Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Inventarizace a účetní závěrka ÚSC, e-learning

Kurz je zaměřen na inventarizaci, jako podstatnou součást účetní závěrky.

Lektor

Ing. Schneiderová
Ing. Nejezchleb

Rozsah

8 hodin*

Cena

1 200 Kč/ÚSC
1 200 Kč/ostatní**

Akreditace

Ano viz níže

*
Počet hodin, které se započítávají do povinného průběžného vzdělávání úředníků dle zákona o úřednících ÚSC. Kurz si můžete rozdělit do více dnů dle Vašich časových možností. Na dokončení kurzu máte 60 dní.
**
Kurz je osvobozen od DPH dle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty bez nároku na odpočet pro ÚSC a DSO. U ostatních subjektů je cena včetně 21% DPH. Sleva 5 -9 účastníků 20%, 10 a více účastníků 40%, platí při jedné objednávce.
Objednat kurz Vstoupit do kurzu

Komu je kurz určen

Kurz je využitelný i u PO a DSO, je pro většinu pracovníků provádějících inventury a inventarizaci, v části procesů je využitelný i pro školení inventarizačních komisí. Kurz je vuyžitelný i pro oragnizační složky státu. 

Určení pro úředníky: 

Seminář je určen zejména pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC, a to pro úředníky různých úseků obecních a krajských samospráv podílejících se na inventurách a inventarizaci majetku a dále úředníky vyšších ÚSC zaměřených na přezkoumání hospodaření ÚSC. 

Cíl kurzu

Cílem vzdělávacího programu je provést rekapitulaci potřebných prací pro řádné zpracování inventarizace a účetní závěrky u ÚSC k zajištění vykazovacích povinností. Z hlediska správních činností dle zákona č. 512/2012 Sb. se jedná o správní činnosti k zajištění úkolů ÚSC v oblasti evidence účetnictví a finančního výkaznictví pro účely výkaznictví konsolidačního celku státu.

Rozsah

1. Úvod – smysl inventur - 0,5 vyučovací hodiny

2. Inventarizační dokumentace – 0,5 vyučovací hodiny

Vzory inventarizační dokumentace, vzor směrnice, metodiky a výklad vyhlášky k inventarizaci s vysvětlením vzájemných vazeb inventarizační dokumentace

3. Inventarizace – procesní záležitosti – 3 vyučovací hodiny

etapy inventarizace, směrnice k inventarizaci, jmenování inventarizačních komisí, náležitosti inventurního soupisu, vymezení rozsahu, určení způsobu provedení, identifikátory, časový průběh inventarizace

4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly – 1 vyučovací hodina

Pojmy inventarizační rozdíl a zúčtovatelný rozdíl, zúčtování rozdíly, záměny a manka do normy.

5. Vyjmenované problémy u inventur dle oblastí – obsahu účtů - 2,5 vyučovací hodiny

Nehmotný majetek, pozemky, stavby, nedokončený majetek, movité věci, oběžný majetek, závazky

Celkem 8 vyučovacích hodin (čas je stanoven dle délky výukových videí zaokrouhleně na vyučovací hodinu)

Lektor

Ing. Ivana Schneiderová

  • autorka odborných publíkací (Majetek ÚSC, Účetní reforma, Rozpočtová skladba)
  • auditorka
  • lektorka několika akreditovaných programů
  • specializace účetnictví a problematika obcí

Ing. Zdeněk Nejezchleb

  • lektor akreditovaných programů pro ÚSC
  • odborník ÚSC a daňová problematika ÚSC

Akreditace

Kurz je akreditován pro úředníky a vedoucí úředníky ÚSC. Čísla akreditací: AK/PV-867/2021, AK/VE-509/2021.

Osvědčení o absolvování akreditovaného programu obdrží účastníci, kteří jsou úředníky, případně vedoucími úředníky podle dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.). Tuto informaci uveďte prosím v objednávce kurzu. Účastníci, kteří nejsou úředníky, obdrží Potvrzení o absolvování kurzu. Osvědčení i potvrzení obdržíte mailem na mail objednávajího do 3 dnů po skončení kurzu. 

