u vodního díla - tlakového splaškového a kanalizačního řádu, také v částce 10.000,-. Kupní smlouva a faktury jsou na částky 10.000,-, ale získala jsem od firmy vyčíslení účetní hodnoty majetku v částkách za vodovod 2.818.572,-bez DPH a splašková kanalizace za 2.369.509,-bez DPH. Prosím o radu, jak účtovat?

Nejedná se o jinou VUJ a bezúplatný převod, jedná se o soukromoprávní vztah, navíc úplatné pořízení kupní smlouvou, takže opravdu ocenění by mělo být dle účetních předpisů pořizovací cenou dle kupní smlouvy. Nejste plátci, takže včetně DPH jen zápis 042 MD/ 321 D ve výši kupní ceny a nákladů souvisejících (tj. 10 tis. Kč +???) a zařadit do majetku 021/042 a nastavit odpisování z ocenění dle kupní ceny. Můžete si údaje o pořizovací ceně dát jako poznámku na kartu, ale nedoporučuji dělat odchylku od metody a nějaké přeceňování, pro vás je zde jednodušší držet se předpisu a ocenit klasickou pořizovací cenou. 

19/3 2018 nákup nemovitosti pozemky a stavby zbořeniště

Obec koupila pozemek s objekty (RD a stodolou), určenými k demolici z důvodu stáří objektů a nemožnosti rekonstrukce. Obec si nechala zpracovat znalecký posudek, který stanovil tržní cenu (cenu obvyklou). Zastupitelstvo vyhodnotilo kupní cenu jako reálnou a koupě se uskutečnila. Běží lhůta na KN. Po zapsání nemovitosti ve prospěch obce potřebujeme tuto zanést do majetku. Znalecký posudek konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že veškeré stavby na pozemku jsou v demoličním stavu a mají tedy na tržní cenu nemovitosti jako celku spíše záporný vliv, nejsou samostatně oceňovány. Cena byla stanovena takto: St. parcela (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 750 m2 ...cena pozemku 787 500,- Kč. Zahrada (pozemková parcela) o výměře 909 m2 ...cena pozemku 954 450,- Kč. Obec na základě kupní smlouvy uhradila 1,7 mil Kč. Co vše tedy zapíšeme do majetku a jak?

Toto se u obcí stává, zde je záměr pořídit jen pozemky, ne stavby, takže opravdu dáte do majetku jen pozemky na 031 a můžete, což je trochu náročnější, k nim udělat opravnou položku z důvodů nákladů na demolice objektů - že mají pozemky dočasně nižší hodnotu, ale není to nezbytné, pokud posudek to znehodnocení demoličními stavbami nevyhodnotil s vlivem na cenu. Poznámku o zdemolovaných stavbách si můžete dát na kartu majetku, jen pro zachování info, případně pro doložení skutečnosti na výpis z KN, pokud tam stavby jako zbořeniště budou uvedeny, ale do majetku takové stavby účetně nepatří. Také je zajímavá otázka dalšího využití - píšete, že stavby není možné obnovit, ale kdybyste chtěli vybudovat stejné stavby, využít např. jen základy, tak bychom mohli zvažovat i nějaké zůstatkové ocenění staveb, tak mi dejte vědět, zda chcete uvažovat i tímto směrem. Jestli však jsou pozemky koupené za účelem jiné výstavby, tak ty stavby opravdu účetně neřešte a můžete pozemky ocenit dle ZP + náklady související s pořízením (kolky, smlouva...)