"Úředníkem se dle § 2 odst. 4 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb.) rozumí zaměstnanec ÚSC podílející se na výkonu správních činností. Vedoucím úředníkem se rozumí úředník, který je na jednotlivých stupních řízení oprávněn ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci."
 
Vzdělávací instituce Acha obec účtuje má podepsanou spolupráci s KACR v oblasti uznávání školení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání auditorů.

Jak kurz probíhá

E-learningové kurzy jsou alternativou ke klasickým prezenčním kurzům. Tento kurz je i zároveň videokurzem. Kurz absolvujete na svém počítači, bez nutnosti někam cestovat. Kurz také nemusíte absolvovat v žádném konkrétním termínu a můžete si ho rozdělit do více dnů dle Vašich časových možností. Tento kurz neobsahuje kontrolní testy znalostí! 

Nejdříve je potřeba kurz objednat - v jedné objednávce můžete přihlásit více účastníků. Po úhradě proforma faktury obdrží každý účastník e-mailem své vlastní přístupové údaje do kurzu.

Obsah kurzu je rozdělen do jednotlivých kapitol - ke každé kapitole je k dispozici jeden nebo více studijních materiálů a každá kapitola také obsahuje videokurz (namluvené video).  Pozor - video nelze stáhnout na rozdíl od studijních materiálů, ty stáhnout jdou.  Videa je možné shlédnout opakovaně po dobu 2 měsíců. 

Po absolvování kurzu (shlédnutí videí a stažením dokumentů a jejich nastudováním) je každému účastníkovi nabídnuta možnost stáhnout si Potvrzení o absolvování kurzu, případně Osvědčení (v případě akreditovaného kurzu) ve formátu PDF, odkaz na tisk je uveden nahoře v záhlaví kurzu. Na dokončení celého kurzu má každý účastník 60 dní ode dne, kdy obdrží přístupové údaje do kurzu.

Pozn. Akreditace od MV - AK/PV-867/2021 pro úředníky , AK/VE-509/2021 pro vedoucí úředníky  

Tipy: 

Komukoliv, kdo se dostane do časového presu můžeme na požádání termín prodloužit ( prosím pište na iva@obecuctuje.cz). Lhůta 60 dnů nebyla podmínkou akreditace MV. 

1. Jak řešit případné problémy se vstupem do kurzu.

Po úhradě kurzu přijdou všem účastníkům kurzu mailem přístupové údaje - pokud nepřijdou, tak nejčastěji je na vině chybně uvedený mail u účastníka - stačí se ozvat a můžeme  ručně opravit. (iva@obecuctuje.cz).

Do kurzu se dá vstoupit dvěma způsoby:

A. Kliknete na odkaz adresy v mailu s přístupovými údaji nebo

B. Půjdete na stránky www.obecuctuje.cz, nebudete se přihlašovat na stránky, jen kliknete vlevo na kurz, na který jste si dali objednávku. Objeví se stránka s popisem kurzu a s "tlačítky":  "objednat kurz" a "vstoupit do kurzu". Kliknete na "vstoupit do kurzu" a tam zadáte vaše přístupové údaje, co jste dostali mailem.  Hesla jsou dlouhá (promiňte ta dlouhá hesla, ale taková je ta divná bezpečnostní doba"), nejlépe je zadat heslo tak, že si jej z mailu zkopírujete a pak je dobré si heslo uložit v PC, abyste nemuseli vkládat stále znovu. 

Kdyby se vám cokoliv nezdálo, nefungovalo apod. tak není problém, když dáte na iva@obecuctuje.cz vědět, budu co nejrychleji reagovat. Moc děkuji za pozornost a přeji úspěch! Iva Schneiderová

Návrh a tvorba webu